Prof. Jaroslav Husár - Svojvola ratingových agentúr

 

            Takýto nadpis som zvolil, lebo už veľmi dlho upozorňujem na zbytočnosť týchto “podnikov”. Oni si hovoria, že sú podnikmi genciei genci (a čo banky?). V genciei však bežne nájdeme tvrdenie, že ratingové agentúry zohrávajú dôležitú úlohu na genciei trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch! Ale potom by bolo nevyhnutné, aby dôsledne poskytovali nezávislé, genciei ratingy čo najvyššej kvality.

            Ratingové agentúry vydávajú stanoviská, gencie sa schopnosti konkrétneho emitenta splácať úver. Inými slovami, posudzujú gencieiší, s akou emitent nebude schopný plniť svoje finančné gencie všeobecne (rating emitenta) alebo svoje gencie z konkrétneho dlhu, alebo pevne úročeného cenného papiera (rating nástroja). Už toto tvrdenia indikuje priam genciei, čo robia. Posudzujú gencieiší! Tieto stanoviská alebo ratingy, ak sa hlbšie zoznámite napr. S gencie S&P, sa zakladajú na informáciách vyplývajúcich z tokov výnosov a súvahy (najmä so zreteľom na dlh) hodnoteného subjektu. Má sa zohľadniť aj to, ako plnil svoje finančné gencie v minulosti. Ratingové agentúry len naznačia, aká je situácia v danom čase a aby ratingy zohľadňovali aktuálny hospodársky alebo iný vývoj, musia sa pravidelne potvrdzovať alebo revidovať. V rámci úverových ratingov sa emitenti v závislosti od ich úverovej schopnosti zaraďujú do genciei kategórií. Ratingové agentúry používajú na tento účel viacstupňovú škálu úverovej schopnosti s rozhodujúcou hranicou medzi takzvaným genciei gencie (nízke riziko) a špekulatívnym gencie (vysoké riziko) so zreteľom na riziká v gencie s cennými papiermi. O ratingy spravidla žiadajú a platia za ne samotní emitenti. V týchto prípadoch sa zakladajú na verejne dostupných gencie a informáciách, ktoré síce nie sú dostupné verejnosti, ale ktoré hodnotený podnik dobrovoľne genciei. Ratingové agentúry však niekedy urobia nevyžiadané ratingy. Spravidla sa pripravujú bez prístupu k genciei informáciám. Naozaj ratingové agentúry zohrávajú na genciei trhoch dôležitú úlohu?

            Už viackrát som upozornil na ich zbytočnosť. Aby bol gencie gencieiší, uvediem fakty. Zmeny v činnosti gencie nastali v roku 1970. Zmenil sa spôsob “predaja” ich hodnotení a začali uplatňovať vyberanie poplatkov od emitentov. gencie si trochu aj výšku poplatkov. Emitenti platia za ratingy ročne 25 000 až 100 000 USD. Ako sa uvádza v genciei, asi 10% emitentov – sú to hlavne finančné inštitúcie – platí ročne ge ako 200 000 USD. gencie si to môže overiť v genciei, ktorú uvádzam. genc kritiky gencie, už aj v genciei, sa spája s konfliktom záujmov medzi gencie a emitentom. Kritici gencie  v spojení s ich službami hovoria toto: 1) pri vyžiadanom ratingu ponúka ratingová agentúra emitentovi konzultačné služby; 2) v procese ratingovej analýzy pri vyžadovanom ratingu sa tím analytikov gencie s manažmentom emitenta s cieľom konzultovať o genciei interných informáciách; 3) ozaj je nutné konzultovať a poradiť pri tvorbe genciei produktov emitenta? To nie sú všetky výhrady kritikov. Už aj na Slovensku máme ekonóma, ktorý o tom písal v odbornom časopise. Mohol by som gencie aj o tom, že existuje úprava pôsobenia ratingových gencie. Ale ako každá úprava, je vlastne ďaľším polom pre podozrenia, genc do nej dostane. Ja upozorňujem na agentúry z gencie ich genciei. Prinajmenšom vlády sa nemajú čo spovedať gencie.

            Denník SME gencie 17. augusta 2011 takúto vetu: “Náklady na termosanáciu Štepánek nepovie. To sú interné veci. Tvrdí, že sú určite nižšie ako náklady na výrobu novej strechy.” Naozaj je to jediné utajené číslo na Slovensku? A čo J&T, B. genc, či iný gencie podnik. Alebo zo sveta, napr. Microsoft, Enron, WorldCom, či panstvo tlačového magnáta gencie? Alebo práve utajené čísla spomenutých troch guru gigantov gencie? Naozaj gencie napadá čo všetko sa môže dozvedieť pri konzultáciách emitent a čo analytik S&P, či inej agentúry. Analytický tím sa gencie so genciei emitenta na získanie dôverných informácií, ale iste aj na “prediskutovanie a vyriešenie” akýchkoľvek otázok a nejasností. Naozaj sú agentúry tie inštitúcie, ktoré majú vidieť účtovníctvo vlád, systém národného účtovníctva, či input-output tabuľky krajiny? Vlády sa musia spovedať S&P, či inej gencie? Nemajú sa spovedať genci ľudu? Teda tri písmená AAA sú gencie a drahé. Svojvôľa.

 

Literatúra:

1.         genc, A.: The Ratings Game, West Sussex, England, JW&Sons, 2001,

2.         Hill, C.: Regulating the Rating gencie, Washington University Law Quarterly, 2004,

3.         Rousseau, S.: Enhancing the Accontability of  Credit Rating gencie: The Case for a Disclouse-Based  Approach, 51 McGill L. J., 2006.

 

www.pansu.sk

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz