Maďari žiadajú pozastaviť členstvo SR v EÚ


Na základe podanej petície maďarskí europoslanci žiadajú pozastaviť členstvo Slovenska v EÚ. Dôvodom má byť diskriminácia menšín. Tento postup napadol slovenský europoslanec Jaroslav Paška


Slovenský europoslanec uviedol, že maďarskí europoslanci Zoltán Bagó, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankissová a Krisztina Morvaiová nemajú právny dôvod na svoju žiadosť. Paška upozornil, že predkladateľ petície Imre Juhász sa odvoláva na Uznesenie NR SR č. 1487/2007, ktoré údajne stanovuje, že Benešove dekréty vydané v rokoch 1944 až 1948 sú nedotknuteľné, nemenné a stále účinné. Juhász tvrdí, že z dekrétov vyplývajúca diskriminácia voči maďarskej a nemeckej menšine na Slovensku predstavuje flagrantné porušenie článkov 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Charty základných práv Európskej únie. Žiada preto, aby Európsky parlament prijal opatrenia, ktoré by viedli k zrušeniu vyššie uvedeného uznesenia a vyzýva k pozastaveniu členstva Slovenska v EÚ do doby zjednania nápravy, keďže Slovensko podľa neho pokračuje v politike porušovania ľudských práv.


Paška uviedol, že po preskúmaní podania tejto petície zistil, že dokument, označený autormi petície za podklad pre predmetné vyšetrovanie Slovenskej republiky, neexistuje. "Žiadne uznesenie NR SR totiž nemá poradové číslo 1487/2007. Pod protokolárnym číslom 1487/2007 je v NR SR evidovaná Smernica č. 5/2007 o ochranných opatreniach pre vstup a pohyb osôb, vjazd a parkovanie vozidiel v objektoch NR SR," povedal slovenský europoslanec. Ako dodal, slovenský parlament v roku 2007 neprijal nijaký dokument, ktorý by sa explicitne zaoberal Benešovými dekrétmi. Podľa Pašku uznesenie, ktoré neexistuje, nemožno zrušiť. Skutočnosť, že petičný výbor EP procedurálne pripustil preskúmavanie legislatívy členského štátu na základe vymysleného odkazu na nejestvujúci dokument, je vážnym pochybením vyvolávajúcim oprávnené otázky o profesionalite administratívnej práce v tejto európskej inštitúcii.


Podpredseda poslaneckej frakcie EFD sa preto obrátil listom na predsedníčku petičného výboru Erminiu Mazzoniovú so žiadosťou o okamžité ukončenie procedúry prerokovania petície č. 0070/2012, ktorou sa maďarský občan Imre Juhász domáha zrušenia neexistujúceho dokumentu NR SR. Paška taktiež požiadal svoj poslanecký klub, aby bol ako náhradník zaregistrovaný do petičného výboru EP, kde v súčasnom volebnom období slovenskí europoslanci nemali žiadne zastúpenie. EFD jeho žiadosti vyhovela, čo podľa Pašku znamená, že odteraz bude mať priame informácie o podobných snahách maďarských poslancov a bude môcť včas informovať predstaviteľov Slovenskej republiky.

Převzato ze Zpravodaje portálu Panslovanské únie


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz