Listy č. 150

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Vzhůru do Budyšína, do Budyšína!

Ackermann-Gemeinde zvala na 2.-5.8.2012 na německo-české spolkové setkání do Budyšína. Téma bylo „Evropa – naše odpovědnost, zkušenosti, požadavky, vise“. Kdysi zdejší země byla obsazena Slovany. V rámci stěhování národů nastaly změny. Již kolem r. 120 po Kr. začali sem přicházet němečtí kolonisté. Ještě dnes jsou v Lužici Lužičtí Srbové, jsou příbuzní s Čechy. V Budyšíně se k nim hlásí jen 5-10% obyvatel. V Sasku je přes 40 000 Lužických Srbů, zde jsou převážně katolíky, v Braniborsku asi 20 000, většinou evangelíci.

Der Ackermann (A), München, č.2/ duben-červen 2012, str. 1 a 2

Pozn. red.: Celé dnešní Německo na východ od Labe bylo územím Slovanů. V pověstném Drang nach Osten, i pod záminkou hlásání křesťanství, je Germáni po staletí ohněm a mečem podmaňovali. O celém procesu germanizace slovanských území mluví prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc., ve svém díle „Oběť germanizace – Lužičtí Srbové“, kterou máme na našich webových stránkách. Můžete si je přečíst nebo i stáhnout. Zde můžete najít i přehlednou mapu o postupu germanizace těchto oblastí. Slovanské kmeny jižní zčásti stihl podobný osud, Korutany i Štýrsko jsou v současnosti již také zgermanizované. V čase postupně mizí i mnohé slovanské menšiny, např. v Německu i Rakousku. Zatímco v ČR má německá menšina privilegované postavení, pak Češi a Slováci žádná národnostní práva ve SRN nemají

V Budyšíně šlo o celoněmecké setkání, jehož se zúčastnili i Češi ze Sdružení Ackermann-Gemeinde, v níž jsou organizování i někteří čeští katoličtí preláti v čele s D. Dukou. Akce se konala pod záštitou Karla Schwarzenberga, místopředsedy vlády ČR a ministra zahraničních věcí, a přesto pozvánka na sraz byla téměř celá jen v němčině. Je tedy opět křesťanství jen nebo opět také nástrojem k po staletí již pokračující germanizaci?

M. Bauer: (Ne)pochopení sousedé v Brně

O květnové neděli se konalo v Brně 21. německo-české symposium „Dialog ve střední Evropě.“ V divadle Reduta diskutovali předseda Ackermann-Gemeinde a evropský poslanec, Martin Kastler s brněnským sociologem Jakubem Patočkou na téma „Očekávání středně východních evropských států od Německa a německá evropská politika“. Velké nebezpečí přichází vždy zevnitř, v Evropě je to nezvládnutelný kapitalismus. A, duben-červen 2012, str. 4


Mladé české naděje pro Německo (?)

Počátkem dubna 2012 na XXI. brněnském symposiu v 2. Evropské soutěži získali ceny: 1. Lukáš Dulíček (21) z Masarykovy univerzity v Brně, 2. Jonáš Syrovátka (19) z gymnázia v Plzni, 3. Filip Dembický (17) z gymnázia v Orlové-Lutyni. A, č. 2, str.3


Z rubriky Krátké zprávy

26.3.2012 zemřel ve věku 79 let slovenský historik Ján Mlynárik, signatář Charty 77, poslanec čs. parlamentu. Jako „Danubius“ uveřejnil v r. 1978 své teze o vyhnání sudetských Němců. Byl zavřen, emigroval. V osmdesátých letech pracoval ve SRN pro Radio Free Europe, BBC a Deutschlandfunk. Po r. 1989 se stal docentem Karlovy univerzity. V té době napsal knihu „Pokračující vyhnání. Události v českém pohraničí 1945-1953“,vyšla německy. A,č.2, str. 7

Čeští a němečtí spisovatelé jako stavitelé mostů

Ackermann-Gemeinde Mohuč. „Mezi vámi jsem rád,“ řekl Jaroslav Rudiš. Zúčastnil se 12. literárního dne AG Mohuč v Heppenheimu. Mezi 60 účastníky byla také delegace biskupského gymnázia z Ostravy. Páter Jan Larisch, předseda Charity v diecézi Ostrava-Opava, měl přednášku: „České filmy, které přihlížejí k osudu Němců v Čechách a na Moravě.“ Jaká německá literatura se v ČR čte objasnila Viera Saulová: Jan Urzidil, Jan ze Žatce. Markéta Hájková přiblížila Jana Nerudu (1834-1891). O současné literatuře mluvila dr. Černohousová. A, č.2, str.10


Vlastenecká shromáždění ve federální Evropě?

Mohou se vlastenecké akce (muzea, místnosti) zachránit? Touto otázkou se zabýval na svém zasedání Ackermann-Gemeinde Nordwest v Essenu. Účast bývá 35 osob, z toho několik českých školáků. Vizí konfederované Střední Evropy se zabýval dr. Václav Chyský, rodák z Brna, emigroval po vstupu vojsk v r. 1968. Podle Neumanna měla by být Střední Evropa vytvořena z bývalé Německé říše a Rakouska-Uherska jako svaz suverénních států (?), který by byl protipólem západních koloniálních mocností. A, č.2, str. 11

Pozn. red.: Rakousko-Uhersko nikdy nebylo svazem suverénních států, ale státním útvarem s vedoucím postavením německého etnika, v uherské části říše pak maďarského národa. Slovanské národy byly v R-U podmaněnou nerovnoprávnou složkou, která měla být postupem doby germanizovaná.


M. Bazer: Nová evangelizace Evropy jako úkol

Ackerman-Gemeinde Würzburg: Na programu zasedání v diecézi Würzburg ve farním středisku Sv. Josefa bylo téma „Bude Evropa pohanská? Náměty pro novou evangelizaci“. Více než 60 účastníků uvítal Hans-Peteer Dön. Poukázal na iniciativy papeže Jana Pavla II. v r. 1985 a bývalého pražského kardinála Miloslava Vlka. O možnostech evangelizace v ČR referoval dr. Jaroslav Lorman z Ústavu teologické etiky na Karlově univerzitě. A, č. 2, str. 11


Moc a náboženství v českých dějinách

AG Südost. Křesťanský život v dějinách bylo téma na setkání AG oblasti Jiho-Východ ve Schmolitzu u Budyšína, Dr. Pavel Kurka se zabýval vztahem katolické církve a Jana Husa v Čechách. Farář Bohaboj přednesl příspěvek dr. Jaroslava Šebka, historika z Prahy.. A, č.2, str. 12


Přátelé Collegium Ustensis se sešli v Eichstattu

Letní akademie Institutu Bohemicum a Ústecké univerzity se sešla v Eichstattu. O programu mluvila prof. Kristina Kaiserová. A, č. 2, str. 14


Výběr z programu v druhé polovině r. 2012

Bamberg 2.-28.7. kurz němčiny pro české kněze, řádové sestry a studenty teologie.

Karlsruhe 10.10. přednáška „Od disidenta k prezidentovi – život a literární dílo V. Havla“ s dr. M. Hájkovou-Baarth. A, č. 2, str. 16


Česko-německý dialog: Německo a Česko: Na cestě k nové Evropě

Konrád-Adenauer-Stiftung a Dräger-Stiftung ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky a německým velvyslanectvím v Praze pořádali v dubnu 2012 uvedený dialog. Cílem setkání bylo posílit diskusi o současných německo-českých vztazích a jejich budoucnosti v měnící se Evropě. Na konferenci vystoupila celá řada renomovaných odborníků v čele s Horstem Teltschikem. Informační List (IL) č. 2/2012, červenec, Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), str. 2


Ohlédnutí za 63. sudetoněmeckými dny v Norimberku

Zástupci SAG se účastní sudetoněmeckých dnů pravidelně a nebylo tomu ani jinak letos. Společně s AG jsme mohli prezentovat naši činnost a současně vést mnohé rozhovory o česko-německých vztazích… Přes všechna pozitiva je ale stále důležité na česko-německých vztazích pracovat, na obou stranách hranic, o čemž svědčí i příspěvek jednoho z českých účastníků letošních sudetoněmeckých dní.


Petr Anderle: Bojí se Česká televize sudetských Němců?

Česká televize velmi zkresleně informovala o sudetoněmeckých dnech. Setkal jsem se tam například se sudetoněmeckými sociálními demokraty sdruženými v Seligerově obci. Projevy během celých tří dnů se nesly především v duchu smíření, výzvy k vzájemnému dialogu, kontaktů a společným projektům – ať už se jedná o vybudování muzeí věnovaných několikasetletému soužití Čechů a Němců v Ústí nad Labem a v Mnichově či o vzájemných výměnách určených především mladým lidem… To, že se informace o poselství usmíření, o ceně pro Maxe Mennheimera, jeho osudu a celoživotních aktivitách v Událostech vůbec neobjevily a objevily se pouze informace budící velikou kontraverzi, považuji za vážně selhání veřejnoprávní služby. IL, č. 2/2012, str. 2


Chybí, co předcházelo atentátu na Heydricha

Josef Plahl z Wielburgu napsal redakci Sudetendeutsche Zeitung, že si přeje, aby ho list SZ informoval nejen o důsledcích atentátu na Hendricha, ale také o tom, co atentátu předcházelo. Čili plánování, příprava a souhlas s atentátem tehdejší britskou vládou v Londýně. Nic takového nebylo nikde uveřejněno. Pak se nelze divit, že sudetští Němci platí za viníky a ti jiní jsou oběti. „Preussische Allgemeinne Zeitung“ z 26.5.2012 nejen o tom píše, ale také uvádí citát české novinářky Jany Hanuskové: „Nikoli Němci, nýbrž sami Češi, konkrétně Masaryk a Beneš v Londýně jsou zodpovědní za strašné ohavnosti, které v průběhu heydrichiády byly provedeny na našem národě.“ Takový citát v našem listu nebyl. Čechům se v protektorátu dařilo celkem dobře. Když hlásná trouba sudetských Němců o tom mlčí, pak se nemůžeme divit všeobecným neznalostem dějin sudetoněmeckého pohraničí. SZ, 27.7.2012, str. 6


Předsedkyně Vyškovského jazykového ostrůvku vyznamenána.

V polovině července 2012 předal na mnichovské radnici třetí starosta Josef Monatzeder Rosině Heimové čestný odznak premiéra Seehofera za zásluhy o kulturní činnost Vyškovského jazykového ostrůvku. SZ, 27.7.2012, str. 6


Výstava „jižní Tyrolsko – příklad dobrých sousedských vztahů“

Na sokolovském zámku 21.6.2012 přednášel ing. Josef Grimm. Srovnával osudy dvou národnostních skupin, jižních Tyrolanů a sudetských Němců. TG Masaryk chtěl vytvořit nové Švýcarsko, ale po narůstající čechizaci v pohraničí se mnozí sudetští Němci obraceli k německé říši. Adolf Hitler ztratil trpělivost a vynutil si odtržení Sudet od ČSR 21.9.1938 v Mnichově. V březnu byl obsazen zbytek Česka. Češi se kolektivně pomstili sudetským Němcům v r. 1945. Jižní Tyroláci po druhé světové válce získali autonomii. O zvýšený zájem o výstavu se zasloužil vlastenec Petr Rojík z Rotavy. SZ, 20.7.2012, str. 13


Z činnosti pražského úřadu sudetských Němců

Petr Barton navštívil dvě místa, které mají tragickou minulost. V Holešovicích se za Parkhotelem nalézala volná plocha, kde za okupace Němci nařídili 45.513 židovským mužům, ženám a dětem, aby nastoupili cestu do koncentračních táborů. Přes protesty židovské obce byla zde zahájena stavba nákupního střediska. Dále P. Barton navštívil stadion Strahov, kde v létě 1945 byli napěchovaní pražští Němci, mnozí přišli o život. SZ, 27.7.2012, str. 2


Sraz Ackermann-Gemeinde od 2. do 5. srpna 2012

Česko-německý sraz v Budyšíně, před 3 roky v Plzni. Předpokládanými hlavními referenty mají být bývalý český premiér a komisař EU, dr. Vladimír Špidla, a pražský filosof dr. Jan Sokol. SZ, 27.7.2012, str. 3


Česko-německý fond budoucnosti

Pokračuje v podpoře jazykových kurzů. V uplynulém období z 24 žádostí bylo podpořeno 17 částkou 150 000 euro. LZ, 4.9.2012, str. 2 přílohy Forum


Mladí z jižní Moravy po stopách svých předků

V srpnu navštívilo 22 členů mladé a střední generace (JMG) vlast svých předků pod heslem „kultura a setkávání“. Setkali se s předsedou Německého jazykového a kulturního spolku v Brně Jiřím Nestraschilem, jenž jim vyprávěl o svém životě. K zážitkům členů JMG patřilo i setkání s Němci, kteří zůstali v ČR, řekla Adelheit Bender-Klein. LZ, 4.9.2012, str. 2 přílohy Forum


V Německu přibývá násilí proti Židům

Útok na Rabína v Berlínu není ojedinělý případ. Jeden berlínský rabín byl čtyřmi mladíky na ulici zřízen tak, že musel být převezen do nemocnice. Násilí vůči židovským spoluobčanům přibývá. Jen za druhé čtvrtletí došlo k 197 trestným činům s antisemitským pozadím. Jde o činy pravičáků, kteří nadávají a také poškozují majetek. V poslední době dochází neustále více k tělesným útokům. Pachateli bývají většinou mladí emigranti arabského původu. Die Presse, 1.8.2012, str. 8


W- Henzel: Mladí zprostředkovatelé kultury

Letošní kulturní asistenti „IFA“ z 5 států přišli do Stuttgartu koncem července na školení. Letos bylo stipendium uděleno 6 mladým lidem z Lotyšska (členové Svazu Němců v Lotyšsku), z Polska (členové Německé sociální a kulturní společnosti ve Vratislavy) z České republiky (členové Německo-českého místa setkávání v Moravské Třebové a Antikomlexu), ze Srbska členové Německého humanitárního spolku St. Bernard) a z Rumunska (Středisko mládeže Seligstadt)

LZ, 4.9.2012, str. 2 přílohy Forum

Německo-český prázdninový tábor v Gaisthalu

Nedaleko hranic s ČR v Horní Falci pořádá Sojka, sudetoněmecká mládež a JUKON (mládež Zemského shromáždění Němců v Čechách…) letní tábor. Táborníci navštívili nedaleké obce. Tábor je vhodný i pro ty, kteří německy neumí ani slovo. LZ, 4.9.2012, str. 3


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, září, 2012.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz