Účelové lži nemají v pravých volbách místo


Současná krize republiky a předvolební situace, kdy strany a hnutí se počínají předhánět v lákání voličů, přímo vybízí k zamyšlení nad předvolebními manýrami. Pravda, volební boj býval tvrdý již za I. ČSR, a argumenty často bývaly rovněž na hraně únosnosti.


Nikdy však neexistovala taková koncentrace dějinných lží o vlastním státě, jako je tomu v současnosti. Příčin tohoto neutěšeného stavu je mnoho a působí současně. Jednou z hlavních příčin je však fenomén, který se označuje jako „nadvláda tisku a televize“ - jedním slovem „médiokracie“.


Média byla již v minulosti označována za „sedmou velmoc“. V naší republice je to jev téměř konstantní. Stoprocentně se potvrdila analýza zesnulého Bořivoje Čelovského o hanebném zaprodání našich médií zahraničním nepřátelům republiky, tak, jak to odhalil ve stále zamlčované knize „Konec českého tisku“.


Tisk a televize přestaly u nás být představiteli a zástupci českého národa. Největším výsměchem v tomto směru je označení veřejnoprávní televize jako televize „české“. Pro tuto televizi bychom od jistých časů mohli nalézti desítky výstižných přívlastků. Jenom přívlastek „česká“ je naprosto nepatřičný. Tuto televizi můžeme označit s klidem Anglosasa například za prosudetskou, prounijní, pronatovskou, proglobalistickou, provatikánskou, atd. - a toto označení vždy vystihne jeden z pravdivých mediálních rysů této instituce. Pouze označení „česká“ vždy bude v kontroverzní konotaci s obsahem drtivé většiny jejího publicistického vysílání.


Několik ojedinělých dokumentů nebo relací v duchu jen trochu příznivém republice a jejím dějinám, naprosto nemůže vyvážit obrovskou množinu jiných pořadů , inscenací, padokumentů a pafilmů, jejichž jediným cílem je naprosté odsouzení dějin republiky, znevážení jejich zakladatelů, zejména „praďábla“ jménem dr.Edvard Beneš.


Dlouholetý systematický, záměrný atak na dr. Beneše v pořadech a padokumentech v televizi říkající si Česká, je po dvacetiletí existence státu zvaného neoficiálně a v duchu führera „Česko“, nemá obdoby v dějinách žádného jiného státu. Neznám stát, který by dovoloval tak dlouho, tak systematicky, a tak lživě hanobit svého zakladatele a budovatele, jako naše republika svého prezidenta, jenž se podle nedodržovaného a xkrát porušovaného zákona zasloužil o stát.


Toto je jeden z důvodu, proč původně česká média byla zakoupena zahraničními, převážně německými a švýcarskými tiskovými magnáty, z nichž někteří spolupracovali s našimi magnáty – Benešovými odpůrci. Jejich praporečníkem je předseda TOP 09 pan zahraniční kníže, u nás občan Schwarzenberg, vpravdě evropský multiobčan. Muž, jenž sám sebe označuje za „Böhma“ v duchu starorakouského „zemského vlastenectví“. Muž, jenž sám sebe manifestoval mnohokrát jako přítele a zastánce dynastie Habsburg-Lothringen, a jejímuž poslednímu c.k. potomku byl manifestně jako představitel protihabsburského státu na pohřbu. Muž, jenž mnohokrát manifestně politoval nebohé sudeťáky jako „vyhnance zlých Čechů“, kteří tím podle něho spáchali zločin takřka válečný. Muž, jenž proti Postupimské dohodě velmocí, proti platné Pařížské reparační dohodě, zakazující navrácení německého konfiskátu do německých rukou, jejímž signatářem je náš stát, odsoudil presidentské dekrety na těchto smlouvách založené jako zlo. Je naprosto nepodstatné, zdali ovládá či neovládá perfektně jazyk český. Podstatné je to, co bylo řečeno výše. Podstatné jsou rovněž kořeny tohoto muže, jehož otec byl člen fašistického seskupení Vlajka a psával do fašistického listu pod pseudonymem Bojna. Přes neustále výklady historiků a publicistů v Lidovkách o jeho vlastenectví na

obranu ČSR roku 1938, kdy podepsal prohlášení loajality s další šlechtou, titíž historikové a publicisté zamlčují jeho příklon a návštěvy reichsprotektora, válečného zločince von Neuratha, kde československý vlastenec nikdy neměl co pohledávat. Teprve nedávno vyšla monografie doc. Bendy a studie prof.Pavlíčka, které zveřejnily Schwarzenbergův podpis v návštěvní knize Neuratha, což byl léta zamlčováno. A nejen jeho podpis, ale i podpisy dalších bývalých signatářů loajality ČSR a jiných kolaborantů reichu. Rovněž po léta bylo zamlčováno jeho servilní chválení Hitlera jako nejlepšího heraldika v jeho knize Heraldika vydané roku 1941 nakladatelstvím Vyšehrad. Že potom údajně v květnu 1945 za povstání rozdal několik loveckých pušek odbojářům, může být přičteno i pozdnímu obratu ve fatální porážce reichu. I když toto je zajisté čin chvályhodný...Rovněž kontroverzní původ jeho manželky z kruhů hraběte spolupracujícího s rakouskou SA a kutým arizátorem nacistou, bankéřem von Schoellerem, jehož syn byl fašistickým válečníkem wehrmachtu s mnoha vysokými metály ( jenž si vzal za manželku dnešní restituentku Idu Salm-Schoeller) nemůže být přijat českou veřejností kladně – a nelze si ani představit jej pozici první dámy v případě zvolení pana Schwarzenberga prezidentem...


Zde jsme u nejmanifestnějších předvolebních lží pronášených klidně v české TV a popisované v protičeských médiích jako jakési „objektivní pravdy“ !!! Když pan zahraniční kníže tvrdil již za volební debaty s panem prezidentem, že „Benešovy dekrety neplatí již dvacet let“ (!) - lhal. Když tvrdil,že prezident dr. Beneš by dnes, pokud by žil, patřil před haagský soud válečných zločinců – opět lhal ! Pan zahraniční kníže zjevně zapomněl na historické dokumenty a na historické reálie. A ty prokazují opak jeho manifestních lží. Pro protičeská média pak je typické, že když již nemohla zachránit tyto Schwarzenbergovy superlži, alespoň je zaobalila do trimalchionovského hávu – o jeho odpůrcích začala prohlašovat, že jejich pravdy jsou „nevkusné“. Když nelze zachránit lži, počítá se s negramotností a sází se na určitý idiotismus posluchačů ??? Jak ubohé ! Český národ není negramotná tlupa. Český národ ve své většině ještě stále – i proti vlastnímu novodobému z glajchšaltovanému školství - ovládá historii – a často daleko lépe, nežli její dnešní mediální politruci. Dále pan zahraniční kníže tvrdil, že na sudetských Němcích „naši předkové spáchali zločin vyhnání“. Zde se totálně popírá historická pravda a reálie. Odsun Němců byl součástí evropského odsunu všech Němců z okupovaných území, byl posvěcen článkem XIII. dodnes mezinárodně platné Postupimské dohody velmocí (kterou i řada Němců, především jejich landsmannschaftů, opět protiprávně neuznává jako „dohodu vítězů“ !). Je typické, že sudetští Němci a rakouští Němci útočí v toto věci především na „slabé státy“ středovýchodní Evropy – na Slovinsko, na Česko. Tak jako šovinističtí Maďaři útočí v této věci na bratry Slováky !


Konečně k platnosti dekretů – v době, kdy pan zahraniční kníže tvrdil, že jsou neplatné, probíhalo v republice současně několik desítek soudů, soudících – podle dekretů ! Zabývá se jimi dokonce i Ústavní soud. Že je pan zahraniční kníže v této oblasti nevědomý, je jeho problém. Ovšem na tyto pronášené lži pak myslící volič nemůže přistoupit. Jak je důvěryhodná strana,kterou zastupuje pan předseda pronášející takové lži ??? TOP 09, ohánějící se tradicemi prosperitou a úspěchem, přec nemůže zamlčet, že se lví účastí podílela na naprosté devastaci českého hospodářství, na asociální politice nezaměstnanosti, bezdomovectví a bídy, do které jsou uvrženy miliony českých občanů. Místo toho tato strana prosadila manipulacemi tzv. církevní restituce – tož je nejen obrovský sociální lup na českém státě,nemající obdoby od pobělohorských konfiskací – ale je to i veliká historická lež páchaná na státu a na českém národě. Lež, kterou zatím veřejně oponovala jen statečná spisovatelka Procházková se svými kolegy režisérem Dvořákem a historikem Grygarem. Popírání rozsahu vydávaného majetku a jeho legitimity nemá v politice České republiky obdoby od založení státu v roce 1918 ! Církevně restituční strany vsadily vše na lžislogan „Co bylo ukradeno – musí být navráceno“. Co bylo ukradeno? Komu bylo ukradeno ? Komu všemu se dnes darem státu vrací majetek za jisté křivdy starého režimu ? I církvím, jež za starého režimu neexistovaly ??? Toto vše ve středovýchodoevropském státě vytváří „poměry takřka africké“.


Pro toto svinstvo je typické, že církev římská – největší tzv. restituent – nikdy nepředložila generální soupis žádaného majetku s patřičnou majetkoprávní dokumentaci. To opět nemá obdoby v žádném státě, který se nazývá civilizovaný. To je spíše příznakem aplikace středověkých, vrchnostenských, doslova feudálních poměrů, které by mohly fungovat snad v klerofašistických státech jako byly Francovo Španělsko, Paveličovo Chorvatsko nebo Tisovo Slovensko. „Stát jako donátor církve římské s odpadky z panského stolu pro církve menšinové“....Pan kardinál Duka na se béře těžký kříž, když takový stav obhajuje...


Je komické, když vznikající novodobé politické útvary se hlásí k podpoře pana Schwarzenberga, který toto vše prosazuje a obhajuje jako věc „svatou a etickou“ (!!!). Tomuto přece žádný soudný volič nemůže dát své ano !


Stejně tak nelze volit všechny strany napadající neustále – za upachtěného křiku masmédií – našeho pana prezidenta Zemana. Pan prezident svorně nenáviděný jak domácími, tak zahraničními nepřáteli, zejména opět za kruciální, navýsost pravdivé výroky o tzv. „sudetských Němcích“ (vymyšlené „etnické! skupiny“). Ano – odsun byl lepší než smrt ! Za vlastizradu, za zločiny páchané „sudety“ na českém, židovském, romském, slovenském, rusínském národě, a to od samého počátku okupace. Například Češi nikdy nezapomenou na první děsivé vyhnání z pohraničí v letech 1938 až 1939. Dále Češi nikdy nezapomenou na neméně děsivé vyhnání ve vnitrozemí.


První vyhnání Čechů „sudety“ odneslo na 250.000 českých občanů ! Toto vyhnání vyděsilo nakonec i anglické Mnichovany !


Druhé, vnitrozemské vyhnání Čechů (Neveklovsko, Sedlčansko, Benešovsko,Vyškovsko, Drahanská vysočina) odneslo na 90 až 100.000 českých občanů ! Zabijáci ordneři a freikorpsové ( na cca 270.000 sudeťáckých zločinců !) páchalo vyhánění, loupeže, násilí a vraždy na českých lidech. Další sudeti byli jejich pomocníky.


A za tyto zločiny Hitler vyznamenal metálem na jeden milion stošedesátdva tisíce šestset sedmáct „sudetů“ ! Další stotřicetčtyři tisíce pětsetšedsát tři „sudeti“ dostali za tyto zločiny záslužnou sponu ! „Sudeti“ nosili tyto medaile stejně jako kat českého národa Reinhard Tristan Heydrich !


Toto vše korporativně zamlčují naše protičeská média. Tyto lži nemají ve volební kampani místo – a místo nemá ani zamlčování historické pravdy ! Strany paktující se se „sudety“ na jejich srazech a „litující“ vymyšlených masových českých „zločinů“ na Sudetech nemohou patřit k volitelným stranám našich uvědomělých voličů. Pro paměť připomínáme, že otci těchto omluv byli pan zesnulý exprezident a pan Pithart svými omluvami a ahistorickými výklady. Započali éru českého sebemrskačství a mediálního řevu tzv. politologů typu pana Doležala, Mandlera a dalších. Vše pak korunoval pan zahraniční kníže svými slabomyslnými projevy v masmédiích.

Dále nemohou patřit k volitelným stranám ty, které prováděly poslední léta asociální politiku omezování mezd, zdražování, zavádění nemocničních a lekárenských poplatků, rušní pracovních míst a zavírání podniků. Volitelné nemohou být strany korupčníků, prodejců státního i samosprávného majetku. Strany zneužívající nebo umožňující zneužívat státní rozvědky pro madame Pompadour. Strany trpící beztrestné rozkrádání restituční dokumentace protektorátních šlechticů. Strany prodávající rodinné stříbro státního majetku do zahraničí za symbolické almužny. Atd., atd. Myslící volič ví, o čem jsem se zmínil. A myslící volič má v den voleb unikátní možnost, jak volit alespoň menší zlo – místo čertů s padesáti rohy a kopyty, aspoň ty čerty s jedním rohem, pokud možno nezatočeným.


PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz