PhDr. Jiří Jaroš Nickelli - Salmové prohráli soud o přihlášku k říši

aneb Jak skončil radostný poskok obhájce Salmů

Média angažovaná pro restituenty, přecudně mlčí. Jaká cenzurní čistota


Blanenský novinář, který před nedávnem radostně poskakuje, vtrhl na blanenskou radnici, nyní musí být zklamán a zachmuřen. Údajně tam totiž mával rozsudkem Obvodního soudu Prahy 7 o tzv. "absolutní neplatnosti říšské přihlášky Fragebogenu" zesnulého statkáře, bývalého majitele panství Rájec u Blanska. Nyní je vše opět jinak. tento nekonečný proces, trvající od počátku devadesátých let, má zase jinou tvář.

Usnesení Městského soudu v Praze jakožto odvolacího orgánu v tříčlenném senátu opět zrušilo tento rozsudek, a to pod čj. 18Co20/2011-155, dne 30.března 2011. Usnesením se předchozí rozsudek soudu I. stupně ruší. Řízení v této věci se zastavuje. Po nabytí právní moci usnesení bude věc postoupena Ministerstvu vnitra. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu řízení před soudy obou stupňů. Pro úplnost dodejme - žalovaným byla Česká republika, zastoupená Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra, jež pečlivě po léta šetřilo občanství pana Huga Salma, takto dostalo za pravdu správnému náhledu na říšskou přihlášku Fragebogen dotyčného předka žalobkyň. Jako odbojáři uznáváme velmi precizní a odpovědnou práci Ministerstva vnitra, která detailně rozkryla celou kauzu.

Usnesení v odůvodnění mimo jiné pravilo, že žalobci na státu zastoupeném Ministerstvem vnitra, se domáhali určení neplatnosti říšské přihlášky k velkoněmectví a arijství pana Huga Nikolause Salma ( nikoli českého "Mikuláše", jak nám to nepravdivě podsouvají média !) v souvislosti s uplatněním restitučních nároků. A pak prý jde jen o čest pana zesnulého ??!! Houby s octem ! Jde o miliardový majetek. jedná se o circa 11 tisíc hektarů lesů, tisíce hektarů polností, šlo o dva státní zámky ( dnes z restituce definitivně vypadl zámek Blansko, proto ta nenávist k ředitelce muzea Blansko), o elektrárny, pily, hájovny, šamotovou továrnu, hotel v Moravském krase, o řadu parcel v Rájci a v Blansku, a o pozemky v Moravském krase, z nichž některé souvisejí s provozem jeskyní.

Obrazně, půl okresu Blansko. Madam Salm v MF Dnes pravila, že kdyby měli jen krabičku sirek, nikdo by se nezajímal o občanství jejich pana otce, někdejšího rájeckého knížete. A kdo se to tedy zajímá o občanství pana velkostatkáře a hodnostně tehdy nejvyššího blanenského šlechtice - pana starohraběte a knížete, jak zněl jeho starorakouský titul, než jej zrušila I.ČSR a obnovila kolaborantská tzv. II.republika a dále protektorát ? Přece pozůstalé dcery, z nichž jedna byla v Bund Deutschen Mädel - Hitlerjugend, a druhá byla manželkou vyznamenaného pana wehrmachta, a též zapsána v Deutsche Arbeitsfront. Prý tam dokonce platila příspěvky. zajímavé je, že pozůstalé dcery celé půlstoletí nejevily o občanství pana otce zájem, a projevily jej intenzívně až v době po převratu 1989 - v době restitucí. Přitom se nelze vymlouvat na to, že "to bolševismus neumožňoval !" Ony přece žily v tzv. svobodném světě a mohly pomocí mezinárodního soudu žádat tehdejší ČSR a ČSSR o nápravu. Nikdy tak neučinily - právě až do doby, kdy šlo nikoli o čest kolaboranta, nýbrž o majetek. To je nepopiratelný fakt, který nevyvrátí ani madam Salm

Naopak nebyla právě pozice dcer na protektorátu onou "nejlepší kvalifikací" pro restituce - a jak jednou napsal v dopise pan Bratinka - neměla sloužit "pro vytvoření dobrého obrazu republiky v zahraničí" !!?? "Sancta Simlicitas - Svatá prostoto !" pravil by jeden klasik marxismu., není-liž pravda, na tomto místě si klademe otázku. proč by měl stát odměňovat kolaboraci s reichem - kterou potvrzuje mimo jiné i citované usnesení soudu - udělováním restitucí miliardové hodnoty? Jak se na to mají dívat občané republiky, a zvláště pak ještě žijící odbojáři, legionáři a potomci bojovníků proti fašismu a potomci obětí fašismu ??? Odpověď si udělí každý soudný čtenář sám.

Čím vlastně operovaly žalobkyně před soudy ? Prý prokázaným nátlakem okupantů na jejich nebohého otce. Tuto otázku přetřásají orgány, soudy a média již skoro po dvacet let. Chyba je, že nikdy nikdo neprokázal jakýkoli přímý nátlak na pana knížete v době protektorátu - i když se tím žalobkyně stále ohánějí a nechaly si pro to přeložit stoh německých listin, které to prý údajně mají dokazovat. Rovněž jejich tvrzení o tom, že prý jejich otec tak učinil z obavy o záchranu jakýchsi nikdy nejmenovaných "sto dvaceti českých zaměstnanců či úředníků panství", je nejen nedůvěryhodné, ale též naprosto neprokazatelné a v jistém ohledu též nepřezkoumatelné. Jediní řídící úředníci panství a závodů - Augustin, Gördl, Kraus, Obenrauch, Müller, Rudolf, Tugemann, Weselka, Zeiner, Zahn - nikdy nebyli Češi, nýbrž byli to kutí Němci již za I. ČSR, případně členové sudetoněmecké partaje jak dle pamětníku, tak i dle dochovaných dokumentů, a později SAmani a nacisté ! My odbojáři se ptáme na tvrzení madam Salmové - kdože to mířil hlavní na pana Salma, aby vymohl nátlakem jeho podpis k arijství a velkoněmectví, a kdo to dělal jeho manželce a zletilé dceři ?? Kolik bylo "mířičů"? A jaké měli zbraně ? Byli to příslušníci SS, SA, NSDAP, gestapa??, nebo snad příslušníci wehrmachtu ? Tak ven s tím, paní žalobkyně ! Nebo to bylo zcela jinak ?? Nebyl nátlak zbraněmi, ale vydíráním, hrozbami ??

Také my, odbojáři, chceme vidět vlastnoručně podepsané dokumenty, kdože to vydíral a hrozil. Odkazy na úřad reichsprotektora? K smíchu! Kdyby reichsprotektor, nebo landrát nebo pan Naudé či další nacisté chtěli zabrat panství, učinili by tak bez pardonu natotata. Stejně tak výmysly o Himmlerově zájmu o Rájec, z kteréžto obavy pan kníže měl rovněž podepsat. Himmler nepotřeboval žádné domnělé "Umvolkung" pana Salma - přehlášení se k říši, přenárodnění se. To je naprostý nesmysl. Himmler mohl zabrat panství, kdy chtěl. Nikdy se tak nestalo. A nebylo to , protože pan Salm by údajně "zachránil české zaměstnance panství" podpisem říšské přihlášky. takže budou paní žalobkyně vyprávět, že pana knížete nutili jeho zaměstnanci, služebníci Weselka a Tugemann. Ať nám ukáží vlastnoručně podepsané listiny, kde Tugemann nebo Weselka prohlašují, že pro "dobro říše" nutili pana Salma k podepsání Fragebogenu. Existuje pouze papír landrátu, kde je uvedeno, že direktor nacista Weselka jako správný služebník předepsal svým kurentem Fragebogeny, které pak členové rodiny sami podepsali. Tečka, jak praví můj právník - pan kníže měl na všecko své služebníky, jak on říká "své Tugemanny", tak jako při zapsání národnosti v roce 1930, kdy ho sčítacímu komisaři zapisoval údajně jeho komorník ! Takže, když ne pan nacista služebník Weselka a ne pan nacista služebník Tugemann, tak třeba někdo jiný ?? Třeba pan nacista Zeiner ?? Nic takového.

Opak je pravdou. Vzato z druhé strany - jak to, že nic takového nezjistilo pět státem ustavených komisařů, vyšetřovatelů pana Salma v roce 1945? Madam Salmová neustále tvrdí, že pan Salm nebyl vyšetřován "antifašistickým výborem". To je lež jako věž. ten antifašistický výbor neměl prý ONV Boskovice. ONV měl bezpečnostní komisi, která zastávala tuto funkci. Státem ustavené komise tehdy totiž určovaly, kdo je Němec, Maďar, nacista, gardista, vlajkař, zrádce, kolaborant nebo osoba se svatováclavskou orlicí. Tak to totiž tehdy ustanovilo ministerstvo vnitra. Ty komise byly trojí - bezpečnostní, trestně nalézací a očistné. A měly - pokud se nemýlím - pracovat až do května 1947 !

Pan Salm totiž vyšetřován byl. a to bezpečnostní komisi MNV Rájec. A několikrát. A dokonce přiznal komisařům v domácí internaci na zámku, že podal přihlášku do nacistického spolku Nazionale sozialistische Reichs Krieger Bund - Kriegerkameradschaft, a to dne 15.listopadu 1939. Tato přihláška - jak se ukázalo až dlouho po mých soudech - dnes nemůže být v originále předložena z prostého důvodu. Roku 1943 führer rozezlený neúspěchem u Stalingradu výnosem ze 4.3. 1943 zrušil NSRKB - Kriegerkameradschaft, jeho majetek nechal zabavit NSDAP a spolek nechal vymazat ze všech říšských register a tudíž přihlášky byly skartovány, a zdraví příslušníci přešli do nové organizace Volksturmu. Proto jsem nemohl předložit originál přihlášky pana Salma před řádným soudem, madam Salm! Soud v roce 2005 kladl nesplnitelný, nepřezkoumatelný požadavek, což se ukázalo až dnes.

Další přiznání pana Salma komisařům na zámku roku 1945 se zdařilo ukrást, a tak zůstal pouze jediný dokument, který to dnes prokazuje - protokol 5 komisařů MNV Rájec z roku 1945! Dále tento fakt potvrdil poslední žijící komisař MNV Rájec pan Oldřich Plhoň svým vlastnoručním podpisem. Takže všechny orgány a soudy, které pracovaly s předpokladem, že pan Salm nebyl členem nacistické složky Kriegerkameradschaft, tonuly v justičním omylu. Ovšem i Kriegerkameradschaft - i přes své zrušení - byl v roce 1945 prohlášen spojeneckým zákonem Britů a Sovětů za nacistickou organizaci! O dalších dvou nacistických organizacích DAF a BDO, kterých byl pan Salm členem, je známo, že jim platil členské příspěvky, stejně jako kriegerkameradům.

Takto madam Salm musí buďto prokázat opak - nebo mlčet. Konečně, kde je jaký důkaz, že pan doktor Kyzlink, chodící údajně dávat panu Salmovi na zámek injekce, by jím zachráněný odbojář. ? My máme svědectví, že tomu tak nebylo.

Ostatně, o tom, kdo byl odbojář, nebo partyzán, v roce 1945 nerozhodoval žádní advokáti - jako byl například obhájce pana Salma JUDr. Krippner starší - nýbrž komise, orgány armády, partyzánských oddílů a ministerstva obrany. Nám odbojářům nikdo nebude diktovat, kdo byl či nebyl roku 1945 odbojář a partyzán. Na to máme zákon č. 255. A nepotřebujeme na to novináře nebo média placená zahraničím.

Na restituci by si měla rodina Salmů, placená zvláštními příspěvky Reichshilfe - říšské pomoci - a to za Hitlerův Mutterkreuz, který manželka pana Salma dostala od nacisty Tugemanna, jejich vrchního účetního a starosty Rájce Rakovčíka podle předpisu říše 18.května 1941 na den Říšských matek. - měla nechat zajít chuť - pokud politika státu neudělá korupční či jiný kotrmelec. Říšské příděly, které tato bohatá rodina, která dostávala až 200.000 protektorátních korun od říšské správy, byly uděleny v době, kdy Češi zmírali hlady nebo v koncentrácích. To je stanovisko odbojářů a legionářů k případu - ne nějakých závistníků a nepřátelů šlechty !

Pokud se týká krádeží dokumentace o kolaboraci pana Salma, dnes se vše rozkrývá. Není to lichotivé ani pro město Rájec-Jestřebí, ani pro rod Salmů. Je hanbou města, že se pro utajení kolaborace musely krást takové reálie a dokumenty jako byl prapor veteránů ze zámku, album nacistického spolku s fotografií pana Salma, ve statisícových hodnotách, a dnes stále je ukradena jedna protokolní kniha města v odhadní hodnotě 170.000 korun.Škodu ještě nikdo nevypořádal. Věc je předána Ministerstvu vnitra.

Nově nalezená protokolní kniha o panu Salmovi a rodině dokládá, že kromě členství v německých organizacích nikdy neprojevil pochopení pro českou věc, nepomohl nikdy žádné české rodině, a proto byl v plenární schůzi národního výboru roku 1945 vysloven požadavek, že za toto Salmova rodina patří ven - tj. do odsunu. Tato nepopiratelná fakta podpírá i současné usnesení Městského soudu v Praze. Je otázka, zda-li dovolací soud v Brně toto vše zohlední Ale již dnes je jasno,- kdo se přihlásil k říši a jeho přihláška byla potvrzena, nemohl tak činit pod nátlakem.. Pokud nějaký orgán vysloví opak, přepíše a doslova překroutí jednu kapitolu dějin protektorátu.

ČSBS Boskovice – ČSOL Brno

Publikováno 15. července 2011

.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz