Listy č. 241

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Sen o velkém kroku do Čech

V celé zemi se bude konat  "Den německé řeči".

 

Příští letnicové setkání v Řezně bude zcela jiné, než ty dosavadní. Toto slíbil B. Posselt na 69. sjezdu v Augsburku. "Bude to velký krok směrem do Česka.“ V kombinaci se svátkem "Vltava - Dunaj" k životu bude probuzena země lidu, žijícího okolo Dunaje - té Malé Evropy, rozvrácené před 100 lety. Posselt se svěřil, že v blízké době by se sudetský den mohl konat   v  České republice. Některá města o tom uvažují - na př. Brno. "Dostaneme-li pozvání, pravděpodobně ho přijmeme". Zatím to ještě není jisté – vždyť český premiér Babiš  neposlal ani jednoho ministra na SD v Augsburku. A Praha zase ostře reagovala na slova tajemníka ministerstva vnitra S. Mayera, který v Augsburku odsoudil  Benešovy dekrety při vyjádření svého "osobního názoru" .Podle něj tyto dekrety nepatří do Evropy, hlásající svobodu, právo a mír. P.Fiala /ODS/ na to reagoval tvrzením, že tato záležitost je vyřízena  deklarací z r. 1997. Mluvčí presidenta Zemana ohodnotil  Mayerovo mínění jako "mimořádně škodící" a M. Kalousek /TOP 09/ je považuje za mrtvou věc.

 

Špička SL však chce dále pokračovat v kurzu "porozumění".V tomto duchu probíhal i sjezd v Augsburku. Nacionálně-konzervativní Witikobund byl  vyloučen, AfD bylo odepřeno umístit svůj stánek, zato sociálním demokratům, CSU a Svobodným  byla umožněna presentace. Účastnící sjezdu, nosící na šatech značku "N" /vzpomínka na označení Němců po  ukončení druhé světové války ve staré vlasti/, museli tyto značky sejmout. M. Söder dbal  přísně na to, aby nic nenarušilo dobré vztahy s Prahou. Ve svém projevu účastníkům sjezdu velice lichotil, nazýval je "mosty  ku sblížení" atd. Pochválil H. Seehofera za jeho přístup k Čechům, i když mnoho krajanů z SL tuto politiku neschvaluje. Tak např. E. Stoiber, předseda Bavorské vlády, odložil svou cestu do Prahy  do té doby dokud nebudou zrušeny dekrety a zákon o  beztrestnosti vražd Němců. Komentátor  M.Maurer z Lince považuje sudetoněmeckou otázku za  "uvázlou". Podle kardinála Schönborna je vyhnání "bezprávím, které  však poskytlo lepší osud vyhnaným tím, že je zachránilo před komunismem.“ Podle kardinála se nyní musí zabránit "probuzení starých démonů", kteří rozrušili naše soužití ve staré vlasti. Vyhnání tří milionů Němců a 700.000 Maďarů, bylo nepředstavitelnou ztrátou pro lidskou společnost. Kardinál, pocházející ze starého českého šlechtického rodu, ukončil svůj projev slovy: " Vlast nesmí být nikomu odnímána". Sudetenpost  7.6.2018

 

Vyhnaní a uprchlíci jsou středem zájmu

Národní "Den vzpomínek"  v Berlíně  -  účast spolku  vyhnaných ze svobodného státu Sasko.

Vyjádření spolkového předsedy východo- a středoněmecké CDU/CSU /OMV/ , spolku vyhnaných a uprchlých, Egona Primase:

V "hodině, věnované vzpomínkám", která byla součásti "Dnu vzpomínek", konaném dne 20.06. 2018 v Berlíně, A. Merkelová a ministr Seehofer  se ve svých projevech opakovali následné na spolkové úrovni. Týkalo se to problematiky vyhnaných z vlasti, uprchlíků, vysídlenců a i pozdějších vysídlenců. Pozornost zvláště zaujala slova kancléřky, která bez ohledu na to, že Německo prohrálo druhou světovou válku a dopouštělo se nevýslovných zločinů za nacistické diktatury, prohlásila, že pro vyhnání nebylo ani morální, ani politické ospravedlnění.

Je velmi důležité, že ministr Seehofer poukázal na kladné zapojení vyhnaných do společnosti a budovatelské činnosti, a to na vlastní popud. Podle něj je ztráta vlasti napomenutím, že není dobře považovat určitá místa za vlast a chránit je až tehdy, kdy je ztratíme.

Na krajské úrovni se ve svém projevu Dr. J. Bauman obrátil na  účastníky ze svobodného státu Sasko a poukázal na to, že pozitivní příklad Bádensko-Württembersko, Bavorska a Hessenska, i dobrý vývoj v Severním-Westfalsku a Dolním Sasku je kladně přijat v ostatních zemích, a že i OMV je dopřáno sluchu tam, kde se spolkové strany podílí na vládě. Pozvání Dr. Baumanna do svobodného státu Sasko je symbolickým gestem.

Vyhnání a uprchlíci jsou nyní středem zájmu. Je to dobré znamení pro spolupráci mezi spolkem a zeměmi. Rovněž tak je důležité, že Dr. B. Fabricius, pověřenec pro otázky vysídlenců a menšin, byl již dnes pozván ku pracovnímu pohovoru.

Vídeň / Berlín  26.06.2018

Sudetoněmecká tisková služba  /SdP/

 

Steinmeier, Fabricius a role  ochranných opatření

Poněkud zavádějící vyjádření na kongresu národnostních skupin

Dr. B. Fabricius, který se usadil jako pověřenec pro otázky vysídlení a národnostních menšin  u "o vlast pečujícího" ministra vnitra - H. Seehofera se postaral svými výroky o jisté zamýšlení u účastníků Kongresu Federální Unie evropských národnostních skupin/FUEN/, konaném v nizozemském Leeuwardenu. Fabricius, který je i předsedou Spolku vyhnaných /BdV/, prohlásil, že pro ochranu menšin by měly existovat dvě kriteria: domovský stát by měl menšinám garantovat přiměřené rámcové podmínky a podporu: menšiny by pak měly prokazovat iniciativu při prosazování svých požadavků. Bez angažovanosti stát nic nesvede.Potom se CSU - politik chopil něčeho jiného. Po přečtení několika úryvků z novin se věnoval  spolkovému presidentu Frank-Walteru Steinmeieru, který při své návštěvě východu v roce 2017 prohlásil: "Požadavek právní státnosti je nedělitelně spojen s požadavkem suverenity. Jestliže náš stát plní své povinnosti a zajišťuje národnostním skupinám stejná práva a chrání je před diskriminací, pak samozvaná ochranná opatření nejsou opodstatněna. Žádný stát nemá právo je použít  v naší či jeho zemi. Může se to stát Pandořinou skřínkou, která by měla být raději uzavřena. My, Evropané, se ochráníme sami, nepotřebujeme pomoc zvenčí." Tisk zaznamenal Fabriciův projev jako souhlas s pozicí spolkového prezidenta. Nechyběla však i kritika. Tak např. bývalý předseda SL Franc Pany, angažovaný přítel jižních Tyrol, se cítil "hluboce dotčen". Prohlásil: " I kdyby prezident byl jiného mínění, proč to musí být prosazováno pověřencem pro menšiny v německé vládě a opakováno bez komentáře? ".

Rakousko, Vídeň , 2.07.2018, Sudetoněmecká tisková služba

 

Právo musí zůstat právem

Datum 22.03. 2018 může být zapsáno do sudetoněmeckých dějin. Tohoto dne poradce českého presidenta vyjádřil ve vysílání Rádio Praha svou radost nad "jedním z největších úspěchů  české zahraniční politiky". Protože úspěchy jiných jdou obvykle na účet Německa, přečtěme si raději sami: .....to, že se vztahy s Bavorskem normalizovaly, považujeme za  jeden z největších úspěchů naší zahraniční politiky. Z naší strany nebylo zapotřebí nějakých velkých ústupků.....Nedopustili jsme se ničeho, co by nebylo v souladu  s českým právním řádem. Podařilo  se nám dosáhnout velkého pokroku."

Tato slova potvrzují naše pesimistické předtuchy. V otázce "bývalého majetku" sudetských Němců pánové Seehofer a Posselt toho v Praze naslibovali hodně, teď však by byl případ vyhnání uzavřen ku potěše každého Čecha. I M. Söder a H. Seehofer nešetřili superlativy. Söder ocenil Seehoferovu politiku jako "historický výkon" a  nástup "nové éry na věčné časy". Přesto však zůstávají některé otázky. Sudetendeutsche Landsmannschaft /SL/ ve své pozici "spolku" nebyl považován za ekvivalentního partnera. Nyní se vše změnilo jako mávnutím kouzelným proutkem. Má to snad  něco společného s vydáním všanc právních stanovisek?

Dále: Sliby Seehofera a Posselta protivořečí účelu a cílu SL. /Stanovy § 3/. Když se pan Posselt a někteří členové SL pokoušeli je "ohnout", kritičtí krajané se obrátili na soud, který jim dal za pravdu. Seehofer a Posselt zůstali s prázdnýma rukama. Zákeřný Posseltův plán představit změnu stanov jako "kosmetiku" nevyšel. Se změnou stanov musí souhlasit absolutně všichni členové.

Znamená to tedy neplatnost jednání?

Spíše nikoliv, protože v historii najdeme spoustu dohod a jednání, které spočívají na klamu a přesto nebyly zrušeny. Nelze také očekávat, že se Čechům hne svědomí a  ukončí svůj flirt s Bavorskem. Je však pozoruhodné rozhodnutí premiéra Babiše neposlat na sudetoněmecký den ani jednoho ministra.

Otázkou zůstává i Jindrákova zmínka o státním  občanství. Byli Seehofer a Posselt příliš povolní? Co vlastně získali? Šli za cílem anebo jednoduše kapitulovali? Nedostatek upřímnosti u některých úředníků SL vyšel najevo v posledních letech. Na nich bude navěky lpět vina za to, že klamali tisíce vyhnaných. Obzvláště pan Posselt již dlouho chyboval ve svém postoji k účelu a cíli spolku. Tyto chyby však velmi škodí a vedou ku  ztrátě soudržnosti členů. Když ho nevyloučilo Spolkové shromáždění, musel nastoupit soud. Ten potvrdil platnost stanov (poznámka red.:původních stanov) a  není pochyb, že toto rozhodnutí nelze ignorovat. Stále platí zásada spolku: " Právo musí zůstat právem." WitikoBrief 2, květen, 2018

 

Podezření na falšování voleb!

Krátce po volbách do NRW, konaných 14.05.2017 se projevilo podezření na falšování voleb v neprospěch AfD ( WittikoBrief 17.3. s.16). Totéž podezření se projevilo i nyní, a to po volbách parlamentních ze 24.09.2017. (FAZ, 26.04.18,s.6). I tam ,stejně jako u NRW, počet neplatných hlasů zcela jasně koreloval s výsledky AfD. Jinými  slovy: čím bylo AfD silnější, tím více se hledal způsob přistřihnout AfD křídla. K přepočítávání hlasů nedošlo. Z provedených voleb do NWR se mohla však poučit: Tam při přepočítání hlasů v 77 volebních obvodech  (z celkového počtu 15.000) AfD získalo 2.208  hlasů.

Nejasný je i poměr mezi prvním a druhým hlasováním. Jakmile má AfD v některém obvodu  více hlasů v prvním hlasování než ve druhém, připočítává se více hlasů neplatných. Vysvětlit to lze manipulací druhého (rozhodujícího) volebního kola.

Dvanáct zvláště nápadných volebních okruhů parlamentních voleb leží v Německu západním, jsou to místa vysokoškolská s mladými, akademicky vzdělanými voliči, majetnými a volícími obvykle "zelené".

Podle odborníků  by měla být v budoucnu prodloužena lhůta pro uchování volebních lístků   a  pro protesty a v podezřelých volebních obvodech by mělo docházet k výměně  pomocníků u voleb. Jestli máme takové pomocníky jako je na př. Hartmut Honka/CDU/, nelze nepochybovat. Vyjádřil se /aniž byl za to potrestán/:"Raději několik volby falšujících gymnazistů, než AfD v parlamentě".

WittikoBrief  č. 2, květen 2018

 

Dvojí státní občanství pro Jižní Tyrolsko?

Vedení jižního Tyrolska  projevilo zájem o dvojí státní občanství již v roce 2012. Ještě téhož roku se připojila k této žádosti Národní strana Jižního Tyrolska a podala žádost příslušným orgánům Rakouska. Tento problém v letech 1992 a 2006 vyřešila již Itálie a aniž by se kohokoliv ptala, udělila druhé státní občanství dokonce i občanům starého Rakouska - z Trentina, Istrie a Dalmacie (dnes Slovinsko  a Chorvatsko). Dne 24.11.2017  podali téměř všichni  bývalí poslanci SVP petici na rakouské úřady o vyřízení tohoto problému. K nim se přidalo i vedení Jižního Tyrolska. Nemohlo by to být příkladem i pro sudetské Němce?

WittikoBrief č.2, květen 2018

 

O jednom novém jméně

Mnoho krajanů asi potřáslo nad touto novinkou hlavou. "Sudetenpost" uvedl ve svém květnovém vydání zprávu, že Německý spolek vyhnaných /BdV/ uvažuje po uplynulých 60-ti letech od svého založení, o změně jména. Tuto zprávu potvrdil předseda spolku Dr. B. Fabricius /CSU/. Předsednictvo spolku se bude radit, jak jméno spolku přizpůsobit dnešní době. Fabricius uvedl v časopise "Welt", že označení BdV bylo případné pro dobu, kdy bylo jediným pojítkem vyhnaných. Dnes je již "neúplné". Je pochopitelné, že u mnohých členů zazněl varovný signál. Podezírají, že název „Vyhnání" má být obětován z politických důvodů. Nesmíme dráždit Čechy a Slováky! Proto nové jméno bude předmětem dlouhých diskuzí a  Fabricius mluví o novém jméně velmi opatrně...a sice  jako o jeho "rozšíření". V dnešní době je ve spolku mnoho členů, kteří nikdy vyhnání nebyli.

Musíme se v budoucnu koncentrovat i na německé menšiny v Rumunsku, Polsku i Rusku, protože by mohly umožňovat lepší spojení mezi těmito zeměmi a Německem. Totéž platí i pro Rusko, kde žije asi půl miliónu ruských Němců. Jsou sice loajálními ruskými občany, ale též i přesvědčenými Němci.

Zní to sice dobře, ale je tu jedná otázka: Je to řeč prezidenta BdV Fabricia  anebo Fabricia, který se usadil "u o vlast pečujícího Seehofera"? Nemůžeme si nevšimnout i řečí, kterou pronesla kancléřka Merkelova na ročním setkání BdV. Pochválila vyhnané za jejích péči o kulturní dědictví, ale o podporu jejích práv ani zmínka.

V Berlíně je toto novou politikou vůči vyhnaným. Bude nyni exekutováná také BdV, jehož prezident má svůj psací stůl u Seehofera? A tak se bude kus za kusem ztrácet nezávislost BdV a to i se souhlasem jeho vedení, která na letošním Dnu vlasti uvedla motto: "Právu odporující dekrety odstranit - Evropu spojit".

Jistě není udivující, že vše vyvolává otázku: je to pouze clona, nebo to skutečně platí?                                                      Gernot Facius, Sudetenpost, 7.6.2018, str.2

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložila Ing.  N. Žečeva, připravil dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 25.července 2018

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz       e-mail:vydavatel@seznam.cz

Facebooková adresa:https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170?ref=hl