Prohlášení o porážce Německa

a o převzetí svrchované moci vůči Německu vládami Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království a Spojených států amerických a prozatímní vládou Francouzské republiky

(Podepsáno v Berlině 5. června 1945)

Výňatky

.

1. Německé ozbrojené síly na pevnině, na moři a ve vzduchu utrpěly úplnou porážku a bezpodmínečně kapitulovaly a Německo, které nese odpovědnost za válku, není již s to protivit se vůli vítězných mocností. Tím byla uskutečněna bezpodmínečná kapitulace Německa a Německo se stalo závislým na požadavcích, které na ně mohou být nyní nebo později vzneseny.

2. V Německu není ústřední vláda nebo moc, která by byla schopna převzít odpovědnost za zachování pořádku, za správu země a za splnění požadavků vítězných mocností.

3. Za těchto okolností je nutno, bez újmy pro pozdější rozhodnutí, která by o Německu byla přijata, postarat se o zastavení dalších nepřátelských akcí ze strany německých ozbrojených sil, o zachování pořádku v Německu a o správu země a vyhlásit okamžité požadavky, jimž se Německo musí podřídit.

4. Představitelé vrchního velení Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království, Spojených států amerických a Francouzské republiky, dále nazývaní "představitelé spojenců", jednajíce na základě zmocnění svých příslušných vlád a v zájmu Spojených národů, činí proto toto prohlášení:

5. Vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království, Spojených států amerických a prozatímní vláda Francouzské republiky přejímají tímto nejvyšší moc v Německu, čítajíc v to veškerou moc, která náležela německé vládě, německému vrchnímu velení a jakékoli vládě nebo orgánu státnímu, městskému nebo místnímu. Převzetí této moci a těchto práv pro uvedené cíle není anexí Německa.

6. Vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království, a Spojených států amerických a prozatímní vláda Francouzské republiky později určí hranice Německa nebo kterékoli jeho části, jakož i status Německa nebo kterékoli oblasti, která je v současné době součástí německého území.

7. Na základě svrchované moci a práv, které takto převzaly čtyři vlády, vyhlašují představitelé spojenců tyto požadavky, jimiž se Německo v důsledku své úplné porážky a bezpodmínečné kapitulace musí podřídit.


Článek 11

a) Hlavní nacističtí předáci, jak je určí představitelé spojenců, a všechny osoby, které představitelé spojenců postupně označí jménem nebo určí podle hodnosti, funkce nebo zaměstnání jakožto podezřelé z toho, že spá­chaly nebo nařídily válečné zločiny, nebo se jich účastnily, budou zatčeny a odevzdány představitelům spojen­ců.

b) Totéž platí v případě státního příslušníka kteréhokoli ze Spojených národů, který je obviněn, že po­rušil zákon svého státu, a kterého představitelé spojenců kdykoli označí jménem, nebo určí podle hodnos­ti, funkce nebo zaměstnání.

c) Německé úřady a obyvatelstvo budou plnit příkazy, které vydají představitelé spojenců o zatčení a odevzdání takových osob.


Článek 12

Představitelé spojenců budou rozmísťovat branné síly a civilní orgány v Německu nebo v kterékoli jeho části podle své úvahy.


Článek 13

a) Při výkonu nejvyšší moci vůči Německu, kterou převzaly vlády Svazu sovětských socialistických re­publik, Spojeného království a Spojených států amerických, jakož i prozatímní vláda Francouzské republi­ky, budou čtyři spojenecké vlády provádět taková opatření, včetně úplného odzbrojení a demilitarizace Německa, která budou považovat za nezbytná pro budoucí mír a bezpečnost.

b) Představitelé spojenců uloží Německu další politické, správní, hospodářské, finanční, vojenské a jiné požadavky, vznikající z úplné porážky Německa. Představitelé spojenců nebo osoby nebo orgány řádně ur­čené k tomu, aby jednaly jejich jménem, budou vydávat proklamace, příkazy, nařízení a instrukce s cílem stanovit takové další požadavky a provést jiná ustanovení tohoto prohlášení. Veškeré německé orgány a ně­mecké obyvatelstvo musí bezpodmínečně splnit veškeré požadavky představitelů spojenců a plně se podří­dit všem těmto proklamacím, příkazům, nařízením a instrukcím.

Článek 14

Toto prohlášení nabývá platnosti v den a hodinu stanovené dále. V případě, že německé úřady nebo oby­vatelstvo nebudou rychle a úplně plnit své závazky, které jsou jim uloženy tímto prohlášením nebo které jim budou uloženy později, představitelé spojenců učiní některá opatření, která ze těch okolností budou považovat za přiměřená.


Článek 15


Toto prohlášení je sepsáno rusky, anglicky, francouzsky a německy. Autentický je pouze ruský, anglický­ a francouzský text.


5. června 1945 v Berlíně


... hodin středoevropského času.


Podpisy


(Anglické a francouzské znění otištěno v United Nations Treaty series, Vo1. 68, str. 190; ruské str. 204)Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz