JUDr.Katarína Zavacká, pracovnice SAV

Čo je Pittsburská dohoda

V NR SR je uložený originál Pittsburskej dohody. Tento dokument je takmer od jeho vzniku často dezinterpretovaný. Aj preto bol prepísaný na pylon Štefánokovej sochy v Bratislave.

Pittsburská dohoda je dokumentom o tom, že americkí Slováci a Česi neboli k událostiam súvisiacim si zamýšleným spojením českých krajín a Slovenska ľahostajní. Je aktom, ktorým predstavitelia Slovenskej ligy, Českého národného sdruženia a Zväzu českých katolíkov vyjadrili svoj súhlas s programom spoločného štátu. V ňom, na rozdiel od Uherska mala byť slovenčina úradným jazykom. Slovensko malo mať svoju administrativu a súdy.

Spoločný štát mal byť republikou s demokratickou ústavou. Najďoležitejším aj na pochopení dohody v súčasnosti bol posledný odsek "Podrobné ustanovenia o zriadení česko-slovenského štátu ponechává sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom," teda budúcim poslancom československého parlamentu. O vnútornom usporiadaní štátu už mali rozhodovať oni. Americkí Slováci a Česi totiž mali priamu skúsenostˇ so životom v demokracii a vedeli, že závažné rozhodnutia v USA prijíma komgres. Preto i Pittsburskú dohodu formulovali ako odporučanie reprezentantov zúčastnených spolkov bez nároku na akúkoĺvek právnu relevanciu.

Jej prvé dezinterpretácie sa objavili takmer vzápätí a pochádzali z kruhov maďarskej iredenty. Z iniciativy jej agenta Františka Jehlicsku sa na falošný pas vydal Andrej Hlinka do Paríža na mierovú konferenciu, kde chcel s nulovou znalosťou o medzinárodnoprávnych podmienkách, za akých sa Slovensku podarilo vymanit´ z Uhorska, ale s o to väščím nadšením "bojovat´ za slovenskú reč", mávajúc týmto medzispolkovým dokumentom.

V priebehu vojny sa tvorili nové zásady uznávania nových štátov a šance Československého národného výboru v Paríži na uznanie budúceho spoločného štátu vzrástli najmae po vstupe USA do vojny v apríli 1917. Z hĺadiska medzinárodného práva k najddvoležiteším dvovodom na uznanie Československa Spojencami patrila jeho armáda - čs. légie, bojujúce na strane Dohody.

Do jeho Dočasného Národného zhromaždenia nastúpili predovšetkým poslanci s riadnym mandátom, zvolení ešte do rakúskeho a uhorského snemu. Česi ich mali desiatky, Slováci dvoch. Zvyšok sa mal doplnit´ menovaním, no i s tým boli veľké problémy. Mnohí Slováci sa v tom čase ešte báli exponovat´ v novom štáte, neveriac, že Uhorsko naozaj definitívne zaniklo. Na voľné kreslá v Slovenskom klube preto nastúpili niekoľkí Česi /napr. Dr.E.Beneš, Dr.A.Masaryková/.

Rovnaká bola aj situácia v súdnictve. Predstava, že na hlavné pozície v justícii nastúpia Slováci, ktorým Maďari dobrovoľne uvoľnia miesta, sa ukázala nereálna. V decembri 1918 vyšlo najavo, že "pre nedostatok slovenských kandidátov" nebolo ani koho na súdy dosadit´.

V marci 1919 Dr.V.Šrobár konštatoval, že "tu sú márne všetky naše ohľady, lebo doterajšie naše súdy, které sme doteraz nemohli nahradit´ a obsadit´ spoľahlivými ľuďmi, stávajú nám všemožné prekážky, takže niektoré súdy vyhlasujú ešte i teraz rozsudky v mene Maďarskej republiky.

Nemáme dosiaľ dostatok našich ľudí. Spočiatku sme si mysleli, že budeme muocť upotrebit´ za sudcov našich ľudí, ale poznali sme, že ich veru nemáme a budeme asi nútení povolat´ aj sudcov z Čiech a Moravy."

Zo štatistiky vyplývalo, že v roku 1910 bolo v Uhorsku 2646 sudcov, z toho jeden Slovák. Už roku 1917 si E. Stodola povzdychol: "Nehovoríme, že je tomu aj v súčasnosti tak, veď je počet slovenských renegátov bohužial´ veľký. Ale smutné faktum zostáva, že sme si nevychovali dostatečný počet národne smýšľajúceho právneho dorostu - o mnoho menej než Rumuni, Nemci a Srbi uhorskí." Chýbala i slovenská právnická terminológia. "Sme bez názvoslovia, nevíme sa o právnych veciach jeden s druhým v našej materinskej reči shovárat´, tým menej vieme niečo poradne napísat´." Vedel, že i keby sa hneď povolilo používanie slovenčiny na súdoch, čo v roku 1911 zákon o súdnom poriadku znemožnil, nikto ju na potrebnej úrovni neovládal.

Pittsburská dohoda je historický dokument. Krajania v USA ním doporučili budúcim občanom ČSR vybudovat´ v novom štáte demokratické zriadenie amerického typu. Prezentovat´ ju však ako akýsi "základný kameň" slovenskej štátnosti či samostatnosti je nielen diletantizmus, ale i znevažovanie medzinárodnoprávne záväzných mierových zmlúv, umožňujúcich vyňatie územia Slovenska spod svätoštefanskej uhorskej koruny.

Je len historickým paradoxom, že o porušovaní dohody najviac vykrikovali tí, pre ktorých demokracia nielenže nebola prioritou, ale po októbri 1938 ju začali najusilovnejšie likvidovať - spolu s československým štátom, ktorý ju garantoval.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz