Listy č. 145

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Der Ackermann (A), informační list Ackermann-Gemeinde (A-G), Mnichov,

63. ročník, leden-březen 2012


Odpuštění – výzva pro každého

Odpouštíme a prosíme o odpuštění“, zní nápis na pomníku kardinála B. Komínka ve Vratislavi, jde o citát z korespondence mezi polskými a německými biskupy z r. 1965.

Odpuštění se vzdáním se vyrovnání nebo pomsty je velký úkol, který vytváří možnost život v současnosti volně vytvářet. (Úvahy D. Schrotthové,) A, str.1

Rethmann není již duchovním rádcem

Po době přemýšlení a modlení vzdává se prof. dr. Albert-Peter Rethman kněžského úřadu a bude žít v manželství a rodině. Tím ztrácí postavení ředitele Ústavu pro světovou církev a místo mise u sv. Jiří. A, str. 2


Srdečné pozvání z Budyšína

Primátor Budyšína Christian Schramm zaslal A-G svoji zdravici a srdečné pozvání do svého města na německo-české spolkové shromáždění od 2. do 5. srpna 2012. V únoru bylo schváleno logo spolkového setkání, je v barvách Budyšína (modrá, žlutá) a dva šípy. Symbolizuje to úlohu Němců a Čechů jako stavebních kamenů Evropy. A, str. 2


A-G a Renovabis: společně stavět mosty

Při vrcholových rozhovorech mezi A-G a obchodním vedením katolického pomocného díla pro Východní Evropu „Renovabis“ šlo o otázky dosavadní a budoucí spolupráce. A, str. 2


K úmrtí Václava Havla

Na úmrtí velkého Evropana V. Havla reagoval 18.12.2011 spolkový předseda A-G Marin Kastle: „Evropa ztratila hvězdu. Velkolepý muž, významný humanista a velkým Evropan. Havel měl v r. 1981 ve vězení v Plzni-Bory živé kontakty se zavřenými kněžími. Duka patří do středu lidu, který se setkával na Václavském náměstí. A, str. 4


20 let smlouvy o sousedství, 15 let Německo-české deklarace

Historické konfliktní společenství mezi Němci a Čechy není zapomenuto. Avšak německo-české fondy budoucnosti v posledních letech podpořily více než 6000 čestných úředních iniciativ. Fondy budoucnosti jsou nenahraditelné, stejně jako podpora vlád. A, str. 4

Pozn. red.: Finanční prostředky z Fondu budoucnosti, jak jsme přesvědčeni, slouží především německým zájmům. Je to strategie „Krůčku po krůčku do sousední země?“ Buď se tato skutečnost zásadně změní, nebo fond by neměl dále existovat.


Ackermannova delegace s kardinálem Dukou v Římě

Koncem 70. let řekli si Havel a Duka, že jeden z nich jednou bude prezidentem a druhý kardinálem. V r. 1989 se stal Havel prezidentem a letos Duka kardinálem.

A, str. 5

E-. Kränkel se dožil 70 let

Narodil se v Klatovech. Od 13.7.2012 je protektorem sociálního díla A-G. Od r. 2006 žije v benediktinském opatství v Schäftlarmu. A, str. 5


Kastler novým členem správní rady Fondu budoucnosti

Do této funkce spolkového předsedu A-G jmenoval ministr zahraničních věcí SRN dr. Guido Westerwelle. A, str. 5


Nejmladším kardinálem Woelki

Jeho rodiče utekli z východních Prus. Povýšení oslavil se stovkou chudých Berlíňanů. A, str. 5


Biskup Hauke

Je pověřencem biskupské konference pro vyhnané. Dietera Olbricha ustanovil vizitátorem pro sudetské Němce. A, str. 5


Ulmann vyznamenán evropskou medailí

A. Ulmann, dlouholetý předseda A-G Würzburg, bývalý předseda A-G a současný předseda „Institutum Bohemicum“ byl vyznamenán evropskou medailí. A, str. 7


Bysta Jana ze Žatce v Žatci

Na podzim 2011 v klášterní zahradě v Žatci byla postavena kamenná bysta Jana ze Žatce, básníka středověkého díla „Oráč z Čech“. Za pomník lze také děkovat Nadaci Žateckého vlasteneckého muzea z Gross-Umstadtu, zejména jejímu předsedovi dr. G. Illingovi. Odhalení busty byla přítomna Zdenka Hamouzová, primátorka Žatce, její náměstek ing. Jan Novotný a Herold Schmiedbach, předseda A-G diecéze Mainz. V Žatci žil Johanes Henslin, rektor latinské školy a autor rozhovoru „Oráč a smrt“, nejvýznamnější báseň z r. 1400, která proslavila Žatec.

A, str. 11

Když Německo kýchne, leží již Česká republika nemocná v posteli

Ing. Jan Poháněl z České průmyslové a obchodní komory v Praze informoval 13. a 14.2011 v huti Georgsmarienhütte o ekonomickém vývoji za posledních 100 let. Německo je nejdůležitější obchodní partner ČR. Obě země exportují 80% vyprodukovaných hospodářských statků. A. str. 12


Neumíš správně mluvit, mám ti pomoci?

Na pozvání A-G Stuttgart přišly tři žačky v doprovodu učitele němčiny M. Kopřivové z cyrilometodějského gymnázia v Brně na praktika v Německu. Když si nevystačily s němčinou a češtinou, přišla vhod angličtina. A, str. 13


Česko-německé setkání v Budyšíně 2. – 5.8.2012

Evropa: Naše odpovědnost, zkušenosti – výzvy – vize

Milí členové a přátelé v Německu a v České republice, chceme Vás srdečně pozvat – společně s naší českou sesterskou organizací Sdružení Ackermann-Gemeinde – na naše 32. spolkové setkání v německo-česko-polském úhlu tří zemí v Budyšíně. Znovu chceme společně jako německá a česká Ackermann-Gemeinde učinit viditelné znamení pro živou sounáležitost v centru Evropa: V aktuální krizi bude evropský projekt silněji zpochybňován a je ohrožen. Jsme odpovědni za správný vývoj Evropy: jako křesťané, jako Němci a Češi… chceme čelit otázkám a požadavkům současnosti.

Budyšín se svým historickým Starým městem, se svými kulturními a náboženskými tradicemi… a jako středisko lužickosrbské menšiny, skýtá pro nás … perfektní rámec…Německo-české spolkové setkání v Budyšíně bude setkání všech generací.

Pod pozvánkou je podepsán:

Martin Kastler, spolkový předseda A-G, poslanec EP,

Ing. Jaromír Talíř, předseda Sdružení A-G,

Msgre. Dieter Olbřích, inspektor a předseda Sociálního díla

P. Adrián Zemek Oparem, duchovní poradce Sdružení A-G,

Klement a Brbel Heinzovi, za Mladou generaci A-G,

Anežka Rázková, Benjamin Lekscha za Mladou akci A-G.

Pozn. red.: Pozvánka, kromě hesla setkání, je v němčině. Sdružení A-G rezignovalo tak na češtinu jako rovný jazyk s němčinou. Celá věc je o to významnější, že v Programovém přehledu, jenž je rovněž jen německý, je německy uvedeno, že vše probíhá pod patronátem místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, křestní jméno má však český tvar.


Z programu setkání:

3.8. od 8.30 hod. „Evropa mezi úspěchem a zhroucením – generačně specifické pohledy na aktuální situaci“ – referát a pódiová diskuse.

4.8. od 9.30 hod. „Národní egoismus a evropská solidarita“.

5.8. 10.30 hod. Slavnostní projev „Evropská vize“, státní ministr dr. J. Beermann, Drážďany.


L. Palata: Sudetský sraz potřebuje nový rozmach

Otázka odškodnění sudetských Němců, pokud vůbec bude, projednávána jen na úrovni odborníku. „Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí“ vzniká v Ústí nad Labem bez větší mediální pozornosti. Také Středisko vyhánění v Berlíně nebo sudetoněmecké muzeum v Mnichově nevzbuzuje v ČR větší zájem. Po historické návštěvě Prahy Seehoferem se česko-bavorské vztahy dostaly do klidnější polohy, což se stane trvalejším po návštěvě českého premiéra v Mnichově. Dnes je sudetoněmecký sjezd jen stínem jeho dřívější velikosti, jelikož původní generace vyhnaných se zmenšuje. Místo konfrontace a zrušení Benešových dekretů nastupuje v posledních letech volání po porozumění. Vznikají náměty uspořádat sjezd sudetských Němců v ČR: v Karlových Varech, Liberci nebo Praze. LZ (podle Lidových novin), 12.6.2012, str. 2

Pozn. red.: Je to snad málo, že B. Posselt na sjezdu mluvil o tom, že sudetští Němci jsou jedním z národů českých zemí. Ví redakce LZ, co to vlastně znamená? Nadto sudeti proti „Benešovým dekretům“ neustále brojí.


R. Neugebauer: Otázka odškodnění

Každý ví, že Witikobund je na pravicovém konci sudetoněmeckých organizací. Zvědavost, co se u nich děje, mne lákala o 63. sudetoněmeckého sjezdu koncem května v Norimberku na přednášku Witikobundu. Jeho předseda Roland Schnürch referoval na téma „K situaci národností menšiny, především se ale zabýval „procesy odškodňování“. Schnürch konstatoval, že spolková vláda jasně prohlásila, že odškodnění vyhnaných sudetských Němců nebude tématem v bilaterálních rozhovorech s českou vládou ani nyní, ani v budoucnosti. Vzdání se odškodnění pro vyhnané začalo již za Adenauera a bylo zacementováno německo-českou dohodou. Dohoda z r. 1997 vyvolala v život Německo-český fond budoucnosti, který po více než 15 let podporuje četné společné projekty mezi Němci a Čechy. Fond, jak si postěžoval vrchní Witikon Schnürch, neposkytuje však žádné odškodnění. Ve skutečnosti tak tomu není. Fond podporuje německé antifašisty, kromě toho odškodňuje německou menšinu v ČR každým rokem ve výši asi 80 000 euro na sociální účely.

Kromě toho otázka odškodnění mezi sudetoněmeckými organizacemi bývá sporná. Ani sudetoněmecká mládež či Ackermann-Gemeinde nevidí v otázce vlastnictví překážku pro dobrou německo-českou spolupráci. Po r. 1989 začaly do republiky proudit dary na udržení německých památníků, starých kostelů a hřbitovů.

LZ, 12.6.2012, str. 2 přílohy Forum

Pozn. red.: ČR na základě Pařížské reparační dohody a dalších mezinárodních aktů má nárok na reparace, jež ve výši zhruba 360 miliard předválečných korun má nám zaplatit SRN. Dosud zaplatila asi necelých 800 milionů korun. Ostatní nám dluhuje. Takové dluhy má Německo i u nejednoho dalšího státu. Podle Pařížské reparační dohody jsme německý majetek museli, jako signatární stát, konfiskovat. Konfiskovaný majetek odsunutých Němců jsme podle uvedené smlouvy ani nemuseli odečítat z našeho reparačního účtu. Kdy nám Německo zaplatí reparace?


Landsmanšaft Bádenska-Würtemberska slaví 60 let

Slavnostním řečníkem na srazu byl bývalý předseda bavorského sněmu Johann Böhm. Ve své řeči kritizoval, že ještě dnes bývá i v Německu vyslovován názor, že sudetští Němci jsou si sami vinni, že byli vyhnáni. Německo má vinu na světové válce, Češi byli Němci pronásledováni a potlačováni. Bezpráví se nemůže ospravedlňovat předchozím bezprávím. SP, 10.5. 2012, str. 12

Pozn. red.: Přesídlení tzv. sudetských Němců proběhlo na základě rozhodnutí Spojenců, zakotvené v Postupimské smlouvě. Přesídlení proto nebylo bezpráví. Tento fakt už konečně by si alespoň někteří představitelé sudetských Němců měli uvědomit. Nebo se snaží přepisovat dějiny?


A. Mostýnová: Petr Uhl o svém nasazení pro německo-české vztahy

P. Uhl, tvrdí o sobě, že je Čech, narodil se v r. 1941 v Praze. Vystudoval ČVUT, byl spoluzakladatelem Charty, v r. 1979 byl jako disident odsouzen k 5 letům vězení. V červnu 1990 byl za OF zvolen do Federálního shromáždění. Má dvojí občanství, ČR a SR. Získal četná vyznamenání, jako Spolkový záslužný kříž, který dostal za péči o německou menšinu, Karlovu cenu, četné polské a české záslužné medaile, ve Francii je rytířem čestné legie. Podle Uhla existují mezi vyhnanými i horší spolky než je Witikobund, např. mezinárodní Kruh Williho Wanky, to jsou praví nacisté, ale naštěstí jsou jen okrajovou skupinou. Vyhnání byla sprosťárna. Moje matka s německou sousedkou si na dvoře povídali německy, po roce 1945 museli mluvit česky, když moje matka mluvila německy lépe než sousedka česky. Uhl bývá pravidelně na srazech sudetských Němců, politiku B. Posselta, též i vedení landsmanšaftu, podporuje. LZ,12.6.2012, str. 6


R. Malá: Letošní sudetoněmecký sraz z pohledu Chebanů

V Norimberku se předvedli ve vlasti zůstavší Chebané zvláštním stánkem, který se těšil zájmu přítomných. Taková setkání považujeme za důležitá pro naši budoucnost. LZ, 12.6.2012, str. 1 přílohy Forum


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 25. června 2011. Webová stránka:

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz