Listy č. 193

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého tisku

 

Změna stanov SL - Napětí zůstane i v novém roce!

Napětí, vyvolané rozhodnutím Spolkového shromáždění Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) z 28. února, o změně stanov SL, přetrvá i do příštího roku. Ani po posledním jednání soudu, ze dne 3. listopadu, není kauza rozhodnuta. Mnichovský soud zatím nerozhodl, zda změna stanov může být registrována, či nikoliv.

Usnesení spolkového předsednictva, které bylo předloženo 28. února Spolkovému shromáždění k rozhodnutí, bylo formulováno 27. února. To znamená, že tento návrh nemohl být obsažen v pozvánce z 26. února, a proto Spolkové shromáždění nemohlo být řádně informováno o programu jednání. Kvůli tomuto nedostatku nemohlo Spolkové shromáždění ve věci platně rozhodnout, jak tvrdí právník žalobců  Heinz Veauthier.

Dále jmenovaný tvrdí, že v případě změny účelu asociace, je nutný souhlas všech členů SL. Ale vedení SL zastává názor, že novelizace stanov neznamená změnu účelu sdružení. Bez ohledu na uvedené názory, schválená novela, která potěšila mnoho politiků v Mnichově, Berlíně a Praze, stále ještě nenabyla právní platnosti. Žalobci jsou optimističtí v tom, že se to nestane ani v novém roce. Dne 15. ledna se bude konat další jednání u mnichovského soudu. (Sudetští) Němci nechtějí přijít o svůj majetek a už jen říci: To nic není, můžete si to všechno ponechat, když jsme opět oblíbení!

Ta věc s pozměňovacím návrhem stanov stále ještě nebude (dlouho) u konce. Oficiálně, podle zákona, jsou dosavadní stanovy platné. Vedoucí představitelé SL nenechávají nikoho na pochybách, že již nechtějí, aby se jednalo v souladu s nimi. Nikdo nemůže říci v současné době, jaká je opravdu linie sudetských Němců. Uplynulý rok nabídl mnoho příležitostí k diskusi o poctivém zhodnocení historie, jak se to podařilo dunajským Švábům se Srbskem. Ale SL, který ve skutečnosti nemá žádný, všemi schválený pracovní základ, riskuje, že už nebude brán nikým vážně. Napravit tento stav by mělo být úkolem dalšího roku.

Sudetenpost, 10.12.2015, str.1-2

 

Posselt ujišťoval ve Vídni - Žádné právní pozice nejsou opouštěny!

Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni.

Bernd Posselt uvedl, že velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.

V Německu bylo postaveno více než 2000 památníků obětem vyhnání. V České republice byly postaveny pamětní kameny v Ústí nad Labem, Brně a Českých Budějovicích. Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky

Předpokladem pro usmíření by mělo být, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. Zeihsel poděkoval Berndu Posseltovi za účast a diskusi.     Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12

 

Witikobund vyslovuje ostrou kritiku německé integrační politiky

Nic z tehdejšího pojetí od té doby dodnes neposkytuje  diplomatickou ochranu vyhnancům  v otázkách rehabilitace. Osoby odpovědné za osočování vyhnanců v médiích v šedesátých letech jako zastřených nacistů a vykládající vyhnání jako pomstu za to, již mezi námi nejsou. Kabaretně toto téma zlehčovali a vyhnance zesměšňovali. Mnohé zastrašili. „Výsledkem byl jakýsi hřbitovní  mír, který byl nesprávně vyložen jako úspěšná integrace“, tvrdí Witikobund. „Byl to masivní útok na lidskou důstojnost a pokrytectví, protože ministerstva v Bonnu byla dokonce až z 66 procent kontaminována nacisty!"

Začlenění německých vyhnanců z východu může být pouze podmíněně vnímáno jako důkaz schopnosti pro jiné integrace.                   Sudetenpost, 10.12.2015, str. 3

 

Navzdory položkám registru - Žádné vrácení půdy

Soud v Praze zamítl restituci asi 600 hektarů pozemků knížecímu rodu Lichtenštejnů. Kníže  z rodu Lichtenštejnů, Hans Adam II., nemá nárok na restituci majetku, který byl zabaven po druhé světové válce, je rozhodnutí pražského soudu.

Vzhledem k tomu, jak informovaly Hospodářské noviny, že byly pozemky v obci Říčany zapsány do katastru nemovitostí ještě na knížete Františka Josefa II. (1906 až 1989). Podle soudu tato chyba ale neospravedlňuje obcházení Benešových dekretů z roku 1945, týkající se vyvlastnění osoby německého původu. Česká republika tvrdí, že je to způsobeno tím, že československé úřady neuvedly vyvlastnění pozemku, který byl zkonfiskován na základě takzvaných Benešových dekretů, ve všech případech do katastru nemovitostí.

Nadace knížete z Lichtenštejnů tvrdí, že šlechtický rod se nikdy nehlásil ve druhé světové válce k německé národnosti. Chce se odvolat. Královská rodina byla před rokem 1945 s asi 120.000 hektary půdy největším vlastníkem půdy v bývalém Československu. Ztratila po druhé světové válce všechen majetek na základě Benešových dekretů z důvodu, že šlechtický rod byl předtím známý  německou národností.                                                       Sudetenpost, 10.12.2015, str. 2

 

Wyk:  Zeman - Žádný soucit pro uprchlíky

Většina uprchlíků si nezaslouží podle prezidenta Miloše Zemana žádný soucit, protože jde většinou o zdravé a materiálně zajištěné muže, kteří mají tendenci používat děti jako živé štíty. V nedávném interwiev pro Blesk.tv uvedl prezident, že není proti myšlence svého předchůdce Václava Klause, uspořádat referendum o kvótách na rozdělení uprchlíků. Ty chce vedení EU proti vůli České republiky ve většině členských států EU prosadit. Premiér Sobotka po svém návratu z Jordánska řekl, že motivy  uprchlíků jsou nezpochybnitelné (ČTK). 

Sudetenpost, 10.12.2015, str. 3

Posselt napomíná Berlín

Mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny Bernd Posselt, musel na radě "Nadace útěku, vyhnání, smíření", burcovat spolkovou vládu, jakož i šest zástupců Svazu vyhnanců (BdV) z Berlína, aby byl zachován projekt památníku iniciovaného „sociálnědemokratickým krajanem Peterem Glotzem a Erikou Steinbachovou, bývalou prezidentku BdV". Posselt apeloval na všechny zúčastněné, "aby se konečně opravdu zaměřili na dané záležitosti vědecké rady a na ustanovení kompetentního manažera, který hladce naváže na úspěšné Kittelovo působení a zajistí, že Centrum proti vyhánění bude dokončeno ještě v průběhu tohoto volebního období Spolkového sněmu".

Takovéto záležitosti ve spojitosti s berlínským projektem se vždy opakovaně a hlasitě staví nepřátelsky k vyhnancům, k soucitu k postiženým a jejich potomkům, ovlivňují tón v určitých vědeckých kruzích a mezi jejich spřízněnými komentátory, řekl šokovaný Posselt.                                               Sudetenpost, 10.12.2015, str. 3

 

Politická legenda ...

Na Masarykově nádraží v Praze se nedávno podařilo umístit  desku  na památku "českých vyhnanců". Je věnována "masovému vyhnání Čechů ze Sudet v r. 1938/39". Téma "vyhnání Čechů" po Mnichovu ze dne 29. září 1938 je oponováno SL. Od r. 1992 se operuje českým tvrzením, omlouvajícím  vyhnání sudetských Němců v letech 1945/46, "srovnatelnou" předchozí operací! Fritz Peter Habel (s více než 250 spolupracovníky) má k tomu  pečlivě vypracovanou dokumentaci (vyšla r. 1996, v Langen-Müller-Verlag). Titul uvádí výsledek dokumentace: "Politická legenda – masové vyhnání Čechů ze Sudet 1938/1939".

V Sudetech v roce 1918 žilo 3,1 milionu Němců (3,5 milionu v celé ČSR) - a 200.000 Čechů. V r. 1938: 3.300.000 Němců a 700.000 Čechů. V letech 1918 až 1938 došlo k imigraci 500.000 Čechů. Byly to většinou lidé zaměstnáni  na poště, železnici, policii, také učitelé a vojáci. Přibližně 300.000 českých imigrantů - stejně jako Židé a sociálnědemokratičtí Němci - odešlo i se svými rodinami ze Sudet před příchodem  Wehrmachtu, bez donucování a bez zvěrstev. To nebylo vyhnání!  Zbývajících 400.000 Čechů žilo až do skončení války na německém území. Popsat to jako masové vyhnání je prostě a jednoduše falešné!

   Sudetenpost, 10.12.2015, str. 4

Místo poznámky: "Spolkový ministr vnitra Otto Schily přivodil na letošním sudetoněmeckém dni v Norimberku účastníkům rychlou změnu jejich pocitů. Potěšil je svou výzvou české vládě, aby zru­šila tzv. Benešovy dekrety z let 1945-46 jako odporující lidským právům. Za to sklidil srdečný potlesk. Rozrušil je ale hned svým následujícím odstavcem, ve kterém je na­bádal, aby nezapomněli, že "vyhnáni Němců předcházelo po Mnichovu vyhnání Če­chů". Toto tvrzení kvitovali jeho sudetoněmečtí posluchači potřásáním hlavy a výkřiky nevole. Ministr přesto ještě jednou důrazným hlasem opakoval s tím, že tomu tak skutečně bylo a oni se s tím musí smířit.´ Autor příspěvku dále rozvádí, že Schily nemluvil pravdu, k žádnému vyhnáni Čechů po Mnichovu 1938 nedošlo.“

(Dr. Alfred Schickel, Následky lehkomyslnosti, Sudetendeutsche Zeitung č.34 z 21.8.2002, přeložil PhDr. V. Novák, CSc.)

 

Gerald Frodl: Místo setkávání jižní Moravy

24. října, bylo v místním historickém muzeu jižní Moravy otevřeno "místo setkávání jižní Moravy" ve Staroměstské radnici v Geislingenu – vedle obchodního zastupitelství.Mluvčí Franz Longin v tomto památném dni slavnostně předložil dokumentaci o vyhánění z Moravy a Čech sedmdesát let poté. Jestliže dnes probíhá obvyklá inaugurace, jedná se o pouhý počátek. Druhá strana, jižní Morava, potřebuje opravdové otevření se minulosti, které je nutné i pro její společnost. Longin připomněl vyhnání z Jižní Moravy v květnu 1945, když Němci museli opustit svůj majetek, někteří dokonce museli opustit domovinu sami.

Sudetenpost, 10.12.2015, str.7

Před 70 lety: zabíjení Rakušanů

 V červnu roku 1945, šest týdnů po skončení války, byl vyhnán dav asi 27.000 německých Starorakušanů z Brna (z Moravy) ve směru na Vídeň a brutálně hnán 55 km na hranice s Rakouskem. Ženy, děti, nemocní a staří lidé tvořili tento žalostný průvod, bez jídla, většinou s vodou ze sudů ze statků, v pekelném vedru a poháněni českými násilníky, kteří nemilosrdně mnoho těch, kteří již nemohli, usmrtili nebo zastřelili.

Po dnes předváděné velkorysé rakouské vstřícnosti k uprchlíkům v té době nebylo ani stopy:  státní kancléř Karl Renner žádal Sověty, aby uzavřeli rakouskou hranici do Československa, protože "... ze severu přicházejí... německy mluvící Čechoslováci v nedostatečném oblečení, bez peněz, bez jídla, jako žebráci do země .... (Citace: Dr. Karl Renner 1945 m.p" Výsledkem této nelidské hraniční bariéry byl nespočet hladovějících, žíznících a na tyfus zemřelých vyhnaných německy mluvících bývalých Rakušanů. Žili mnoho staletí v jejich sídelních oblastech v českých zemích, které se teprve před 26 lety oddělily od Rakouska. Nechtěně a proti své vůli byli nuceni podle diktátu ze St. Germain žít od roku 1919 ve vynalezeném československém státě, kde byli pronásledováni jako menšina druhé třídy.

Proti této hranici se státní kancléř Dr. Renner vzepřel o sedm let dříve, dne 3. 4.1938, ve vídeňských "New Tagblatt", hned po nacistické invazi do Rakouska, stejně jako předkové Rakušanů hlasováním "ANO" pro nadcházející připojení k Německé říši výzvou: "Jako sociální demokrat a tedy jako bojovník za sebeurčení národů, ... jako první kancléř republiky německo-rakouské ... budu hlasovat ano. A dále řekl: "... pro celou svou minulost ... německorakouského státníka, s radostí v srdci vítám velkou historickou skutečnost opětovného sloučení německého národa". Karl Renner má hrob na vídeňském Ústředním hřbitově a část vídeňské ulice Ringstrasse je po něm pojmenována...                    Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12

 

Jaroslav Šonka. Žabomyší válka

…Byla zaznamenána také další prohlášení prezidenta, která musí premiér v zahraničí znovu vysvětlovat. Přesunul se do jasně proruské pozice v současném konfliktu mezi Ruskem a Tureckem. Předpokládáme, že jste si všimli nových provokativních výroků v dalším týdnu.

Přechází na pozici proti německé politice. Nový sport v České republice je kritizovat německou kancléřku (SZ 48/2015). Byla naivní a není schopná se vyrovnat s krizí, a ztratila popularitu. Je zde malý prostor pro vážné zhodnocení situace. Malá analýza, která opatření by mohla být alternativou k přijetí uprchlíků a strategickému postoji, uvízne na obrazu uprchlíků v blátě Balkánu a při posuzování německých tajných služeb. Můžete slyšet častý odhad, že mezi uprchlíky je deset procent teroristů. Veřejnost je téměř zoufalá, ale o obecně pozitivních aktivitách zemích a komunit v Německu se nemluví.. Média se vrhají spíše na  nové ploty a na protesty pravičáků. Osamělý je moudrý hlas  V. Špidly, který chválí německá opatření, a tedy německou kancléřku. V krátkém telefonátu, kterým reagovala na lobování prezidentova mluvčího proti Sobotkovým názorům, řekla stručně, že Špidla a Sobotka jsou dost silní, aby hájili pozice. Sudetendeutsche Zeitung, 4.12.2015, str.1

 

Volný a krácený překlad  ing. P. Rejf, CSc.,  připravil dr. O. Tuleškov

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, 20. prosince 2015. 

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz e-mail:vydavatel@seznam.cz