Národnost, nebo vlastenectví?
Nacionalismus, nebo patriotismus?


Ing. Dalibor Plichta


Novodobý "nacionalismus" se pak zejména od počát­ku devatenáctého století stal důležitou hnací silou a na­konec zcela převládl nad "patriotismem", "vlastenec­tvím", vztahem k území, který se ostatně vyvinul později než vztah ke společenství danému jazykem.

Jestliže přijmeme definici "nacionalismu" říkající, že jde o myšlenkový proud nebo politické hnutí provázející snahy o probuzení nebo sjednocení národa nebo získání jeho politické nezávislosti, sotva jej můžeme zavrhovat a sotva budeme mít důvod doporučovat, aby byl nahrazen "vlastenectvím". A už vůbec nebudeme mít důvod stavět jej proti "vlastenectví".

Samozřejmě by bylo nesmyslné popírat, že i "naciona­lismus" jako každá jiná doktrína může být gravitačním jádrem i pro různé prvky, které k jeho podstatě nepatří. Nadto je zcela přirozené, že se na jeho podobě podílí každý národ svou dějinnou zkušeností, svými vlastními obtížemi nebo ctižádostmi. Dokonce se mění podoba na­cionalismu i u každého národa, jak se mění jeho postave­ní v mezinárodním společenství.

Nacionalismus anglický byl až do Velké francouzské revoluce liberální a hájil parlamentarismus proti absolu­tismům Španělska a Francie. Po porážce francouzské re­voluce jej poznamenával odpor k francouzským revoluč­ním ideám, pak zase byl liberální.

Nacionalismus francouzský počíná s hájením revoluce proti spolku králů a silám restaurace a byl proniknut vi­dinou vítězství myšlenek revoluce i v jiných zemích.

Nacionalismus německý vznikl za napoleonských vá­lek z německé touhy po osvobození. Ale v druhé polovi­ně devatenáctého století dostal konzervativní a expanzivní ráz a stal se silou, která chtěla nastolit v Evropě a ve světě německou hegemonii. Ospravedlňoval ji tvrzeními o zvláštním poslání německého národa, určeného k to­mu, aby nejen předával ostatním svoji kulturu, ale i řídil jejich osudy, Johann Gottlieb Fichte ovšem už ve svých "Promluvách k německému národu", pronesených v le­tech 1807 - 1809, vyhlašoval, že "Němci první ze všech jsou povoláni, aby zahájili novou dobu jako průkopníci a vzory pro ostatní lidstvo". Byl to pak především Bismarck, kdo z liberálně zaměřeného, humanistického a demokratického německého nacionalismu udělal nacio­nalismus konzervativní, militaristický a monarchistický. A tímto směrem se německý nacionalismus ubíral i po­zději, za Viléma II., aby nakonec vyústil do nacismu.

Nacionalismus italský usilovalo osvobození Italů od vlády Habsburků, Bourbonů a papežů a o sjednocení Italského národa v jeden stát.

I samotný nacionalismus slovanských národů měl ně­kolikero podob. Jinou v českých zemích, jinou v Polsku, jinou na Balkáně a opět jinou v Rusku. Společné jim by­lo to, že měly největší podíl na pádu politické zásady dy­nastické legitimity na konci první světové války a že se každý svým způsobem přičinily (i když ruský způsob po­chopitelně poněkud vybočuje z řady) o pád říší, které stá­ly v cestě kromě jiného i svobodě a nezávislosti národů, to jest říše Rakousko-Uherské, německého císařství a ruské carské říše.

Český "nacionalismus", český národní program, byl vždycky určován okolností, že jsme malým národem v sousedství početného. Z toho důvodu vždycky měl a stále má obranný charakter.


Nikdy nebyl hnutím elitářským nebo aristokratickým, které by sledovalo svoje úzké, dílčí, stavovské nebo im­periální zájmy. Byl hnutím národa. Něco takového neby­lo všude samozřejmostí.

Šlo mu nejprve o zachránění a pak povznesení a zu­šlechtění celého národa. Dalo by se říci, že mu šlo o za­chránění národa jeho vzděláváním a kulturním probouze­ním. V tom také spatřoval nejen svůj smysl, ale i záruku národní budoucnosti.

Z těchto důvodů musel být a také byl demokratický. Splnění svých tužeb očekával nejprve od demokratizace státního zřízení habsburské říše a poté, v čase samostat­ného vlastního státu, od naplňování demokracie a huma­nitních ideálů, které tvořily nedílnou složku české národ­ní myšlenky od počátků našeho národního obrození přes Palackého a Havlíčka k Masarykovi a dále. Pod vlivem takových osobností a jejich myšlenkových východisek byl český národní program tradičně zaměřený především na zvětšení vnitřní síly českého národa. Proto ten důraz na vzdělávání národa, na vytváření blahobytu, na praco­vitost, mravnost a integritu národa. Nacházíme jej u Havlíčka stejně jako u Masaryka.

A tak český "nacionalismus", přinejmenším ten, který měl v české politice rozhodující vliv, nesklouzl nikdy do politického romantismu. Byl, především pod vlivem Masarykovým a Havlíčkovým, programově neromantic­ký, realistický.

Ve svém realismu pak nikdy nebyl mesianistický, ne­chtěl přinášet spásu jiným národům ani jim dávat návo­dy, co mají dělat.

Z toho, co bylo o "nacionalismu" zatím řečeno, nemů­že nikdo, kdo logicky a poctivě uvažuje, dospívat k něja­kému jeho apriornímu a všeobecnému zatracování. A už vůbec ne k zatracování "nacionalismu" českého.

Právě to však soustavně dělají dnešní naši nadnárodovci a ti, kdo proti "nacionalismu" vyzvedávají a hlásají"vlastenectví", "patriotismus".

Navíc, aby si svou práci usnadnili, rozhodli se vést svou při nikoli s podstatou "nacionalismu", nýbrž pouze s jeho karikaturou nebo s jeho upadlou, zvrácenou ně­meckou podobou, která se vyznačovala šovinistickým vyvyšováním německé, "panské" rasy a vyhlašováním německých práv na "životní prostor" v oblastech obýva­ných jinými národy a osobovala si právo je podmanit.

Na základě takovéhoto nerozlišujícího ztotožňování všech národních hnutí s německým nacismem pak tvrdí, že všechna jsou nesnášenlivá, agresivní, nepřátelská lid­ským a občanským právům, xenofobní, autoritativní a nutně se stávají příčinami válek.

Jejich podíl na pokroku ve smyslu liberalizace a demo­kratizace politických poměrů v Německu, Rakousku­-Uhersku i jinde je pochopitelně zamlčován. Nezapadalo by to do záměrů tohoto tažení proti národnosti, proti vě­domému ztotožnění se s národním společenstvím.


Jak je naproti tomu vymezována příchylnost k vlasti, "vlastenectví", "patriotismus", doporučovaný některými místo příchylnosti k národu?

Obsah pojmu "vlastenectví", "patriotismu", je dán je­ho odvozením od latinského slova "patrimonium", zna­menajícího otcovský majetek, dědičné jmění, dědictví. "Patrius" latinsky znamená po otci zděděný, "patria" je otcovská země (původně "patria terra", "patria urbs").

Těmito kořeny a touto tradicí je pak dáno, že "vlaste­nectví", "patriotismus", nemusí do svého pojmového ob­sahu zahrnovat nějaký vztah k autochtonní, domácí kul­tuře a k jazyku národa nebo národů, které ji obývají, jak k tomu také u nás v českých zemích u mnoha "patriotů" bylo. Považovali se za "zemské vlastence" a neměli s českým národem nic společného. Byli a cítili se Němci.

I tak může být "vlastenectví" plné ušlechtilých citů a pohnutek - pokud se nezvrhne, k čemuž může ovšem do­jít stejně lehko jako u "nacionalismu".

Jedna věc však "vlastenectví", tedy příchylnosti ke ku­su země, kraji, krajině, může chybět a často také chybí. Oproti příchylnosti k národu, to jest oproti vztahu k oby­vatelům milované země nebo milovaného kraje "vlaste­nec", "patriot" se ještě nemusí cítit spjatý s údělem náro­da nebo národů, v jejichž prostředí žije. Může být pouze "zemským patriotem" nebo dokonce "lokálním patrio­tem" a politicky zůstávat ke snahám národa, kterým je obklopen, zcela lhostejný nebo dokonce může usilovat o dosažení cílů jim docela cizích. Vztah k lidskému spole­čenství daného území nebo kraje, k dané politické obci v nejširším smyslu, může "patriotům", "vlastencům" a "zemským vlastencům", zcela chybět. Mohou být zcela apolitičtí. Mohou politicky nemít s národem kolem sebe nic společného. Mohou nepociťovat žádný zvláštní vztah ke státnímu zřízení a ke státu jako rámci veřejného živo­ta společenství, v němž žijí.

Zdá se, že má svou vnitřní logiku, když doporučovateli "vlastenectví" místo "nacionalismu", jakým je Václav Havel, působí obtíže, má-li to doporučované "vlastenec­tví" nějak obohatit vztahem k rámci, v němž se odehrává veřejný život onoho kusu země, příchylností ke státu. Stát a zvláště národní stát mu do jeho "vlastenectví" jak­si špatně zapadá. Je to zřejmé z otázek, které si jako pre­zident nemůže v souvislosti s doporučováním "vlastenec­tví" nepoložit, i z odpovědi, kterou na tyto otázky má: „Jak je to ale se státem? Máme ho rádi? Můžeme ho vů­bec mít rádi?" A protože občanovo ztotožňování se s vlastním státem je pro Havla "zamilovaností občana do státu", musí se mu jevit občanova příchylnost k vlastní­mu státu jako něco, co "se zdá být při prvním letmém po­hledu něčím vskutku dost absurdním". Havel nechápe, že stát je nejen vrchností, ale i ručitelem práva svobody občanů. (Citáty jsou z jeho projevu k 28. říjnu 1995.)

A tak je tento vyznavač "vlastenectví" ochoten jen ja­ko jakýsi ústupek připustit, že "určitá míra identifikace občana s jeho státem a z ní vyplývající loajalita k němu jsou nezbytné". Ztotožnění se s tak důležitou institucí, ja­ko je vlastní stát, je pro něj pouze jakousi nepříjemnou a nepřirozenou nutností.

Není to udivující právě u člověka, který se nejen o pre­zidentství ve státě opětovně ucházel, ale také na této funkci tolik lpí?

V každém případě ten, kdo doporučuje národní politic­ký program, což je jádro národovectví, "nacionalismu", nahradit "vlastenectvím", doporučuje národnímu spole­čenství, které má vlastní stát, udělat krok zpátky, do po­měrů, kdy o životě národa mohl rozhodovat někdo jiný.

Jak bylo již shora řečeno, "patriotismus", "vlastenec­tví", může být zcela nepolitické. "Vlastenectví" je proto málo tam a tehdy, když občan může a měl by mít kromě vztahu k určitému kusu země, kde se narodil a jejíž kul­turu a jazyk popřípadě sdílí, také vztah k politickému o­sudu svého společenství, ke státu, který je rámcem veřej­ného života. "Vlastenectví" je málo tam, kde se člověku nabízí možnost ztotožnění se s institucemi, jež v demo­kracii slouží jeho zájmům a potřebám a které mu umož­ňují, aby se na práci těchto institucí podílel.

Jinak řečeno: Bylo by ochuzením a bylo by neblahé, kdybychom se rozhodli zapomínat, nevědět, že máme nejen svou vlast, ale i svůj stát, že tklivá Škroupova vla­stenecká píseň se stala navíc hymnou našeho státu.

Již toto samo, tento významný rozdíl v obsahu obou pojmů stačí, abychom kvůli "vlastenectví" nezavrhovali "nacionalismus", abychom "nacionalismus" nenahrazo­vali "vlastenectvím".

Ale tyto snahy jistých politických kruhů odvést český ná­rod od "nacionalismu" zaslouží si naši pozornost i po ji­né stránce. Mám na mysli způsob zdůvodňování, proč"nacionalismus" ne a proč "vlastenectví" ano, způsob, jak jsou tyto dva postoje porovnávány a zvažovány.

Mělo by se tak zajisté dít porovnáváním a zvažováním toho i onoho takříkajíc ve stejné kvalitě, to jest nezralého s nezralým, zralého se zralým, přezrálého s přezrálým.

Ale děje se tak? Počínají si stoupenci "vlastenectví" tímto způsobem?

Když V. Havel mluvil 28. 10. 1995 o "vlastenectví", označil je za "pocit duchovní a citové zakotvenosti ve vlastním domově". Podal jeho obraz v nejlepším světle. Je ovšem zajímavé, že mluvil o zakotvenosti jen ve vlast­ním domově, nikoli např. ve své rodné zemi nebo vlasti, a že se tím vyhnul obrazu, který by navozoval představu vztahu k širšímu společenství, v němž člověk žije, k "ob­ci", a zasadil "vlastenectví" do intimity apolitična.

V souladu s tím pak Havel spojuje "vlastenectví" také s "lidskou individualitou", kdežto "nacionalismus" je pro něho "v podstatě jen reliktem kmenového pojetí světa".

Proti chvályhodným nebo Havlem předpokládaným chvályhodným vlastnostem "vlastenectví" staví Havel svůj chmurný a nepříznivý obraz "nacionalismu" a tvrdí o něm, že je výrazem barbarské "holé pospolitosti krve", a zcela nepřípustně ztotožňuje usilování o povznesení, osvobození nebo sjednocení národa s nacistickým antili­berálním šovinismem, který hlásá nadřazenost vlastní rasy a Prozřetelností svěřené poslání vládnout ostatním.

Stejná jednostrannost a zaujatost se projevuje i v tako­vých Havlových tvrzeních, že "nacionalismus" je něco, "co je v hlubokém rozporu se základními civilizačními hodnotami dnešního světa". Jako kdyby nebylo známo, že snahy o probuzení, povznesení a vymanění národa z cizího područí jsou naopak jedním z plodů kulturního vývoje, jako je ostatně i samo sebeuvědomění národa známkou jeho kulturní vyspělosti.

A co říci takovým Havlovým tvrzením, že "nacionalis­mus" "může vést svými důsledky jen k lidskému neštěs­tí"? Nemá snad i zneužívané "vlastenectví", hurápatriotismus "za císaře pána a jeho rodinu a vlast" na svědomí lidská neštěstí a války? Nemají je snad na svém svědomí náboženská nesnášenlivost nebo politika nadnárodních koncernů, které jsou, jak známo, právě největšími odpůr­ci "nacionalismu" v celém světě?

Tažení proti českému "nacionalismu" se ve své nouzi o věcné a přesvědčivé zdůvodnění údajné překonanosti ná­roda a národovectví uchyluje k tvrzením, že Evropa I svět se vyvíjejí ke stále většímu sjednocování, od ná­rodních států k světovému nadnárodnímu nadstátu, že takzvaná globalizace nejen vede ke stále většímu omezování národní svrchovanosti jednotlivých států, ale i ke

stále většímu míšení obyvatel a jejich kultur v jakousi jednu světovou populaci a v jedinou kulturu pro celý svět.

Pro takovou všesvětovou, univerzální nebo i jen ev­ropskou společnou kulturu nejsou naštěstí dány nezbytné podmínky. Víme-li, že kultura je určitý celek tvořený sdílenými hodnotami, normami pro chování toho kterého společenství a skutečným jeho chováním, víme-li, že kultura je organický celek těchto tří složek, který vzniká a ustaluje se dlouhou dobu, může mít skutečnou, kohe­rentní, vnitřně provázanou, k určité přirozené harmonič­nosti dovedenou kulturu jen sourodé společenství, jakým je právě národ. A protože žádný "evropský národ" v Evropě není a jsou tu jen různé národy a protože nemů­že být řeč o nějakém "světovém národu", je mluvení o různých podobách nadnárodní nebo světové kultury spíše politickým heslem než projevem kulturnosti.

Globální, světová, ale i jen "evropská" nebo euroame­rická může být jen technická stránka vyspělosti lidstva, nikoli kultura v jejím pravém slova smyslu. Kultura je něčím víc. Je způsobem, jak s technickou vyspělostí a s technickými vymoženostmi nakládáme.

Stoupenci nadnárodnosti ve svém horlení pro univer­zální vládu a nadnárodní nadstát, od kterého si prostodu­še slibují konec napětí a střetů zájmů mezi různými část­mi světa a různými národy, bud' z nevědomosti nebo zá­měrně zaměňují komunikační propojenost světa se sna­hami některých sil o světovládu.

Zamlčují, že sbližování právních norem v technické, sociální, zdravotní, ekologické a dalších oblastech, k ně­muž dochází v mezinárodním měřítku, není důvodem k potlačení vlastní politiky jednotlivých států, k zániku jejich svrchovanosti a k vytvářeni nějakých nadstátů.

Ostatně není nikterak jisto, že vývoj k světovému nad­státu skutečně probíhá a že je jakýmsi přírodním záko­nem, na který nemá nikdo a nic na světě vliv. Zůstává rovněž neprokázáno, že takový vývoj by byl nebo je pro Iidstvo dobrodiním a měli bychom mu proto napomáhat. Naopak se zdá, že bychom se mu měli bránit a rozumnou politikou jej napravovat. A to i v tom případě, kdyby ne­byl součástí hospodářských a politických snah o vytvoře­ní jediného hospodářského a politického prostředí na ce­lém světě a řízeného z jednoho centra.

Jestliže prezident snižuje české národní vědomí na "re­likt pradávného kmenového pojetí světa" a vydává ná­rodní pospolitost za "holou pospolitost krve" a přitom zároveň vyzvedá "patriotismus", "vlastenectví", jehož jedinou podobou bylo i "zemské vlastenectví" starého Rakouska, vlastenectví, na němž se ke spokojenosti mo­narchie mohli shodnout Češi s Němci dohromady, pak v jeho slovech, pronášených v době oficiálního idealizování "blahodárného" společného života Čechů a Němců ve staré monarchii, nemůžeme nepostřehnout, co je v je­jich pozadí, k čemu míří.

V popředí, v prvním plánu, je varování před "naciona­lismem", protože údajně vede k "provinciálnosti", k pří­zemnímu ulpívání na vlastních zájmech, k nepřátelství všemu cizímu, k válkám. V popředí je prostě varo­vání před setrváváním ve stavu "holé pospolitosti krve".

V pozadí těchto rozkladů je pak jejich pravý důvod, je­jich motiv. Je jím snaha oslabit českou národní myšlen­ku. český národní program, usnadnit včlenění českého národa do nadnárodního společenství "integrované" Evropy. Namluvit Čechům, že spolu s národem je i ná­rodní stát přežitkem (přestože na mnoha místech světa se teprve dnes o dosažení, vytvoření vlastního národního státu usiluje).

Tažení proti národní myšlence, vedené pod heslem bo­je proti "nacionalismu", je nutno zvláště u nás vidět na pozadí probíhajících pokusů o "reorganizaci" Evropy, a její "integraci".

Je nenápadným nebo nepřímým připravováním našeho veřejného mínění na jakousi sjednocenou Evropu skláda­jící se nikoli ze států, nýbrž z pouhých zemí, provincií.

Je psychologickou přípravou na obětování těžce a mnoha generacemi vybojované svobody a svrchovanosti, na zmenšení národního státu a na jeho pohlcení nadstátem, v němž by svobodná spolupráce evropských států a ná­rodů byla nahrazena mocenskou hegemonií silného mezi nerovnými.

Doporučované "vlastenectví", ten starý "zemský patri­otismus", jak jej známe z dob Rakouska-Uherska, byl by nám pak, po ztrátě vlastního státu a vlastní svrchovanos­ti, málo platný.

I malé nenápadné posuny ve slovech a v označování věcí, jakými jsou pokusy nahradit například národní uvě­domění, "nacionalismus" a jeho politiku "vlastenec­tvím", mohou v sobě skrývat povážlivá nebezpečí a při­pravovat hluboké změny.

Má trpkou příchuť, uvědomíme-li si, že citované výro­ky prezidenta Havla na adresu "nacionalismu" a Havlovo doporučování pouhého "vlastenectví" jsme museli vy­slechnout právě v den oslavy vzniku novodobého našeho státu, v den dvacátého osmého října.


www.ceskenarodnilisty.cz e-mail: vydavatel@seznam.cz