PhDr. Jiří Jaroš Nickelli - Češi si nenechají uloupit Otce vlasti

Německé blbnutí o Karlu IV.


Když jsem v Hospodářských novinách, v Metru a jinde četl o německém "dokumentačním" seriálu, kde se český panovník Karel I. (IV.) vydává za Němce a za jakéhosi "židobijce", vzpomněl jsem si na německého historika Mommsena, který kdysi napsal výhružný list nazvaný "Čechové jako apoštolé barbarstvi". Je známo, jak na něj reagovali čeští představitelé národa, ať už to byli historikové nebo čeští básníci. Po těchto hrozných tvrzeních - doslovných lžích - jsem vzal do ruky Palackého Dějiny národa českého, hlavu osmou, článek první o Čechách za krále Jana Lucemburského - mám vydání z r. 1908 -, a četl tato slova: "Nejstarší známí předkové rodu Lucemburského, jenž nyní povolán byl ku kralování v Čechách, byli staří hrabata z Limburka v Nizozemsku." Páni blbové v jinak osvíceném Německu, kde máte nějaké "Němce" Lucemburky? Chraň Bůh a Hmota, abych z tohoto blbnutí obviňoval globálně Německo! V Německu je zajisté spousta osvícených, kteří by s tímto sami nesouhlasili. Odkud se vzalo žvanění, že český panovník, římský král a císař Karel I., toho jména čtvrtý dle cizozemců, byl "Němec po otci, Čech po matce" ? Budou tvrdit jistí Němci i o velkovévodství Lucemburském, že je "vlastně německé"?? To by je pan velkovévoda patrně hnal svinským krokem! Ostatně Němci nacisté sami prokázali za II. světové války, jak to myslí s Lucemburskem, není-liž pravda? Takže buď je pravda taková, že jistí Němci neznají evropské dějiny ani natolik, aby určili správně původ lucemburské dynastie, anebo taková, že si tito znovu přivlastňují původní Nizozemce za Němce - jak to opět prokázali již za války führera. Korunou tohoto "dokumentárního blbnutí" je televizní prezentace. Evropanům, a nám Čechům, krmeným pseudohistorií z bedny dle Goebbelse a Orwella se má ukázat, že zaostalí Češi měli nejslavnějšího středověkého panovníka vlastně "Němce".

Ovšem i lhát se musí umět. Sám dr. Goebbels by to takto. jako lhář profesionál - válečný zločinec, nikdy neuvedl. On by pouze uvedl čtvrtpravdu, že císař a král Karel IV. (to české I. by neuvedl) "byl v mateřské linii českého původu". O ostatním by takticky mlčel. Ne tak ovšem současní "informatikové" v Německu. Ti už jsou pouhými epigony dr. Goebbelse a nemají jeho ďábelský švih a tah na branku. Satanovi učedníci jsou zkrátka vždy pozadu. Další hnusná lež tkví v prohlášení našeho panovníka za jakéhosi "nepřítele Židů". Karel IV. byl pravým synem středověku, byť středověku vrcholného. Jako věrný příslušník římské církve měl názory své doby a ničím se v tom nelišil od jiných vládců a potentátu té doby. Snad jen tím, že se mu nějaké pronásledování židovského obyvatelstva nedá přímo prokázat. Světská i najmě církevní moc té doby zaujímala k židovskému národu vztahy ryze účelové, ambivalentní, někdy nepřátelské, dané lichvářskými národy feudálů podle potřeby. Feudálové všech dob uměli židovský národ vydírat různými praktikami a ghetta nezůstala pouze „vynálezem benátské republiky". Podobné vztahy měl středověk i k Romům - vzpomeňme jen na francouzský název pro středověké cikány „Ie bohemiens". Vydávání Karla I. za "Němce a židobijce" je produktem blbnutí, majícího původ v náhledech gestapa a sicherheitsdienstu II. války, které publikovaly spoustu "příruček" českých dějin, jež bylo lze „přečíst za jeden den", jak se někteří gestapáci chlubili.

Jiná otázka je, jak se na toto záměrné oblbování Evropy dívají odbojáři, jiná, jak naše "zamini" a představitelé republiky. Kdybychom měli ministra zahraničí "Čecha jako poleno", pak by zajisté letěla protestní nóta do Spolkové republiky Německa. Ovšem kdyby v dějinách neplatí, my takového ministra zahraničí nemáme, a proto necháme vše spát, "nicht wahr"? A tak opět my odbojáři zůstaneme v té věci sami - i když tajně doufáme, že náš pan prezident to opět tak nenechá. Protože pan prezident - na rozdíl od jiných - umí hájit republiku a její zájmy, a zájmy českého národa, a také tak činí. Celé toto ohlupování má jediný účel -- znevážit český národ, znevážit české dějiny a ukrást mu evropského panovníka tak, jako byly ukradeny hlavy českých stavu zločincem Ferdinandem II. Habsburským. Kdyby si tito jisti Němci přečetli své osvícené historiky - například Forstera - jehož nacisté vyhnali za války do Švýcar! - věděli by, kam vede německý národ taková lež, pýcha a nadutost.

Nakonec je třeba připomenout i další rozměr této kampaně na znevažování českých dějin českými zaprodanci, počínaje dílem kolektivu PODIVENA, a konče televizním vystoupením Tomáše Halíka v pořadu s Janem Krausem o Žižkovi, kdy Halík provokativně nekřesťansky prohlásil: "Vždyť Žižka byl takový malý bin Ládin českých dějin". Toto vše známe z protektorátu. " Karel I. Němec, zločinec Žižka, Libuše německá kněžna". Tak to hlásali gestapáci.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz