Z písemných vzpomínek německého antifašisty

Co se dělo v Libé

Z písemných vzpomínek německého antifašisty,

soudruha Adama Schrödera, předsedy sociálních demokratů v Libé

VOLBY

Již dlouho v Libé vládly zvláštní poměry. V tehdejší české ruka­vičkářské továrně firmy Havlík (nyní Tosta), dostávali práci, jen čle­nové henleinovské strany. Pana šéfa Havlíka nezajímalo nic jiného, než zisky či ztráty na jeho bankovním kontě.

Před obecními volbami 12. 6. 1938, měli ze třicetičlenného obec­ního zastupitelstva, sociální demokraté dvoutřetinovou většinu. K tomu dva zástupce měli komunisté. Zbytek zbyl na buržoazní strany. Sta­rostou v obci, dvacet let byl sociální demokrat.

Volby byla první sprcha pro "rudou Libou". Henleinovci měli v ob­ci už 500 členů. Ve volbách volilo henleinfašisty jen o 17 osob více, než sociální demokraty. Nebyla to ve srovnání s ostatními místy v po­hraničí žádná katastrofa, protože si ještě udrželi funkci zástupce sta­rosty. V současných volbách do okresního zastupitelstva, kde hlaso­valy jen osoby starší 26 let, dostali sociální demokraté 700 hlasů, proti 500 hlasů fašistů a tak si udrželi místo svého zástupce.

Faktem bylo, že někteří nedávno získaní henleinovci v tajných volbách volili sociálnědemokratickou kandidátku. Poděkovali jsme te­dy dopisem šéfredaktoru "Sudetendeutschezeitung" ing. Rümmlerovi za hlasy, které jsme od henleinovců dostali. Ani lákavé nabídky fašistů, ještě v té době, neudělaly z mnohých dělníků, skutečné henleinovce.


GOEBBELSOVA PROPAGANDA

20. září večer, všechny říšskoněmecké vysílače, několikrát za sebou, troubily do světa: "Německý lide, setrvej u aparátů, za několik minut přineseme nejvýše otřesnou zprávu z Čech."

Konečně se ozvala melodie o nekonečné věrnosti a pak zpráva: "Německý lide, zde všechny říšskoněmecké vysílače. Přinášíme hroz­né zvláštní hlášení z Čech, z vesnice Liebenstein (Libá), v bezprostřed­ní blízkosti bavorské hranice, jen hodinu cesty od města porculánu - Selbu. Došla od našich bratru a sester, kteří v této trhové obci na okrese Cheb žijí od nepaměti. Naše milá, kdysi krásná Libá, leží od ranních hodin v plamenech.

V celé obci vládne hrozný zmatek. Bratři a sestry zoufale lomí rukama a prosí svého vůdce o nejrychlejší pomoc a vykoupení. Rudá lůza, s pohlaváry v čele, táhne od ranních hodin obcí a s nimi rudé marxistické vojsko, v čele s Rudou obranou. S hořícími pochodněmi v tlapách a s benzinovými kanistry, táhnou od domu k domu, od ob­chodu k obchodu. Rudé hordy plení a pálí široko daleko. Ani šťastně sklizenou úrodu nelze zachránit. Požáry není možno uhasit. Bandité a jejich vůdcové, nechali před tím vypustit všechny nádrže a okolní rybníky. Všude hasiče, kteří spěchali z širokého okolí na pomoc, drží v šachu, na příchodech do obce, příslušníci Rudé obrany.

Německý národe, vezmi na vědomí, že naše trpělivost dneškem končí! Přes opakované führerovy prosby, nevystoupily české úřady proti tomuto teroru. Naopak, toto řádění luzy se smíchem podporují! Opa­kujeme: Ode dneška je vůdcova trpělivost u konce. . . !"

Byli jsme překvapeni, ale nejen celá Libá, i Paříž, Mnichov, Ber­lín, Londýn a Praha.

Zatím co jsme v klidu uléhali do postelí, pro celou Evropu Libá hořela. Taková byla Goebbelsova propaganda.


Druhý den, 21. září, se v mé kanceláři objevil stavitel Ernst Meier z Aše, tchán redaktora Sudetoněmeckých novin Rümmlera. Pozdravil a začal rozčileně křičet: "Chlapi, celou noc jsem nespal, co vy víte? Nemohu za nic. Co to ta henleinovská banda navlíkla? Slyšeli jste to hlášení?" "Slyšeli pane staviteli, tady máte i stenogram. Víme, že vy za nic nemůžete." "Ten chlap Henlein" - křičel dále, "nikdy nehrál v Aši žádnou roli. Světové politice rozumí starou bačkoru a můj zeť, ani o špetku víc. Dneska svou blbostí burcují celý svět a nechají se zapřahat do válečné káry." Nakonec se rozplakal na mém stole.

A československá vláda? Ta nedokázala na tuto prolhanou pro­pagandu odpovědět. Jak snadné by bylo, přivézt pár zahraničních do­pisovatelů s jejich fotoaparáty a dokázat nacistům lež.

Pak volal ohledně této lži, náš krajský tajemník Vilém Nový. Řekl mi: "Adi, posaď se a piš, je to hrozné! Řekni všem soudruhům i z Rudé obrany, kteří chtějí zítra ráno dobrovolně narukovat, že mají proza­tím čekat a nic proti fašistům nepodnikat, až do doby, kdy zavolám. Po Chebu kolují zprávy, že i armáda je zaprodaná od shora dolu, res­pektive zrazena, na každý pád zůstaňte opatrní, až vám..."

Potom telefon oněměl, měli jsme v očích slzy, v mysli otazníky. . .


ULTlMATUM

Krátce na to se v naší kanceláři konzumního družstva, objevil nově jmenovaný starosta obce Adam Grüner a s ním místní vůdce henleinovců, tesařský mistr Johan Bareuther a kurýr fašistické centrá­ly z Chebu. Předali mi, jako představiteli sociální demokracie v obci, pozdrav od ing. Rümmlera a od mého "přítele" Henleina, s žádostí o přestoupení k nim a oslavení velkého smíření.

Nezmohl jsem se na nic jiného, než na jediné slovíčko, ne! Na­stala rozpačitá pauza. Potom mi vůdce obce, nafouknutý jako páv, předal, jak sám řekl, poslední ultimatum.

Stálo v něm:

1. Na kraji lesa u Selbské, čekají již bojovníci za svobodu a početné jednotky SS, na rozkaz k obsazení Libé.

2. Posílení československé Finanční stráže a vaší Rudé obrany česko­slovenskou armádou, se nebude na základě předešlých dohovorů provádět.

3. Pojď ihned s námi a vydej prohlášení ke všemu obyvatelstvu o sbratření. V opačném případě začnou již dnes v noci a zítra v Libé padat hlavy.

Datum: Libá, 21. 9. 1938.

Chtěl jsem zavolat do Chebu, telefon nešel, v mém pracovním stole ležel nabitý revolver.

"Nenamáhej se," řekl starosta - "pro vás už telefon nepůjde. Pojď s námi, víš, že vás potřebujeme! Mysli na tvoji odpovědnost!"

Vybuchl jsem: "Kdo ti dal právo zradit naši československou obec a po té vylhané zprávě se podepsat pod tuto zradu? Jako tvůj zástup­ce v obecní radě, tě nesmlouvavě poženu k odpovědnosti!"

Všichni tři se smáli nahlas a führer obce, vědom si svého vítěz­ství se naparoval: "Potřebujeme velké Německo, to je naše opravená zvláštní zpráva, takovou má cenu..."

Moje prsty nahmataly revolver, ale šťastná intuice, ne rozum mi napověděla, aby jej opět pustily. Znovu jsem vybuchl: "Ne, to si ne­mohu vzít na svědomí, abych vás, milí občané Libé, sbratřoval s těmi­to zločinci! Ne! To stojí za můj život..." Hrobové ticho...

Náhle se otevřely dveře a muž s kufry vrazil dovnitř. Posadil se, zajíkl se a opět vyskočil. Objal mě a zašeptal: "Starý příteli, co nám to udělali. Fuj! Adi, já byl národní socialista až na půdu. Ale konec, konec! Takové věci, to je světový podvod, jaký ještě na této planetě nebyl! "

Starosta Grüner zvolal: "Pepi, ty jsi v Salzburku asislyšel tu zvláštní zprávu. Ta má cenu Velkoněmecka."

Pepi se mě pustil, otočil se k těm třem a na každého plivl. Pak zasyčel: "Vy zločinci, vy se nestydíte?" Chtěl se do nich pustit, míst­ního vůdce už držel pod krkem. Zadržel jsem jej a henleinovská dele­gace rychle zmizela.

Vzal jsem Pepiho k oknu. "Podívej se na tvou rodnou Libou!" Díval se se slzami v očích, na rodný dům...

Na náměstí přijel přecpaný linkový autobus. Příbuzní "pohoře­lých" z Německa, Československa, Rakouska i Švýcarska přiváželi svým blízkým to nejnutnější a všichni s údivem zírali na stojící Libou. Když se blížila půlnoc, všichni hosté uléhali do postelí, někteří do­konce do těch, v nichž spávali ve svém mládí, šťastni, že se zase jed­nou vyspí, při otevřených oknech.


TEROR

Začal jsem se také svlékat, vtom slyším rány na dvéře. Otevřu a dovnitř vpadl plně vyzbrojený příslušník freikorpsu. Padl obličejem na pušku. Obrátil jsem jej, nedýchal. Zatáhl jsem jej do světnice. Vo­da. Ocet. Umělé dýchání. Už jsem skoro nemohl. Naše návštěva, Berlí­ňáci, zavírali oči, švagrová omdlela. Dvě probuzené děti příbuzných křičely. Bojovník za svobodu, konečně začal lapat po vzduchu. Nako­nec ze sebe vyrazil: "Adi, Adi, schovej se, schovej. Freikorps tě chce zastřelit…“ " Švagrová se probrala z mdloby a začala ječet. "Mlčte, mlčte, jinak mě taky zastřelí", prosil Kaupepi, náš příbuzný a nyní bo­jovník za svobodu, v podivné situaci. Potom se vyplazil ven a byl pryč.

Hned na to někdo bouchal na okno. Náš český četník Hanzlík volal: "Pane Schröder, to jsem já, Hanzlík, přijde freikorps, nevím ko­lik jich bude. Pošta i telefon jsou rozbity, musíte do Hazlova a zavolat vojsko" - a byl pryč.

Všichni mi radili: "Schovej se!" Někdo byl u domovních dveří, byl to matčin bratr, strýc Georg, otec Pepiho, stál venku s ním a plakal. Chtěl mě schovat u sebe, tam by mě nenašli. Strachy nemohl stát na nohou, musil jsem jej odvést domů, do jeho domku č. 209. Při cestě zpět jsem slyšel z okraje Selbského lesa sborový zpěv; "SA mašírt..."

Schovat se? Sám se zastřelit? Ne! Líčit co se zatím dělo u nás doma? Ne...

Už po půlhodině práskaly výstřely kolem našeho domku čp. 140. Slyšel jsem salvy a mezi tím lidský křik a výkřiky zfanatizovaněho davu. "Pojď ven, pojď ven ty velezrádče, dáme ti zdarma nažrat olo­va." Kdo by potřeboval prázdné nábojnice, má ještě dnes možnost si je najít v naší zahradě. Tak to šlo s malými přestávkami celou noc, všichni jsme leželi na podlaze, až do ranního šera, dokud nebylo ti­cho i v celém okolí. Jenom venku bylo slyšet šepot henleinovců. Po­tom odpoukly naše staré švarcvaldky půl šesté...

V takové situaci rozhoduje, buď a nebo. I když jsem byl v noci prohlášen velezrádcem, nenechal jsem se zadržet ani rodinou, ani pří­buznými, vzal jsem klíče, políbil své blízké, prošel domovními dveřmi, špalírem bojovníků freikorpsu, kteří stáli "k noze zbraň", abych asi po sto dvaceti metrech, otevřel dvéře konzumu a spořitelny Svépomoc pro Libou a okolí, kde jsem pracoval.

Ve špalíru stál i "zrádný" bojovník Kaupepi, který mě včera va­roval. Na náměstí naší "rudé bašty", stály hloučky ozbrojených ordne­rů. Na povel "vzhůru", všichni ukazovali na hrad, z kterého vlály pra­pory s hákovými kříži. Široko daleko známý podvodník Stökerlhansel, na mě křičel: "Podívej se ještě naposled na tvoji rudou tvrz!" Násle­dovala salva smíchu. Konečně' jsem otevřel dvéře do budovy konzumu a zavřel za sebou. Bylo mě, věřte, jako zajíci, který se zachránil po honu.

Krátce na to, i přes probdělou noc, stál náš spolehlivý personál opět na svých místech. Vykupovalo se všechno zboží. Zároveň bylo nutné vyplácet úspory i procenta a splácet dluhy. Všude bylo plno. Všude stály fronty. Na náměstí byl klid, klid byl i ve třech ulicích z něho vedoucích. Klid byl i v továrnách a ostatních obchodech, nepracovalo se, v Libé měly zavřeno i všechny hospody. Všude se poví­dalo o vůdcově pomoci pro hladovějící bratry a sestry v sudetech, po­dle jejich slov, trápené marxistickými tyrany. Klid před bouří...


CHVILENKA NADĚJE

"Tanky, české tanky, mnoho českých tanků jede", bylo slyšet, většinou se strachem, ale také s pocitem úlevy a radosti. Zbabělé krysy, černokošiláči a podvodníci utíkali a na bavorské straně, strachy podělali celé okolí.

Na liduprázdném náměstí zastavil československý tančík. Druhý zůstal u brány zámku. Hezký mladý poručík vystoupil a přišel k nám do konzumu. Chtěl volat do Chebu. Nešlo to. Povzdechl si: "To je k zbláznění, hlídky na Sorkově hlásily, že v Libé se celou noc stříle­lo, že je zde mnoho členů freikorpsu, ale i Finanční stráže a Rudé obrany i četníci. My máme rozkaz napochodovat, ale nestřílet na fa­šisty. Ve všech kasárnách v Chebu je pobouření. Vojáci chtějí bránit vlast." Náš poručík i my jsme začali vzlykat. "Zrada pane poručíku?" "Ano. Zařiďte se podle toho a nebraňte se!"

Řekli jsme mu vše, co jsme věděli a co jsme zažili. Nechali jsme jej přečíst ultimatum, četl i zachycenou zprávu říšského rozhlasu z 20. září. Prosil nás, abychom mu ty originály půjčili, že je zítra vrátí. Bohužel, už nikdy jsme je neviděli. Rozloučení bylo velmi smutné. Tank odjížděl směrem k Chebu. Dívali jsme se za ním a cítili, tak jako nikdy, co přijde. Bylo nám, jako když už teď, stojíme s rukama vzhůru.

Přiběhl mezi nás předseda závodní rady české henleinovské sta­vitelské firmy Havlík a Nappert, nacista. Chebským nářečím začal modlitbu: "Pane bože, zařiď, aby zase přišli naši bojovníci za svobodu a už sem nikdy nepřijely české tanky. Pane bože, dopomoz nám k to­mu, abychom se brzy setkali s bojovníky z Plattenberku." Zdviženými prsty přísahal věrnost těm dvěma sviním, Hitlerovi a .Henleinovi. Když odcházel, padaly na něho vlajky s hákovými kříži, hakenkrajce i všechny obrazy fürerů, které dosud visely na náměstí. Nikdo ne­chtěl nic mít se zbabělci, kteří utekli před jedním tančíkem. Ba ani veliký nacista, církevní představený, farář Moric Stäippel, který jako první, se svojí Johanou, vystrčil vlajku s hákovým křížem z věže kos­tela a nyní ji rychle sundal a kamsi dobře schoval.


INVAZE SS

Druhého dne, tedy 23. září, přicházela z našeho sousedství, od Selbu vůdcova pomoc. Plni nadšení pochodovali hrdinové, kteří se včera podělali, před československými tančíky, pod ochranou SS. S nimi však šli i příslušníci československé Finanční stráže se zbra­němi.

Na náměstí zazněl povel "stát!". Z řady vystoupil finanční res­picient Hájek a zavelel: "V kozly zbraň!" Pušky pomalu byly spojovány v známé trojice. Hájek poděkoval oddělení za věrnost a obrátil se k obyvatelstvu: "Moji milí, zde shromáždění českoslovenští státní spo­luobčané, my, vaše oddělení Finanční stráže, jsme byli minulou noc, v lese na hranici obklíčeni přesilou freikorpsu a jednotkami SS. Jeli­kož nám není známo, že byla vypovězena válka, bránili jsme se ka­tegoricky a tázali jsme se jejich velitele, co to má znamenat. Ten nám sdělil, že je to podle mezinárodní úmluvy. Ale ani o tom nám není nic známo, tak jsme se nadále bránili odevzdat zbraně. Chtěl jsem zabránit krveprolití, tak jsem svolil a dal své skupině rozkaz od­pochodovat. Nyní, když vidím přesilu, dáváme k dispozici naše zbra­ně, abychom zabránili nejhoršímu." Poté zavelel: "Vystoupit od zbra­ní!" Nato financové museli v doprovodu ordnerů odpochodovat, beze zbraní na nádvoří hradu. Za nimi šly velké jednotky SS a jiných druhů zbraní.

Byl jsem vyzván starostou Grünerem: "Chceš-li si zachránit život a životy tvých přátel, kup ihned dvacet lahví kořalky a vlastnoručně je rozdej mezi pochodující SS!"

­ Každá jiná rada byla zbytečná. Spočítal jsem si, že u milovaného vůdce má lidský život cenu nejvýše 20 feniků a proto jsem si nechal v naší Svépomoci dát požadovanou kořalku a rozdával ji, za nepo­psatelného jásotu nacistů, mezi naše i říšské vrahy. Zatím co jsem rozdával, z nádvoří hradu vyprovázeli naši Finanční stráž ranami pa­žeb, pendreků a kopanci a s nimi i další soudruhy, do blízkého na­cistického sídla Hohenberg a tam je pozavírali do hradních sklepů, než je odvezli do německých koncentráků a věznic, byli našimi ta­mějšími přáteli dostatečně zásobováni stravou, která jim byla podá­vána dírami v sklepních zdech.


VŮDCOVA KOMISE POMOCI

Za SS přitáhlo gestapo a za ním pomocná komise pro naše "ztrá­pené a hladové" bratry a sestry.

Dvě velká auta s tříčlennou posádkou, plně naložená bavorským vzduchem ze Smrčin, přijela a zastavila, právě před naším ústředím.

"Velevážený pane vedoucí", oslovil mě' šéf komise a začal se vyptávat, jaké a kolik potravin prozatím potřebujeme, pro zdejší oby­vatelstvo.

"Zadarmo?" - zeptal jsem se automaticky. "Ne zcela" - řekl, usmívaje se. Když on i ostatní slyšeli, že jsme ještě dostatečně zá­sobení, nakabonil se a chtěl vidět naše sklady. Naložili spoustu zboží. Podepsali dodací listy, na kterých měli předtištěno "S pozdravem Heil Hitler", vysvětlili nám, že jsme nyní součástí velkoněmecké říše a odporoučeli se s prvními přebytky z našeho pohraničí.


ČEKATELÉ SMRTI

Několik hodin po pomocné komisi přišla zpráva, že esesáci za­střelili na Seebergu (Ostroh) hostinského, komunistu Adama Beckera z hospody "Zur Rutsch" za to, že v jeho lokále nechával schlizovat socialisty a komunisty.

Krátce na to přišli tři a zatkli mě s tím, že budu zastřelen na ná­dvoří hradu. Můj místopředseda a nenahraditelný přítel Georg Heid­ler, strojník z továrny, už seděl také v autě. Odvezli nás na hrad k ve­liteli SS. U stolu seděli místní vedoucí henleinovců Johan Bareuther a nacistický starosta Grüner. Na stole ležela hromádka obžalovacích spisů.

Gruppenführer SS odvedl všechny přítomné i gestapáky do ved­lejší místnosti, vrátil se a četl a četl. Konečně nám přikázal, abychom se posadili. Seděli jsme na židlích, na kterých se před chvílí rozva­lovaly zadky našich žalobců. Gruppenfiührer zase četl a četl. Pak nám daroval, jak sám řekl, každému jednu dobrou cigaretu a pro ukrácení chvíle, podal každému k prostudování jeden výtisk našeho poděkování obyvatelstvu po volbách v červnu 1938. Text se nám líbil, my jej stejně znali nazpaměť. Ještě dnes vidím úsměv nezapomenutelného kamará­da Georga Heidlera.

Když všemohoucí esesák zpozoroval, že my, ubozí hříšníci, nemá­me o text zájem, řekl: "Váš děkovný dopis vám daruji, mám zde ještě dostatek dalších obžalovacích spisů. Pokud jsem byl informován, mám tu čest se bavit s dvěma nejdůležitějšími marxistickými náčelníky. Co mám s vámi, notorickými zločinci, dělat?"

Přestávka, zazvonil telefon, konečně řekl "hajl" a zavěsil.

Pokračoval: "Ihned nechat zastřelit? Ne. Já mám ještě jiné zprá­vy a dokonce z řad našich politických odpůrců. Mimo to, vidím, že Li­bá ještě stojí. Vy nejste cítit ani kouřem ani benzinem. Všechny míst.ní i okolní rybníky jsou plné vody. Kolik vašich lidí bylo dnes zatče­no a odvezeno?" - říkal to stále tišeji a tišeji.

"Pane gruppenführere, pokud jsme slyšeli, celé oddělení Finanční stráže a asi deset stranických a sportovních funkcionářů. Kdo je zatkl a odvezl - to bohužel nevíme." Pokračoval ve výslechu: "Jak dlouho jste vy v krajském výboru? Třetí volební období? A v obecním zastu­pitelstvu od roku 1918? A jak dlouho vůdci strany?" "Asi kolem sedm­nácti let, pane gruppenführere." Přestávka.

"Chlapi, jste zase volní," říká najednou ta bílá vrána. "Ode dneš­ka, to vám říkám a doporučuji, obraťte vaši ideu na ideu národního socialismu, rozumíte?''''

"Ano, pane gruppenführere." Přestávka.

"A teď bych vám chtěl pošeptat" a skutečně šeptal: "Za vaše ži­voty nemusíte děkovat nějakému obergruppenführerovi, ale mému ot­ci, také musil obrátit. Rozumíte, budete mlčet?!" To už nám jednotlivě šeptal do ucha. . .

"Ano; pane obergruppenführere", řekli jsme současně.

Nařídil důstojníku, který střežil přede dveřmi, aby zavolal pan­stvo zpět. "Pánové, tito muži jsou opět volní. Dneškem počínaje, to je rozkaz, nesmí být bez mého svolení, v Libé prováděno žádné zatýkání! Rozumíte?" Pokynul dvěma gestapákům, bledému obecnímu vedoucímu a nacistickému starostovi pošeptal: "Pánové, na dnešní rozloučení vám radím, bude-li většina obyvatelstva za dvacet let stát za vámi, jako stála za těmito dvěma, bude to pro vás velká čest." Pak tento, rudého otce na černo přebarvený syn, podal čtveřici pohlavárů ruku a rozloučil se s nimi.


POMSTA

Další komentář je zbytečný. Zkrátka, většina zdejšího obyvatel­stva, včetně donucených nacistů byla šťastná, že nebude žádné další:zatýkání.

Velký německý básník Friedrich Schiller však říká: "Není dobré bratřiti se s mocnými."

Po pěti týdnech, když první nacistický velitel Libé, výjimka mezi esesáky, byl už dostatečně daleko, zavětřili obecní führer i starosta.

20. října mě bez výpovědi vyhodili z vedení družstva a bez zaplacení propustili. Podle hesla - co je tvoje, to je moje - vyplenili poklad­nu. Zapečetili naši hlavní budovu a předali ji henleinovské firmě Tau­bert. Pan Taubert na tom nejvíce vydělal. Kdo tehdy lízal med, má se i dnes, po vysídlení, ve Spolkové republice dobře.

Dvacáté narozeniny Československé, teď už okleštěné republiky, oslavily nacistické bestie, po svém. 28. října 1938 za pomoci faráře Stäppela, zatkli 29 otců a živitelů rodin. Většina z nás strávila za mří­žemi a v koncentrácích dlouhá léta. Někteří kamarádi byli v koncen­tráku ubiti před našima očima: Můj věrný kamarád Georg Heidler, Mathias Winterling a předseda komunistické organizace v Libé, sou­druh Josef Bauer. Další zemřeli na následky útrap. Řada soudruhů za­hynula později v trestných rotách wermachtu.

Dachau, Flossenburg, Dachau, to byla má cesta, než mě "převy­chovaného" pustili domů.

Kolik krve jsem za ten čas uviděl…

Kolik lidského utrpení poznal...

Kolik dobrých, čestných lidí ztratilo své životy...

(Josef Řehka, Podzim trpkých plodů, vydal OV ‚ČSPB v Chebu, 1987, str. 66-74)

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz