Zamyšlení zejména pro mladé nad údajně neexistujícím
rozdílem mezi levicí a pravicí v republiceNejrůznější exponenti pravicových stran se snaží černé lakovat na bílo a překreslovat dějiny i současnost. Na neslavné až katastrofální bilanci 20 let od "sametu" se skutečně podílela i levicová ČSSD. K poškoz­ení školství tato strana pomohla rozvratem pevného vzdělávacího systému­ s přechodem na improvizované vzdělávací programy. Vláda premiéra Špidly realizovala často program pravice. Rovněž likvidace okresů za sta miliardy a vytvoření nových roztříštěných pověřených ú­řadů přinesla nejen nárůst úředníků, ale dne. i prázdné chátrající budovy původních úřadů. Jistě se podepsala i na souhlasu s nesmyslným tvr­zením, že "stát není dobrý hospodář" a na levném výprodeji národního majetku, kdy nezabránila ani výprodeji "rodinného stříbra". Společně prosazená profesionalizace armády je mnohonásobně dražší než vyhovující jednoletá zá­kladní služba a přinesla krom desítek miliard dalších výdajů i další vlnu lobismu za předraženou techniku.

Zcela zkázonosná byla ale ODA - tak aktivní při rozbití republi­ky - a ODS, která soustavně realizovala opak svého volebního programu. "Zhasnutá světla" na počátku privatizace bez kontroly a postihu nezákonnos­tí umožnila nejen stamiliardové rozkrádačky Kožených, Pitrů a dalších náhle zrozených miliardářů, ale paralyzovala postupně soudnictví (které ústy čelného představitele jednoho vyššího soudu upřednostnilo politické zájmy před spravedlnos­tí) a také i policii. Tady je počátek rapidního vzestupu kriminality a pro­pad jejího objasnění (u vražd ze 100% v r.1989 na necelých 90% a u hospodářské kriminality z téměř 70 % na necelých 40% atd.).

Nezodpovědné a zpolitizované rozhodování ÚS, jehož přisvojování si role další komory parlamentu kritizoval již i prezident Klaus, jen do­kresluje praktiky některých soudů, zaštítěné vrchní státní zástupkyní Veseckou, která odstraňovala spravedlivé a nepoddajné státní zástupce.

Alespoň že u připravovaného "tunelu století" - v útoku na nerozkrade­né prostředky důchodového zabezpečení přiznal předseda ÚS P.Rychetský, že "stát měl vysoké přeplatky v desítkách miliard po řadu let", ale místo aby je shromažďoval na nějakém důchodovém fondu, tak je zprone­věřoval pro jiné účely. Jistě i tady je spoluzodpovědnost levicové ČSSD.

Je proto již naprosto nutné, aby lidé přestali být lhostejní a koneč­ně v říjnových volbách volili ty nejlepší zástupce levice - zprava jen s tolerancí zástupců Suverenity Bobošíkové. Jinak nás čeká – dříve či později - zoufalství okradených lidí Argentiny nebo Chile. Po kolapsu soukromých společností pro zajištění seniorů přišIi o vše bez náhrady i někteří lidé v Itálii a částečně i v USA. V připravované důchodové reformě lze maximálně souhlasit s dalším prodloužením odchodu do důchodu na průměr 65 let v EU - s výjimkou určitých oborů ale se zvrácením redukce plateb prosazených pravicí.

Je zcela nemožné zalhat zodpovědnost exponentů pravice za totální rozvrat všech odvětví hospodářství a celkové infrastruktury. V zemědělství od počátku 90.let minimalizovali podporu zemědělské provýroby na necelou 1/5 oproti zemím "staré EU". S tím výsledkem, že zatímco před vstupem do EU jsme byli v zemědělské produkci soběstační ze 120%, tak v r.2008 již jen ze 70 % a v r.2009 se stav zhoršil až na 60 %. Od počátku devadesátých let klesla produkce o 36 mld.

Nesmyslnou a falešnou propagandou zpracovaní mladí lidé ze značné části volili pravicové strany. Ačkoli jsme zadlužením zhruba v 1/3 ze­mí EU, občané USA jsou zadluženi desetinásobně, tak media lhala, že nás čeká osud Řecka. Mladí tedy tím zvolili další destrukci školství s placením poplatků na VŠ.

Přeplácení pravicoví novináři "zapomněli" mladé informovat o tom, že výdaji na vzdělání, vědu a zdravotnictví patří naše republika s 13 % z HDP mezi největší škudlili (v USA 26 %, . Německu 11 %). Že platy učitelů jsou u nás zhruba v polovině oproti zahraničí - dokonce třetí od konce v EU, že učitel u nás při nástupu do zaměstnání má jen 16 tisíc. A to ještě může zažít na škole šikanu od „aktivnějších" žáků.

Pravicí tolik kritizované - a seškrtávané - výdaje na sociální opatření­ máme s 12 % jedny z nejnižších, při průměru v EU s 18,7%! Proč nepíší pravicoví novináři o tom, že nižší výdeje na tento účel mají jen v krachujícím Lotyšsku - s 9,4% a na Slovensku s 9.8 % - oproti nejštědřej­šímu Dánsku s 22,4 %! A o tom, že podle údajů Asociace pro hospodářskou spolupráci (OEOD) jsou ale příjmy českého rozpočtu v tomto směru nejvyšší z 31 stá­tů! Zaměstnanec u nás odvádí 6 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 25 %. V Německu je to zhruba 10 a 10%. Při tom zdravotnictví by podle dr. Kubka (prezident lékařské komory) katastrofálně poškodilo, pokud stát nezvýší v. příštím roce platby na zdravotní pojištění pro děti, důchodce a nezaměstnané. Vždyť spousta lékařů zvažuje odchod do ciziny, NSR a Rakousko již za­hájilo oficielní nábor s příslibem horentních platů. Toto ale přece není zavinění "neexistující" levice.

Cožpak lze věřit slibům pravicových stran o boji proti korupci, když soustavně bojkotují přiznávání majetku všech veřejně činných pracovníků, zveřejňování všech zakázek na internetu a zrušení nároku na zakázky pro firmy s neprůhledným vlastnictvím?

Mravně zcela destrukční je výchova mládeže k agresivnímu bezohledné­mu sobectví. K opovrhování s důchodci (viz vysoce negativní průzkum na dvou základních pražských školách na téma "dědeček a babička ujídá nám chlebíčka". Ale vyspělost a úroveň každé společnosti se pozná pod­le vztahu ke starým a bezmocným lidem.

Pokles mateřské o 20 % a další redukce podpory rodin s dětmi přece povede k následnému snížení práceschopného obyvatelstva. I provokaté­ři typu K.Issové a J.Mádla jednou zestárnou a pokud budou žít moder­ním životem - tedy sobecky osaměle - tak budou jednou dožívat vysoce nešťastní. Závěrem je nutné zdůraznit, že žádná nová pravicová strana není přínosem, ale naopak razantním zhoršením situace.

Ale je i jiná kategorie mladých. Těch, kteří se vydali bezplatně pomáhat lidem postižených povodní, těch kteří se zúčastní činnosti společnosti Šance pomáhající dětem z ulice i zapojených do různých prospěšných ekologických aktivit.

A máme radost z úspěchu našich středočeských studentů na Přírodovědecké olympiádě zemí EU ve švédském Göteborgu, kde v dubnu t.r. získali v soutěži mezi 42 týmy 1 zlatou a 1 stříbrnou medaili a celkové prvenství.

F. Truxa


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz