Karel Schwarzenberg : Zakažme popírání zločinů komunismu


Šest postkomunistických členů EU včetně Česka vyzvalo Evropskou komisi, aby připravila celoevropský zákaz popírání zločinů komunismu. Novinářům to řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Spolu s Českem po zákazu volají Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko a Litva.

"Jde o zásadní věc, že máme totalitní systémy měřit stejným měřítkem," řekl v Bruselu Schwarzenberg. Podle něj je popírání zločinů komunismu plně srovnatelné s popíráním zločinů nacismu, které je v mnoha zemích EU trestné.

"Po pravdě řečeno, Stalin dokázal zabít ještě víc lidí. Oba byli masoví vrazi a ti, kteří jim přisluhovali, přisluhovali vraždám. Konec," srovnal šéf české diplomacie sovětského diktátora Josifa Stalina s Adolfem Hitlerem.


Z DOPISU

"Upřímně doufáme, že Evropská komise přijme v této oblasti další kroky, včetně možné zákonodárné iniciativy kriminalizování veřejného odpouštění, popírání a značné bagatelizace totalitních zločinů."

Výzva je adresovaná eurokomisařce pro spravedlnost a základní práva Viviane Redingové. Ta má ještě do konce letošního roku připravit speciální zprávu, kde by měla popírání zločinů komunismu zmínit. Ministři šesti členských států ale chtějí, aby připravila konkrétní legislativu.

Šéfové diplomacií šesti podepsaných zemí v dopise nicméně připouštějí, že v současnosti nejsou schopni zajistit pro své návrhy dostatečnou podporu v EU, ale podle nich by byla škoda, pokud by evropská sedmadvacítka tuto šanci nevyužila.

"Každý ví o zločinech nacistického režimu, ale jen část Evropy si je vědoma zločinů komunismu," uvedl litevský ministr zahraničí Audronius Azubalis.

Tolik internetový zdroj

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zakazme-popirani-zlocinu-komunismu-vyzvalo-cesko-eu-p0y-/zahranicni.asp?c=A101214_174957_zahranicni_jw ,

14. prosince 2010 17:49, aktualizováno 19:34


Další schwarzenberská „taškařice“

Podle pana s „modrou krví“ byly komunismus a nacismus stejně srovnatelnými zločinnými systémy. Komunismus byl však ještě zločinnější, poněvadž připravil o život více lidí.

Podívejme se na tuto tezi pana ministra zahraničních věcí ČR trochu blíže.


Kdyby vyhráli válku nacisté, český národ by již dávno neexistoval, část našich lidí, která byla říši nepřátelská, měla být vyvražděna, část vyhnána, a celé naše území by bylo důsledně germanizováno.


Válku na štěstí vyhráli Spojenci. Klíčovou úlohu Sovětského svazu v porážce nacistů nelze ani dnes zlehčovat. Nacisty zamyšlená genocida našeho národa se neuskutečnila.


Demise vlády v únoru roku 1948 umožnili komunistům, aby se jako nejsilnější strana ujali moci. Vládli u nás 40 let. Náš národ početně značně zesílil, zbohatl a kulturně se rozvíjel. Byly vybudovány nové továrny, nové železnice, silnice, vyrostla nová sídliště, školy, nemocnice, kulturní domy. Nikdo nebyl nezaměstnaný, každý měl střechu nad hlavou, léky i lékařská péče byly bezplatné, žáci a studenti vycházeli ze škol s odpovídajícími znalostmi. Diplomy nebyly na prodej, nikdo nenabízel k prodeji ani své orgány.

Přesto je však nutné označit vládu komunistů za diktaturu, která vnášela do společnosti nespokojenost a časem i odpor. Politických vězňů, kteří žili v 50. letech v těžkých podmínkách v různých táborech, na pracovištích, zejména v dolech, jsme měli desítky tisíc. Ani třídní „nepřátelé“ to neměli v naší společnosti lehké. Na hranicích se střílelo, ve věznicích týralo a popravovalo. To všechno je pravda.

Počet obětí této komunistické diktatury je možné počítat, bohužel, na tisíce. Mluví se často o čísle kolem 5 000.

Srovnejme tyto oběti komunistické diktatury u nás s oběťmi nacistické diktatury. Tyto se blížili k číslu 360 000. Na první pohled jde o ztráty nesrovnatelné.


Obdobně je tomu v hospodářské oblasti. Nacisté naši republiku vyrabovali, vysáli. Abychom mohli tyto škody nějak přesvědčivě vyjádřit, pak si vzpomeňme na reparace, které nám mělo Německo za válečné škody jím způsobené zaplatit. Zhruba se jedná o více než 350 miliard předválečných Kč. Z této částky nám Němci zaplatili asi 2-3%.

Za vlády komunistů naše národní bohatství se více než zdvojnásobilo. Pokud jde o vykořisťování naší republiky Sovětským svazem, jak se o tom často mluvilo, pak Rusové nám již dlužnou částku zaplatili. Museli jsme o to samozřejmě usilovat.

Opět srovnáváme nesrovnatelné

Jen tak mimochodem, proč naše vláda, náš pan ministr zahraničí hlasitě nevolají: „Němci, že se nestydíte! Zaplaťte nám konečně reparace!“


Pokud jde o ztráty v evropském měřítku, pak je nutné po pravdě říci, že Němci rozpoutali jak první, tak druhou světovou válku. Vzhledem k tomu, že mluvíme o zločinech nacismu, pak je třeba jednoznačně prohlásit, že na ně jako agresory padá vina za smrt téměř všech lidí, kteří padli nebo byli umučeni v druhé světové válce.

Nacismus má na svědomí přibližně 50 milionů lidí, z toho větší část tvoří Rusové a další národy Sovětského svazu, Poláci, Jugoslávci.

Kdyby nacismus zvítězil, měl v úmyslu vyvraždit Poláky, Ukrajince, Rusy a další, aby vytvořil životní prostor pro německou panskou rasu. Porážka nacismu znamenala záchranu životů desítek milionů lidí.

Pokud jde o oběti stalinské diktatury, opět se údaje různí. Často je udáváno číslo až 20 milionů. Pokud je pravdivé, jsou to obrovské ztráty. Ovšem ani ty nejsou souměřitelné s oběťmi nacismu.


Tak taková je pravda, pane ministře zahraničních věcí. Myslím, že ji znáte, ale přesto usilujete o to, abyste ji zakryl, deformoval, abyste Vy a Vám podobní mohli propagandisticky, samozřejmě zcela nepravdivě, dále tvrdit, že mezi nacismem a komunismem lze udělat rovnítko.


A ještě něco, pane ministře. Sám říkáte, že kdo pomáhal zločincům, sám je zločinec. Platí to i pro pobaltské státy, kde již tradičně bývalí příslušníci SS-Waffen, kteří vraždili, pořádají své hlučné a nijak neskrývané průvody, kde jejich stoupenci veřejně hajlují a vyhrožují, kde národnostním menšinám jsou upírána nejen jejich menšinová práva, ale také i práva občanská? Tak desetiletí již trpí ruská menšina v těchto státech. Dokonce je na ně vykonáván tlak, aby měnily svá jména i příjmení. Jejich nezaměstnanost je vysoko nad obvyklým tamním průměrem.

Evropské unii i Vám je jistě tento barbarský stav léta znám. Celé roky se nemění. A nikdo neprotestuje. To snad proto, že jde o Rusy, příslušníky národa, který má hlavní zásluhu na porážce nacismu? Co je proti Rusům, je snad vždy dobré? Nebo je to odplata za vítězství? Nemohli jsme je porazit, říká si část elit, tak je potrestáme alespoň dnes. A tak prohru v minulosti odstraníme vítězstvím v současnosti.

A s takovými státy, kde neonacismus bují, kde zločinci beztrestně žijí, chcete prosazovat v EU nějaké legislativní změny, a to dokonce proti mínění většiny členských států EU? Proč alespoň neprotestujete proti pohrobkům nacismu a neonacistům, proč mlčíte k těmto rasistickým zvrhlostem? Nebo snad ve Vašich vnitřních, zatím skrytých představách nelze mezi zmíněným diktaturami udělat ani rovnítko, nýbrž znak nerovnosti ku prospěchu nacismu, jak ostatně vyplývá z Vašeho  výše uvedeného prohlášení?


A ještě něco. Sám jste mnohonásobně již řekl, že to, co bylo ukradeno, má být vráceno. Nacistický útočník u nás však jen nekradl, ale také způsobil rozsáhlé škody svou agresí. Máte nyní možnost požadovat po SRN, aby nám konečně zaplatila reparace. Máte na to odvahu nebo se bojíte tak učinit? Jde o více než 350 miliard předválečných korun. I Řecko, Slovinsko, Polsko vznášejí alespoň občas na Německo své požadavky ohledně zaplacení reparací. Podpořte i je! Co bylo ukradeno, - zničeno, lze doplnit v souladu s mezinárodním právem, má být vráceno. To jsou přece Vaše slova.

Vy nejste z nás a náš nikdy nebudete. Zřejmě i Vy cítíte, že z cizího krev neteče. Zájmy ČR jsou Vám cizí. Nebo se mýlíme? Čas nepříliš dlouhý ukáže, co všechno dále ještě dokážete udělat v neprospěch občanů této republiky.

K. Nováček
Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz