Listy č. 140

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Zemědělská komora varuje před koupí pozemků v ČR

Již déle než půl roku mohou cizincům z EU nakupovat půdu v ČR. Omezení skončila 1.7.2011. I když půda v ČR stojí jen polovinu toho, co v Rakousku, je nutno být opatrný.V mnoha případech se jedná o půdu, která patřila sudetským Němcům a nyní je ve „vlastnictví“ českého státního fondu. Sudetští Němci se však považují i nadále za právoplatné majitele; na tuto skutečnost upozornil vedoucí sudetoněmeckého landsmanšaftu v Horních Rakousích, Peter Ludwig, při setkání se zástupci zemědělců ve Freistadtu. SP, 9.2.2012, str. 1


A. Mostýnová: Herma Kennelová, autorka románu „Kamenná“.

Narodila se v r. 1944, byla učitelkou mateřské školky, 3 roky pracoval v Radě ministrů Evropského společenství v Bruselu. Několik let žila v Bukurešti, Brnu a od r. 1998 v Berlínu. Napsala několik knih pro děti a román „Kamenná“ (2003 německy, česky 2011). Popisuje v něm život ve v¨zorné esesácké vesnici Kamenná u Jihlavy v době protektorátu. Údaje popsané v románu vedly v r. 2010 k exhumaci 15 Němců. Na její román byly i české reakce většinou pozitivní. Kamenná nesla zcela ojediněle čestné označení esesácka vesnice. V Kamenné žilo 249 Němců a 92 Čechů. LZ, 3.4.2012, str. 6

Pozn. red.: Naše média zřejmě ani jednou neuváděla, že Kamenná byla vzornou vesnicí SS. Jedním z důvodů, že toto označení nesla, byl vysoký počet tamních mužů, kteří dobrovolně vstoupili do SS. Bylo jich několik desítek. Samozřejmě jiní byli i členy zločinecké NSDAP či SA. Esesáci vraždili i civilní obyvatelstvo až do posledních dnů války, např. v Praze.


Masarykův kult podle kroniky v Hrobčicích (okr. Bílina)

7. března 1935 byl ve školách oslavovány 85. narozeniny TGM. Blahopřejné telegramy byly zaslány do Prahy v německé i české řeči. Nakonec zahrál orchestr státní hymnu „Wo ist mein Heimat?“, přítomní ji vyslechli ve stoje, ale nikdo nezpíval. Slavnosti se zúčastnili zástupci šesti nejbližších obcí, Spolek vysloužilých vojáků, Spolek Severočeská jednota. SZ, 16.3.2012, str. 16


M. Dzingel: Editorial

Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi člověkem“, říkával zakladatel státu TG. Masaryk. Jakoby se tato slova netýkala výuky německého jazyka. Svého času byla na prvním místě ruština.Její úlohu převzala kdysi němčina. O několik let později pak angličtina. Sice angličtina je nyní lingua franca, ale u nás v Čechách? Zde má němčina historickou kontinuitu, nadto ČR má nejdelší hranice a nejčilejší hospodářské styky s německy mluvícími státy. Když angličtina je na prvním místě ve školách jako cizí jazyk, stoupá nutnost výuky němčiny mimo školy. Také náš list je určitou podporou německého jazyka v ČR. Znalost němčiny je pro každého jen plusem.

LZ, 3.4.2012, str. 1 přílohy Forum


Od regnických Slovanů …

Četná slovanská místní pojmenování nebo pojmenování plání v severovýchodním Bavorsku připomínají, že při stěhování národů po odchodu Germánů přišly sem četné slovanské kmeny a bydlely zde půl tisíciletí až k řece Labe a Saale, na jihu k řece Regnice. Koncovka –itz odpovídá slovanské koncovce –ice a většinou bývá u pojmenování řek a měst, např. Marktredwitz. Až do doby Karla Velikého byla Regnice hranicí mezi Germány a Slovany. SZ, 23.3.2012, str. 3

Pozn. red.: Ještě v 7. století sáhala sídliště Slovanů dále na západ za řeku Labe a Saalu, jak o tom svědčí mapa „Drang nach Osten v rubrice „Mapy“, www.ceskenarodnilsty.cz. Barbarská germanizace Slovanů probíhala řadu století. Drang nach Osten probíhal nejen ve znamení kříže, ale také ohně a meče. Dnes o svou národní existenci bojují Lužičtí Srbové.


37. Evropské dni Panevropské unie v klášteře Andechse

B. Posselt, předseda Panevropské unie Německa a mluvčí sudetských Němců, varoval, že prostor mezi Chorvatskem a Řeckem „nesmí být“ černou dírou v Evropě. Posselt byl kritický k vládním strukturám v Srbsku, kde není dostatek ochrany menšin ve Vojvodině, v Sandžaku a v Prešovském údolí. Za skandální označil Posselt řeckou blokádu Makedonie.

Srbský pravoslavný teolog Davor Džalto uvedl, jak výraz „Balkán“ se v kolektivním podvědomí používá pro méně civilizované sousedy: Srby na Albánce, Chorvaty na Srby, Slovinci na Chorvaty…Jugoslávská válka nebyla náboženskou válkou. Politické elity, které po roce 1989 měly komunistický nádech, se po zhroucení starých ideologií chopily náboženství, aby se udržely u moci a v nacionalismu nacházely svou ideologii. Džalto vyzval politiky, aby lidem vysvětlovali podstatu EU a její hodnoty, které jsou též našimi hodnotami, jelikož jsme po staletí žili pospolu. Bosenská poradkyně pro integraci Sadija Klepová kritizovala „politický analfabetismus četných zástupců EU.

Bernd Posselt pronesl laudatio při předávání lucemburské medaile bývalému mluvčímu sudetských Němců Johannovi Böhmovi. SZ, 23.3.2012, str. 1 a 5

Pozn. red.: Posselt neví nic nebo nechce vědět o utrpení Srbů na Kosovu, Metochii, ani o početné ruské menšině v pobaltských státech, která nemá občanská práva.


Vítězný návrh na „Německý dům“ v Berlínu zdůvodněn

Je to jedinečný úkol přestavět uprostřed Berlína „Německý dům“ na výstavní a dokumentační středisko pro spolkovou nadaci Útěk, vyhnání, usmíření. Vítězný návrh prezentoval Stefan Marte z kanceláře architektury z Rakouska. Za několik let dojde k nové kapitole využití budova, která bude místem vzpomínání na útěk a vyhánění ve 20. století a na celkové lidské utrpení, které je s útěkem a vyháněním ve 20. století spojeno. SZ, 23.3.2012, str. 1


Po stopách „Via Carolina“, když české hranice probíhaly u Norimberku

Ústav pro církevní dějiny Čech, Moravy a Slezska vydal sešit o 48 stránkách s názvem „Norinberk a Čechy“. Podle Rudolfa Grulicha zámek Ratiboř u Rothu býval českým hraničním kamenem před dveřmi Norimberku. SZ, 23.3.2012, str. 1


Felix Esser: Dějiny Němců na Slovensku

Během stěhování národů v 5. a 6. století přicházeli Slované na území dnešního Slovenska. V r. 828 zasvětil v Nitře první křesťanský kostel na Slovensku solnohradský biskup Adalram. Maďaři opanovali Slovensko a v r. 1000 založili uherskou říši. Již král Štěpán začal zvát německé osadníky.

Později vzniklo na Slovensku 24 spišských měst a na středním Slovensku Báňská Bystrica a Kremnica. Konce druhé světové války ze Slovenska odešlo více než 80% Němců v důsledku útěku, evakuace a vyhnání. Slovenský parlament se v devadesátých letech omluvil karpatským Němcům za vyhnání. Karpatský Němec R. Schuster se stal prezidentem. LZ, 3.4.2012, str. 4 přílohy Forum

Situace německé menšiny na Slovensku

Podle Antona Oswalda, předsedy karpatských Němců, k hlavním úkolům německé menšiny na Slovensku patří oživení němčiny. Němci žijí roztříštěně na celém Slovensku, podíl Němců v obcích činívá 5 až 10%. V každé oblasti bývají v létě různé slavnosti.

Němci se setkávají v Bratislavě, v hornických oblastech bývají hornické slavnosti, kulturní slavnosti bývají v Kežmaroku. Před válkou bylo na Slovensku 150 000 Němců, koncem r. 1947 jich bylo 25 000. Nyní jsou na Slovensku menší menšinou. Letos se jim podařilo vydat ročenku karpatských Němců a také dialekty na Slovensku. LZ, 3.4.2012, str. 4 přílohy Forum


Sidonie Dědinová: Jako bolševici

Počátkem března 2012 si landsmanšaft v hornobavorském Ebersbergu připomněl oběti 4. března 1919. Po citaci z knihy W. Jaksche „Cesta Evropy do Postupimi“, promluvila S. Dědinová na téma „4. březen 1919 a bolševizace Evropy“.

Podle Dědinové byl T.G. Masaryk v r. 1917 jako britský agend s britským pasem na jméno Thomas Georgie Marsden v Rusku a dělal tam probritskou propagandu. Vyzýval Čechy a Slováky k dobrovolné službě v tzv. legiích. Agitoval proti Rakousko-Uhersku, proti mezinárodnímu kapitalismu i proti Vatikánu. Také v Československu řádili rudí gardisté. SZ. 23.3.2012, str. 9


V Kolíně nad Rýnem zasedala Bruna

Na okraji města v kavárně Königsfort zasedala brněnská domovina Bruna. Bruna informovala politické vedení SRN o pochodu smrti. Bruna vydala dokumentaci „Němci ven! Brněnský pochod smrti 1945“. Dokumentace byla rozeslána německým vedoucím politikům i činitelům EU. Evropský poslanec Markus Ferber ocenil knihu za správný krok k odstranění nenávisti. SZ, 23.3.2012, str. 9


Hitler, Beneš a katoličtí komunisté

Evropská veřejnost s velkým povděkem vzala na vědomí, že se v létě 2005 česká vláda všeobecně omluvila sudetoněmeckým antifašistům. Sudetští Němci při velkém počtu vlastních válečných mrtvých brzy přišli na to, do jakého pekla se dostali hitlerovskými útočnými válkami.

Němečtí, čeští i jiní historici odhadují, že v Sudetech bylo asi 130 000 antifašistů, kteří nebyli považováni za „opravdové Němce“. Ale ani s rodinnými příslušníky nečinili ani 20% z 3,5 milionu sudetských Němců. Byli pronásledováni nacisty jako demokraté a komunisté, ale také nacionalistickými Čechy. Dosud je těžce pochopitelné, že tak velká skupina sudetoněmeckých demokratů přeběhla k henleinovské straně. SZ, 23.3.2012, str. 16

Pozn. red.: My jsme sudetoněmecké antinacisty odsunuli, ve velké většině případů se však dobrovolně rozhodli pro odsun. Tito antifašisté měli pomoci při výstavbě demokratických struktur v Německu. Jejich soukmenovci je však před válkou i ve válce nejen pronásledovali, ale i posílali do koncentračních táborů, vraždili.


(aszv) Česká kultura v Písku

Šumavský seminář letos probíhá v Písku od 12. do 13.5. 2012. Seminář k německým kulturním dějinám a literatuře probíhá již 11 let. Diskutuje se o udržení kulturního dědictví Němců z Čech, Moravy a Slezska. Letos se seminář soustředí na dějiny cestovního ruchu a na sudetoněmecko-české vztahy od r. 1990.

SZ, 3.4.2012, str. 3 přílohy Forum


H. Körner: Sudetendeutsche Zeitung jsou kulturním časopisem

SZ nejsou noviny o denní politice, hospodářských, společenských a sportovních událostech či o běžných drbech. Zajisté informuje o aktuálních politických událostech kolem sudetských Němců v „nové“ či „staré“ vlasti. SZ, 16.3.2012, str. 6


Srbsko zahajuje odškodňování Podunajských Švábů

Srbsko začíná s vracením majetku zabaveného po druhé světové válce. Dřívější majitelé byli počátkem února 2012 vyzváni, aby do března 2014 podali své žádosti. Týká se to také v zahraničí žijících Podunajských Švábů, kterých jen v Horním Rakousku žije více než 100 000. Vyloučeny jsou osoby, které se dopustily válečných zločinů nebo sloužily v jednotkách, které se dopouštěly válečných zločinů. Vedoucí rakouského landsmanšaftu Zeihsel vyzval ČR a Slovensko, aby se zbavily těžkých morálních provinění. SP,8.3.2012,str. 1


Ach, ta čechizace

Český deník Lidové noviny uveřejnil příspěvek Danuše Burdové z Olomouce proti čechizaci sudetoněmeckých osobností. Šlo o J.G. Mendla, dále o Čeňka Priessnitzce z Jeseníku. Podle G. Zeihsela vše na pravou míru uvede nové Muzeum v Ústí nad Labem. SP, 8.3.2012, str. 2


Steinbachová se distancuje od nového „Svazu majitelů Východ“

V okruhu vyhnaných se pod vedením Larse Seidenstickera vytvořila nová iniciativa pod označením „Svaz majitelů Východ“, což narazilo na rázné odmítnutí „Svazu vyhnanců (BdV). Svaz majitelů Východ se chce starat o majetkové nároky vyhnaných z vlasti a jejich potomků a proto sleduje tyto cíle: navrácení zkonfiskovaného soukromého majetku, zaplacení užitné hodnoty vyhánějícími státy, odstranění všech v Polsku a ČR pořád ještě platných diskriminačních zákonů, jako Benešových a Bierutových zákon, právní postih polských a českých válečných zločinců, ochrana německé menšiny, dvojjazyčné označení místních tabulí u obcí Slezska, východních Prus, Pomořan a Sudet, finanční podpora německých žalujících, porady v majetkových otázkách, politická osvěta v oblastech vyhánění, pomocí advokátů a znalců mezinárodního práva odstranit mezery v mezinárodním právu.

Na jaře je v Polsku plánovaná přesvědčovací akce pomocí milionů plakátů. Předseda Svazu majitelů Východ očekává podporu poslanců CDU a předsedkyně Svazu vyhnanců, E. Steinbachové. Podle této však k vyžádané spolupráci nedojde.

SP, 8.3.2012, str. 3


Zahlazené stopy

Když jsem poprvé po vyhnání navštívil starou vlast, byly na překrásném náměstí Nového Jičína ještě důkazy o německé minulosti. Budovy byly zrestaurovány. Moje matka si myslela, že tak hezké náměstí ve svém mládí nikdy neviděla. Po sametové revoluci jsem opět navštívil Nový Jičín. Musel jsem konstatovat, že památky na německé období většinou zmizely. SP, 8.3.2012, str. 16


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 23. dubna 2012.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz