Listy č. 238

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Odpověď na neklidné časy zní Evropa

 Výroční konference komunity Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze.

 „Evropská unie je inteligentní odpověď na změny v 21. století“, řekl důrazně bývalý předseda Spolkového sněmu, Norbert Lammert, na výroční konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) v polovině února v Praze. Kolem 120 účastníků z České republiky a Německa se sešlo na konferenci s tématem „Politický (ne)klid v současné Evropě? České a německé vnímání".

Profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, kněz a jeden z předních intelektuálů své země, reprezentant „veřejné teologie“, je schopen hájit svůj úhel pohledu před sekulární veřejností. Nicméně, různé úhly pohledu ve střední a východní Evropě chybí, litoval Halík.

Německý velvyslanec v Praze, Christoph Israng, v následné diskusi objasnil, že v Německu jsou „podobné krizové jevy liberální demokracie.“ Zároveň vyjádřil povzbuzení, abychom jako  křesťané, neztratili optimismus a naději. K tomu citoval Václava Havla : „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Žádal o překonávání rozdělení mezi národy a v národech. V této souvislosti chválil práci Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Jaroslav Šebek zhodnotil nedávnou volební kampaň na českého prezidenta. Historik z Akademie věd náležel k volebnímu týmu profesora Jiřího Drahoše. V předvolební kampani bylo, podle něj, zasláno 1,5 milionu e-mailů s cílenou dezinformací. Jako velkou misi vidí umožnit lidem orientovat se a komunikovat v digitálním prostoru. Ve volební kampani Drahoše cítil silnou pozitivní energii občanské společnosti. "Přemýšlíme o tom, jak budeme moci tuto pozitivní energii i nadále využívat pro budoucnost," informoval Šebek.

Generální tajemník české biskupské konference, páter Stanislav Přibyl, vidí málo toho, na co se dnešní lidé mohou spolehnout. Podle jeho názoru je to příčina zvýšené úzkosti. Církev, jako náboženství slov, nemá žádnou jinou zbraň než slovo.

Nicméně je obtížné bojovat proti vývoji, pokud slova již nemají, z důvodu jejich neustálého zneužívání, v současné době žádný obsah.

Tomáš Halík požadoval vizi a synergii. Vyzval k součinnosti s lidmi mimo církev, z občanské společnosti. Konec konců je potřeba opět emocionální vztah k Evropě.

V německo-české bohoslužbě německé katolické komunity v Praze, v kostele Svatého Jana Nepomuckého Na Skalce, položil otec Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde, s ohledem na evangelium otázku: „Jak se dnes vypořádat s marginalizací společnosti?“ Citoval slova papeže Jana Pavla II.: „Cesta církve je člověk“ a přizpůsobil citát tématu konference: „Cesta Evropy je člověk“, toto zaměření na člověka by neměli křesťané ztrácet z dohledu.

Klíčovým datům české historie byl také věnován program v sobotu odpoledne, připravený Petrem Kourou. Byla to návštěva různých míst v Praze, jako Knihovny Václava Havla, s novou výstavou o umělci prezidentovi, výstava o Pavlu Tigridovi „Hlas svobody“ a výstavy o „Chartě 77“.

V biografické rozpravě byl představen jezuitský kněz František Lízna. Trpěl jako politický vězeň za komunistického režimu a loni na podzim mu byla udělena „Cena paměti národa“, jako důležitému svědkovi. Kromě toho byla pro účastníky konference uspořádána komentovaná prohlídka města - „Po stopách osudových osmičkových let  Prahou“.

Petr Křížek poděkoval jménem nemocného předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, ministra kultury Daniela Hermana, Nadaci Konrada Adenauera, Česko-německému fondu budoucnosti, organizacím Renovabis a Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde, za podporu konference. V současné době se podle Krížka objevuje pocit, že by myšlenka společné Evropy mohla zmizet. Řešení tohoto problému byla věnována letošní konference v Praze. Příspěvky řečníků ukázaly, že je dnes naléhavě zapotřebí se pro Evropu co nejvíce angažovat.

(ag), Sudetendeutsche Zeitung, 9.3.2018, str. 3

 

Projekty vzbuzují zájem

Sudetoněmecká a česká historie jsou úzce spjaty. Tato společná minulost se odráží v předávaných tradicích, zvycích, rituálech a festivalech, znalostech a dovednostech, které musí být zachovány. Často stačí jen malý podnět k tomu, aby zaměřil pohled na společnou historii a vzbudil zájem pozdějších generací. O tom se mohlo začátkem února přesvědčit asi 80 účastníků semináře v sudetoněmeckém školícím a setkávacím středisku Heiligenhofu v dolnofranckých lázních Bad Kissingen. Sudetští Němci z generace přímo ovlivněné zkušeností, stejně jako jejich potomci, svědkové druhého a třetího stupně, projevili zájem o společné dějiny prostřednictvím svých iniciativ a projektů. 

Přístupný virtuální archiv, který představil Karel Halla, ředitel Státního archivu v Chebu, s přehledem české archivní krajiny, umožňuje po více než deset let (sudetským) Němcům a Čechům pohledy na společnou historii. Historik zkoumal stav digitalizace  českých národních archivů v České republice, v sedmi státních oblastních archivech, 72 okresních archivech, pěti městských archivech a desítkách specializovaných a soukromých archivů. Má široké znalosti o digitalizovaných archiváliích, jako jsou kulturní památky, eseje, edice historických pramenů, fotografie, knihy, kroniky, dopisy a dokumenty, mapy a odborné časopisy, matriky, periodika pozemkové knihy. Také jeho znalosti rukopisů či výsledků sčítání lidu zapůsobilo na účastníky semináře.

Nový projekt je Porta Fontium, bavorsko-česká sít digitálních historických pramenů, vedoucí poprvé k sjednocení a aktuální prezentaci historických map a společných česko-bavorských dějin až do roku 1918 z bavorských a českých archivů. Jako první krok by měly oblastní archivy v Plzni a státní archivy Bavorska vyhledávaly příslušné mapy a plány z pohraničních oblastí. Archivy identifikované jako relevantní pro cíle projektu budou přiděleny, podle jednotných kritérií, speciálně vytvořeným projektovým kancelářím. Současně se zaznamená i stav uchovávání archiválií. Vybrané mapy a plány pak budou zabaleny a připraveny pro digitalizaci. Všechny digitalizované mapy, plány a také metadata budou uveřejněny na internetu. Přístup k obrazovým souborům by měl být usnadněn také označením.

"Dále se budeme věnovat přehledné prezentaci a opětovnému prozkoumání obrazových souborů. Nejprve bude provedena analýza obrazu, na základě této analýzy bude provedeno zařazení a označení. Uživatel pak najde data v přehledných adresářích, jako texty a obrázky s popisem. Dále by měl být vytvořen „inteligentní přístup k plně textovým dokumentům. Uživatelé budou moci vyhledávat a pak získat odpovídající odpovědi ve svém jazyce." Konečně, výsledky projektu by měly být prezentovány odborné i laické veřejnosti prostřednictvím "workshopů" a školení, což zpřístupní Porta Fontium odbornější a laické veřejnosti.

Zaujala přednáška o zajímavých webových stránkách a odborné rady pro péči o válečné hroby a německé hroby v České republice. Je dobré vědět, že obecné zásady pro péči o hroby od Halla si vzali účastníci semináře k srdci: „Potomci posledního oprávněného uživatele mohou hrob s prošlými užívacími právy kdykoliv znovu pronajmout a udržovat, nebylo-li místo použito pro jiný hrob. Uvedl nájemné a platby za služby, pokud bude hrob správcem hřbitova poskytnut, odpovídají obvyklé výšce jako pro české občany. Dohoda o zprostředkované o péči hrob je možná za poplatek."

O svém virtuálním přístupu k sudetoněmecko-české historii informovala Yvonne Mostová ve své prezentaci „Stopy z minulosti, přístup mladší generace k historii a komunikaci v sociálních médiích“ Za zmínku stojí, jak se dostala k tématu. Jako vnučka rodiny vyhnané ze „Sudet“ zkoumala fotograficky své rodinné kořeny: její babička našla po svém vyhnání "nový" domov ve středním Německu. Yvonne tehdy sotva něco znala o útěku. V rodokmenu byly mezery, chyběli tam lidé. Začala svůj výzkum a našla přístup k dějinám sudetských Němců. Jako vyškolená fotografka se vydala na své fotografické hledání stop. "Mým cílem je spojit kolektivní zkušenosti s vyhnáním, se stopami paměti, historickým výzkumem a s mým novým pohledem na krajinu, která má jizvy. Výzvou pro mne je vytvořit hybridní dokumentární fotografický příběh spojený s obsahem, v současné formě", uvedla.

"Fotoaparát je můj nástroj. S jeho pomocí mohu zaznamenávat všechno kolem mě, co dává smysl“, říká rodák z Maďarska, fotograf André Kertész. Série fotografií, které vznikají, by měly u příjemce posílit vlastní biografii, akt identity, posílit kořeny. Mostová, známá také jako kulturní manažerka, zdůrazňuje četné příklady významu sociálních médií v sudetoněmeckých kruzích, především Facebook je populární pro schopnost spojovat lidi.

Takový je také po celá desetiletí cíl členů Sudetoněmecké rady vlasti, ve službě sudetoněmecké etnické skupině. Její předseda, Franz Longin, vyzýval ve svých úvodních poznámkách k dobrovolnické práci, zejména potomky z řad druhé a třetí generace. Podle Longina je pro budoucnost perspektivní práce z domova, s optimálním využitím médií. S cílem dosáhnout do široké veřejnosti, stejně jako pro nábor a udržení dalších dobrovolníků, jako předpoklad pro úspěšné pokračování práce asociace.

Jeho zástupce, Ulf Broßmann, poté představil pomocí četných příkladů možnosti a opatření pro 14 domovských landsmanšaftů a 81 okresních a přibližně 2.000 domovských komunit. Pro zachování sudetoněmeckého kulturního bohatství v "nové" vlasti jsou zapotřebí - kultivace zvyků, domovské světnice (Heimatstuben) a sponzorství, informace založené na očitých svědectvích a kronikách, tematické přednášky, publikace,

Výstavy, výstavba památníků, účast na akcích a sezónních trzích, kulinářské speciality, uplatňované už od školky. Zvláštní pozornost by měla být věnována živému sponzorství a partnerství měst. V souvislosti s každoročním Sudetoněmeckým dnem se zmínil o prezentaci domovských landsmanšaftů spolu s příslušným českým partnerem.

Vedle toho Brossmann navrhl začlenění domů vlasti, klubů a přátel, do práce z domova, při péči o kulturní záležitosti, dodržování tradic a zvyků, pravdivém vyprávění o historické minulosti, při filozofické a politické práci, aby byla zaručeno uznávání sudetoněmeckého landsmanšaftu. Mládež je rozhodně potřeba získat pro práci z domova, aby se tím prosadily kulturní výlety, podpora výměny mládeže a partnerství škol, genealogie, filmů o vlasti předků, soutěží a ocenění, jako například cen udělovaných sudetoněmeckým landsmanšaftem. Dnes samozřejmě s pomocí internetu, se všemi jeho možnostmi, v souvislosti s možností dialogu a public relations.            Hildegarda Schusterová, Sudetendeutsche Zeitung, 9.3.2018, str. 5

 

Šedivé časy v Jizerských horách

 Nová výstava v radnici Kaufbeurenu

 „Šedivé období v Jizerských horách během totality“: Tato dokumentární výstava  Domu česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích je v městské hale v bavorsko-švábském Kaufbeurenu, patronátním městě vyhnaných z města a okresu Jablonec. Kaufbeuren má také městskou část  Neugablonz (Nový Jablonec).

Výstava se zabývá širokou škálou osudů a životních příběhů Němců v Jizerských horách od roku 1969 do roku 1989. Se společenskými ústrky a izolací, vylučováním a potlačováním německé kultury a historie, s diskriminací na pracovištích, se denně setkávali zbývající Němci v bývalém Československu. Petra Laurinová, ředitelka Domu česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích, Irene Nováková, předsedkyně Kulturního sdružení občanů německé národnosti a jablonecká  etnoložka Christa Petrášková, prezentovaly tuto výstavu, která je třetí částí (Reichenberger Zeitung 1+2 /2018) výstavní série, o vyhnání Němců a jeho bezprostředních důsledcích. První části  série 1 a 2 byly uspořádány v roce 2017.

Kaufbeurerské sdružení pro partnerská města zve na tuto výstavu, která je v předsálí před zasedací síní radnice. Läszlö Kasztner, výkonný ředitel Kaufbeurerského sdružení informuje: "Zde je historie současnosti prezentována živě a vizuálně. Připomínat ji je povinností. Pouze tímto způsobem se můžeme z historie naučit lepšímu porozumění mezi národy Evropy."

Projekt podpořilo Kulturní sdružení Němců v České republice, Německo-český fond budoucnosti, Spolkové ministerstvo vnitra a neugablonzské Muzeum Jizerských hor.

Výstava bude otevřena od 20. března do 6. dubna ve všední dny, v běžných kancelářských hodinách.                (or), Sudetendeutsche Zeitung, 16.3.2018, str. 12

 

SL-Saska opouští spolkovou asociaci

Dne 25. listopadu 2017 rozhodlo kombinované zasedání členů, poslanců a funkcionářů sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) Saska o vystoupení ze spolkové asociace SL.

Bylo vydáno následující tiskové prohlášení: Zemská asociace SL-Saska ve Spolkové asociaci SL München e.V. ( e.V. = registrovaná asociace) rozhodla na své dnešní poradě jednomyslně o přijetí následujícího rozhodnutí:

„Zemská asociace Saska e.V. SL vystupuje ze spolkové asociace SL Mnichov e.V. s účinností od 01.01.2018 a pokračuje v práci na úrovni země samostatně a nezávisle na spolkové asociaci. V nejmladší organizaci, zemské sasko-lužické asociaci vyhnanců a navrátilců ze Slezska, bude stále ještě aktivní."

Důvody: Spolková asociace zažalovala zemskou asociaci Saska kvůli seznamům všech členů, ačkoli ochota předat tyto seznamy byla mnohokrát bez úspěchu nabízena. Zemská asociace požádala o předběžné zaslání odpovídajícího rozhodnutí Spolkové výkonné rady, a zaslání prohlášení, že tyto seznamy nebudou zneužity, např. pro reklamní účely. Zemská asociace však nedostala žádné odpovědi. Místo toho byla bez předchozího upozornění dána k soudu.

Dopis spolkového jednatele SL Christopha Lipperta a spolkového předsednictva ze dne 10.25.2017 předpokládá, že členové v místních a krajských skupinách nejsou plně a řádně informováni o rozhodnutích a vývoji spolkové asociace SL. Ačkoli četní členové jednotlivých útvarů, stejně jako členové zemských výkonných výborů se proti vývoji jasně vyjádřili, neexistovaly žádné reakce z Mnichova, které by naznačovaly přehodnocení na straně spolkového předsednictva.

Spolkové předsednictvo v Mnichově, se svým spolkovým předsedou Berndem Posseltem se i nadále drží kontroverzního pozměňovacího návrhu stanov v § 3, který jasně mění účel SL a jednoznačně vezme členům zejména právo na vlast a na restituce. Tento vývoj Saská zemská asociace SL nepodporuje. Všechny pokusy o konstruktivní diskusi se Spolkovým předsednictvem SL selhaly kvůli jeho odmítnutí.

Saská zemská asociace SL se po nedávné reakci českých politiků, potvrzené jejich pozicemi na Sudetoněmeckém dni v roce 2017, ujistila, že neexistují žádné pokusy o omluvu a rovněž nabídky odškodnění, za zločiny spáchané českou stranou po skončení druhé světové války proti německému obyvatelstvu. Spolková asociace SL už tyto požadavky ani neklade. Saská zemská asociace SL tedy nevidí žádnou možnost konstruktivně spolupracovat se Spolkovou asociací SL v souvislosti s tímto tématem.

Další rozhodnutí Saské zemské asociace SL je zakotvit svou nezávislost v nové registraci s názvem „Saský sudetoněmecký landsmanšaft e.V.“ od 01.01.2018.

Drážďany, 25.11.2017, Claus Hörrmann, e-mail claus.hoerrmann@t-online.de

 

Vina a usmíření

Známý hlas utichl. Peter Grosspietsch, který zemřel v listopadu 2017, vydavatel a redaktor „Grafschafter Boten“ (Grafschafterského posla) z vestfálského Lüdenscheidu, byl věrný přítel „Sudetenpost“ (SP). Znovu a znovu předkládal své náměty pro jeho novinářskou práci. A tak mnoho komentářů SP rozšířil mezi svými slezskými krajany. Politická korektnost byla pro Großpietsche nepřijatelná. Dokonce i ve svém posledním úvodníku, který nemohl dokončit, psaném během jeho nemoci pro „posla“, protestoval proti dnes převládajícímu mlžení - zejména proti nekritickému používání slova - usmíření. „Toto slovo, používané jako mantra, se stalo pro mnohé z dětí vyhnaných nesmyslem. Německý východ měl pravděpodobně na katastrofě roku 1945 menší podíl, než jiné německé kmeny." Proto je naším slovem „pochopení“. A tato sebevědomá pozice německých vyhnanců byla po celá desetiletí ignorována, a to nejen od politické změny ve východní Evropě. Silná slova, která se nelíbila všem. 

Současně, pevně zakotvený ve své víře, neměl glatzerský katolík  Großpietsch nic proti usmíření. Ale, napsal, usmíření následuje po vině. „Vina je vždy individuální. Tato pravda neplatí v poslední době, kdy se slaví orgie usmíření, a to i v oficiálních, tedy mezistátních výrocích z německé strany, jakož i na osobní úrovni, ve vztazích s naší sousední zemí, Polskem, nebo s polskými institucemi a jednotlivci." Polsko může být zaměněno Českou republikou. I mezi sudetskými Němci se rozšířil koncepční zmatek. Špatná věc je, že ti, kdo odmítají opodstatněné varování před modlitebním mlýnkem „usmíření“, protože nechtějí, aby „rostla tráva“ nespravedlnosti vyhnání, jsou politiky a žurnalistiky nemilosrdně „stavěni do latě“. Skutečnost, že někteří spolutrpitelé vyhnání Němců z vlasti se také účastní této hry, dává celé věci obzvlášť truchlivý ráz. „Usmíření" by nemělo být používáno jako bojová slovní zásoba proti kritikům politiky, která - z pohodlí nebo oportunismu - je ochotna přijmout status quo. Už jsme to jednou udělali: Slogan „Uvolnění" byl používán k umlčení skeptiků k tomuto kurzu. Politické události v zemích jako je Česká republika a Polsko si vyžadují pečlivé pozorovatele, kteří nemlčí o tamních zjevných chybách a jazykových podvodech. I po 72 letech je to pro novináře vyhnaneckých svazů velký úkol!

Gernot Facius, Sudetenpost, 8.3.2018, str. 2

Nové a staré informace o vedení sporu se SL

Stávající stanovy stále platí. Předsednictvo SL (s místopředsedou Hörrmannem) zvolené dne 05.02.2012 je stále právoplatné. Etnická skupina nemá od 5.2.2016 žádného mluvčího.

Na konci roku naše výkonná rada elektronicky rozšiřovala následující text:

Dne 22. 11. 2017 stáhl sudetoněmecký landsmanšaft (SL) svou žádost o odvolání k rozsudku Zemského soudu  Mnichov I, ze dne 29.06.2017. Bylo to na doporučení  Vrchního zemského soudu v Mnichově z 26. 10. 2017. V důsledku toho jsou spolková shromáždění SL z února 2016 a března 2017 neplatná. Výsledkem je:

1. Právní stanovisko seniorprezidenta Edmunda Liepolda (mezitím zesnulého) bylo potvrzeno.

2. Stávající stanovy stále platí.

3. Předsednictvo SL (s místopředsedou Hörrmannem) zvolené dne 05.02.2012 je stále právoplatné.

4. Etnická skupina nemá od 5.2.2016 žádného mluvčího.

5. Dřívější rozsudek, aby SL poskytl seznam členů žalobci Gottsteinovi, byl odvolán.

6. Vyloučení kamaráda Gottsteina ze SL je z důvodu neprávoplatného složení (Hörrmann!) a nedostatku pravomoci předsednictva neplatné.

Co bude dál? Po náhradním spolkovém shromáždění, které se konalo v srpnu 2017 v Bad Kissingenu, předložil SL registračnímu soudu pouze správní změny pro registraci  na registračním soudu, nikoliv úpravy v účelu a stanovách. Soud pravděpodobně s řešením počká, dokud nebude vyřízena žaloba třetí strany na novou vadu. To možná také vysvětluje, proč bylo náhradní shromáždění zrušeno! K povědomí o právu sudetských Němců patří úzkostlivé dodržování zákonů a nulová tolerance k porušování lidských práv. Kamarádi Liepold a Gottstein zabránili odchylkám od tohoto postoje. Vy, ale i váš právník, pan R.A. Veauthier, si zaslouží naše díky!

Dodatek redakce z 20.1.2018: Právník Veauthier nyní odstoupil od svého mandátu,  protože žalobce se chce vzdát námitky proti jeho vyloučení. To se opírá o skutečnost, že byl členem, když byly vydány dřívější rozsudky. Také poslední spolkové shromáždění může být znovu prohlášeno za neplatné a tím i jeho vyloučení.

Z dopisu jednoho „nezávislého“ vyhnance: „Witikobund pracoval jako samostatná organizace, která se obešla bez státních dotací, a proto neovládaná něčí vůlí. Proto i dnes přináší "srozumitelný text". Kdyby již nebyl na palubě, my, „nezávislí vyhnanci", bychom museli držet vlajku sami. Mohli bychom to udělat? Viděl jsem z první ruky, jak zanikl dříve hrdý slezský landsmanšaft a dnes prakticky nemá již žádný význam. Přitom také hrály hlavní roli státní peníze. Držím palec Witikobundu, aby jej nepostihl stejný osud. 

S pozdravem NN."                                                         Witikobrief, únor 2018, str. 8

 

Díky, Horste Seehofere!

V letech 2008 až 2018 patron sudetoněmecké etnické skupiny, od roku 2013 také nositel Karlovy ceny

Bavorský předseda vlády, Horst Seehofer, oznámil 6. března svou demisi předsedkyni Bavorského zemského parlamentu Barbaře Stamm k 13. březnu. Jeho prohlášení je pozoruhodné: „Paní předsedkyně, v souladu s článkem 44 odstavce 3, bodu 1 Ústavy Bavorska odstupuji od půlnoci dne 13. března 2018 z funkce ministerského předsedy. Žádám o zároveň o pochopení, že nemohu pokračovat v plnění povinností až do slibu nového předsedy vlády (článek 8, odstavec 3, věta 1 zákona o právním postavení příslušníků státní správy).

Za důvěru Parlamentu, která mi byla poskytnuta během mého funkčního období, bych rád vyjádřil své nejsrdečnější poděkování.

Bavorsko je dnes lepší než na počátku mého funkčního období v roce 2008. Mnoho jsme vykonali, dosáhli jsme velkých úspěchů a vytvořili jsme něco trvalého.

S Českou republikou jsme změnili chladné vztahy na  období vzájemné úcty a přátelství pro budoucnost. To zůstane nadcházející generaci. Děkuji sudetským Němcům za tuto společnou cestu.

Investovali jsme do vzdělávání, kultury a výstavby jako žádná jiná země, a tak zajistili důstojné životní podmínky. Lidem se musí dařit dobře, pak se daří dobře i zemi. V návaznosti na tento hlavní princip jsem jako předseda vlády utvářel politiku téměř deset let.

Přeji všem lidem a zemi všechno nejlepší, mému nástupci a nadcházející zemské vládě šťastnou ruku. Bylo pro mne ctí, sloužit své zemi jako předseda vlády.

S pozdravem Horst Seehofer."

Zásada, že sudetským Němcem budete původem, manželstvím, vstupem do landsmanšaftu nebo udělením Evropské Karlovy ceny sudetských Němců bezpečně platí pro Horsta Seehofera, prohlásila nositelka Karlovy ceny Barbara Stamm.

Mluvčí etnické skupiny, Bernd Posselt, poděkoval Horstu Seehoferovi. Řekl, že „je jeden z velkých patronů, protože otevřel sudetoněmecké etnické skupině, spolu s vedením landsmanšaftu, zcela nové perspektivy.“ Desetiletí veřejné diplomacie díky Seehoferovi přineslo dnešní oficiální kontakty, které potřebují pokračování a další rozšiřování, v zájmu sudetských Němců. Jaký význam mají sudetští Němci pro Seehofera se ukázalo v jeho připomínce naší etnické skupiny v několika novoročních poselstvích v bavorské televizi, v jeho důležitých projevech i mimo Sudetoněmecké dny a nyní v jeho krátkém rozloučení, jako bavorského ministerského předsedy. V něm „kromě nás nezmiňuje žádné další bavorské kmeny a žádnou jinou skupinu“. Posselt vyjádřil své potěšení ze srdečné a hluboké spolupráce s nastávajícím spolkovým ministrem vnitra, ministrem pro výstavbu a vlast v Berlíně, Horstem Seehoferem. 

Steffen Hörtler, zemský předseda sudetských Němců v Bavorsku, zároveň zástupce Posselta ve spolkovém předsednictvu SL, řekl: „Spolkové předsednictvo SL děkuje odstupujícímu bavorskému premiérovi, Horstu Seehoferovi, za jeho velké ocenění sudetoněmecké etnické skupiny. To, že svou rezignaci také oznámil dopisem  sudetským Němců ukazuje, že je důležité, že jako sudetoněmečtí vyhnanci a jejich potomci zde jsme pro komunikační proces s českými sousedy.  V těchto neklidných časech se Bavorsko může spoléhat na vlasteneckou politiku svého čtvrtého kmene. Je jasné, že jsme na dobré cestě. „Nicméně v obtížných otázkách v kontextu vyhnání je ještě v sudetoněmecko-bavorsko-české spolupráci mnoho předsudků.

Již před sametovou revolucí v Československu jsme usilovali o dialog s lidmi své vlasti, čímž jsme připravovali cestu pro dobré vztahy na politické úrovni. Historický úspěch dnes motivuje stále více mladých lidí, aby pokračovali v cestě prarodičů a rodičů. V Bavorsku v tomto ohledu prožíváme rozmach", říká Hörtler.

„Budu upřímný: nové konstelace ve spolkové a zemské vládě vyvolávají očekávání mezi našimi krajany: V Mnichově doufáme že se zachová a stabilizuje podpora naší zastřešující země. V Berlíně nyní prakticky sedí politika vlasti u stolu kabinetu", řekl Hörtler.                   Sudetendeutsche Zeitung, 16.3.2018, str. 1, bez autora a značky

 

Výbor pro ochranu menšin v Jižním Tyrolsku

Z toho by si jiné země, regiony a organizace by mohly vzít příklad: Výbor pro ochranu menšin  „Minority Safepack“ v Jižním Tyrolsku chce přispět k podpoře ochrany menšin v Evropské unii. Guvernér Arno Kompatscher pozval k ůčasti známé osobnosti z oblasti politiky,ekonomiky, kultury a sportu. Jejich vlastní přítomnost dá pozitivní signál pro autonomii a právnímu zakotvení ochrany menšin v celé EU, řekl Kompatscher. V EU žije asi 50 milionů lidí, patřících k menšinám. Ale zatímco zde u nás má autonomie dalekosáhlou ochranu a skvělé možnosti vytvoření, jinde menšiny nemají žádná, nebo mají jen omezená práva, řekl guvernér. Občanská iniciativa vyzývá EU, aby zlepšila ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin, a rovněž k posílení kulturní a jazykové rozmanitosti. K tomu potřebuje v samotné Itálii 54.750 podpisů. Sudetenpost již o iniciativě informoval. Jihotyrolský parlament v září 2017 rozhodl o podpoře „Minority Safepack“, iniciativě zahájené Federalistickou unií evropských národností (FUEN) vedoucí všechny významné menšinové skupiny v Evropě. Vláda země byla pověřena informovat obyvatelstvo. V procesu má hrát klíčovou roli výbor ze známých osobností. Také sudetoněmecký landsmanšaft v Německu a Rakousku podporuje tento projekt.

 Sudetenpost, 8.3.2018, str. 5, bez podpisu a značky

 

AfD bude sudetoněmeckým landsmanšaftem vyloučena

Stalo se módou vylučovat Alternativu pro Německo (AfD). Nyní se otázka vyhranila také v sudetoněmeckém landsmanšaftu (SL). Návštěvníci Sudetoněmeckého dne (ST) požadují, aby vyhnanecká politická pracovní skupina strany předložila své stanovisko k vyhnanecké otázce. V praxi to znamená, že AfD nedostane při Sudetoněmeckém dni žádný "stánek". Odmítnutí by bylo pochopitelné, kdyby došlo k přebytku vyhnaneckých politických programů jiných stran. Ale je tomu právě naopak. Obáváme se proto zrychlení pochodu SL do bezvýznamnosti. O to více, že blokování AfD porušuje zásady rovného zacházení a je proti vlastním stanovám, zavazujícím sdružení SL k nestrannosti! Uzavřenost také znamená akceptování vlastní slabosti. Zdá se, že vlastní pozice jsou považovány za méně atraktivní, než pozice AfD. A již jsou blízko nadcházející zemské volby v Bavorsku, pro které by zřejmě měla být každá konkurence CSU držena od těla. Mohlo by to také být výbušné v možných nových volbách na spolkové úrovni, protože CSU se pohybuje se svými 6,2% docela v dohledu na 5% limitu! (AfD: 12,6%). Po výluce Witikobundu v posledních dvou letech by AfD mohla přinést nějaké oživení do spektra Sudetoněmeckého dne. Ale teď pokračuje přístup k návštěvníkům ST, jako by nebyli dostatečně zralí, aby si vytvořili vlastní představu o různých nabídkách. Je třeba dodat, že žadatel pro AFD je poslanec Stephan Protschka, který je také členem pléna Sudetoněmecké rady. Jeho snahou je, aby se členové SL brzy dozvěděli o "nedemokratických postupech" v SL (JF, 26.1.17, s. 4).

A další - třetí - případ vyloučení! Skutečný „sportovní duch“ FC Bundestagu (fotbalového klubu členů Bundestagu). Po odmítnutí přijetí některých členů AfD, tito založili "Alternativní FC Bundestag". Ten,  jak prohlásili sportovci AfD, je otevřený všem politickým skupinám a oddaný hodnotám skutečného sportovního smýšlení (Spiegel, 27.1.2018, s. 12). F.V., Witikobrief, únor 2018, str. 15

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil Ing. P. Rejf, připravil dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 13. dubna 2018

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz ;   e-mail:vydavatel@seznam.cz