Listy č. 204

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Během krátké doby dvě porážky sudetoněmeckého landsmanšaftu!

Jak je známo, člen-SL Gottstein 29. ledna 2016 oznámil, že plánovaná změna SL je soudně neplatná (viz. Witikobrief 16.1, str.4). O dva měsíce později, přesně 24. března 2016 utrpěl SL další porážku před vrchním zemským soudem. Byl odsouzen, když žalobci bez vytáček měl poskytnout seznam členů. Protože rozhodnutí bylo založeno na verdiktu Nejvyššího soudu, odvolání bylo zamítnuto.

SL, který je zvyklý velmi rychle, někdy dokonce předčasné oznamovat své úspěchy i dílčí úspěchy, zabalil záležitost tentokrát v tichu. Zdálo se, jako by přežil nevyzpytatelný jazyk Justicia!. Po čtyři týdny to bylo ve spolkových novinách (vydání z 22.4. 2016, str.1) docela uplakané s ohledem na porážku, ale stejně tak vágní, že neinformovaný čtenář si nevěděl rady.

Verdikt

Soud konstatoval: Žalobci nemůže být bráněno, aby jednotlivými dopisy zbylých členů "vymáhal účinné právo podílet se na rozhodování ve spolku". Je to o to nezbytnější, neboť podle žalobců se jedná o změna účelu spolku, která potřebuje souhlas "všech" členů. Proto měl být předložen seznam    adres. Spolkové vedení má tuto povinnost  i v případě, že se mezi okresními organizacemi jedná o rozdělení SL. Obžalovaná strana tvrdí, že žalobci chtěli rozdělit SL, což soud ale odmítl jako pouhé "abstraktní riziko zneužití". Obavy o ochranu osobních údajů a soukromí soud zamítl s odkazem na právní situaci. Kromě toho rozhodl: "Náklady na řízení zaplatí obžalovaný" a "Rozhodnutí je předběžně vykonatelné".

Dále, že obžalovaná strana neprodleně informuje ostatní členy ještě před Sudetoněmeckým dnem 2016. Byla stanovena lhůta do 8. dubna 2016, která ale průkazně prošla. Takto však SL riskoval pokutu nebo pozastavení činnosti (Erzwingungshaft).

Vidět v pravém světle

Podle Sudetendeutsche Zeitung byli odpůrci novely označeni Výkonnou radou SL jako destrukčníci. To je však zavádějící, protože tato dvě soudní rozhodnutí ukazují, že kritika nevisí ve vzduchu. Každopádně hubování na rozsudek není na místě, protože soudy odhalily pouze určité organizační nedostatky a velkou neopatrnost s termíny při jednání. Kořen však leží hlouběji. Je to všechno o poctivosti. Každý soudný člověk považuje vzdání se vlasti a majetku jako závažný zásah do účelu sdružení, ale jste přesvědčování, abyste věřili opaku. Zde se používá dávno známých a falešných sylogismů, které byly odsuzovány i v aristotelovské logice. Platí: Všechny stromy jsou opravdu zelené, ale ne všechno zelené, je strom! Takže revidované stanovy již s originálními nejsou srovnatelné, jen proto, že oboje se týkají sudetských Němců. Podle této logiky by byly v roce 1938 programy strany Wenzela Jakschse a Konrada Henleina zaměnitelné, protože oba se zabývaly sudetskými Němci.

Pseudoparlament?

Pro poctivost je nakonec nutný kritický pohled na Spolkové shromáždění. Jak ukazuje studie na straně 10 tohoto vydání, už nyní není reprezentantem etnické skupiny, ale jen mumií předchozích časů. O to je důležitější, aby tento nedostatek dohnalo ve stanovách, v otázce hlasování všech členů, jak je požadováno podle § 33 občanského zákoníku. Nicméně, stejně jako ve "vysoké politice", také nomenklatura SL se obává všeho, co by se mohlo podobat plebiscitu. To, co vedení SL chápe pod vnímáním sudetoněmeckých zájmů, je příliš málo. Přesto uhlíky doutnají pod popelem, a my vyzýváme, aby se zabránilo všemu, co by mohlo být vykládáno jako legalizace vyhnání.

(FV) , Witikobrief, květen 2016, str. 4

Koschyk v Jablonci a Liberci

Pověřenec spolkové vlády pro záležitosti navrátilců a národnostních menšin, Hartmut Koschyk MP, navštívil v květnu Rýnovice a Liberec.

Rýnovice, nyní začleněné do Jablonce, v bývalém kraji Jablonec, byly na programu pro  Dům česko-německého porozumění. Činnost tohoto zavedeného zařízení podporují Sudetoněmecká nadace, město Jablonec nad Nisou, německé velvyslanectví v Praze a zejména členové občanských iniciativ. Stavba byla zachráněna před demolicí díky sudetskému Němci Franzi Riegerovi, který se narodil v Lukášovicích u Rýnovic. Osm let agitoval u politiků za dotaci více než tří milionů korun na rekonstrukci budovy ze soukromých fondů a od veřejných institucí v Německu.

Dům byl slavnostně otevřen v roce 1998. Od té doby je budova sídlem neziskové společnosti "Dům česko-německého porozumění", která podporuje rozvoj česko-německých vztahů a v tomto rámci se používá pro kulturní, společenské a vzdělávací účely. Dům pořádá  každým rokem šest až osm výstav na 120 metrech čtverečních galerie. V klubové místnosti se konají kurzy němčiny pro děti, začátečníky i pokročilé, také audiovizuální přednášky, setkání a symposia německých a českých novinářů. Petra Laurinová, ředitelka centra setkávání a autorka píšící pro Sudetendeutsche Zeitung, informovala Koschyka o celkové činnosti domu. Při prohlídce udělala na Koschyka dojem zejména výstava německých a českých žáků "Rýnovice opět v Jablonci?" .

V domě česko-německého porozumění vedl spolkový zmocněnec Koschyk také jednání se zástupci obou sdružení německé menšiny v České republice. Kulturního sdružení občanů německé národnosti, kterému předsedá Irena Nováková a Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kterému předsedá Martin Dzingel. Jednání se rovněž zúčastnili Grit Radeske ze Spolkového ministerstva vnitra a Thomas Moták, kulturní atašé na německém velvyslanectví v Praze. Těžištěm diskuse byla otázka budoucí užší spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi a možností - zatím nevyužitých – finanční podpory také od kulturního oddělení spolkového ministerstva vnitra.

Po prohlídce měl Koschyk rozhovor se starostou Jablonce nad Nisou - Petrem Beitlem, který ho informoval o aktuálně vedené diskuzi o výrobě repliky fontány Nibelungů a "vynikající spolupráci" mezi Jabloncem a Kaufbeuren, partnerskými městy od roku 2009. Jsou spojeny sponzorstvím města Kaufbeuren vyhnancům z vlasti, pocházejícím z města a okresu Jablonec. Hartmut Koschyk ocenil v této souvislosti Jizerské muzeum v Neugablonz, věnované historii německého osídlení Jizerských hor a osudu německých vyhnanců z Liberce a někdejších okresů Liberec, Jablonec a Frýdlant.

V Liberci Koschyk navštívil centrum setkávání místní německé menšiny. Je sponzorováno Svazem německých vyhnanců (VdD) krajů Libereckého a Lužicko-severočeského. Až do roku 1999 bylo centrum setkávání v centru Liberce, pak v pronajatém městském domě v městské čtvrti Ruprechtice. Za stavbu komunitního centra se významně zasadili Oskar Böse, v dubnu zesnulý bývalý generální tajemník Sudetoněmecké rady a ředitel Domu německého východu - Domu Gerharta Hauptmanna v Düsseldorfu a Erwin Scholz, spoluzakladatel Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Oba pocházejí z Liberce.

Vedoucí centra setkávání, Christa Plaszecvic a jednatelka Věra Straková informovaly Koschyka a zakládajícího Erwina Scholze o široké škále činností komunitního centra. To udržuje úzkou spolupráci s obcemi a místními muzei, jakož i s archivy státními i krajskými, se Zemským shromážděním Němců, s Německým velvyslanectvím, Českým ministerstvem kultury a neposlední řadě s různými kluby v České republice, Německu a v dnešním Polsku.

V centru setkávání se také nachází velká zásoba německých knih pro děti, mládež i dospělé. Při Koschykově návštěvě v centru setkávání přednesli žáci německého státního gymnázia F. X. Šaldy v Liberci německou lyrickou poezii, hudební skladby a písně.

Koschyk také na oplátku navštívil německé oddělení gymnasia. Od roku 1990 se škola snaží o vybudování dvojjazyčného česko-německého gymnasia, což vedlo k vytvoření německojazyčného oddělení, ve kterém probíhá výuka také v německém jazyce. Kromě Německé školy v Praze je gymnasium F. X. Šaldy v Liberci jedinou další školou v České republice, kterou je možné absolvovat vedle češtiny také v němčině. Také dnešní město Liberec, kde se zachovalo německé historické a kulturní dědictví, může nabídnout členům německé menšiny dobré zázemí, ale také udržovat těsný kontakt s bývalými obyvateli, řekl.

Vedení školy informovalo spolkového zmocněnce, že ​​trend navštěvování německého oddělení gymnasia zůstává vysoký, a že po získání maturity mnoho studentů studuje v Německu. Vytvoření německého oddělení, ale také výstavbu centra setkávání, silně podporovala nadace Hermanna Niermanna se sídlem v Dusseldorfu. Před ukončením své návštěvy Liberce měl Koschyk schůzku s primátorem Tiborem Batthyanym, který má německo-maďarský původ, v historické radnici. Batthyany vysvětlil, že pro něj má úzká spolupráce s Německem, a zejména partnerským městem Augsburg, prvořadý význam.

Město Augsburg se v roce 1955 stalo patronátním městem pro vysídlené osoby z města a okresu Liberec. Po odstranění železné opony na počátku devadesátých let došlo k výměnným kontaktům sudetoněmeckých vlasteneckých kroužků s bývalým domovem v různých oblastech. Podpis oficiální dohody o partnerství se konal dne 1. května 2001 v Liberci. Za toto partnerství se také zasadil liberečan Oskar Böse.

Batthyány dále uvedl, že slavný spisovatel Otfried Preußler původem z Liberce, je nyní čestným občanem města. V Berlíně také žije rodák z Liberce, německý malíř, grafik a sochař, Markus Lüpertz. Je jedním z nejznámějších současných umělců v Německu a přijme čestné občanství svého rodného města v nejbližší době.

Na závěr své návštěvy Hartmut Koschyk uvedl, že na něj zapůsobila zařízení i aktivity německé menšiny v obou regionech, jakož i otevřenost obou starostů v Jablonci a Liberci, pokud jde o plnou spolupráci s Německem. Také ocenil roli sudetoněmeckých vlasteneckých kroužků Jablonce a Liberce v Německu, která byla rozhodující pro to, že vzniklo sponzorování živého partnerství od měst Kaufbeurenu a Augsburgu. Také ocenil německou menšinou v obou městech i intenzivní zapojení sudetoněmeckých vlasteneckých kroužků.

DKS, Sudetendeutsche Zeitung, 27.5. 2016, str. 1-2

Christoph Lippert: Rozpory

Na titulní straně posledního vydání přinášejí "Sudetenpost“ řeč kancléřky Angely Merkelové ke Svazu německých vyhnanců BdV. Navštěvuje jejich akci každý rok, stejně jako bavorský premiér Horst Seehofer Sudetoněmecký den, jehož program s mnoha vysoce postavenými návštěvníky jste také otiskli. A také otiskují článek o AfD (Alternativě pro Německo), která dává přednost podlézání Václavu Klausovi, a staví se k otázce vyhnanců tak, jakoby v Německu nebyli pro velké politické síly žádným problémem pro jejich "ovladatelnost a miloučkost".

Je to urážka vašich čtenářů, pojmout takové rozpory do jediného vydání vašich novin. Faktem je, že právě BdV a SL (sudetoněmecký landsmanšaft) v Německu vyžadují úctu za politiku, o které se může vyhnancům v Rakousku jen zdát. Kde je v Rakousku, podobně jako nedávno zavedený v Německu, Den paměti vyhánění? Kde je náhrada za nucené nasazení vyhnanců? Kdy byl v poslední době rakouský kancléř u vyhnanců? Kdepak byli sudetoněmečtí členové delegace spolkového prezidenta Fischera při jeho cestě do České republiky, stejně jako v případě bavorské návštěvy?

Nebo se podívejte na muzea landsmanšaftu: v Německu financuje federální vláda a Svobodný stát Bavorsko výstavbu sudetoněmeckého muzea třiceti miliony eur. Mezitím vystrkuje země Dolní Rakousko Moravskoslezské muzeum v Klosterneuburgu na ulici. Jaký je vliv vysídlených? O těchto rozdíly by se jednou mělo přemýšlet. Sdružení německých vyhnanců má značný politický vliv. Moudře ho používá a dosahuje více. Neexistuje absolutně žádný důvod, proč sedět na vysokém koni a kritizovat jej, zvláště ne z Rakouska. Naopak, naši krajané v Rakousku by měli být dobře poučeni, aby následovali jeho příkladu.

Christoph Lippert, spolkový jednatel SL, Mnichov, Sudetenpost, 6.6. 2016, str. 16

 

Německé členy to kvůli změně stanov táhne do Rakouska

Za předsednictví Dr. Helge Schwab se konalo dne 9. dubna ve Vídni letošní spolkové shromáždění sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) - "Budova vlasti (Haus der Heimat)". Předseda Hubert Rogelböck byl zaneprázdněn.  Spolkový předseda Gerhard Zeihsel usiloval u úřadujícího předsednictva o časovou výhodu na základě spolkového zastupování. Referoval o jednom pořadu Rakouské televize (ORF) s názvem "příchod", pro který jsou vyhledáváni svědci. K návrhu vedení vídeňského obvodu Floridsdorfu, že pojmenuje jisté prostranství jako "Jihomoravské náměstí", se negativně vyslovilo 8 zastupitelů.

 Dkfm. Erich Chládek informoval o budoucnosti pracovní skupiny pod jeho vedením, která by měla v prvé řadě vést ke zvýšení našeho významu u veřejnosti.

Docela zajímavé bylo prohlášení Gerharda Zeihsela, že se k němu obrátili členové SL z Německa, zda by se mohli stát členy SLÖ, pokud by  změna stanov nabyla účinnosti. Vyvstávající otázka staví před spolkovou radu v Rakousku obtížné rozhodnutí. Činnost profesora Leopolda Finka v online encyklopedie Wikipedia musí, jak Mag. Wolf Kowalski zdůraznil, pokud to bude nutné, pokračovat a také bude financována SLÖ. Gerhard Zeihsel poděkoval Prof. Finkovi za jeho dlouholetou práci ve spolkovém předsednictvu a předal mu čestný dar.Hornorakouskému zemskému předsedovi Ing. Peteru Ludwigovi se podařilo v srpnu 2015, na setkání ministrů zahraničních věcí Rakouska a České republiky s provinčními představiteli Horního Rakouska, Dolního Rakouska a sousedních Českých regionů obrátit zájem politiků a přítomných novinářů na řešení sudetoněmecké otázky a otázky odškodnění.   (DHS), Sudetenpost, 4.5. 2016, str. 4

 

Volný a krácený překlad  ing. P. Rejf, CSc.,  připravil dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 1. července 2016. 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz          e-mail: vydavatel@seznam.cz

Facebooková adresa: https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170?ref=hl