Listy č. 149

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Kalian – Müller: Korutany a Štýrsko čerpají z bohaté slovanské minulosti

Pro Štýrsko a Korutany jsou typické dlouhé samohlásky. Dělá to jazyk zpěvným. Obě rakouské země spojují slovanské kořeny, což někteří rádi popírají a dosud proti tomu bojují, ale je to nepopiratelné. Předkové Slovanů tu koncem r. 500 založili knížectví Karantania. Mnozí lidé mívají kromě německých také slovanská příjmení. Slovanského původu jsou také četná zeměpisná označení, jako Graz je odvozen od slova Gradec (malý hrad), slovanský původ mají též četné toky. Jenom v Korutanech je přes 1000 míst, kopců a vod, pro které jazykozpytci dovedou prokázat slovanský původ. Slovo slovinský se kdysi v němčině vyjadřovalo „windisch“. Slovinština se v posledních letech používala jen v rodinném kruhu. Ale jako mateřský jazyk přecházela na děti. V Korutanech v 19. století každý třetí člověk mluvil ještě slovinsky. Ještě v r. 1932 na jihoštýrských školách bývalo 80% slovinsky mluvících žáků, dnes je již Štýrsko poněmčeno. Z 18 tisíc Slovinců jich 12 000 žije v Korutanech a 2200 ve Štýrsku. Der Standard, 12.8.2012, str. 10


Maďarský masakr na Židech a Srbech za druhé světové války

Maďarští okupanti za druhé světové války v lednu 1942 zastřelili asi 1200 židů a Srbů z Vojvodiny. Mrtvé naházeli pod led zmrzlého Dunaje. NZZ, 9.8.2012, str.20


Anton Otte: Církev v ČR

V ČR 31,7% Čechů se označuje za ateisty. V republice působí 20 biskupů (z toho 3 jsou řecko-katolíci), působí 1320 kněží a 116 řádivých bratří, 1602 řádových sester, 160 členů sekularizovaných institucí a 1109 katechetů. V kněžských seminářích se připravuje 184 seminaristů na kněžskou dráhu. Katolická církev provozuje 39 mateřských školek a základních škol, které navštěvuje 5412 dětí, 33 středních škol s 8525 žáky a 7 vyšších nebo vysokých škol. Církev provozuje 50 nemocnic, 98 ambulancí, 134 domovů důchodců, 59 domovů mládeže, 58 poraden o ochraně života a jiné instituce. Protestantské a židovské údaje chybí. SZ, 6.7. 2012, str. 11


Sudetoněmecký den vlasti 2012 ve Vídni a Klosterneuburgu

Pod heslem „Pravda před smířením“ se koná 22.-23.9.2012 ve Vídni sudetoněmecký den vlasti. První den, kromě dalšího, bude promítán film „Habrmannové“. Druhý den je na programu slavnostní projev Ing. Jiřího Blažka, přednášejícího z ČR: SP, 12.7.2012, str.5


Turistika za dějinami „Zabíjení po česku“

Mladý vědec (29 let) Jiří Blažek z Akademie věd ČR organizuje již rok cestování na kolech po dějinách událostí „zabíjení po česku“. Skupina cyklistů mívá až 25 účastníků, po cestě 4 noclehy. Polovinu cyklistů tvoří Češi, zbytek Němci a Rakušané. Zpravidla se cestuje po západních a severních Čechách. Letos koncem července se jelo do jižních Čech a jižní Moravy. Blažek uvádí, že dosud čeští občané nereagovali negativně, i když se jim projekt nezamlouvá. Letos autor cestování obohatil o novou verzi s použitím automobilu pro jednotlivé etapy.

SP, 12.7.2012, str.5

Jiří Blažek: Školáci jsou manipulováni protiněmecky

Při výchově v ČR mají velký význam učebnice. Jiří Blažek, rodák ze Sokolova, v Kraslicích vyrůstal, nyní je chemikem na České akademii věd. Podle něj by se školní učebnice měly osvobodit od etnických diskriminací. Ještě v r. 2009 65% Čechů se vyslovilo, že Benešovy dekrety by měly nadále platit. V Linci měl Blažek 20.6.2012 na pozvání svazu akademiků (FAV) přednášku o antiněmeckém manipulování školních dětí v ČR. SP, 14.6.2012, str. 9


Vzpomínka na 4. březen 1919 u pomníků sudetským Němcům promluvil

Jiří Blažek

Na téma „Obraz sudetských Němců v českých učebnicích“.Od r. 2009 je členem sudetoněmeckého landsmanšaftu. Dělává rozbor situace v ČR. Výsledky prezentuje v Geisligenu a na sudetoněmeckých sjezdech. SP, 12.4.2012, str. 4


Seehofer: „Nikoliv někdy, nýbrž nyní!“

Seehofer je pro památný den, odškodnění nuceně nasazených a sudetoněmecké muzeum. Erika Steinbachová patří k těm „Nebavorákům“, kteří nosí bavorský záslužný řád. To je za to, že u Eriky Steinbachové je shoda mezi myšlením, výroky a jednáním. Žádná hra na Černého Petra kolem sudetoněmeckého muzea. … Po dvou návštěvách Prahy a ČR velmi srdečně zvu premiéra ČR, Petra Nečase, na návštěvu Mnichova ještě v tomto roce. SP, 14.6.2012, str. 3


Putování po bojišti našich dědů

32.5.1915 vyhlásila Itálie válku Rakousko-Uhersku. Válka se dostala i do údolí řeky Soča. Po válce v r. 1918 anektovala Itálie neprávem slovinské údolí Soči a pak Mussolini zahájil brutální asimilaci Slovinců. Za druhé světové války ještě bezohledněji postupoval vůči Slovincům Adolf Hitler, který nařídil vysídlení četných čistě slovinských oblastí. FAZ, 25.8.2012, str. 7


Habsburk Franz Josef I. vládl 68 let

Když „Franta Procházka“ zemřel 21.11.1916 bylo Rakousko-Uhersko podle Václava Drchala moderním demokratickým státem. Smutek padl na celý stát, prý i na Čechy a Moravu. Posílena byla opozice. Politici Kramář a Rašín čekali ve vídeňském „vězení smrti“ na popravu. Masaryk, Beneš a Štefánek podkopávali monarchii zvenčí. Přesně za dva roky po pohřbu Franze Josefa I. z monarchie nezbylo vůbec nic. SP, 21.6.2012, str. 13


Velký den v Jaroslavicích

V Jaroslavicích nedaleko rakouských hranic byl 5. května 2012 opět památný den, když na místním hřbitově byla důstojná vzpomínka na padlé ve válce u pomníku padlým z první světové války. Hrála hudební skupina Vídeň-Leoppoldov. Vzpomínalo se na vyhnané z let 1945/46. Jeden z účastníků vylíčil své vyhnání v r. 1945 z pohledu pětiletého kluka. SP, 14.6.2012, str. 13


Hlučínští pěstují dobré kontakty s Němci z polského Zabrze

Hlučínští měli radost, že se skupinou 65 členů Německého kruhu přátel z Horního Slezska přišla též spisovatelka A. Sklepinská, která je autorkou básně o Horním Slezsku, jež je vlastí která se nedá nahradit. V září se setkají obě skupiny na Evropském dni Hornoslezanů v Hammu a poté na festivalu německých menšin ve Vratislavi. Tam Hlučínští společně s Německým kruhem přátel z Ratiboře budou mít výstavu k 300 letům narozenin pruského krále Bedřicha Velikého.

LZ, 21.8.2012, str. 2 přílohy Forum


S. Dostálová: Ondřej Matějka o své organizaci „Antikomplex“

O. Matějka (33) řídí občanskou iniciativu „Antikomplex“, která se snaží o české pochopení německých dějin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kromě vydávání knih, organizací výstav, diskusí věnuje se Antikomplex také spolupráci s tiskem, se školami, snaží se o zachování kulturního dědictví v bývalých německých oblastech. Nejprodávanější z knih jsou „Zmizelé Sudety“. Četné jsou školní projekty. Společně s Junge Aktion, patřící k Ackermann-Gemeinde, a JUKONem pořádají každé léto tradiční projekt „Hledání stop“, kdy se na kolech objíždí Sudety. Letos se jelo po stopách libereckého autora dětských knih Otfrieda Preusslera. Pro německou menšinu má Antikomplex projekt „Divadlo útisku“. Je výborné, že v Ústí nad Labem je Muzeum, musíme také navštívit Muzeum v Mnichově.

LZ, 21.8.2012, str. 6


G.A. Dworzak: Josef Quass oslavil 90 let

Narodil se na Šumavě v r. 1922. Měl celkem spokojený život až do r. 1945, kdy začal český teror, násilné vyhnání všech Němců z ČSR. Nový domov našel v Linci, kde se stal učitelem. Zařadil se do Svazu Šumavanů v Horních Rakousích. Napsal také knihu „Básníci vlasti a badatelé domoviny.“ SP, 14.6.2012, str. 14


Muzeum Šumavy ve Vídni oslavuje 60 let

Ve Vídni byla otevřena výstava „Krajiny v domovině Šumava, Chebsko a Krušné hory“. Zahájení se zúčastnil G. Zeihsel, z rakouského landsmanšaftu, Harald Naschke, ze Spolku Moravskotřebovských, A. Nechvátal, ze sudetoněmecké tiskové služby, P. Hudičák, vedoucí Muzea Seidlův ateliér, přijel z Českého Krumlova. SP, 14.6.2012, str. 16


Spolkový ústavní soud v Karlsruhe způsobil neklid

Rozhodnutí v Karlsruhe způsobilo neklid u německých menšin v České republice a v Polsku. Doposud směli ve SRN volit jen ti z Němců žijících v zahraničí, kteří nejméně tři měsíce nepřetržitě žili v Německu. Podle rozsudku v Karlsruhe by mělo volit asi 14 milionů Němců žijících v cizině. Avšak do opravdového volebního termínu v září 2013 se může mnohé přihodit. LZ, 21.8.2012, str. 1


Ackermann-Gemeinde má odpovědnost za Evropu

Na celoněmeckém srazu AG byla v popředí především Evropa. AG byla založena již v r. 1946 po vyhnání ze Sudet, a to lidmi, kterým nešlo o odplatu nebo o navrácení pozbytého majetku, nýbrž od počátku o usmíření. AG vydává spisy o německo-českých dějinách, organizuje setkávání a poskytuje finanční výpomoci, např. při obnově a péči o církevní stavby v ČR, kromě toho podporuje německou menšinu a všeobecně katolíky v ČR. Anežka Rázková a Martha Hartmannová jsou spolkovými mluvčími a členy předsednictva Mladá akce, což je mládežnický sbor AG. AG není odkázána jen na vyhnané a jejich potomky, obrací se více na německo-český katolický svaz. V r. 1999 bylo založeno „Sdružení Ackermann-Gemeinde“, které reprezentuje AG v ČR. Na akcích AG, na pódiových diskuzích se zúčastňují vědci a politici jako Jan Sokol, signatář Charty 77, Vladimír Špidla bývalý předseda ČSSD. AG spolupracuje s Antikomplexem. LZ, 21.8.2012, str. 3 Forum


Generace sudetských vnuků chce stavět mosty, ale také trvá na pojmech jako je nárok na vlast

Kdysi silná mládež sudetských Němců má nyní snad 3000 členů. Někteří nechtějí být dorostem landsmanšaftu. Jako důvod uvádějí Witikobund.

Süddeutsche Zeitung, 29.5.2012, str. 5

Německo-české akce sbližují mládež

Ackermann-Gemeinde se po pádu železné opony snaží o setkávání Němců a Čechů. Mládežnická odnož AG, Mladá akce, se snaží soustřeďovat na sbližování mládeže. Vedoucí Mladé akce Sandra Steinerová sdělila, že chybí setkávání dětí.

SP, 12.7.2012, str. 7

Seehofer v Norimberku si vylil vztek vůči Berlínu

Na 63. sjezdu sudetských němců v Norimberku Seehofer mimo jiné řekl, že „my jsme zaplatili v Evropě mnohé, konečně by měli být zaplaceni také němečtí nuceně pracující“. Posselt reagoval: „ Nyní po slovech musí následovat činy. Hlavním cílem pro sudetské Němce zůstává smést ze stolu bezprávní dekrety.“

SP,14.6.2012, str. 1

Srdečné setkání a uvítání v Bernarticích (okr. Tachov)

Krajan Hermann Sehr se svou manželkou narozenou ve Stráži a s více než 10 dalšími hosty navštívili Bernartice. Hostům připravili srdečné uvítání starosta Stráže Karel Fišpera, členka městské rady Šárka Dostálová a Václav Pinta, místopředseda kulturního spolku Bernartice. Paní Dostálová působila také jako tlumočnice. Za osobního vedení starosty Fišpery si hosté prohlédli obec a podívali se i na své dřívější domy. Konal se též společný oběd. Starosta Fišpera řekl, že se těší na další setkání zejména s bývalými Bernartickými. SP, 12.7.2012, str. 13


S těmi muzei už toho máme dost

O sudetoněmeckém muzeu v Mnichově se již toho napsalo hodně a namluvilo až až. Mluvívalo se o 1300 m2, pak se to zredukovalo na 1000. V poslední době jsem viděl několik sudetoněmeckých muzeí v pohraničí. Vystavené jsou předměty z „kradené“ kultury. Co dělá landsmanšaft v Mnichově, aby se žákům vykládala pravda o vyhnání? Vůbec nic! Jinak jedná landsmanšaft v Rakousku. Což není video, DVD, aby se zážitky pamětníků opakovaně podávaly? Ale musí být zájem a angažovat se. SP, 12.7.2012, str. 16


Pražská kancelář SKS byla založena jako sudetoněmecké vyslanectví dobré vůle. Za přítomnosti českých i německých představitelů veřejného života byla slavnostně otevřena 24. března 2003. Toto zastoupení slouží jako kontaktní kancelář pro Čechy a sudetské Němce, kteří mají zájem o smíření mezi oběma národnostními skupinami.

V tomto smyslu umožňuje Kancelář SKS jednak navazovat kontakty s českými, sudetoněmeckými a bavorskými politiky, tak i pracuje na upevňování vztahů mezi církvemi, občanskými sdruženími a jinými veřejnými činiteli. Vedle toho se naše kancelář snaží pomáhat při hledání ztracených příbuzných a přátel z doby těsně po válce…

Sudetoněmecká kancelář informuje českou veřejnost o své práci především prostřednictvím veřejných akcí. Současně pečuje o dobré vztahy k těm Němcům, kteří zůstali v Česku.

Kancelář SKS v neposlední řadě zprostředkuje Sudetoněmeckému krajanskému sdružení informace o tom, jak referuje český tisk a zpravodajství v ostatních mediích o Sudetoněmecké otázce. Naše kancelář se snaží zde citlivě naslouchat ohlasům v českém obyvatelstvu a informovat o nich naše krajany formou pravidelného zpravodajství v sudetoněmeckém tisku. Zvláštní péči věnujeme besedám a diskuzím s mladými lidmi a studenty z obou stran hranic. Sudetoněmecká kancelář v České republice chce rozhodnou měrou napomoci nezkreslenému a co možná od všech předsudků osvobozenému náhledu na historickou úlohu německy mluvícího obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sudetoněmecká národnostní skupina žije totiž dále nejen v paměti, ale i ve všedním životě dalších generací této země a naší společné vlasti. (Webové stránky SL, rubrika Sudetoněmecká kancelář)

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, září. 2012.


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz