Listy č. 160

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Rt: Jak se pěstuje kult Beneše

Na přednášce pořádané sudetoněmeckou zemskou skupinou Severní Porýní-Vestfálsko a Nadací Domu Gerharta Hauptmanna a Českým střediskem v Düselldorfu mluvil Miroslav Kunštát, docent Karlovy Univerzity v Praze na téma „Představa o Benešovi v české politice po r. 1989“. V době před únorem 1948 se mluvívalo o „galerii dvojníků“, obou prezidentů z předválečné doby: o Osvoboditeli T.G. Masarykovi a o „Budovateli“ Edvardu Benešovi. Četné hlavní ulice, parky a mosty bývaly pojmenovány po Masarykovi, méně již po Benešovi. V diskusích o exilu byly často zastoupeny otázky o vztahu Beneše k Sovětskému svazu a k J. Stalinovi, nebo o úloze Beneše v Třetí republice (1945-1948). Na jedné straně bývali kritici politiky E. Beneše, která byla identická s kritikou vyhánění Němců z ČSR, na druhé straně bývali zastánci Beneše, kteří bývali totožní i s vyháněním. Diskuse kolem Beneše vedly k „Lex Beneš“ z r. 2003, který spočíval ve stručné větě „Edvard Beneš se zasloužil o stát.“ V Kožlanech 29.5.1994 při vzpomínce na 110. narozeniny připomínal Havel Benešovy dobré vlastnosti, jako píle, obětování, výdrž organizační schopnosti, politické zaujetí a řekl: „Masaryk věděl, proč říkával: Bez Beneše bychom neměli republiku“. Schwarzenberg zdůraznil: že Beneš nebyl jeho oblíbencem. „Byl tragickou postavou. Byl výborným druhým mužem, zklamal jako „první muž“. Zvláštním případem je Jiří Gruša, podle kterého dokázal Beneš rozšiřovat druh „nenávistné lásky“ k Rakousku. Sudetendeutsche Zeitung, 15.2.2013, str. 3 a 4


Fr. Violk: Největší žvanil a intrikář Beneš

Přednášku Miroslava Kunštáta „Obraz Beneše v české politice po r. 1989“ (SZ 7/2013) je nutno doplnit. Především Britové E. Beneše brzy prokoukli. Brzy jej označili za „nejvíce přeceňovaného muže svých dnů“, byl to největší žvanil. Beneš se uchyloval ke lžím, což Britové vždy odhalili. Zajímavé je, že Britové Konráda Henleina považovali za poctivce. Po jeho první návštěvě v Londýnu se Angličané divili, proč takových lidí neposílají do Anglie více. SZ, 22.2.2013, str. 6

Pozn. red.: Když Angličané zjistili, jaké divadlo s nimi Henlein hrál, začali se zabývat odsunem Němců nejen z Československa již na samém počátku války. Nenávist A. Hitlera k Benešovi byla bez hranic. Zdá se, že ji zdědili i dnešní tzv. sudetští Němci.


Církev pro Čechy není důležitá

Podle Ústavu pro výzkum veřejného mínění STEM jen 36% Čechů považuje církev za potřebnou. Navrácení církevního majetku, jak o tom nedávno Nečasova vláda rozhodla, považuje za účelné jen 29% dotázaných. Dotazování se konalo mezi 1. a 7.12, krátce poté poslanci rozhodli o restitucích církevního majetku. SP, 17.1.2013, str. 3


G. Zeihsel: Helmut Bornemann má 90 let

Dr. H. Bornemann je důkazem, že „Jižní Morava žije“. Je rodákem ze Znojma. Založil jihomoravskou galerii „Nadaci dr. Helmuta Bornemannav v Retzu a s nadšením ji udržuje při životě. Obdržel několik vyznamenání pro Jižní Moravany, naposledy Velké Jihomoravské čestné uznání ve zlatě a od sudetských Němců plaketu Rudolfa Lodgmana.

SP, 17.1.2013, str. 4

Dr. W. Kreul: Co očekáváme od Pražského hradu?

Nový státní prezident Miloš Zeman bude snad Evropě přátelštější, než jeho předchůdce V. Klaus. Tak snad na Pražském hradě, jeho sídle, bude v budoucnu kromě české vlajky vlát i evropská. Od evropských hodnot je ale Zeman a jej podporující čeští krajané vzdáleni na míle. Obhajuje-li Zeman jako dříve kolektivní bezpráví, vyvlastnění a vyhnání sudetských Němců jako právo. Takové ponižující stanovisko, které nebylo utajováno, proto bylo jeho voličům dobře známo. Kdo s takovou „hypotékou“ nastupuje do úřadu, nepochopil nebo nechce pochopit, oč v evropském myšlení jde. Sudetští Němci od nového pána na Pražském hradě každopádně nemohou nic očekávat. SZ, 15.2.2013, str. 6


M.K. Bauhstein: Deset let od úmrtí politika SPD Volkmara Gaberta

11.3.1923 se v teplickém okresu narodil vedoucí politik SPD, zemřel 19.2. 2003. Gabert pocházel se staré severočeské sociálně demokratické rodiny. Býval kritikem nesprávné politiky čechoslovakismu. Byl členem Rudých Sokolů sociálně demokratické dělnické mládeže. V r. 1938 mu bylo 15 let, když jeho rodina po Mnichovu emigrovala do Anglie, nemohli zůstat v nejisté Praze. Po válce byl překladatelem u amerických okupačních sil. Gabert nebyl nadšen německo-českým prohlášením z r. 1997. Věřil více na budoucnost, než vzpomínal na minulost. Jeho úmrtí bylo vzpomenuto i v bavorském zemském sněmu. SZ, 15.2.2013, str. 6


FRL: Sudetoněmečtí sociální demokraté v Tachovském muzeu

Počátkem února 2013 byla otevřena výstava „Sudetoněmečtí sociální demokraté – od DSAP k Seligerově obci“ v galerii kulturního střediska ve Weidenu v Horní Falci, ve kterém je také Tachovské vlastenecké muzeum. Ve svém úvodu řekl W.D. Hampeerl jasně slovo „sudetoněmecké“ s „pravicovým“ se neztotožňuje. V ČSR byla silná Německá sociálně demokratická dělnická strana (DSAP), jejíž předseda Josef Seliger demonstroval pro právo na sebeurčení 4.3.1919. Tato demonstrace byla českým vojskem potlačena a bylo 54 mrtvých a další byli zraněni.Připomenuta byla jména Ludvik Czech a Wenzel Jaksch. Byl vznesen požadavek, aby výstava o „zapomenutých hrdinech“ byla ve veřejnosti více známa. Bylo 20.000 sociálnědemokratických a komunistických obětí nacistické nadvlády v Čechách v letech 1938-1945. Vyhnání z Čech v letech 1945 a 1946 nepostihlo jen členy NSDAP, nýbrž všechny německy mluvící, včetně antifašistů. Výstava ve Weidenu skončila 28. února 2013. SZ, 15.2.2013, str. 20


Ackermann-Gemeinde Praha: Potřebujeme nové slovanské apoštoly?

V posledním lednovém týdnu 2013 se zabývala německo-česká konference otázkou, zda 1150 let po příchodu slovanských apoštolů jsou tito aktuální dnes a v budoucnosti. Papež Jan Pavel II. Jmenoval Cyrila a Metoděje patrony Evropy. Není nutné hledat nového Cyrila a Metoděje. Podle Halíka úsilí křesťanů v Evropě se nemá soustřeďovat na symboly. SZ, 15.2.2013, str. 10


F. Stránská : Návrat německých starostů do Brna

Němečtí starostové Brna jsou zpět na výstavě. V letech 1850-1918 devět německých starostů dávalo Brnu moderní ráz. Poprvé byli starostové vystaveni v Brně v Moravské zemské knihovně. Po výletu do Vídně byla veřejnosti předvedena „stará radnice“ , kterou po renovaci veřejnosti předal primátor Roman Onderka 17.12.2012. Praha má možnost od 12.3.2013 vidět brněnské německé starosty na výstavě v Domě národnostních menšin v Praze na Vinohradech.

LZ, 12.3.2013, str. 1

L. Palata: Ostudná výměna bez zásluh mezi Klausem a Gašparovičem

Václav Klaus a Ivan Gašparovič dokázali, že i bez zásluh lze být vyznamenán. Václav Klaus vedle E. Háchy je nejhorším prezidentem, jakého kdy Československo mělo. Klaus a Gašparovič se vyznamenali navzájem v Brně k velké radosti brněnských studentů, kteří parodovali počin obou „velkých“ prezidentů.

LZ, 12.3.2013, str. 2

Jan Bartoš: Editorial

Žijeme opět v demokratickém státě. Represe proti Němcům již nejsou, ale naše situace se o mnoho nezlepšila. Správnou výuka v němčině jako mateřštině lze v našem školství jen komplikovaně uskutečnit. Zůstáváme při tom, že němčina se používá jako jazyk domova. Máme se učit spisovně německy? Dnes se mluvívá o angličtině jako prvním povinném jazyku. Výuka cizím jazykům není tak účinná, jak bychom si přáli. Děti po šesti letech výuky angličtiny nejsou s to jazyk prakticky využívat. Mnohé děti mívají problém s gramatikou a se stavbou vět i v češtině. Jak na to? LZ, 12.3.2013, str. 1 a 2 přílohy Forum


M. Fischer: Český premiér P. Nečas na státní návštěvě v Bavorsku

Ve svém projevu před bavorským parlamentem našel P. Nečas jasné výrazy proti vyhánění a kolektivní vině. Sudetské Němce uvítal jako „bývalé krajany a spoluobčany“ a ocenil jejich staletý přínos ke společným dějinám a kultuře. Že český premiér si se Seehoferem tyká, se ví. Max Mannheimer přijal Karlovu cenu od sudetských Němců proto, že Posselt řekl: „My, sudetští Němci, máme na vyhnání Židů vinu.“ V Mnichově P. Nečas navštívil České středisko, kde se setkal s krajany, zástupci Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde. Vláda obou zemí podporuje činnost „Collegium Bohemicum“ v Ústí nad Labem, které buduje Muzeum Němců v českých zemích. Nečas to konkretizoval slovy, že česká vláda projekt finančně podpoří. Ve vztahu k sudetským Němcům nemluvil o odsunu, nýbrž o vyhnání. Též řekl, že vlastnické vztahy nemohou být posunuty před rok 1939. Přesto Nečas politoval sudetské Němce za utrpěné bezpráví. K delegaci P. Nečase patřil evropský sekretář V. Belling a český velvyslanec ve SRN Rudolf Jindrák.

SZ, 1.3.2013, str. 1 a 3

Pozn. red.: I projev P. Nečase před bavorským zemským sněmem, samozřejmě vedle dalších jeho „státnických“ činů, jej zařadil k nejméně oblíbeným českým premiérům asi za posledních 15 let. Tak o tom soudí zdrcující většina českých lidí.


M. Dierssen: 600 let od úmrtí Jana z Teplé

V příštím roce uplyne 600 let od doby, kdy v Praze zemřel Jan z Teplé, autor světoznámého díla „Oráč z Čech“, podle kterého se v r. 1946 pojmenovala sudetoněmecká Ackermann-Gemeinde. Autor díla se nazýval též Jan ze Žatce. Býval notářem v Žatci a později městským písařem pražského Nového Města.


Výměna v rámci Bavorsko-českého pohostinného roku se vyplácí

Bavorsko-český pohostinný školní rok je vzorným projektem v rámci přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. V rámci projektu od školního roku 1996/97 získalo 500 českých studentů stipendium. Znalosti němčiny se u hostujících studentů podstatně zlepšily. Studenti současně získali představu o životě v Německu. Byli spokojeni pobytem na německých školách a v pohostinných rodinách. Bavorské kancléřství a Německo-český fond budoucnosti podporují finančně výměnu a umožňují českým studentům pohostinný pobyt na gymnáziích v severní části Horních Franků a v severní Horní Falci. Studenti pocházejí většinou z gymnázií ze západních Čech. SZ, 22.2.2013, str. 12

Dr. G. Illing: Nadace Žatecké vlastenecké muzeum

U vchodu je nápis: Žatecké vlastenecké muzeum – dějiny sudetských Němců v městě chmelu, Žatci. Po levé straně je žatecká vlajka, před vchodem do muzea je pomník „Jana ze Žatce“. Před vchodem je na panelu „Život v Žatci před 1945/46“, na dalším panelu je „Zničení Sviního Brodu za druhé světové války“, na dalším „Příchod vyhnaných z vlasti do Sviního Brodu“ a na posledním „Integrace v nové vlasti“. V souvislosti s texty na panelech ze srpna 1945 západními velmocemi nařízeným „humánním“ přesídlením, byly uvedeny různé osobní zážitky.

SP, 17.1.2013, str. 12

Z činnosti pražského úřadu sudetských Němců v ČR

Stav kostela dřívější evangelické církve v Hrobu (okres Duchcov), který dnes patří Čs. husitské církvi, je velice kritický. Musí se něco dít. A o tom 14.2.2013 jednal P. Barton, vedoucí sudetoněmeckého úřadu v Praze, s patriarchou této církve, Tomášem Buttou. Bartoně prosili evangeličtí krajané z Hrobu, aby se ve věci angažoval. Starosta Hrobu Jan Zelenka Bartoně seznámil se situací.

SZ, 22.22013, str. 2

Výroční oslava Witikobundu v Mnichově

Witikobund uspořádal 28.1.2013 výroční sraz v Mnichově. S přítomnými se seznámil Roland Dudda (Rakousko) a Zsolt Festy (Slovensko). Sraz měl heslo: „Zvládnout minulost – přítomnost tvořit – budoucnost zajistit. SP, 17.1.2013, str. 12


Dr. Kreul: Odkud pocházejí

Že po válce ve Svazu vyhnaných (BdV) seděli také muži, kteří bývali členy NSDAP, je asi natolik novinkou, jako zpráva, že káva je lidový nápoj. Dřívější členové NSDAP byli v nejvyšších vládních a hospodářských kruzích. Při málem 11 milionech členů strany to není vůbec překvapující. Členství v NSDAP u několika bývalých členů BdV je pochopitelné. V této souvislosti lze poukázat na to, že nacismus nevznikal v oblastech vyhánění. Znám nebyl Královec jako město hnutí, nýbrž Mnichov, nikoliv Cheb jako město říšských srazů, ale Norimberk.

SP, 17.1.2013, str.16


Předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, Jaromír Talíř, poděkoval premiéru Nečasovi za projev v Bavorském zemském sněmu

V Praze, 26. února 2013

Vážený pane premiére,

naše české občanské sdružení se již více jak 10 let na křesťanských principech snaží pozitivně a aktivně rozvíjet česko-německé vztahy. Proto jsme se znepokojením sledovali vyhrocení historického tématu tzv. Benešových dekretů a pozice sudetských (českých) Němců v prezidentské kampani. Domníváme se, že s odstupem již téměř 70 let je třeba se věnovat především současnosti a budoucímu rozvoji vztahů s našimi sousedy.

Proto jsme velmi přivítali Vás projev v bavorském Zemském sněmu u příležitosti vaší návštěvy Bavorska, který velmi oceňujeme. Za Váš postoj Vám chceme poděkovat a vyjadřujeme naději, že Vaše slova budou nadějným impulsem pro další vyrovnávání se s historií mezi Čechy a Němci na obou stranách hranice.

S přáním všeho dobrého ve Vaší nesnadné práci a v úctě

Jaromír Talíř, předseda sdružení( Informační Listy A-G)

Pozn. red.: Pane Bože, prosíme, odpusť jim, neboť neví, co činí! Je dobré si uvědomit, že české Sdružení AG je složkou mnichovského Ackermann-Gemeide a toto je části sudetoněmeckého landsmanšaftu.


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Českým národním sdružením. Praha, 27. března 2013.


Více zde: http://www.ackermann-gemeinde.cz/news/predseda-sag-jaromir-talir-podekoval-premieru-necasovi-za-projev-v-bavorskem-zemskem-snemu/


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz