Listy č. 203

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Claus Hörrmann: Prohlubování zákopů

Bez ohledu na skutečnost, že se soud bude pravděpodobně ještě dlouhou dobu zabývat tím,  zda konání XVI. Spolkového shromáždění ke stanovám bylo podle práva, bude v historii sudetoněmeckého sdružení zapsáno negativně. Podle mého názoru z několika důvodů:

1. Pozměňovacím návrhem sudetští Němci naprosto opouštějí zásadní politický cíl ve svých stanovách, prosazení práva na sebeurčení etnické skupiny.

2. Otázka majetkového vyrovnání  byla začleněna do širšího evropského kontextu, a to zejména v době, kdy Evropská unie dokazuje, že národní zájmy jasně převažují nad zájmy širší komunity. Takto definitivně přesunout otevřenou diskusi o postižených se zdá být  vzdálenou vyhlídkou.

3. Jednoznačná a naléhavá potřeba zřetelného oddělení spolkových orgánů byla ztracena znovuzvolením Bernda Posselta jako mluvčího a zároveň spolkového předsedy. Dostatek síly, umožňující zneužívání a zanedbávání ve vedení sdružení, je tedy nadále naprogramován.

4. Ve stanovách je vyloučena dominance spolkového manažera, ke které došlo při posledním spolkovém shromáždění, byla v jeho průběhu zdokumentována. Jednoznačné oddělení zákonodárné a výkonné moci se ve sdružení neprovádí.

5. Kontrast mezi těmito událostmi a dosavadní snahou generací  prohloubí vedle novely stanov také i dříve široce diskutované další zvýšení příspěvků.

6. Z diskusí a výsledků voleb jasně vyplývá, že není nutná rovnováha mezi tzv. reformátory a tradicionalisty, nebo právními zástupci v landsmanšaftu. Mimochodem, pokud byly opuštěny tak rozhodující sudetoněmecké nároky,  jako jsou například - zrušení kriminalizačních právních výnosů, nebo Benešových dekretů, byla pravděpodobně vedením definitivně opuštěna politická účelnost sudetoněmeckého landsmanšaftu. A to pod pláštíkem patrona -  spolkové země Bavorsko, aby se zabránilo selhání kursu dalšího německo-bavorsko-českého sblížení.

Nebezpečí zákopů v sudetoněmeckém landsmanšaftu se tak prohloubilo a to zlomí jeho jednotu více, než co jiného. Pro landsmašaft, který překročil závazky plynoucí ze zkušeností generací, to může nakonec být fatální, tím skončí v politické bezvýznamnosti.

To je hořké, protože za to nepřijímám zodpovědnost, stejně jako mnoho dalších krajanů, aktivních v posledních letech v landsmanšaftu.

Claus Hörrmann, člen XVI. Spolkového shromáždění a zástupce zemského předsedy SL Saska, Sudetenpost, 7.4. 2016, s.

 

Budování mostů v srdci Evropy

Předním činitelům mezinárodního porozumění bylo propůjčeno ocenění "Brückenbauer/Stavitel mostů" Bavorsko-českým kulturním střediskem (Centrum Bavaria Bohemia CeBB) v Schönsee v Horní Falci. CeBB tam působí deset let. V jubilejním roce byla cena za zvláštní výsledky v oblasti přeshraniční spolupráce udělena mluvčímu národnostní skupiny Berndu Posseltovi, bývalému českému ministru zahraničí knížeti Karlu Schwarzenbergovi a předsedovi regionálního sdružení obcí a měst Euroregia Egrensis a dlouholeté starostce města Marktredwitz, Birgit Seelbinder. Všechny tři vítěze sjednocuje nadšená práce pro jednu ideu: konvergenci Bavorska a Čech.

Impozantní obřad  v Bavorsko-českém kulturním středisku moderovala předsedkyně Irene Traxler. Obřad opět ukázal aktivity a projekty CeBB ve spojení s vysokými odbornými znalostmi osob odpovědných za management národní kultury.

Bernd Sibler, státní tajemník bavorského ministerstva školství, kultury, vědy a umění, zdůraznil ve svém projevu, úspěšnou regionální spolupráci v oblasti vzdělávání a kulturních iniciativách v obcích, které jsou základem pro společnou partnerskou a přátelskou budoucnost sousedních zemí. Příkladné je v tomto smyslu partnerství škol mezi gymnasiem Josepha-von-Fraunhofera v Chamu a Pikovým gymnasiem v Plzni, které bylo rovněž oceněno za přínos pro kulturu a hodnoty vzdělávání, v oblasti partnerských projektů.

"Ve vztahu mezi Bavorskem a Českou republikou můžeme vidět v posledních třech letech skutečný zlom", řekl Sibler. Zvláště patrná je nová éra v souvislosti s otevřením Bavorského zastoupení v Praze a sílícími politickými kontakty.

Podle Siblera se ukazuje, že pozitivní vývoj česko-německých vztahů jasně vítězí. A je to právě zásluhou Bernda Posselta, že novým způsobům porozumění, jak v české, tak v německé politice, prorazil cestu. Posselt si uvědomuje charakter doby a v mnoha rozhovorech, i s často kritickými diskusemi, a to i v rámci vlastního sdružení, drží a ztělesňuje pozici současné doby. Sibler řekl o Posseltovi, že "hoří pro Evropu, žije smířením, a spojuje  Bavorsko a Čechy".

Posselt ocenil ve svém projevu vynikající úspěchy Bavorsko-českého kulturního střediska a jeho evropský význam. Vedoucímu CeBB Hansi Eibauerovi a jeho kolegům adresoval poděkování za jejich vynikající úsilí - přivést obě "srdeční komory Evropy"  k součinnosti. Proto je již dlouho uznávána naléhavost urychleně dodat potřebné zdroje Eibauerovi a jeho zaměstnancům. "My jsme Evropa ". Oni nepatří k těm, kteří říkali „co by se mělo“ nebo "co by někdo měl" udělat, ale spíše jednají v souladu s heslem "ty sám musíš udělat".

Své poděkování také adresoval státnímu tajemníku Berndu Siblerovi a ministru Ludwigu Spaenlemu za to, že vykonali pro dobré vztahy mezi Bavorskem a Českou republikou daleko více, než je ve vládě obvyklé. Také vzdal hold účastníkům památkových obřadů nesčetných česko-německých iniciativ. Všichni bez výjimky jsou týmovými hráči za porozumění a spolupráci. Zvlášť v době renacionalizace je nebezpečí této pavučiny v srdci Evropy větší, než kdy jindy. Aby evropské sjednocování šlo dál, přes současnou krizi, aby se zpět nevrátily ploty mezi Bavorsko a Čechy.

Hildegard Schuster, Sudetendeutsche Zeitung, 15.4. 2016, s. 1-2

 

Markus Bauer: Čtvrtstoleté ohlédnutí

25. Brněnské sympozium "Dialog uprostřed Evropy"

Letošní sympozium Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernarda Bolzana (Bernard-Bolzano-Gesellschaft) bylo výročím: 25. uspořádání. První bylo v Jihlavě - desáté v Brně. Toto přilákalo asi kolem 300 hostů z Německa, České republiky, Rakouska, Polska a Slovenska do hlavního města Moravy, rekordní počet účastníků.

V polovině března se konalo 25. brněnské sympozium "Dialog v srdci Evropy", každoroční událost pro Ackermannovo sdružení a Společenství Bernarda Bolzana. Letošní hlavní téma bylo: "Kolik rozmanitosti může tolerovat naše společnost? Přístup k uprchlíkům v historické a evropská perspektivě", bylo diskutováno ve třech blocích: Zpočátku to byla "Reakce na imigraci jako zrcadlo naší společnosti". Potom následovala "Změna perspektivy: útěk, přijetí a integrace jako zkušenost". Konečně hledali odpovědi na výzvy: "Kdo může vyřešit současnou  akutní uprchlickou krizi? Aktivity z lokální úrovně a naděje pro Evropu?"

Moderoval pražský novinář Luboš Palata. Nejprve informovali islámský bohoslovce Hamideh Mohagheghi z Paderbornu, český ministr kultury Daniel Herman, rakouský teolog Paul Zulehner a polský novinář Adam Krzeminski o svých přístupech. Pokud jde o důvody zabývání se miliony uprchlíků Mohagheghi shledává, že Evropa k nim není lhostejná a emociálně reaguje. Z tohoto důvodu obhajuje racionální řešení problému. Křesťansko-islámská Evropa má mnoho podobností, na nichž může být vybudována. Rozdíly musí být předestřeny v dialogu, diskusích a setkáních - a to i s kritickým posouzením svých vlastních tradic. Vyzval k akcím proti iracionálním obavám a odsoudil teror "IS" "Monokulturní společnost už nebude existovat" byl jeho závěr V tomto směru již existuje mnoho příznaků a kroků.

Podle Hermana je potřeba rozvíjet vize a realizovat je. Mluvil o kultivaci politiky v Evropě. Ale aby bylo jasno, vlastní hodnoty jsou důležité. Vzpomněl na papeže Jana Pavla II. Na iniciativy mezináboženských setkání a stavění mostů mezi náboženstvími "na základě společných hodnot". Mluvil také o staletích mírového soužití mezi Čechy a německými Čechy se vzájemným obohacováním, kteří byli v 19. a 20. století "brutálně rozděleni".

Zulehner mluvil o třech náladách obyvatelstva: hněvu a nenávisti jako výsledku, důvěře a mezi tím racionálními obavami. V současné době je příliš mnoho emocí ve hře: "Uspějí evropští politici v tom, aby populace nesklouzla do zajetí strachu? Jak se můžeme vyhnout kultuře strachu?" Jeho odpověď je: budovat důvěru a vynakládat úsilí v politice, ve farnostech, ve školství a tak důvěru přenášet a vytvářet. Od náboženských válek dodnes, navzdory některým islámským menšinám, máme jednobarevnou Evropu "Ale my jsme filozoficky pestrou Evropou." Hovořil také o současném slabém křesťanství v Evropě a o evropském výkladu islámu. Pro současnou diskusi, doporučil solidaritu a důvěru v Boha v kombinaci s přáním, "aby Evropa postupovala na cestě pružné solidarity". Po skončení války v Sýrii se očekává tlak migrace z Afriky, kde lze mluvil spíše o vlně chudoby než uprchlické vlně.

Je třeba zajistit prostředky nejen v naší zemi a východní Evropě, ale i ve Spojených státech, Francii a Německu, aby u nás nebyla konzervativní kontrarevoluce nebo studená občanská válka, upozornil Adam Krzemińsky. "Hodnoty naší střední a východní Evropy jsou zase zpochybněny", výsledkem je rozdělení společnosti. Je důležité mít extrémní sílu v šachu 21. století. Krzeminski předvídá pokles národních aspektů - na pozadí dalších migračních proudů. "Střední Evropa nemá dobrý výhled v této krizi. Vybudovat důvěru v Evropu, v tomto nečasu, je obtížné. A odkázal na lidi, kteří žili v 20. nebo 19. století. Jeho rada zní, křesťané, islamisté a nevěřící buďte v souladu.                Markus Bauer, Sudettendeutsche Zeitung, 8.4. 2016 str.3

 

Sobotka děkuje svým novým spojencům za změnu stanov

Česká republika potřebuje podle jejího předsedy vlády Bohuslava Sobotky sudetské Němce jako spojence a to z důvodu rizik, kterým Evropa čelí. To uvedl Sobotka v rozhovoru pro český deník "Právo". Účast ministra kultury Daniela Hermana na Sudetoněmeckém dni byla důkazem, že se chtějí orientovat na budoucnost." Je úkolem naší generace hledat společný jazyk. Existuje mnoho rizik, kterým Evropa čelí. Potřebujeme spojence, abychom je překonali", uvedl Sobotka.

Podle Sobotky sudetské Němce "v žádném případě rozhodně nelze vnímat jako potomky německých nacistů". Komunistická propaganda pracovala desítky let a vytvořila tento falešný dojem mezi lidmi.

Sociální demokrat uznal, že sudetští Němci udělali několik důležitých vstřícných kroků. Nicméně ignoroval, že jeden z těchto dosud formálně provedených kroků je mezi sudetskými Němci stále sporný: Sudetoněmecký landsmanšaft měl své majetkové  nároky odstranit ze stanov, což je "silný signál o jejich úsilí podívat se do budoucnosti", uvedl Sobotka navzdory skutečnosti, že tato změna není platná vzhledem k probíhajícím soudním řízením proti registraci změny. Toto stanovisko však ukazuje, co je pro českou stranu na tomto pozměňovacím návrhu obzvláště důležité.

Sudetští Němci by neměli žádnou naději na změnu v oficiální české historiografii: Vzhledem k tomu Sobotka uvedl v rozhovoru také zřetelně, že lepší vztahy nicméně neznamenají, že by se historie vnímala tak, jak se nestala. Češi byli první, kteří museli uprchnout z příhraničních oblastí. Dále jen že "vyhoštění" Němců bylo výsledkem toho, co se stalo před okupací i po jejím začátku. "Nicméně, divoké vyhnání Němců nikdy nebylo součástí oficiální československé politiky",  řekl Sobotka.                                      Bez autora a značky, Sudetenpost, 6.6. 2016, str. 7

 

„Sudetoněmecká tisková služba (SdP) Rakousko“:Týden smíření 2016 v Brně

Vídeň / Bonn, dne 3. května 2016

Jako pokračování vzpomínkových akcí k 70. výročí brněnského pochodu smrti se má konat, na žádost starosty Vokřála, také letos, pod koordinací města Brna, Den smíření. Měl by se konat v 21. týdnu.

27. 05. 2016 (pátek):

16:00 ve Starobrněnském augustiniánském klášteře na Mendlově náměstí (Refektář: v klášterní zahradě zleva za vchodem): Film (německý, český  "Němci ven. Die Deutschen raus", následovaný pódiovou diskusí s pamětníky, filmařem Simonem Wielandem a brněnským politikem a spoluorganizátorem zpátečního pochodu z Pohořelic do Brna, panem Ostrčilíkem. Diskuse a moderování by také měly být ve dvou jazycích.

Večer : Procházka po brněnských kostelech při "Dlouhé noci kostelů"

28. 05.28. 2016 (sobota):

09:00: Cesta autobusy z Mendelova náměstí do Pohořelic, vzpomínka u hromadného hrobu, pak pochod zpět do Brna (pouze pro zdatné chodce). Občerstvení a možnost cesty autobusem z Pohořelic, s dílčími pochodovými etapami. Večer: účastpři projevu ve Starobrněnské klášterní zahradě.

29.05. 2016 (neděle):

11:00 Mše svatá ( slavnostní mše ) ve starobrněnském kostele Nanebevzetí panny Marie  (na Mendlově náměstí), pak položení věnce k památníku na starobrněnské zahradě augustiniánského kláštera (bylo tam koncem května 1945 styčné místo, ze kterého byli následně Němci z Brna vyhnáni)

14.30: jízda autobusem do "Muzea bezpráví, které bude uspořádáno“ v Ivančicích

(V neděli se uskuteční jízda Brno-Vídeň, pod vedením Ulrike Tumberger - mobilní telefon 0676 3743 362 – motoristé se mohou připojit k pamětní mši)

 

Volný a krácený překlad  ing. P. Rejf, CSc.,  připravil dr. O. Tuleškov

 

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 18. dubna 2016. 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz          e-mail: vydavatel@seznam.cz

Facebooková adresa: https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170?ref=hl