Listy č. 125

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Landsmanšaft v ČR plánuje tucty památníků

Sudetoněmecký landsmanšaft v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nedávno představil svůj projekt, podle kterého by v ČR bylo zřízeno 30 až 40 památníků, které by označovaly místa, na nichž se uskutečnily poválečné masakry na sudetoněmeckém obyvatelstvu. Na každém památníku by byla deska s údaji o zmíněných událostech. V textu by byl uveden také amnestijní zákon z r. 1946. Památník by měl být moderní umělecké dílo. Tomáš Pecina je členem předsednictva landsmanšaftu, se kterým sudetoněmecký landsmanšaft v Mnichově údajně nechce spolupracovat, mimo jiné také pro označení „Sudetoněmecký landsmanšaft“. Při pořizování památníků by se měl klást důraz na vybavení památníků, na trvanlivost a robustnost. Pak by se nemohly opakovat případy jako v Dobroníně, kde neznámí pachatelé dřevěný kříž jednoduše rozřezali. Dosud bydlí četní lidé v domech, které byli odňaty sudetským Němcům. Česká vláda vystupuje jako ochránce národních zájmů. SP, 7.7.2011, str. 7


Nový mluvčí lidové strany za vyhnané

Rakouská lidová strana za odstoupivšího mluvčího vyhnaných Norberta Kapellera jmenovala poslance Michaela Hammera, pocházejícího z Horních Rakous. Nový mluvčí se bude snažit intenzivně spolupracovat s mluvčími vyhnaných jiných organizací. SP, 7.7.2011, str. 7


Horst Kunz: Pachatelé a oběti

O zločinech „Němců“ můžeme všude číst. Ale za nacistické zločiny nenese odpovědnost celý německý národ, nýbrž stát „Třetí říše“. Pachatelem tedy nebyl lid, ale stát, Třetí říše. Pachateli sice byly osoby z německého lidu, ale zločiny byly nařízeny státem, Třetí říší. Proto by měly být odsuzována jen určité osoby, které se podílely na nařízeních a činech. Třetí říše již neexistuje. Nástupnickým státem je Spolková republika Německo (SRN). SRN je morálně a lidsky povinována vypořádat se zločiny předchozího státu. Oběti byly rehabilitovány a pokud to bylo možné odškodněny.. A stále se na těchto temných kapitolách pracuje.

Český lid byl obětí. O zločinech „Čechů“ také lze hodně číst. Za zločiny vykonaných na Němcích po r. 1945 v ČSR není odpovědný celý český lid. Byly to osoby českého státu, které vydávaly nařízení, tyto a pachatelé mají být odsouzeni, což se však ani po 66 letech nestalo. ČSR již neexistuje. Nástupnickým státem je ČR, která se má hlásit ke zločinům předchozího státu. Neustále je však zdůrazňováno: Se sudetskými Němci nemluvíme. Závěr: ČR nechce porozumění, stačí, když jdou obchody s německým hospodářstvím. V ČR v prospektech pro turisty jsou popsány dějiny do r. 1938, pak je zmiňována doba po r. 1949, ale nikde ani řádek o tom, že okrajové části Čech byly do r. 1945 obývány převážně Němci. Žádné porozumění není možné, jelikož o něj není ani zájem – to bychom měli pochopit.

SP, 9.6.2011, str. 8

Pozn. redakce: Jak se vypořádala SRN ze zločiny spáchanými v době Třetí říše? Několik údajů z článku „Fakta z války podle historiků vyvracejí mýty o „čestném wehrmachtu“, jehož autorem je (KOV), Právo, 9.1.2009. „Německý historik Josef Foschepoth vypracoval studii, podle níž bylo až dodnes v Německu stíháno 106 tisíc nacistů, jejichž režim zavraždil miliony lidí, zatímco v době studené války v letech 1951-1968 hlavně za kancléře Adenauera stíhaly soudy SRN 125 tisíc komunistů za politické delikty…konstatuje autor a dodává, že odsouzeno bylo 6758 komunistů a jen tisíc nacistů.“ Tato skutečnost, o níž německá média téměř nemluví, je skandální. Pokud Němci chtějí někoho soudit, ať se podívají do vlastních řad. Plno válečných zločinců, desetitisíce a zřejmě statisíce nebylo potrestáno.

Ze zprávy o třístranné konferenci v Berlíně: „III. Německo Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal.“ Berlín, 2 srpna 1945, podepsán J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Attlee.


Pomník Marie Terezie se vrací do Bratislavy

V r. 1921 po pádu Rakouska-Uherska se pokoušel poslední císař Karel I. zachránit královský trůn Uherské říše z Budapešti. Tehdy Maďaři a Němci tvořili většinu obyvatelstva v Bratislavě (Pressburg, Poszony) a doufali, že se jim podaří vystoupit z nově vytvořeného Československa. Ale demonstrace byly rázně čs. legionáři potlačeny a pomník Marie Terezie, zbudovaný v r. 1896 byl odstraněn.

Bratislava, která je dnes hlavním městem Slovenska, si ráda připomíná tradice královské metropole Uherské koruny. Po obsazení Budapešti Turky v r. 1536 byla Bratislava málem po 4 století hlavním městem Uherska a místem korunovace uherských králů a královen. V době panování Marie Terezie zažila Bratislava skutečný rozkvět. Proto je zcela logické, že město chce mít pomník Marie Terezie na korunovačním kopečku u Dunaje. Primátor Milan Ptáčník podporuje toto úsilí a pomník slovenského národního básníka Štúra a zakladatele slovenského spisovného jazyka bude muset ustoupit a přemístit se jinam. Ještě proběhne hodně diskusí ze slovenské strany. Kopie pomníku císařovny je hotova, mramor byl již vyhledán, chybí jen pár tisícovek euro. Asi za tři roky si budeme moci dát schůzku u pomníku Marie Terezie v Bratislavě. SP (Sudetenpost) 9.6.2011, str. 2


Program landsmanšaftu pro Vídeň a Dolní Rakousy

V Moravsko-slezském vlasteneckém muzeu v Klosterneuburgu se až do 29.12.2012 bude konat zvláštní výstava „Kouzelný sudetský pohádkový svět“.

Mimořádná výstava „Karlovy Vary – starorakouské lázně mezi Krušnými horami a Císařským lesem“ se koná až do 30.4.2012 v Šumavském muzeu ve Vídni.

Až do 30. října 2011se koná výstava „Staré Rakousko – lidé, země a národy v habsburské monarchii“ v Rakouské národní knihovně ve Vídni 1.

Od 9. do 16.7. se konal „Letní tábor sudetoněmecké mládeže“ v Harzbergu, Štýrsko. Od 30. do 31.7. se konalo 63. setkání Jihomoravanů v Geislingenu.

13.8. se konala německá mše v chrámu sv. Mikuláše ve Znojmě. 14.8.2011 se konalo jihomoravské posvícení v Niedersutzu. 15.8.2011 se konala vlastenecká schůzka Znojemáků u památníku v Unter-Retzbachu. SP, 7.7.2011, str. 15


Němečtí Slezané požadují omluvu

Spolkový předseda organizace Slezanů, kteří byli vyhnáni, Rudi Pavelka, požadoval od Polska a ČR omluvu za vyhnání Němců na konci druhé světové války. Požadoval též, aby před soud byli postaveni ti, kteří jsou odpovědní za hromadné zabíjení německých zajatců.

SP, 7.7.2011, str. 9


Horst Kunz: Naděje umírá poslední

Nelze si dobře představit, že na postoji české vlády se v dohledné době něco změní. Posselt je upřímný křesťan, který věří na zázraky. Pod článkem je fotografie, na které jsou dva transparenty. Na jednom je napsáno: „Benešovy dekrety v EU jsou zradou na vlasti“ a na druhém je „Všechny řeči jsou přetvářkou bez zrušení Benešových dekretů.“ SP. 7.7.2011, str. 16


Návštěva sudetoněmeckého landsmanšaftu v Evropském parlamentu

Delegace celoněmeckého předsednictva společně s vedoucím rakouského landsmanšaftu Gerhardem Zeihselem navštívila dvě pracovní zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Byla to příležitost diskutovat s asi 20 poslanci, jako s rakouským O. Karasem, P. Rübigem. Byli tam poslanci německé menšiny z Belgie a Jižních Tyrol, dále poslanci z Německa, ČR, Maďarska a Slovenska, Lotyšska, Estonska, Nizozemska a Lucemburska. Akce byla ukončena prohlídkou sídla EP, kterou vedla spolupracovnice B. Posselta Stephanie Waldburgová.

SP, 9.6.2011, str. 5


Klaus Mohr: Výstava Židovského muzea v Praze v Sudetoněmeckém domě

Sudetoněmecká nadace a České středisko v Mnichově zahájily 7. července 2011 výstavu „Die veschwunden Nachbarn-Zmizelí sousedé“. Výstava byla přeložena z češtiny do němčiny a angličtiny. V r. 2008 byl projekt vyznamenán Zlatou hvězdou Evropské komise pro aktivní občanskou angažovanost. Souběžně s výstavou se konala malá výstava sudetoněmecké péče o domovinu s podílem E. Schindlerové na záchranu četných židovských nucených pracovníků během druhé světové války.

SZ, 15.7.2011

M. Kubes: Uznání a negace k úmrtí O. Habsburka v ČR

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla měl 14.7.2011 slavnostní rekviem. Mše se konala také 9.7.2011 v Brandýse-Staré Boleslavi. Rodině Habsburků patřil místní zámek, kde císař Karel po rozpadu monarchie chtěl žít se svou rodinou, avšak prezident T.G. Masaryk tuto možnost odmítl.

Novinář Luboš Palata v „Lidových novinách“ uvedl, že O. Habsburk vždy kritizoval vyhnání sudetských Němců a skutečnost, že ČR se nechce distancovat od Benešových dekretů. Císařský syn se stal čestným občanem Brandýsu-Staré Boleslavi a Františkových Lázní. Česká televize vysílala krátkou reportáž z vídeňského pohřbu doplněnou o starší snímky filmaře Davida Vondráčka. Oficiální stanovisko křesťanských demokratů bylo na internetu strany KDU-ČSL. S tímto stanoviskem nesouhlasil vedoucí skupiny ODS v Evropském parlamentu, Jan Zahradil. Federalistické představy O. Habsburka jsou v přímém protikladu k moderní ideji českého státu. SZ, 22.7.2011, str. 1 a 2


Německý svaz Šumavy zasedal v Pasově

Od 22.7. do 24.7.2011 zasedal Německý svaz Šumavy a Domovina Šumava v patronátním městě Pasově. Oslavili 50 let patronátu. Konal se slavnostní pochod městem Pasov. SZ, 22.7.2011, str. 4


Heinrich Bohaboj: Karl-Heinz Ducke, spolutvůrce německé jednoty, zemřel

K.H. Ducke se narodil 6.11.1941 ve Skalici (okres Česká Lípa). O dva roky později padl jeho otec na východní frontě. Jeho matka s ním v r. 1945 utekla do Durynska. 25.6.1967 byl v erfurtském dómu vysvěcen na kněze. V r. 1988 mu papež Jan Pavel II. propůjčil titul Monsignore. Ducke vyvíjel důležitou činnost při opětovném sjednocení Německa. V r. 1995 mu spolkový prezident Roman Herzog udělil Záslužný řád SRN. Ducke byl členem Ackermann-Gemeinde. Zemřel 12.7.2011 jako farář v Jeně. SZ, 29.7.2011, str. 6


nh: Třída a kaple porozumění

Koncem června 2011 se konalo zasvěcení nové kaple Nepomuka na počátku Třídy německo-českého porozumění na úpatí Červeného kopce nedaleko Budišova v okrese Moravský Beroun. Mezi hosty byl B Posselt ve funkci předsedy Panevropské unie Německo, Rudolf Kučera, předseda Panevropské unie Čechy a Morava, Joachim Brus, jednatel Německo-českého fondu budoucnosti, František Vrchovetský, starosta Budišova, M. Dörr, spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde. Finančně přispěl Německo-český fond budoucnosti. Projev B. Posselta překládal Karel Gold z Kravařska. SZ, 29.7.2011, str. 9


E. Habelová: Koncert židovských písní v Sudetoněmeckém domě v Mnichově

V rámci výstavy „Zmizelí sousedé“ se konal v Mnichově koncert, který vznikl podle projektu Židovského muzea v Praze. Představení se konalo také ve Stuttgartu.

SZ, 29.7.2011, str. 7


gg: Vzpomínání v Deutschneudorfu

Počátkem července se konají každoročně v Deutschneudorfu (Německé Nové Vsi) v saské části Krušných hor na Chomutovsku vzpomínky na 9.6.1945. Letos se sešlo asi 120 krajanů a hostí. Vzpomněli na 8000 lidí ve věku 13 až 65 let, kteří absolvovali pochod smrti až k hranicím v Německé Nové Vsi a pak zpět do tábora v Horním Litvínově, kde mnozí přišli o život. Vzpomínalo se na ženy, které byly na delší dobu zavlečeny do ČSR a musely zde vykonávat nucené práce. Z Berlína přinesl H.P.Haustein srdečné pozdravy od předsedkyně Svazu vyhnaných (BdV), Eriky Steinbachové. Haustein také referoval o své činnosti v sudetoněmecké radě a v Německo-českém fondu budoucnosti. Všichni němečtí řečníci mluvili proti Benešovým dekretům. SZ, 29.7.2011, str. 9


Karpatoněmecká mládež

V Popradě se konalo dne 18.6.2011 valné shromáždění IKEJA – KDJ. K založení mládežnické organizace došlo v r. 1997. IKEJA znamená: Internationale Kontakte Europa Jugend Arbeit (Mezinárodní kontakty evropské činnosti mládeže). O všech změnách v organizaci mládeže bylo informováno německé velvyslanectví.

Karpatenblatt, 7./11, str. 1


Čestné členství kardinála Miloslava Vlka

V prosinci 2010 navštívila delegace Sdružení Ackermann-Gemeinde kardinála Miloslava Vlka s nabídkou čestného členství. Pan kardinál tuto nabídku s potěšením přijal. Informační list A-G č.2/2011, str. 2


Archeologové odkryli druhý hrob s Němci u Dobronína

I tím se zabývá Sdružení A-G v Informačním listu č. 2/2011, na str. 2


Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, srpen 2011. Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz