Listy č. 130

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Dr. W. Rzepka: 20 let pracoviště Praha: raženy četné cesty

Pracoviště Ackermann-Gemeinde bylo zřízeno v Praze na podzim 1991 za spolkového předsedy Herberta Wernera. Podle preláta Rabase k úkolům střediska patřilo sledovat a studovat církevně politický rozvoj v bývalé vlasti (?), dělat rozbory a informovat. Pracoviště Praha pod vedením Mons. Antona Otte je již 20 let kompetentním partnerem pro diskuse. Ackermann-Gemeinde a Toni Otte jsou v Praze již synonyma. Laici byli aktivizováni a vytvořena z nich základna pro německo-české začátky. Němci a Češi byli vyzváni ke smíření. Byly navázány ekumenické svazky s Českými bratry. Česká křesťanská akademie zahájila partnerskou spolupráci s Ackermann-Gemeinde, což se osvědčilo při rozhovorech v Mariánských Lázních. Roku1999 stálo pracoviště Ackermann-Gemeinde u zrodu české sesterské organizace – Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG). V r. 1993 došlo k výměně názorů A-G při návštěvě zahraničního výboru PS PČR. V roce 1994 přijal delegaci prezident Václav Havel, v r. 2001 ministr Jan Kavan a v r. 2002 Cyril Svoboda. Podařilo se získat civilní kruhy pro sympozia od r. 1992 jihlavská, popř. brněnská. Nyní se pracoviště A-G využívá k upevňování dosaženého sblížení a k přeshraniční spolupráci českých a německých křesťanů.

Der Ackermann, 3/2011, str.1 a 2

Poznámka redakce: 1) Der Ackermann (dále A) je německy psaný čtvrtletní informační list německé Ackermann-Gemeinde. Vychází v Mnichově.

2)Sudetoněmecký landsmašaft se skládá, podle dostupných organizačních schémat SL, ze silně pravicového Witikobundu, který značně ovlivňuje činnost SL, ze sociálně demokratické Seliger Gemeinde a konečně z katolické Ackermann-Gemeinde. Společenství evangelických sudetských Němců je marginální povahy.

Od r. 1999 vyvíjí činnost české „Sdruženi Ackermann-Gemeinde (SAG), které je dceřinou organizací německé Ackermann-Gemeinde (A-G). Zakladatelkou SAG byla Helena Fáberová, současná místopředsedkyně SAG. Předsedou SAG je Jaromír Talíř, bývalý čelný politik KDU-ČSL, dříve také ministr vlády ČR. Jednatelem je Jan Heinzl. J. Talíř v září tr. obdržel u příležitosti svátku sv. Václava Pamětní medaili České biskupské konference za společenskou angažovanost ve prospěch dobra (?).

Marie Smolková, členka předsednictva SAG, od října tr. pracuje v mnichovské centrále A-G.

Členy A-G je řada kněží a prelátů katolické církve. Jeho čestným členem se stal i kardinál Vlk.

Celoněmecké setkání A-G se konalo před několika lety v Plzni. Na jednání vystoupil i B. Posselt, mluvčí SL.

Podstatné tedy je, že Ackermnn-Gemeinde je jednou ze základních složek sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ten, kdo je členem SAG, kdo vyvíjí činnost v tomto subjektu, by si měl být vědom této skutečnosti.

ag Německo-český kemp

Na pozvání evropského poslance a německého předsedy Ackermann-Gemeinde Martina Kastlera užily si německé a české děti, z Bavorska, Hesenska a ČR, premiéru v evropském kampu v Bruselu. Premiéra si zaslouží následování.

Der Ackermann 3/2011, str. 8


Evropská cena pro Tomáše Halíka

V čísle 4/2010 jsme uveřejnili recenzi posledního díla Tomáše Halíka od Rainera Karlitschka a informovali jsme o prezentaci knihy v Českém středisku. „Utrpení s Bohem“ je název eseje českého náboženského filozofa a teologa T. Halíka, který je současně předsedou České křesťanské akademie v Praze. Toto dílo bylo vyhodnoceno jako nejlepší teologická kniha roku 2009-2010. V Německu byla vyznamená kniha vydána již počtvrté. Ackermann, 3/2011, str. 9


Franz Bauer: Symbol solidarity – Jan Nepomucký

Již téměř 50 let každoročně si připomíná Ackermann-Gemeinde v Bamberku Jana Nepomuckého. Farář dr. Ondřej Salvet hodnotil jej jako symbol solidarity. F. Bauer mluvil o J. Nepomuckém jako o třetím bavorském zemském patronovi.

Ackermann, 3/2011, str. 10


Gerold Schmiedbach: 20 let biskupského gymnázia v Ostravě

Biskupské gymnázium v Ostravě je v žebříčku gymnázií v ČR na 14. místě. Gymnázium má dobrou spolupráci a partnerství s Ackermann-Gemeinde z diecéze Mohuč, o čemž svědčí četné vzájemné návštěvy. Ackermann, 3/2011, str. 11


Otto Riedl: Kořeny hledány a nalezeny

Členové Ackermann-Gemeinde a sudetoněmeckého landsmanšaftu z Limburgu na cestě přes Drážďany do Chlumu u Ústí nad Labem navštívili také most, který se zrovna nazývá Benešův, aby si vzpomněli na „ústecký masakr“ z 31.7. 1945. Skupina dorazila do Chebu, kde v tamním místě setkávání byla cesta ukončena besedou s vedoucí Kr. Hrubou. Ackermann. 3/2011, str. 11


Dr. R. Kopřiva: Vysídlení a změna struktury po r.1945

U příležitosti vydání dokumentu „vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-51“ pronesl švýcarský historik Adrian von Arburg v konferenčním sále moravské Zemské knihovny v Brně přednášku objednanou Nadací Ackermann-Gemeinde na téma „Vyhánění, vysídlení, etnická čistka? Nové pohledy na rozchod mezi Čechy a Němci po r. 1945“

Ko-autor a spoluvydavatel dokumentace vysvětlil 5 tezí, které byly výchozí pozicí a motivem pro práci více než 40 autorů. Moderátor, germanista, Roman Kopřiva, byl též iniciátorem přednášky. Spolupracovaly Ackermann-Gemeinde Stuttgart a Goethův ústav v Praze. Ackermann, 3/2011, str. 12


ag Jako hosté v r. 2012 v Budyšíně

Příští celoněmecké setkání Ackermann-Gemeinde se bude konat od 2. do 5. srpna 2012 v Budyšíně. Město je blízko k Čechám a je pro německo-české společenské setkání ideálním prostředím. Po nezapomenutelném plzeňském setkání přijeďte také do Budyšína zve celoněmecký jednatel Matiáš Dörr. Ackermann, 3/2011, str.2


Tradice ožívá

Pod patronátem předsedy Ackermann-Gemeinde Martina Kastlera ožívá stará tradice poutě do Marienwiehweru. V září se opět vydali čeští a němečtí poutníci na 72 km dlouhou pouť z Čech do Horních Franků. Ackermann, 3/2011, str.2


Stanislav Beran: 800 let jubilea města Hejnic

Starosta Jiří Horák zahájil 2.7.2011 dvoudenní oslavy 800 let města Hejnic. Současně v jemnické bazilice Navštívení Pany Marie se konala každoroční pouť sudetských Němců. Ackermann, 3/2011, str.4


Předseda ZdK Glück požaduje více možností jednání ve prospěch EU

Předseda ústředního výboru německých katolíků Alois Glück apeloval na politiky a všechny společenské síly, včetně církví, aby se podíleli na rozvoji aktivit Evropské unie k překonání aktuální krize. Proces evropské integrace v minulosti byl provázen těžkostmi, v poslední době to byla otázka evropské ústavy. Odpověď na krizi z dluhů může dát jen silná EU, ve které by členové solidárně spolupracovali a měly vůči EU odpovědnost. Ackermann, 3/2011, str. 5


Nový spišský biskup

Stefan Sečka, dosavadní světící biskup na Spiši byl papežem jmenován novým biskupem severovýchodního biskupství na Slovensku. Do úřadu byl uveden 11.9.2011. Je nástupcem Františka Tondry (75), který byl úzce napojen na Ackermann-Gemeinde. Ackerman, 3/2011, str. 5


Milan Kubeš: Opus bonum – dobré dílo dosud

Katolická laická organizace Opus bonum, společenství českých exulantů, intelektuálů, byla založena v r. 1972 ve Frankfurtu a/M. Předsedou byl od počátku opat a později arciopat benediktýnského kláštera na Břevnově, dr. A. Opasek (1913-1999). Založení spolku podnítil tehdejší generální sekretář Ackermann-Gemeinde, Adolf Kunzmann, a sudetoněmecký poslanec Richard Hackenberg (CDU). Každoročně o Velikonocích organizoval Opus bonum setkání české emigrační mládeže v benediktýnském klášteře Rohr (Dolní Bavory). V „Prohlášení z Franků“ z roku 1978 bylo odmítnuto bezpráví na sudetských Němcích po skončení druhé světové války.

Byla organizována mezinárodní symposia k situaci církve a věřících v ČSR, ve východním bloku. Témata jsou různá: Mezi kulturou a politikou (2008), Církevní sociální učení (2009), Církev a lidská práva (2011). Ackermann, 3/2011, str. 6


Elze Konanzová: Poutě dnes?

Také v ateistické ČR jsou četná poutní místa, např. kostel sv. matky Anny ve Staré Vodě na Jesenicku na severní Moravě. Kostel byl renovován z prostředků sociálního díla Ackermann-Gemenide a s podporou Německo-českého fondu budoucnosti. Ackermann 3/2011, str. 8

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška


Sdružení Ackermann-Gemeinde sídlí v Praze 2, Vyšehradská 49. Orgánem SAG jsou česky psané Informační listy (IL), které vycházejí čtvrtletně. Přetiskujeme několik údajů z IL č. 3/2011:

„…Přes všechny problémy a starosti sdílíme svět, kde se mnohé daří. Važme si toho a přispívejme každý svým drobným dílem či modlitbou k tomu, aby náš domov – Evropa byl nadále obohacován a rozvíjen k dobré budoucnosti všech.“ Jan Heinzel, str. 1;

15. mezinárodního kongresu RENOVABIS ve Fraisingu (Bavorsko) se zúčastnil také Mons. Anton Otte, vedoucí kanceláře Ackermann-Gemeinde v Praze. Renovabis je německá katolická organizace pomáhající rozvoji pastorační, sociální a společenské obnově v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Tradičně také přispívá na konference pořádané Sdružením Ackermann-Gemeinde. (Str. 2)

Síla kořenů – tradiční seminář pro lepší česko-německé vztahy se konal v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích pod mottem „V toku proměňování“. Úmyslem pořadatelů bylo sledovat život lidí ve společné historii Čechů a Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a zpochybnit skryté obrazy nepřátel. Stále ještě přetrvávají zažité představy: „Němec/Čech je špatný člověk“.Tento obraz může působit negativně na soužití ve sjednocené Evropě. (Str.2)

***

Hornoplánské rozhovory se konaly již po 15. v Centru Adalberta Stiftera v Horní Plané. Letos se konaly pod názvem „Více společného než rozdělujícího – Češi a Němci v českých zemích v průběhu dějin.“ Dvoudenního zasedání se tradičně zúčastnila řada českých i německých historiků, spisovatelů, představitelů veřejného života a zájemců o česko-německé vztahy. Byl přítomen i zástupce A-G. (Str.2)

***

Kaple na cestě česko-německého porozumění byla postavena v katastru města Budišov nad Budišovkou. Za touto iniciativou stojí občanské sdružení Vlastenecký poutník. Vysvěcení se zúčastnil také Mathias Dörr, spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde, která prostřednictvím Sozialwerku na stavbu významně přispěla.(Str.2)

***

V Hejnicích-Ferdinandově byl obnovený památník císařovny Alžběty, zvané Sissi, choti císaře Františka Josefa I. Původní deska byla v r.1923 po přijetí zákona na ochranu republiky sejmuta. Nová pamětní deska byla odhalena pod záštitou rakouského velvyslance J.Ex. dr. Ferdinanda Trattmansdorfova vyslancem Rakouska panem Mag. Martinem Hojni. (Str.3)

***

Českému obránci Vídně, panu Zdeňku Kašparu Kuplíři ze Sulevic, vzdaly v Milešově hold stovky lidí, zástupci státní a krajské správy, místních samospráv, diplomatických sborů, vojenští zástupci, zástupci šlechty, mezi kterými byl též Karel kníže (!) Schwarzenberg, ministr a senátor Alexander Vondra, německý velvyslanec Detlev Lingeman.(Str.3)

***

7.9.2011 zemřel Mons. Dr. Robert Falkenauer, český kněz, pedagog, generální vikář plzeňské diecéze. Jeho život byl úzce spjat s česko-německými vztahy. V letech komunistické vlády žil v Rakousku. Byl členem A-G. (Str. 4)

***

Mons. Josef Kavale zemřel 21.8.2011. Byl kapitulním vikářem českobudějovické diecéze. V roce byl ustanoven proboštem budějovické katedrální kapituly. Byl členem A-G. (Str. 4)

Poznámka redakce: Jistě by věřící zajímalo kolik katolických kněží je členy A-G. Jsou tyto údaje dostupné nebo jsou utajovány?

***

Ackermann-Gemeinde Norimberk zve na zimní česko-německý setkávací týden (28.12.2011-3.1.2012) do Hejnic v Jizerských horách. Tématem setkání bude: Odpor proti totalitním režimům a jeho důsledky pro současnost. Ubytování s plnou penzí v Mezinárodním centru duchovní obnovy. (Str. 4)


Vydalo Křesťanskosociální hnuti ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrní zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, listopad 2011. Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz , e-mail: vydavatel@seznam.cz


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz