Zápis z diskusného stretnutia konaného v Bratislave 12.2.2011 o zámere zaviesť k výročiu vzniku ČSR štátny sviatok i v SR


Diskusia sa uskutočnila nadväzne na stretnutie šiestich Čechoslovákov, konané 20. 11. 2010 v Bratislave; inicioval ju P. Urban a viedol M. Petrovič, predseda SK ČSV (zúčastnilo sa jej 12 členov ČSV). Prítomní boli: Ladislav Ballek, Patrik Decsi, Miroslav Gábor, Martin Halmo, Karol Honner, Pavel Martinický, Silvia Matúšová, Peter Osuský, Vladimír Pavle, Michal Petrovič, Eduard Rosa, Radoslav Stano, Juraj Stracelský, Petr Šuranský, Adam Tichý, Daniel Tóth a Pavol Urban.

M. Petrovič pri uvádzaní návrhu zaviesť k výročiu vzniku ČSR štátny sviatok i v SR pripomenul rokovanie NR SR 28. októbra 1999 (časť stenoprotokolu je v prílohe zápisu v súbore 00-1999-10-28-NRSR-BMC.doc), na ktorom sa o tejto idei už hovorilo. Pripomenul, že na tomto rokovaní NR SR odzneli aj vyjadrenia, ktoré zo slovenského pohľadu zvýrazňujú význam 30. októbra 1918 na úkor 28. októbra 1918 a poznamenal, že 30. október ako štátny sviatok SR by bol v NR SR pravdepodobne priechodnejší než 28. október. Spomenul aj návrh, aby dňom štátneho sviatku venovaného vzniku ČSR bola posledná októbrová sobota alebo nedeľa (informácie bývalých poslancov NR SR P. Kanisa a A. Hrnku v rozhovoroch s M. Petrovičom). Uviedol, že keďže SR má už teraz päť štátnych sviatkov a okrem nich ešte aj desať ďalších dní pracovného pokoja; štátny sviatok venovaný vzniku ČSR by už nemal zvýšiť počet nepracovných dní, ale mal by byť zavedený na úkor niektorého zo súčasných nepracovných dní. M. Petrovič konštatoval, že v SK ČSV sa dohodlo presadzovať za štátny sviatok SR 28. október na úkor 1. septembra a vyjadril názor, že dosiahnutie tohto cieľa, (aj) za pomoci prítomného poslanca NR SR P. Osuského, je reálne.

P. Urban upozornil na prítomnosť niekoľkých študentov, považujúcich aj v súčasnosti spoločný štát Čechov a Slovákov za vysokú hodnotu a majúcich entuziazmus pre ideu nového československého štátu.

L. Ballek vyjadril potešenie, že v SR a v ČR sú i mladí ľudia s československým myšlienkovým smerovaním, čo pozná aj z rokov svojho pôsobenia vo funkcii veľvyslanca SR v ČR.

V. Pavle pripomenul dramatické chvíle z 25. novembra 1992 – rokovanie zakladajúcich členov ČSV v Prahe bezprostredne po odhlasovaní zákona o zániku ČSFR a poukázal na historický odkaz M. R. Štefánika, zakladateľa prvého ČSV v roku 1917 v USA pri nábore dobrovoľníkov do československého vojska.

K. Honner vyjadril poľutovanie nad tým, že na Slovensku pretrváva vplyv myšlienkového dedičstva z prvého slovenského štátu a poukázal na hodnoty demokracie a humanizmu zakladateľov ČSR.

P. Osuský uviedol, že rád vidí tých, s ktorými sa pravidelne stretáva 28. októbra pri pamätníku československej štátnosti v Bratislave na výročných oslavách vzniku ČSR. Vyjadril tiež potešenie zo stretnutia so svojimi starými súputníkmi - exministrom SR V. Pavlem, exposlancom FZ ČSFR K. Honnerom a exposlancom NR SR L. Ballekom i potešenie zo stretnutia s mladými študentami. Ohľadne datovania navrhovaného štátneho sviatku SR venovaného vzniku ČSR sa kategoricky postavil za 28. október a zároveň konštatoval, že z nepracovných dní v SR ako najaktuálnejším je vypustenie 1. septembra – dňa Ústavy SR, ktorý by mohol byť pamätným dňom SR.

V diskusii prehovorili všetci prítomní a na záver sa jednomyseľne prijalo:


Diskutovalo sa aj o ďalších záležitostiach (už v neprítomnosti P. Osuského, ktorý sa pre neodkladné povinnosti musel vzdialiť):

P. Urban prítomných informoval, že pripravuje v spolupráci so svojím ďalším kolegom internetové diskusné fórum, resp. internetový portál (doménu). Tento portál by mal obsahovať viacero oblastí či odkazov týkajúcich sa Československa – ako napr. história, hospodárstvo, kultúra, politika, právo, veda, šport atď. Priestor bude samostatne venovaný ČSV a tiež webovej stránke nášho kolegu Josefa Ryšánka. Predtým ako bude tento portál verejne sprístupnený (predpoklad august – september 2011), bude každá jeho prípravná fáza zaslaná zainteresovaným osobám na pripomienkovanie. Jeho cieľom by malo byť zjednotenie, koordinácia a komunikácia s verejnosťou a medzi všetkými pročeskoslovensky zmýšľajúcimi ľuďmi v ČR, SR a v zahraničí navzájom, pretože všetky doterajšie existujúce pokusy o vytvorenie „skupín“ resp. FB komunikáciu sa javia ako nie dostatočne efektívnymi. Ich zoznam poslal kolega Petr Štepán 29.12.2010:

"Jsem Čechoslovák" 233 členov

"Jsem ČechoSlovák" 117 členov,

"Slováci a Česi navždy bratia!" 644 členov,

"Chceme zpět ČeskoSlovensko!" 230 členov,

"Obránci Československa v roce 1938" 75 členov,

"ČeskoSlovensko" 5 166 členov,

"Som SLOVÁK a mám rád Čechov! - Jsem ČECH a mám rád Slováky!" 67 353 členov

P. Urban uviedol, že deň pred týmto stretnutím sa zúčastnil ako člen Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo na jej Valnom zhromaždení a mal možnosť diskutovať s jej dvoma významnými členmi, uznávanými aj v širšej medzinárodnoprávnej obci, ktorí jednoznačne označili rozpad ČSFR v roku 1992 za nelegálny. Poznamenal, že v budúcom roku si pripomenieme 20. výročie zániku ČSFR a bolo by vhodné v tejto súvislosti vypracovať právnu analýzu týkajúcu sa ústavnoprávnych resp. štátoprávnych aspektov, najlepšie v spolupráci s niektorou z uznávaných českých a slovenských právnych kancelárií.

Diskutovalo sa aj o iniciatíve Josefa Ryšánka, aby pri nadchádzajúcom sčítaní ľudu si do kolónky „národnosť“ čo najviac ľudí uviedlo „československá“. M. Petrovič podotkol, že on sa takto vyjadril už pri sčítaní ľudu v roku 2001. R. Stano spomenul 400tisíc česko-slovenských manželstiev. S. Matúšová poznamenala, že veľký počet ľudí hlásiacich sa k česko-slovenskej národnosti by posilnil váhu našich česko-slovenských aktivít.


Zapísali: P. Urban a M. Petrovič Overili: S. Matúšová a K. Conner


Připravil: Ing. P. Šuranský


Pozn. red.: ČSFR byla v rozporu s nejvlastnějšími českými i slovenskými zájmy několika politiky, v pozadí byly zřejmě cizí interesy, rozbita. De facto ČSFR neexistuje, otázkou však zůstává její trvaní de iure. Možným sledovaným cílem bylo Slovensko vrátit do zóny maďarského vlivu a Česko do německého zájmové sféry. To byl první krok.

Dalším cílem může být snaha sudetoněmeckého landsmanšaftu, zatím více či méně skrývaná, o vytvoření česko-německé federace, v níž by se vedle českého národa postavil i německý státotvorný národ, představovaný právě přesídlenými Němci a jejich potomky, tedy tzv. sudetoněmeckou národnostní skupinou, jinak řečeným čtvrým bavorským kmenem. Všichni bychom pak měli byt Böhme, jak si to představuje SL. Ostatně K. Schwarzenberg, „náš“ ministr zahraničních věcí, v nedávném rozhovoru pro jeden německý časopis uvedl, že nejdříve je Schwarzenbergem, potom Böhme a nikoli Tscheche.

Konečným krokem na této cestě vedoucí k likvidaci našeho národa a naší státnosti je uvedení česko-německých „Čech“ a jejich území jako spolkové zemi do Spolkové republiky Německo.

Tento scénář je nejen možný, ale i zřejmě velmi žádoucí z hlediska sudetoněmeckého landsmanšaftu a skupiny českých kolaborantů. Velká většina Čechů, přes úsilí značné části médií, by však nikdy takovéto státoprávní změny nepřijala. Jakékoliv směřování k uvedeným cílům jednoznačně odmítáme!

O možném vývoji na Slovensku se nechceme zmiňovat. Dostatečně jej objasňují národní slovenští politici.

České národní síly jsou zcela solidární se Slováky v jejich zápase proti maďarskému revisionismu.Referendum

o nesouhlasu s rozdělením

Československé republiky

se bude konat v roce 2011.

Vyslov se i ty!!!


Myšlenka i realizace je prostá:

Vlastizrádní politici nám, občanům Československé republiky, nedovolili, abychom se demokraticky vyslovili k rozdělení naší vlasti v referendu. Využijme tedy Sčítání lidu, domů a bytů, které patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním k našemu vlastnímu referendu a v následujícím sčítání vyjádřeme své přesvědčení a svůj odpor proti rozdělení Československa a v kolonce NÁRODNOST uveďme pouze národnost ČESKOSLOVENSKÁ.

V České republice je sčítání připravováno na březen 2011 s rozhodným okamžikem půlnoc z 25. na 26. března 2011 a na území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.

Josef Ryšánek

http://www.ceskoslovenskosjednotime.cz/

Připravil: Ing. P. Šuranský

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz