Závěry X. sněmu ČSV

Jubilejní vrcholový sněm, tvořený 27 delegáty a hosty ČSV z komory Čech, Moravy­-Slezska a Slovenska, se konal tradičně v Luhačovicích, dne 5.6.2010. Zvolil nového předsedu, RSDr. Zdeňka Přikryla.

Připomněl významná výročí:

- 600 let bitvy u Grunwaldu (1410 - 2010). Spolupráce Slovanů tu zvítězila nad řádem Německých rytířů. Bitvy se zúčastnil i Jan Žižka.

- 160 let od narození T.G.Masaryka (7.3.1850)

- 130 let od narození M.R.Štefánika (21.7.1880), zakladatele ČSV

- 90 let od mírové dohody v Trianonu (4.6.1920). Velkouherskou revizi tohoto základu naší novodobé existence rozhodně odmítáme.

- 90 tet od vzniku Slovenského národního divadla v Bratislavě (1920), rok po založení

Komenského univerzity.

- 65 let od vítězství Spojenců včetně 2. československého odboje nad nacismem (1945-2010)

- X. jubilejní vrcholový sněm navazuje na sněmy, které se konaly 19.6.1993, 11.6.1994, 8.4.1995 v Brně a od 4. sněmu v Luhačovicích: 5.-6.7.1996, 20.-21.6.1998, 10.6.2000, 15.6.2002, 19.6.2004, 26.5.2007.

- Blíží se sté výročí vzniku ČSV (16.9.2017) i ČSR (28. října 2018). Kéž přibývá znalců i pomníků společných základů naší státnosti, kéž je brzy 28. nebo 30.10. státním svátkem i SR.

Delegáti X. vrcholového sněmu přijali tyto závěry:

1.Vzrůstá strategický význam účinnější postupné realizace Masarykova prozíravého projektu Demokratické unie střední Evropy před jeho stým výročím r. 2018, poněvadž podporuje česko-slovenskou vzájemnost, další kooperace i nezbytnou společnou obranu před sílícím revanšismem. EU nadstandardní spolupráci zemí, které se pro ni rozhodnou, podporuje. Oproti Severní radě skandinávských zemí stále zaostáváme. Každý Dán, Nor, Švéd a Fin např. může pracovat v kterékoli zmíněné zemi, všude mu automaticky funguje i jeho zdravotní a penzijní pojištění. My můžeme navázat na "Viszegrad", na Masarykovo a federální Československo, na Malou dohodu ČSR, Jugoslávie a Rumunska i na konfederaci s Polskem, kterou dohodli představitelé československého a polského exilu za 2.světové války, president E. Beneš a generál W. Sikorski v Londýně. Další "balkanizace" středovýchodní Evropy strategií "geopolitického pluralismu" (Z.Brzezinski) ohrožuje kolektivní bezpečnost všech. Ze tří bývalých států zde vznikly 3 desítky států, státečků i pseudostátů. Jugoslávie byla např. rozbita na 7 snadněji ovládaných "lén". Unijní roli může v Evropě plnit jen střední Evropa kooperující a integrovaná. Střední Evropa nemá Evropu dělit, ale spojovat.

2. Zvýšenou pozornost vyžaduje rozšiřování a zkvalitňování naší členské základny i

rozmnožování našeho kompetentního vyjednávacího a kooperačního potenciálu. V průzkumech r.1992 se nejméně 80% českých a slovenských občanů vyslovilo proti 2.dělení (federálního) Československa a 2 miliony občanů proti zániku společného státu písemně protestovalo a žádalo demokratické referendum. Dnes z nich zůstali přirozeně jen nejpevnější a nejodpovědnější. Tím potřebnější je jejich součinnost. Delegáti by měli být příkladem v získávání pokračovatelů.

3. Překonávání naší nynější krize je obtížnější, než bylo v minulých dvou stoletích, protože jde o krizi všestrannější a hlubší. Globální hospodaření západní civilizace trpí nedostatečnou regulací. Řešení ekonomické krize u nás ztěžuje ovládání rozhodujících kapacit cizím kapitálem. Navíc u nás trvá nebývale vážná krize politická, mediální, sociální, mravní, nemalá bída duchovní. Dva mezinárodní výzkumy např. potvrdily, že dospívající Češi jsou národnostně nejodcizenější generací v celé Evropě. Mnozí již ani nevědí, že demokratická integrace nemá pluralitu kultur likvidovat, ale rozvíjet a universálně propojovat v duchu všelidské normy "čiň druhým to, co chceš, aby činili tobě". Bratrskou sounáležitost Čechů a Slováků, přátelské rovnoprávné soužití všech evropských národů, přirozené vlastenectví, rozvíjení nezbytné vzájemnosti i svébytnosti proto plně podporujeme. Potlačování národů a konfrontační nacionalismus, extremismus, revanšismus a neonacismus rozhodně odmítáme. Sílící pokusy o revizi Versailleské, Trianonské a Postupimské smlouvy neohrožují jen nás, ale bezpečnost všech. Je nejvyšší čas nahradit masové manipulace, falšování dějin, bezmezný nepořádek kultu mamonu a bezohledné moci masarykovskou "revolucí hlav a srdcí". Bez spolehlivých společných směrodatných hodnot se rozpadá vše, včetně např. většiny nových rodin. Vzrůstající význam má proto naše činnost osvětová. Máme pro ni základní orientační inspiraci a osvědčenou příručku - Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. Jde o shrnutí úvah o naší roli a pozici v soudobém světě, ověřené šesti odbornými mezinárodními konferencemi letech 1993-2008. Každý z nás by měl tuto příručku tvořivě využívat a šířit. Letošní, 3. upravené vydání je opět jen za 100 Kč nebo za 4 Eura. Informační letáky i výtisky dodá p. D. Krátký, e-mail: Kratky.dusan.(@)seznam.cz . Stručný nástin celkové analýzy naší krize a východisek z ní, Bilance a výhledy polistopadového vývoje 1989-2009, připravil prof. dr. B. Blížkovský, 2010, 24 stran, elektronicky zdarma, www.ceskenarodnilistv.cz.


Závěr: "Pás národů a zemí mezi Německem a Ruskem obstojí, jen když bude držet spolu" (J.Pekař). Češi a Slováci jsou nejbližší národy celé Evropy, měli by podle toho jednat, jejich vztahy by měly být příkladné. Máme společnou minulost, současnost i budoucnost!


Předsednictvu ČSV X. sněm ukládá:

- doplnit 2. článek Organizačního řádu ČSV ustanovením "Každá komora i celý ČSV jsou právnické osoby, statutárními zástupci jsou předsedové", a 5. článek ustanovením "Předsedou ČSV může být i zkušená, odpovědná osobnost, zvolená vrcholovým sněmem navíc".

- pokračovat ve vydávání 2 čísel Hlasu ročně. Na pololetních zasedáních předsednictva ČSV expedovat každé komoře aspoň 15 výtisků, pamatovat i na kooperující organizace. Hlas se závěry X. sněmu předat na prvém zasedání nového předsednictva ČSV v Brně v Klubu zastupitelů ve Staré radnici, nejpozději 30.října 2010. Redakční uzávěrka je do 31.8.2010.

- podporovat tvůrčí využívání a osvětové šíření naší hlavní publikace, Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století.

- využívat koncepčních rad nové Odborné komise ČSV v čele s prof. dr. J. Hrochem, CSc., z FF MU v Brně a získávat další experty, např. prof. dr. V. Pavlíčka z Právnické fakulty UK v Praze, doc. dr. K. Zavackou ze SAV v Bratislavě aj.

- posílit komoru Čech dodatečným odpovědným výběrem aspoň 15 spolehlivých delegátů ­aktivistů.

- uspořádat a řádně uložit archiv ČSV.


Uvedené závěry rozeslat všem funkcionářům a delegátům ČSV do 30.6.2010.

Bylo též dohodnuto, že se hlavní závěry aktualizující program ČSV před jeho 100.výročím využijí k co nejširší propagaci čsl. hnutí, k podpoře všech dosavadních i nových spolupracovníků všemožným šířením informačního letáku ČSV (1 listu). Jeho obsah tvoří:

1. následující úvod


JUBILEJNÍ X. ČESKO-SLOVENSKÝ SNĚM V LUHAČOVlCÍCH, 5. 6. 2010

"Masarykovo Československo bylo - podle mne nade vší pochybnost ­- nejotevřenější ze všech společností, které kdy

v Evropě spatřily světlo světa ".

K.R.Popper, 1994

Původní Československý výbor (ČSV) založil M. R. Štefánik v Chicagu 16.9.1917 k náboru našich legionářů, kteří pak z USA odcházeli na fronty l. světové války. K obnově ČSV došlo v Praze v Československém parlamentě po neodpovědném a nedemokratickém druhém dělení Československa. (první dělení bylo cílem a výsledkem Hitlerovy agrese r.1938.) Druhé dělení nastalo v parlamentě ČSFR, bez vnější agrese, ale též bez referenda, proti vůli naprosté většiny občanů, pochybnou většinou jediného hlasu. Stalo se to 25.11.1992 ve 13 hod. 22 minut. Obnovitel ČSV, pozdější premiér M.Zeman, v den rozpuštění Federálního shromáždění ČSFR konstatoval: "Myslím, že se Češi a Slováci k sobě vrátí...Je to úkol pro jednu generaci." A připojil: "Chtějí evropskou unii, a nedokázali udržet ani unii československou. "

ČSV rozvíjí československou vzájemnost na třech historických územích, má komoru Čech, Moravy~ Slezska a Slovenska. Hlavním výsledkem uplynulého období je zdařilá mezinárodní konference k 90. výročí vzniku ČSR, která se konala v Brně v říjnu 2008. Vyšla z ní závažná publikace (viz dále).


2. hlavní aktuální závěry X. sněmu (od začátku až po závěr závěrů, po slovo "budoucnost")

3. naše hlavní adresy a spoje:

Děkujeme za šíření této informace, kéž každý příjemce osloví aspoň dva další. Těšíme se na

Vaši spolupráci.


Dr. Zdeněk Přikryl, předseda ČSV, Kotlanova 16, 628 00 Brno, mobil 603 515 997, e-mail: zdenekpri@guick.cz

Ing. Michal Petrovič, předseda SK ČSV, Sadová 5, SK 900 31 Stupava, 903 059 743 , michalptru@qmail.com

Ing. Bohdan Kraus, předseda KČ ČSV, Devonská 1, 152 00 Praha 5, 602 368 107, krausb@perfektprint.cz

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc, předseda MSK ČSV, Oulehla 491, 679 71 Lysice, 516 472 459, lacko@uai.fme.mtbr.e

V Praze, Brně a Bratislavě 10.6.2010

Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz