Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. - Manipulace s dějinami první republiky, I.


DEMOKRATiCKÁ TRADICE*)

Rok 1989 se stal významným mezníkem v novodobých českosloven­ských a českých dějinách. Stal se počátkem nového vývoje, nové budouc­ností. Nedílnou součástí této nové reality je však i minulost, a to minulost ce­lá se svými kladnými i zápornými jevy. Povědomí o této minulosti posiluje národní identitu a působí jako stabilizující politický faktor přítomnosti.

Mimořádně důležitou součástí tohoto historického povědomí jsou dějiny první republiky. Ono dvacetiletí ohraničené tragickým dramatem dvou svě­tových válek představuje prakticky až dosud nejdelší období, které bylo vy­měřeno pro existenci samostatného československého státu. Od konce ro­ku 1938 - s krátkým intermezzem let 1945 až 1948 - bylo Československo po dlouhých padesát let pod velmocenskou nadvládou nejprve Německa a poté Ruska. Pro vývoj současné české politiky má historie první Česko­slovenské republiky prvořadý význam. Jednak jako pozitivní demokratická tradice, jednak jako výstraha před totalitními proudy, které tuto demokracii podkopávaly a poté cílevědomě destruovaly i její tradicí.

Československý stát si v meziválečném období - přes svou novost a vnitř­ní heterogenitu - prosadil a zajistil důstojnou existenci v Evropě. Podílel se na jejím ekonomickém vývoji, výrazně přispíval k rozvoji její kultury a vědy. Ale nejen to. Tento stát vybudoval a udržel svůj demokratický režim přes všechny peripetie vývoje střední a východní Evropy, který dramaticky osci­loval mezi dvěma totalitárními proudy - mezi bolševismem a nacismem. K prosazení a uchování vnitřní demokratické struktury bylo zapotřebí mno­ho vnitřní síly prokazující životnost tohoto státu, ale i kvalifikované a cílevě­domé politické reprezentace. Tím tragičtější - a to nejen z hlediska česko­slovenského, ale i evropského vývoje - byla proto likvidace první republiky mnichovskou velmocenskou politikou.

Násilné ukončení vývoje první republiky narušilo i odborné zpracování je­jí historie. Dějiny první republiky jsou z mnoha důvodů mimořádně přitažli­vým předmětem bádání. Jde o dramatické období nejen z hlediska politic­kého, ale i ekonomického, kulturního i sociálního. Při tom jde o uzavřené ob­dobí, oddělené od předchozího i následujícího období hlubokými přeryvy dvou světových válek. Tím je dáno určité zakonzervování vývoje a jeho trendů. Časové omezení na nedlouhých dvacet let usnadňuje analytické zpracování tohoto období. Příznivá situace pro historické zpracování je dá­na i tím, že první republika po sobě zanechala nejen bohatou literaturu, ale i rozsáhlý pramenný materiál k nejrůznějším otázkám československých, ale i evropských a nezřídka i světových dějin.

Ve složitých peripetiích půl století, které následovalo po rozbití Českoslo­venska, se však dějiny první republiky staly předmětem politických mani­pulací, které byly ovlivněny probíhajícími mocensko-politickými změnami a obrážely jejich charakter. Staly se terčem soustředěných útoků různých protidemokratických politických směrů, které jako křivá zrcadla zkreslova­ly jejich skutečný obraz. Staly se předmětem

-----------------

*) Studie Manipulace s dějinami první republiky vyšla po prvé v Českém časopise historickém v roce 1993, č. 3, s. 442 - 459. Vzhledem k aktuálnosti problému vyšlo v roce 1998 v Knižnici Společnosti Edvarda Beneše její první samostatné vydání a v roce 1999 vyšlo vydání druhé. V roce 2001 se realizuje třetí, rozšířené vydání. V něm jsou do výkladu zahrnuty dvě nové kapitoly se stručným poukazem na publikační činnost v československém exilu. Výklad je doplněn dvěma Dodatky z roku 1999 a 2001.

ahistorické manipulace, která vedla k negaci a destrukci pozitivních dějin Československa první poloviny 20. století.NĚMECKÁ OKUPACE

Vlna nenávistného útoku na demokratické tradice první republiky se zvedla již bezprostředně po Mnichovu a dále zesílila po nacistické okupaci 15. března 1939. Ke slovu se přihlásily různé české krajně pravicové a fašis­tické proudy, které se v demokratickém režimu první republiky nemohly prosadit. Ochotně uznaly velmocenskou hegemonii Německa ve střední a východní Evropě a uvítaly zapojení českých zemí do "velikého procesu, ze kterého vzejde konečně - poprvé v dějinách vůbec - jednotná Evropa", kte­rá nalezla "svého geniálního sjednocovatele v Adolfu Hitlerovi a Benito Mus­solinim".*

Ztotožnily se také s nacistickou ideologií, kterou vydávaly za velkou soci­ální revoluci vedoucí k vytvoření nové Evropy.**

V souladu s nacistickými stanovisky pokládaly první republiku za histo­rický omyl, za "nákladnou, zbytečnou hru, v níž se plně projevilo neštěstí, v němž jsme se "kulturně rozplizli v politickém a obchodnickém kosmopo­litismu". ***

Kolaborantští protektorátní politici a novináři popírali jakoukoli aktivní účast českého národa na vzniku samostatného státu. Tvrdili, že tento stát byl darem, kterým "nás po světové válce obdařila vypočítavá a prohnaná politika západních penězoměnců", že "kapitalisté nám dali samostatný stát". ****

Jejich stanoviska byla zcela totožná s nacistickými výklady. Např. přední sudetoněmecký politik K. H. Frank, autor plánu na likvidaci českého národa z 28. srpna 1940, ve své přednášce v červnu 1941 uvedl, že československý stát "nebyl vybojován na bojištích", ale že byl výsledkem "šílenství Masarykovy a Benešovy politiky". Že "vznikl jako odměna za věrné služby válečné zrady a jeho kmotry byli politikové Dohody". *****

Jedním ze zvláště přitěžujících znaků první republiky byla v představách kolaborantských rasistických pisatelů její demokracie. Podle nich Československo nepochopilo" význam národně socialistického hnutí v Německu" a to ho přivedlo do zkázy. "Naše demokratická domýšlivost a nevraživost" odpuzovala prý nejen Německo a Itálii, ale i Polsko.******

Při tom byla prý tato "demokracie ve skutečnosti jen nabubřelé podvodné slovo vlády kapitalistů a Židů... Stranictví rozrušilo kulturní, vědeckou a uměleckou tvorbu", neblahý byl také vliv svobodných zednářů. Z tohoto postavení "vazalů mezinárodní plutokracie" nás osvobodila až "Říše", která nás "zbavila demokracie i komedie s humanitou" a dala našemu národnímu životu hodnotnější náplň".*******

--------------------

* Emanuel VAJTAUER, Vzpoura Evropy a základy nového evropského pořád­ku, Praha 1940, s. 9 a 64. TÝŽ, Český mythus. Co nám lhaly dějiny. Praha 1943.

* ** Karel LAŽNOVSKÝ, Revoluce na postupu, Praha 1940; TÝŽ, Hovory s dějina­mi, Praha 1940,s.26; Emanuel VAJTAUER, Česká politika ve věku strojovém, Praha 1944, s. 106.

*** O. ULLRICH, Der Grosse Irrweg der Tschechen, Praha 1943; Emanuel MORAVEC, Děje a bludy, Praha 1941, s. 93; Karel LAŽNOVSKÝ, Říše a my, Praha 1940, 5. 22.

**** MORAVEC, Děje a bludy, s. 93. LAŽNOVSKÝ, Říše a my, Praha 1941 s. 20.

***** K. H. FRANK, Čechy a Morava v Říši, Praha 1941, s. 19.

****** MORAVEC, Ve službách, s. 218. TÝŽ, V úloze mouřenína, Praha 1939, s. 51,125

*******Karel LAŽNOVSKÝ, Říše a my, s. 15 a 27.


Touto hodnotnější náplní byla "idea totalitního státu" usilujícího o centra­lizovanou společnost bez tříd a bez politických stran, řízeného "autoritativní vládou". +

Zásadně chybná byla prý i zahraničně politická orientace první republiky, neboť jsme "byli naprostými vazaly mezinárodní plutokracie a židovstva". Byla to především "katastrofální Benešova zahraničně politická koncepce", která způsobila, že jsme se „pustili do marného a nákladného sporu s Ně­meckem, který jsme nutně museli prohrát." Naproti tomu "Říše nás zapo­jila do životního prostoru obrozeného německého národa, který se stává ve­doucím národem evropským. Německý národ nás nebude germanizovat, nýbrž europeisovat".++

Jednoznačným závěrem všech těchto úvah byla pak snaha pisatelů pře­svědčit český národ o tom, že je nutno zapomenout na "neblahou" minulost a aktivně spolupracovat s německými okupanty. Neboť, jak zdůrazňoval protektorátní ministr lidové osvěty, "český národ v rámci Německé Říše mu­sí být šťastnější, spokojenější a zámožnější než byl pod vládou doktora Be­neše a jeho Židů".*

V souvislosti s odmítáním demokratické tradice první republiky rozdělil Moravec - bývalý podplukovník československé armády, nyní ministr lido­vé osvěty - český národ do dvou protikladných kategorií. Toho, kdo by se rozhodl k podpoře nacistické agrese do Evropy nazval "energickým a sta­tečným Čechem" . Toho však, kdo zůstal věren tradici minulosti označil s po­hrdavým despektem za méněcenného "Čecháčka". Podle něho "Čech mys­lí v rámci Evropy a dívá se do příštího století. Čecháček myslí jen v rozpětí svého městečka a dívá se jen na lapálie dneška, bez kterých se ještě neo­bešla žádná revoluce. Čecháček je cele zaměstnán foukáním na český prs­tíček, který strkal, kde se svírá." **

Moravcovu odpudivou kategorii Čecha a Čecháčka převzali další a dále ji precizovali. Zdůrazňovali, že Čechem je ten, kdo "opravdu velkoryse spolu­pracuje s národně socialistickým Německem" a tím tvůrčím způsobem přispívá k vybudování nacistické nové Evropy. "Čecháček však věří - zed­nářům a Židům", tj. bývalým politikům a londýnskému zahraničnímu od­boji. ***

Tento československý demokratický odboj vedený Edvardem Benešem byl také pro všechny české kolaborující fašisty terčem stálých útoků. Nazý­vali ho "mrtvolným jedem", otravujícím "duše našeho lidu paprsky klam­ných a neuskutečnitelných nadějí v republiku třetí". Žádali, aby "český ná­rod postavil před soud onu skupinu zkrachovalých politiků, kteří se spojili s Churchillem a likvidující Anglií a kteří dnes stojí jako nepříjemnost mezi námi a německým národem". ****

Hlavní útoky pak směřovaly proti osobě Edvarda Beneše. Čeští kolabo­ranti postupovali i zde v souzvuku s německými nacisty, kteří - samotného Hitlera nevyjímaje - považovali již v minulosti Edvarda Beneše nejen za své­ho nejvážnějšího oponenta, ale přímo za nepřítele číslo jedna. Právem.

Edvard Beneš věřil, že mír je možný pouze v demokracii, a proto také ce­lý život podporoval německé demokratické sily. Proti německému nacismu však úporně bojoval v mezinárodním měřítku i uvnitř republiky.

Ve Společnosti národů torpedoval v roce 1933 Hitlerovu snahu o vyzbro­jení

-------------------

+ Emanuel VAJTAUER, Jak po Mnichovu. Můžeme jít s Německem?, Praha 1939, s. 101 a 142.

LAŽNOVSKÝ, Řiše a my, s. 22, 32,36. TÝŽ, Na rozcestí věků. Praha 1941, s. 86. TÝŽ, Ein Tscheche über das Benesch-Regime, Praha 1941. TÝž, Tři roky v Ří­ši. Protektorát Čechy a Morava. Praha 1942

* MORAVEC, Děje a bludy, s. 96 n.

** MORAVEC, Ve službách nově Evropy, Praha 1940, s. 222 n.

*** LAžNOVSKÝ, Říše a my, s. 60.

****MORAVEC, Ve službách, s. 218. VAJTAUER, Vzpoura Evropy, s.10. B. M. Ro­elli, Emigranti jsou vinni. Praha 1940.

Německa se souhlasem této instituce. Iniciativně ovlivňoval protině­meckou politiku Francie. Aktivně přispěl k tomu, že Sovětský svaz opustil svou dosavadní politiku spolupráce s Německem a angažoval se v protině­meckém bloku opřeném o Společnost národů. Usiloval o vybudování protiněmecké fronty, která by zastavila nacistickou expanzi. A svou úpornou obranou Československa nejen že celý rok

1938 vzdoroval německému tla­ku, ale přivodil řadu neúspěchů samotnému Hitlerovi.

Ve vnitřní politice se z iniciativy Edvarda Beneše konal již v roce 1932 v Br­ně proces s nacistickou organizací Volkssport, cvičenou a vyzbrojovanou oddíly SA z Německa. Z jeho iniciativy byla v říjnu 1933 zakázána německá nacistická strana v republice. On to byl, kdo vedl a po své volbě preziden­tem dále stupňoval boj proti Henleinově straně. Pod jeho vedením byly zma­řeny všechny nacistické pokusy o puč v republice. Ještě v polovině září 1938 byl nucen neúspěšný vůdce sudetoněmecké strany Henlein spolu s K. H. Frankem utéci do Německa.

Němečtí nacisté častovali Edvarda Beneše pro jeho politiku nevybíravými nadávkami a při Hitlerově projevu ve Sportovním paláci v září 1938 bouřil celý sál frenetickým pokřikem "Bluthund Beneš" (krvavý pes Beneš). Sou­časně se nacisté pokoušeli diskreditovat Beneše i v českém politickém tá­boře, snažili se "vnášet rozkol mezi Beneše a jeho národ", jak si pozname­nal Goebbels do svého deníku 28. září 1938.*

Čeští kolaborantští fašisté prováděli tutéž politiku. Navazovali při tom na kritiku Benešovy zahraniční politiky, která vycházela z české politické pra­vice a požadovala jednoznačný příklon k Německu. Jeho protinacistickou politiku považovali za hlavní příčinu mnichovské tragédie. Agrární novinář Kahánek konstatoval v roce 1939: "Neměli jsme víry ve schopnost dr. Be­neše přizpůsobit se. Tragédie zářijových dnů roku 1938 začala [prezident­skou) volbou 18. prosince 1935. Mezi oběma daty je souvislost." **

Z tohoto konstatování pak vycházela nacisty inspirovaná a podporovaná kampaň, v níž byl Edvard Beneš - v naprostém rozporu se skutečností ­označován za hlavního viníka mnichovské tragédie. Ozývaly se dokonce po­žadavky, aby byl za to postaven před národní soud. Nevybíravé politické pamflety a vulgární rozhlasové skeče měly znevážit a zesměšnit jeho veliký- byť marný - zápas na obranu Československa. Tím více se pak snažily zdiskreditovat jeho úspěšný zahraniční odboj.

Svého vrcholu dosáhla tato protibenešovská kampaň po atentátu na jed­noho z nejvýznamnějších mužů nacistického Německa - na "zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha". Atentát, zorganizovaný Benešovou londýnskou vládou a uskutečněný 27. května 1942, manifestoval před celým světem prohlášení této vlády, že Českoslo­vensko - protiprávně rozbité v Mnichově a násilně obsazené 15. března 1939 - je ve válečném stavu s nacistickým Německem a bojuje za obnovu své ná­rodní a státní nezávislosti.

Dalekosáhlý politický význam atentátu vyvolával zběsilou reakci němec­kých nacistických kruhů ústící do krvavých represálií, kterým padly za oběť tisíce lidí. Mezi nimi byl i předseda protektorátní vlády, generál Eliáš, který byl ve spojení s prezidentem Benešem i s exilovou londýnskou vládou. No­vá protektorátní vláda se od atentátu politicky distancovala a rozhodně ho odsoudila. Tím, že desauovala Benešovu zahraniční akci usilující o obnovení Československa, postavila se na stranu nacistických okupantů.Tato svá stanoviska vyjádřila protektorátní vláda v řadě

----------------

* * Joseph GOEBBELS, Deníky 1938, Liberec 1992, s. 242 n. Goebbelsovy deníky od ledna 1932 do května 1933 vyšly pod názvem Vom Kaiserhof zur Reichs­kanzlei v Praze 1942 s předmluvou Emanuela Moravce.

* ** F. KAHÁNEK, Zákulisí prezidentské volby Dr. Beneše, Praha 1939. Viz i Kra­mářův soud nad Benešem. Spor dr. K. Kramáře s ministrem zahraničních věcí dr. Ed. Benešem. Praha 1938. Vladimír KRYCHTÁLEK, Bolševici, Beneš a my. Praha 1941.

projevů pronese­ných po atentátu, po Heydrichově smrti i při jeho pohřbu.

30. května 1942 prohlásil protektorátní prezident Emil Hácha ve svém roz­hlasovém projevu Edvarda Beneše "veřejným nepřítelem českého národa číslo jedna". Uvedl, že tento "Ižiprezident" a "žoldnéř nepřátelských moc­ností" "vždy stavěl zájmy demokraticko-židovského kapitálu před potřeby naší národní budoucnosti" a "jeho ctižádost učinila jej zcela bezcitným k českému národu". Za to, že zorganizoval "odporný vražedný útok na pa­na Zastupujícího řišského protektora" ho stihne "kletba oněch českých ro­din, které svým zločinem uvrhl do nového neštěstí". Také v oficiálním pro­hlášení české vlády i v projevech jejích jednotlivých členů byl Edvard Beneš označován za "nepřítele národa", za "placeného britského agenta", za "je­šitného zaprodance" vydržovaného "Anglií a světovým Židovstvem". *

Nejvýrazněji se v celé této oficiální vládní kampani angažoval Emanuel Moravec. V celé řadě veřejných projevů mluvil o "panu Benešovi a čeládce kolem něho" , o " Benešově bandě", o "zločinci Benešovi a jeho židovské smečce", o "lotru Benešovi", o "Benešovi Krvavém".

Pozornost zasluhuje zmínka o Moravcově osobním setkání s preziden­tem Benešem bezprostředně po Mnichovu, 2. října 1938, o níž se Moravec zmínil ve svém veřejném projevu v Brně 12. června 1942. Zdůraznil, že prý Edvard Beneš byl tehdy ovládán především strachem. Bál se prý "dát roz­kaz k boji", protože se "bál o svou kůži, o své jmění". Bál se prý však uči­nit i krok "hodný muže"- tj. podle Moravce - "hledat dohodu s Říší". Mís­to toho prý "mužíček Beneš se z pražského Hradu vytratil a v nejpřísnější tajnosti se svými milióny nasedl do letadla a národ nechal osudu a v po­litické břečce, kterou mu se svými pomahači namíchal". Tento strach udělal podle Moravce z Edvarda Beneše "nejtrapnější postavu českých dějin". **

V pozdější verzi vydával však Moravec tuto svou návštěvu na Hradě za po­kus přimět prezidenta Beneše k abdikaci, a to jménem určité opoziční sku­piny, kterou však blíže nespecifikoval. ***

Prokop Drtina, který jako prezidentův tajemník audienci prostředkoval, však zřejmě právem soudí, že hlavním cílem Moravcovy návštěvy byla sna­ha získat informace o nově vzniklé situaci. Z nich pak Moravec vyvodil pro sebe závěr odvrátit se od tradic první republiky a aktivně se přidat k nacis­tům, a to i se svým synem, budoucím SSmannem. ****

Nevybíravé útoky proti politickému vývoji první republiky a proti jedno­mu z jejích hlavních reprezentantů - Edvardu Benešovi - měly znevážit a ze­směšnit demokratický československý stát. Měly umrtvit jeho tradici ve ve­řejném povědomí. Toto úsilí bylo součástí politických záměrů německých nacistických okupantů. Jejich konečným cílem byla pak likvidace českého národa jako celku. K tomu směřovala fyzická likvidace jeho inteligence a politických obhájců demokracie v nacistických koncentračních táborech i úsilí o potlačení české národní identity, k němuž směřovalo zavření vyso­kých škol i odstranění historie, literatury a celé české kultury z okupačního školství. Tento vývoj byl umocňován i rozdělením československého státu na českou a slovenskou část. Vedení slovenského státu se jednoznačně di­stancovalo od vývoje i politických kritérií první republiky. Nový stát se stal spojencem Německa a proklamoval také své naprosto odmítavé stanovis­ko k Benešovu zahraničnímu odboji.

Závažná byla skutečnost, že denunciace první republiky zasáhla i ilegální hnutí odporu Byla to však denunciace, která vycházela z jiných politických a ideových

------------

* V hodině dvanácté. Soubor projevů státního presidenta a členů vlády Pro­tektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942, Praha 1942.

** Tamtéž, s. 41.

*** MORAVEC, Děje a bludy, s. 94.

**** Prokop DRTINA, Československo můj osud, Praha 1991, I, 1, s. 188-192

zdrojů - z komunistického hnutí. V době od uzavření sovětsko­německého paktu v srpnu 1939 až do napadení Sovětského svazu Němec­kem v červnu 1941 se komunisté zcela distancovali od občanských proudů tohoto odbojového hnutí. Odmítali se angažovat po boku "buržoazie" ve vál­ce, kterou pokládali za imperialistickou a odmítali spolupráci s londýnským zahraničním odbojem. Edvarda Beneše činili zodpovědným za Mnichov a považovali ho za hlavního představitele "kapitulantské české buržoazie" i poté, když po vytvoření americko-anglicko-sovětské aliance svá obecná politická stanoviska korigovali.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz