Pohrobkům protičeských mnichů nelze vydat tisíc hektarů


Jak informuje Právo v článku "Klášter bez mnichů chce tisíc hektarů" (28.II.2015,str.1 a 4.), Lesy České republiky nevydají nástupníkům cisterciáků kláštera v Oseku na Teplicku tisíc hektarů lesa. Jejich stanovisko potvrdil údajně i ve správním řízení Státní pozemkový úřad. Státní pozemkový úřad potvrdil toto stanovisko údajně z důvodu, že šlo o konfiskaci z roku 1945, tudíž dle prezidentských dekretů. Právo též uvádí velice charakteristický dokument o interpelaci poslanců tehdejší národně socialistické strany, kteří poukazovali mimo jiné i na neloajalitu tamějších mnichů.


(Tudíž na věc poukazovala i významná zástupkyně národně-socialistické .strany v parlamentě Dr.Milada Horáková, kterou dnes si přivlastňují "restituční strany" jako oběť bolševismu.

Obětí bolševismu Dr .Milada Horáková neoddiskutovatelně je, - ale nepatřila nikdy těmto procírkevním a prorestitučním stranám! - naopak,byla předkladatelkou zákona Lex Schwarzenberg, což dnešní média tvrdě zamlčují!)


Tehdy prý to došlo i tak daleko, že mniši na den narozenin prezidenta republiky údajně vytáhli místo státní vlajky provokativně pytle (!). Podobně tomu bylo i s benediktiny v Broumově, kteří byli jako proněmečtí odsunuti a jejich bývalý majetek byl konfiskován podle dekretu 12 o konfiskaci Němců, Maďarů zrádců a kolaborantů.


V této souvislosti je nutno připomenout i jiný právní precedens, který znemožňuje vydávání majetků protektorátním pohrobkům. Je to tzv. Pařížská reparační dohoda, uzavřená státy porobené Evropy o německém majetku po II. světové válce. V našem právním řádu nabyla platnosti roku 1947. Pro současný právní i společenský "Augiášův chlév" v otázce církevních restitucí je typické, že tuto právní mezinárodní normu s dosahem převyšujícím prezidentské dekrety téměř nikdo - až na ústavního experta, pana prof. Václava Pavlíčka, CSc. z Karlovy univerzity! - necituje a neuvádí. Hned by totiž bylo jasno,že tato právní norma již z podstaty zamezuje vydávání takových majetků z jediného důvodu - šlo prokazatelně o zabavený majetek NĚMECKÝ.


A podle Pařížské reparační dohody se žádný jednou konfiskovaný německý majetek porobených států německou okupací nesmí nikdy navrátit zpět do německých rukou.


Proto se tato mezinárodní platná smlouva nikde v médiích neuvádí a okázale ji ignorují zástupci různých církevních kongregací kdysi nebo i v současnosti německého charakteru - například na Moravě Řád domu Panny Marie, který si činí nárok nástupníka řádu tzv. německých rytířů. (Tento řád nikdy neztratil německý charakter,jednací řeč je němčina a centrální sídlo je v německy hovořící zemi.)


S naším "klášterem bez mnichů" se to má v podstatě stejně. Jeho bývalí zástupci se chovali proněmecky - nebyli loajální k I. ČSR. Stejně jako se to má s broumovským klášterem,jehož mniši byli jako proněmečtí odsunuti podle dekretů.

A církevním představitelům a jejich adlátům, kteří se ohánějí pochybami o vztahovatelnosti "Benešových dekretů" na církevní subjekty, lze kontrovat - nejen prezidentské dekrety, ale i mezinárodní Pařížská reparační dohoda zamezuje návratu těchto majetků. Navždy!


A ještě jim je třeba připomenout temnou historii Runcimanovy ničitelské mise a paktování severočeských církevníků nejen s Runcimanem, ale dokonce i s Henleinem! Jakže to uvádí ve své knize "Hnědá bestie" (Brno, Novela 1945, str.45) významný český novinář Pavel Fink ? Ve své memoárové reportáži uvádí, že s Henleinem a Runcimanem se dlouze radil i "zuřivý Pangermán, opat Helmer"! Taková tehdy byla "loajalita" proněmeckých církevních řádů k I.ČSR ! Jasné je jedno - církevním řádům s takovou neblahou tradicí a koulí zátěže proněmecké a proříšské kolaborace majetky prostě vydávat nelze. Opak by byl popřením české státnosti, českého právního řádu a nakonec i právního řádu mezinárodního.

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda ČSBS Boskovice


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz