Listy č. 242

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Ukažte nám konečně úmrtní list!

Gernot Facius

B. Posselt vyvolal na Sudetoněmeckém Dni /SD/ emoce otázkou, zda  staré vlastenecké požadavky jsou již opotřebované. Vyjádření CSU politika S. Mayera  o Benešových dekretech, že nepatří do právního řádu Evropy, vyvolalo hektickou reakci u pražských politiků i medií.

 

Těžko lze předpokládat, že by se některý německý politik odvážil na SD , konaném na území České republiky, požadovat distancí od dekretů a zákonu o zproštění viny, natož pak o úpravu majetkových požadavků. Bez těchto otázek by však byl SD redukován na pouhé přátelské, ale bezstarostné kulturní a národopisné setkání.

Svou skepsi neskrývají hlavně ty starší generace vyhnaných. Nedůvěřují pražskému ujišťování o překonání  starých problémů, vyřešených již  v německo-české deklaraci v r.1997.

 

Podle ministerstev a stranických organizací, sídlících u Vltavy, jsou "zkonzumovanou" právní normou. Podle strany knížete Schwarzenberga - TOP O9, jsou "mrtvou  věcí". Opravdu mrtvou? Ukažte nám konečně tu mrtvolu a její úmrtní list. Zavřete všechna právní a politická zadní vrátka, aby konečně mohla zase vyrůstat důvěra. Protože stále ještě je ďábelská závět zesnulého v r.1948 poválečného českého presidenta součástí českého právního řádu. A A. Babiš, bojující o vládní většinu strany ANO, odmítl poslat svého ministra na SD v Augsburku.

 

Dal se slyšet, že bude "pevněji" spolupracovat s prezidentem M. Zemanem. Jak tato spolupráce vypadá, lze sledovat v čs. parlamentu. Babiš  odmítá - stejně jako i jeho předchůdci - zrušit Benešovy dekrety./ "je  to věc navždy vyřízená"/. SD v České republice si nedovede představit.

 

Takto opět končí  jeden krásný sen. Máme ale alespoň jasno.

Sudetenpost, 7.6.2018

 

Už toho máme dost, pane Seehofere!

Náš chladný postoj k Česku jste změnili na  éru vzájemného porozumění a přátelství  a to na "věčné časy!".

 

Pane Seehofere, zničil jste důvěru sudetských Němců k politice CSU - doufejme jen, že ne na "věčné časy". Ministerskému předsedovi, který by měl být patronem a ochráncem sudetských Němců, jsou stále platící vražedné zákony, dekrety o vyhnání a neslýchané krádeže majetku sudetských Němců, zřejmě lhostejné. "Nová éra " přátelství mezi Bavorskem  a  českým státem tedy vypukla. Této  Vámi vyvolané "nové  éře" jsou lhostejné zničená důstojnost a  cena vyhnaných Němců a zápas o jejich znovuobnovení, ačkoliv by toto mělo být vaší prioritou.

Tato éra, založená na utrpení, vraždách a krádežích, je hanbou pro bavorskou politiku. Je to do oči bijící  ztráta důvěry politika, který by měl být  ochráncem trpících. CSU by mohlo zpětně odsuzovat vaše volební vítězství i z hlediska vyhnaných, kteří mohli vždy spoléhat  na vládu a na patrony,  hájící práva "čtvrtého kmenu." S tím jsme mohli u všech ministerských předsedů počítat. A přesto probíhaly naše hospodářské vztahy s Českou republikou dobře. Sudetští Němci udržují kontakty se svou vlastí a upravují tam zpustošené kostely. Je nesporné a konsensuální, že k "nové éře může dojít až tehdy, když  se česká vláda odloučí od  zločinných, protiprávních dekretů. Pak by tato éra mohla mít budoucnost.

 

Pro Vás, toho nejméně úspěšného politika, se cesta obhájce práv národa, po které byste měl jako patron jít, zdála příliš namáhavou. Proto jste  za pomoci na Vás závislých funkcionářů, volil zkratku a obcházení práva.

Důsledkem  bylo Vaše vynucené odstoupení z funkce, které Vás jistě bolestně zasáhlo při parlamentních volbách v roce 2017, protože: "Tam, kde se bezpráví  stává právem  -  odpor je povinností".

S přátelským pozdravem J. Slezak ze sudeto-bavorského kmenu                                             WitikoBrief č.2, květen 2018

 

Rozhovor WIitikobriefu s  J. Slezákem předsedou SL,  Horní Bavorsko

W: Proč jste dne 21.04. na shromáždění SL Horního Bavorska kandidoval proti úřadujícímu předsedovi S. Hortlerovi?

Slezák: Krajané by se měli dozvědět, že nejen "špičky" SL, ale i delegáti ze skupiny  "generace dědiců" se vzdali svých legitimních požadavků na zrušení dekretů, zákona o prominutí zločinů a restituci majetku......My, sudetští Němci, se dělíme na dvě skupiny - na ty, kteří prožili utrpení a účastnili se znovubudování a na "generaci dědiců" , která profituje  z práce generace první.......a je vlastně docela ráda, že jejich předkové byli vyhnání z vlasti.

W: toto je docela nebezpečné tvrzení.

S: Vůbec ne, protože  na to, jak by se nám všem vedlo, poukazuje osud těch, kteří ve vlasti zůstali a  ještě dnes jsou diskriminováni. Posselt by se nikdy nemohl dostat do parlamentu a Hörtler by mohl být nanejvýš školníkem nějaké české školy. Místo toho "generace dědiců" vyrůstala na svobodě.....

W. Podle Vás by měli Benešovi za vyhnání poděkovat.

S  : Ano, a nejen oni, ale i celé Bavorsko, protože bez pilné práce vyhnaných by se nemohlo tak rychle změnit ze státu agrárního ve stát průmyslový.

W  : Takže Beneš je vlastně dobrodinec a zasluhuje dík.

S  : Až do roku 2000 měla naše generace v SL převahu. Předseda Stoiber se dokonce postavil proti přijetí ČR do EU. Tehdy ještě platilo Posseltovo motto: " Vyhnání je genocida - právu na vlast náleží budoucnost."

W  : To se tedy změnilo po příchodu nového předsedy Seehofera.

S  : Přesně tak. Seehofer potřeboval "zahraniční  úspěchy", kterých mohl dosáhnout  u Čechů jedině tehdy, kdyby byla vyřešena "sudetoněmecká otázka" a vrácen ukradený majetek....... k tomu potřeboval obrátit politiku vůči Čechům o 180 stupňů....  za něj to udělali Posseltové. Hörtlerové a jiní....

W  : Nemohl někdo tomu zabránit?

S:    Ne, protože mezitím byla v plném chodu výměna generací... "dědicům " byly zásady jejich předků lhostejné.....

W: neodporovalo to zásadám stanov SL ?

S: Ano, vedení o tom vědělo a proto byly v r. 2015 během jedné noci změněny stanovy a bez diskuzí přijat nový program.

W:  Nikdo proti tomu neprotestoval?

S :  Protestovali jsme a obrátili se na registrační soud.

W:  Jak soud rozhodl?

S:   Soud rozhodl dne 19.10. 2017 takto: /čte/:AZ: VR 5524 /11/ číslo4:...dále je třeba nová ustanovení ve stanovách schválit všemi členy..v nových stanovách mají totiž být pozměněny  požadavky většiny o změnách ústavy, zvláště pak změny účelu - paragraf 33 odst.1S.2 BGB. Ku schválení toho je zapotřebí souhlasu všech členů.

W:  Takže staré stanovy jsou stále platné......

S:  Je to tak...I stanovy z roku 2015  patří do koše. Kromě toho plánovaní změny v době, kdy některé státy jsou ochotny otevřít otázku restitucí, není zrovna nejpříhodnější....

W:  Většina delegátů SL Vám v Memmingenu přichystala porážku...

S:  Správně jste použil výraz "delegáti SL" a ne "členové SL", protože členové ve věku nad 70 let vesměs resignovali, jsou zklamáni jak sdružením, tak i politikou a o kandidaturu na delegáta nemají zájem...

 W:  Takže delegáti vlastně nezastupují mínění členů?

S:  Ano. Projevilo se to již při volbách.....mnoho sudetských Němců hledá alternativu CSU....

W:  myslíte, že je možný odliv věrných voličů CSU?

S:  Ano. Předseda Söder se nenechává ovlivnit vedením SL a začíná sázet na "zelené".

W:  Vraťme se k zemským volbám, které jste prohrály. Znamená to, že už nikdo se nepostaví  za požadavky Vaši generace?

S: Bohudík, ne, protože ještě existuje Witikobund, STES (Studijní skupina zabývající se dědictvím sudetských zemí) a i jiné spolky, které se nespokojují řečmi politiků, ale požadují zrušení zločinných zákonů a dekretů...

W: Co by jste chtěl vzkázat českému národu?

S: Osvoboďte se od zločinných zákonů a dekretů, aby Váš stát mohl spočinout na opravdových lidských právech. Potom budeme moci budovat společnou budoucnost.

Witikobrief č. 2, květen 2018

 

V4 - od „galské vesnice“ k velmoci

V4, sestavená z Poláků, Čechů a Maďarů, se pokouší o určitý odstup od Bruselu. Koncem minulého týdne bojkotovala zasedání špiček EU, týkajícího se problému "uprchlíků". Co se kryje za touto "galskou vesnicí"s povrchem větším, než Německo a se stejným počtem obyvatel jako Francie?

Vyšehrad /německy Plitenburg/ je malé městečko na Dunajské rovině. Své jméno dostalo po hradu, trůnícím nad ním - "vysoký hrad".V roce 1991 se  zde sešli představitelé Čech, Polska a Maďarska, navazujíce symbolicky na schůzku českých, polských a maďarských králů v roce 1335. Bylo to v době, kdy padla železná opona, SSSR byl před rozpadem a vstup do EU byl  ještě v nedohlednu. Tyto tehdy tři státy - čtyři se z nich staly až po osamostatnění Slovenska - uzavřely dohodu o volném obchodování a rozhodly se postupovat společně v nových situacích. V roce 2014 M.Zeman oznámil, že se k nim připojí i Rakousko a Slovinsko . Maďarsko však s tím nesouhlasilo.

V4 má své problémy a konflikty vznikají i mezi jejími členy - problém " uprchlíků" je však spojuje. Je dějinným paradoxem, že státy z východního, komunistického bloku mají lepší úsudek a jsou "pravicovější", než amerikanizovaná a dekadentní západní Evropa. Již dost jsme se v televizi nadívali na hořící předměstí Paříže a na teroristické útoky. Přesto však západní vlády nazývaly muslimskou migraci "kulturním obohacením", přispívajícím i k hospodářskému růstu.

Nyní se Brusel pokouší přinutit V4 k přijímání migrantů pohrůžkou snížení dotací EU v případě neuposlechnutí. Brusel se chová jako někdo, kdo si pozval k sobě hosty a vyžaduje při tom "solidaritu" od ostatních členů domu.                          Mag.M.Hobek

Sudetoněmecká tisková služba, Rakousko, Vídeň  25.06.2018

 

Otevřený dopis A Merkelové

Věc: Návštěva presidenta M. Zemana ve dnech od 19. do 21. 09, rozhovory o prohloubení evropské integrace na základě  společných evropských hodnot

 

Velevážená spolková kancléřko Dr. A. Merkelová,

 

návštěva presidenta M. Zemana v Německu a rozhovory s Vámi, s panem spolkovým prezidentem Dr. Frank-Walter Steinmeier a panem ministerským předsedou Braniborska Dr. Dietmar Woidke se týká otázek Euroregionů a vzájemné spolupráce. Dalšími tématy berlínských rozhovorů budou zřejmě vnitřní politika obou zemí, reforma EU, evropské hospodářství, volby do Europarlamentu, migrace a vztahy k Rusku.

 

Je známo, že  spolkový kancléř odmítl navštívit Prahu kvůli výrokům M. Zemana , který označil sudetské Němce jako "pátou  Hitlerovou kolonu" a jejich vyhnání ocenil  jako "mírnější než trest smrti". Doufáme, že nyní takové výroky již nejsou možné a chceme přispívat ke spolupráci v Evropě regionů, aby byla naplněna respektem a porozuměním pro různost vypěstovaných kultur.

 

Proto si přejeme prohloubení evropské integrace na základě společných evropských hodnot. Proto Vás prosíme o pomoc a zastoupení při formálním zrušení protiprávních dekretů vyhnání  jakož i všech zákonů, znemožňujících pronásledování činů proti životu, které protiřečí principům OSN.

 

Německy mluvící a čeští občané žili po staletí přátelsky společně v rakouském státě. Vážená paní kancléřko, pomozte, aby tito občané se mohli opět bezvýhradně najít v evropském státě.

 

Prvním krokem by mělo být navrácení tisíců uměleckých děl (krádeží umění), které se nacházejí v českých muzeích či i v úřadech, jejím původním majitelům. Tento důkaz spravedlnosti má již Rakousko i Německo  dávno za sebou.

                            G. Zeihsel, předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakousko

Sudetoněmecká tisková služba-SdP    R a k o u s k o, Vídeň, 17.09.2018

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložila Ing.  N. Žečeva, připravil dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 4. října 2018

 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz       e-mail:vydavatel@seznam.cz

Facebooková adresa:https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170?ref=hl