Ing. Dalibor Plichta
-
Chytráctví a obmysly německé nesmířenosti


Jaké jsou prostředky této vůči nám nesmířené ně­mecké politiky?

Na prvním místě k nim patří dovolávání se lidských práv, která prý byla provedením odsunu pošlapána. Hodně opoždění němečtí obhájci lidských práv přitom nechtějí vidět odsun jako součást doznívající Němci rozpoutané války. Myšlenka lidských práv se v jejich hlavách objevuje, teprve když svou nelidskou totální válku totálně prohráli.

Hlavně však nejsou vůbec s to uznat a pochopit od­sun jako preventivní krok na ochranu nejen lidských práv, ale především lidských životů, které by mohly být znovu ohroženy, kdyby nějaká nová podoba německé vládychtivosti a ujařmování cizích národů chtěla znovu zneužít německých menšin v Polsku, v zemích bývalého Československa nebo v Maďarsku.

Dále k německým sofizmatům patří i rozhořčené odmítání údajně uplatněného principu kolektivní viny. K tomuto českému provinění mělo dojít tím, že bylo nepřátelské a provinilé německé a maďarské obyvatel­stvo zbaveno našeho státního občanství a po zabavení majetku odsunuto ve shodě s článkem XIII "Postu­pimské dohody" do Německa.

Dnešní odsuzovatelé principu kolektivní viny v rám­ci svého tažení proti jeho údajnému uplatnění jaksi sa­mozřejmě při hlásání kolektivní neviny bývalých čes­kých Němců zamlčují dvě důležité věci:

Za prvé uznání a pochvaly, kterými byli tito "ne­vinní" zahrnuti za své zásluhy a podporu nacistické Hitlerovy politiky proti ČSR. Výmluvně se o těchto zá­sluhách vyjádřil sám Konrád Henlein (který jistě vě­děl, o čem mluví), když 4. března 1941 ve Vídni řekl: "V několika letech se podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak důkladně a přivést vnitřní poměry do takového zmatku, že Československo dozrálo k lik­vidaci. K tomu všemu však mohlo dojít jen proto, že všichni sudetští Němci (das ganze Sudetendeutsch­tum) se stali nacionálními socialisty. "(15)

Za druhé zamlčují skutečnost, že jak pokud jde o zbavení československého občanství, tak pokud jde o konfiskaci nepřátelského majetku a odsun provini­lých osob, byly z těchto opatření vyňaty všechny osoby, které prokázaly, že "zůstaly věrny Českosloven­ské republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem", jak stanovily ústavní de­krety č. 33/1945 a č. 108/1945.

Z odsunu bylo vyňato celkem 196 000 osob (a pří­slušníků jejich rodin). Z toho

26 000 antifašistů, 22 000 odborníků, 12 000 horníků, 10 000 ostatních.

88 614 takovýchto osob se k vystěhování, kona­nému za jiných podmínek (týkajících se např. ma­jetku), než byly podmínky stanovené pro odsun, při­hlásilo dobrovolně. Asi 185 000 registrovaných příslušníků německé národnosti žilo v ČSR ještě po roce 1948. Princip kolektivní viny tedy, jak je zřejmé, nebyl uplatněn.

V této souvislosti je zajímavé, že právě ti, kdo nej­víc a nejhalasněji brojí proti našemu údajnému uplat­nění principu kolektivní viny a vědí, že jejich řeči o tom neodpovídají pravdě, domáhají se (jako F. Neu­bauer) stejně vehementně kolektivního práva na ná­vrat. (16)

Tohoto zkreslování se vlivem svých poradců z kruhů bývalých českých Němců dopustil i bývalý předseda německých sociálních demokratů Scharping za své návštěvy v Praze, když řekl, jako by se nás to týkalo: "Budoucí Evropa nemůže být postavena na po­jmech kolektivní vina a kolektivní odsouzení. Musí být nalezena cesta, jak tuto otázku po dohodě sprovo­dit se světa. Po dohodě také s postiženými" (17) (rozuměj odsunutými Němci). - Bohužel se tomu nedá rozumět jinak, než že i v případě volebního vítězství a vlády sociálních demokratů v SRN zůstávali bychom nadále vystaveni tlakům oněch "postižených" a museli by­chom počítat s jistým porozuměním německé vlády pro jejich požadavky. (Zároveň je však třeba uvést, že Rudolf Scharping v době, kdy byl předsedou SPD, za svou stranu prohlásil, že SPD nikdy nebude podporo­vat kolektivní návrat bývalých českých Němců do České republiky ani jejich požadavky o odškodnění. Nadto došlo v květnu 1995 k dohodě mezi SPD a ČSSD, že obě strany považují minulost za definitivně uzavřenou.)

Odčinění údajné kolektivní křivdy si představují or­ganizace bývalých českých Němců (ale až na malé vý­jimky i německé politické strany) v podstatě úplně stejně.

Nejen pan Neubauer, ale i sociálně demokratická Seligerova obec (a s ní i SPD) nebo katolické sdružení Ackermann-Gemeinde (a s ním CSU a CDU), prostě všichni užívají pro odsun termínu "vyhnání", označují odsun za protiprávní, za odporující mezinárodnímu právu, všichni mluví o zachování nebo opětném zís­kání práv sudetských Němců jako "etnické skupiny" (ve smyslu "volksgruppe", čímž je, jak jsme už uká­zali, míněno něco jiného než "menšina"). Všichni mluví o "právu na vlast", téměř všichni o "právu na návrat" a o odškodnění bývalých českých Němců Čes­kou republikou, přestože bylo odsunutým vyplaceno odškodnění německou vládou, jak k tomu byla zavá­zána ve smyslu "Smlouvy tří západních velmocí se SRN" z 26.5.1952. (Každá i nedospělá osoba dostala průměrně 8 500 marek.)

Shoda všech spolků bývalých českých Němců na těchto požadavcích, jakož i skutečnost, že se za tyto požadavky staví i vládnoucí politické strany, je vý­mluvným dokladem pro to, co jsme označili za nesmí­řenost německé politiky nejen bývalých českých Němců, ale Němců vůbec. (Přitom ponechávám stra­nou postoje takového Witiko-Bundu, jehož předseda Staff se v Praze nechal slyšet, že "Čechům patří jen část jejich nynějšího území, protože druhá část byla vždy obývána Němci".)

Všechny tyto požadavky směřují k tomu, aby se z nynější ani ne půlprocentní rozptýlené menšiny (podle posledního sčítání obyvatelstva se k německé národnosti přihlásilo 48 000 občanů České republiky) vytvořila nikoli jen větší menšina, nýbrž „volks­gruppe", která by byla něčím víc než pouhou menši­nou, neboť by měla právní subjektivitu, jistá kolek­tivní práva, včetně práva na odtržení od České republiky. A pokud by to tak daleko, tj. k odtržení, ne­došlo, protože by to v rámci Evropské unie ani nebylo zapotřebí, měla by tato politika posilování německého živlu u nás usnadňovat hospodářskou a poté i politic­kou kolonizaci našich zemí.

Dlouhodobým záměrům vytvořit u nás poměry, kdy by již nebylo možno mluvit o České republice jako o národním státě, měl by posloužit nejen hromadný návrat odsunutých Němců, jejich dětí a vnuků, jak si to představuje sudetoněmecké krajanské sdružení, když mluví o "právu na vlast" i pro děti a vnuky a snad všechny potomky odsunutých, pro všechny, kdo mají "sudetskou krev".

Těmto záměrům by mělo posloužit i brzké přijetí zá­konů, které by právně zvýhodňovaly Němce při jejich usazování se v České republice a poskytovaly jim vý­sadu, aby se mohli u nás usazovat ještě před tím, než se Česká republika případně stane členem Evropské unie. Jednoznačně se v tomto smyslu vyjádřil u příle­žitosti podpisu "Smlouvy o dobrém sousedství a přá­telské spolupráci" sám H. Kohl.

Témuž účelu mají sloužit i německé nabídky nebo požadavky, aby se Němci mohli už teď podílet na roz­voji "staré vlasti".

Nástrojem této politiky měl být i nápad (mezitím již spolkovou vládou odmítnutý) na zavedení dvojího ob­čanství pro bývalé naše Němce, aby se mohli podílet na probíhající privatizaci našeho hospodářství. - Věc ztroskotala u německé vlády jen na tom, že toto "ře­šení" bylo na české straně podmiňováno prohlášením německé strany o nulitě "Mnichovské dohody" od sa­mého počátku. Podle některých mluvčích bývalých českých Němců (například R. Hilfa) (18) udělala tehdy spolková vláda chybu, protože to prý "byla ve skuteč­nosti praktická cesta k vyrovnání". - Dá se očekávat, že se snahy najít pro bývalé české Němce možnost opětného získání našeho občanství objeví v nějaké nové podobě znovu. Požadavek dvojího občanství pro bývalé české Němce, kteří se vrátí do České repub­liky, byl znovu opakován i na letošních jejich srazech.

K nástrojům této expanzivní politiky patří i požado­vaný statut "voksgruppe", prosazovaný landsmanšaf­tem pro budoucí rozmnoženou německou menšinu u nás. Neboť ta by se nehodlala spokojit s takovým statutem, jaký pro menšiny vypracovala Helsinská konference (KBSE) nebo jaký odpovídá formulacím vídeňské konference o menšinách v roce 1993. V těchto dokumentech totiž žádné právo na odtržení obsaženo není a naopak je v nich stanovena povinnost menšiny respektovat územní celistvost státu, v němž menšina žije, a povinnost loajality vůči němu.

A konečně mají těmto německým expanzivním zá­měrům napomáhat všelijaké zamýšlené česko-ně­mecké orgány, diskusní fóra a shromáždění, kde by se nám jako partneři vnutili "krajané", představitelé oné "volksgruppe", která se zároveň domáhá "práva na vlast" i práva na odtržení. Berndt Posselt (který do­provázel státního ministra vnitra H. Waffenschmidta na jeho návštěvě v České republice) se nechal slyšet, že "je nevyhnutelné, aby česká vláda, český parla­ment, landsmanšaft a zastupitelstvo zde žijících Němců zasedlo k jednomu stolu" (19). Samozřejmě, že by se u tohoto stolu, v tomto podivně složeném shro­máždění jen připravovala cesta k prosazení toho, co se Němcům nepodařilo prosadit v jednáních o obou česko-německých smlouvách - z roku 1973 a z roku 1992.

Německá politika nesmířenosti s výsledky druhé světové války (je to vlastně už její druhé vydání, s prv­ním jsme se setkali po první světové válce) zkušeně využívá důsledků politických změn, k nimž došlo po nástupu Gorbačova a po ukončení studené války, po změnách, které se jí jeví jako "nezadržitelný vzestup Německa k nejmocnější mocnosti v Evropě ..., k moc­nosti, které Spojené státy americké, aby si mohly udr­žet NATO jako svůj nástroj, přisoudily vedoucí úlohu v Evropě" (20).

Mohli jsme v této souvislosti v německém tisku číst, že došlo "k úplnému zvratu nejen stavu z roku 1945, ale také z roku 1918"(21). Je odsuzována nejen "Postupimská dohoda", ale i "Versailleská smlouva". Důvod k jejich odmítání nacházejí jejich kritikové v okolnosti, že oba tyto dokumenty byly založeny na německé porážce. Jako z udělání jak "Versailleská smlouva", tak "Postupimská dohoda" patří k základ­ním kamenům naší státnosti. Nemůžeme se proto di­vit, slyšíme-li od "revizionistů pro svobodu", že vznik Československé republiky byl "omyl", "chybná kon­strukce" ("fehlkonstruktion"), že ČSR byl "potrat", dítě mrtvě narozené, neschopné života, bez práva na život.

Ruku v ruce s touto protičeskou politikou jde i snaha vnutit nám jiný pohled na naše dějiny, jiný, než k jakému dospěli naši historikové, Palacký a jeho pokračovatelé, a jaký získal český národ svou staletou zkušeností. Své národní obrození a svůj boj o politické zrovnoprávnění s německým živlem v českých zemích měli bychom podle těchto oprávců našich dějin vidět jako ošklivý nacionalistický pokus Němce u nás utla­čovat. Pravdu o vzniku a budování ČSR bychom ne­měli hledat v Peroutkově Budování státu nebo do­konce ve spisech Masaryka a jeho spolupracovníků. Jejími majiteli jsou hlasatelé velkoněmectví a jeho germanizujícího kolonizačního poslání ve světě. Jejími majiteli jsou nebo by pro nás měli být ti, kdo byli a dosud jsou nejen proti takovým "potratům", jako byl vznik ČSR, ale i proti pouhému početí myšlenky na národní nezávislost tam, kde chce vládnout němectví.

Jsme odkazováni, abychom hledali pravdu o své údajné vině za "rozbití" Rakouska jinde: U těch, kdo byli pravými viníky jeho pádu, u Velkoněmců a ra­kouských a českých Němců, o nichž Karl J. Newman ve své knize "Zerstörung und Selbstzerstörung der Demokratie, Europa 1918 - 1938" napsal, že "čeští Němci svým velkoněmeckým a ještě více všeněmec­kým postojem byli hrobaři Rakouska a předchůdci na­cismu". (Bruno Kreisky se v jedné besedě ve vídeň­ském rozhlase vyjádřil podobně: "Rakousko nerozbil Masaryk, nerozbili je Češi, ale rakouští Němci, kteří se nechtěli vzdát své nadvlády a snažili se udržet Če­chy v postavení občanů druhé kategorie.")

V pozadí těchto snah naroubovat, vštípit nám svůj protičeský pohled na naše dějiny a na politickou práci mnoha generací je úmysl zbavit nás historické paměti, učinit z naší společnosti tvárnou a poddajnou hmotu, která se bez odporu nechá uhníst do podoby, jakou jí silná cizí ruka přisoudí. Podkopat naši státnost osla­bováním našeho vnitřního ztotožnění s vlastním stá­tem, tak těžce a tak dlouhým zápasem vybojovaným.

S tažením proti české dějinné paměti souvisí i ta­žení proti tomu, čemu říkáme vědomí příslušnosti ke kulturnímu, jazykovému, dějinnému a politickému společenství, jakým je v nejplnější míře národ.

Zatímco v celém vyspělém světě platí, že snahy o probuzení nebo sjednocení národa nebo získání jeho nezávislosti jsou projevem kulturního zrání daného společenství, našim snahám neseným v tomto duchu je nasazována psí hlava "nacionalismu", něčeho, od čeho by se měl slušný člověk odvrátit, před čím by se měl chránit jako před bacilem, jak nás poučoval Scharping. (21)

Je ovšem zajímavé, že zatímco v Praze řekl Schar­ping 5. dubna 1994, že "zvláštní nebezpečí nejen osvobozeným částem Evropy, ale celé Evropě znamená bacil nacionalismu", na Varšavské univerzitě o pět týdnů později, 10. května 1994, považoval za vhodné mluvit docela jinak, projevit uznání pro národní hnutí v Polsku a v Evropě. Řekl tam: "Národní hnutí bylo vždycky výraznou součástí demokratického hnutí celé Evropy. A zůstalo jím dodnes."

U nás jako by se v některých učenlivých kruzích spíše než uznání "národnímu hnutí" jako součásti de­mokratického hnutí ujímalo varování před "bacilem nacionalismu". A tak jsme mohli slyšet, že vědomí ná­ležitosti k onomu mnohostrannému společenství, ja­kým je národ, označované krátkou cestou hanlivě za "nacionalismus", je vlastně "reliktem pradávného kmenového pojetí světa" a že je výrazem "holé pospo­litosti krve". (23)

Není zde místo, abychom se zabývali podstatnými rozdíly mezi "nacionalismem" českým a "nacionalis­mem" německým nebo např. francouzským, rozdíly, které tolika dnešním odsuzovatelům "nacionalismu" jaksi unikají. Ale snad stačí poznamenat, že český "nacionalismus" po celý čas usilovalo to, aby český národ dosáhl rovného politického postavení s Němci (anebo i Maďary) v bývalé habsburské monarchii. Ně­mecký "nacionalismus" že byl naproti tomu vždycky antidemokratický, antiliberální a vždycky přesvěd­čený o zvláštním poslání německého národa, předur­čeného k hegemonii. A vykvetl do podoby, kterou nej­lépe charakterizují slova, jež pronesl Hitler v létě1932 v rozhovoru s Hermannem Rauschingem: "Ne­existuje žádné právo pro všechny... Nikdy proto ne­přiznám jiným národům stejné právo jako národu německému. "("Es gibt kein Recht für alle ... Nie werde ich daher anderen Volkern das gleiche Recht wie dem deutschen zuerkennen..." ) (24)

Od zlehčování významu uvědomělosti národního společenství a od jeho odmítání jako něčeho nežádou­cího, co prý je "v hlubokém rozporu se základními ci­vilizačními hodnotami dnešního světa", (25) je už méně než krok k odmítání myšlenky národního státu. A o to, zdá se, právě jde.

Zrelativňování instituce národního státu je zcela v souladu s cíli a politikou mnichovské organizace "Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus" (INTEREG), která pod záminkou ochrany menšin usiluje o nové uspořádání Evropy právě odbouráváním instituce národního státu. Spolu­práci národních států chce tato organizace nahradit spoluprací "regionů". (Mimochodem, není pozoru­hodné, jak u nás jaksi z ničeho nic a zdánlivě samo od sebe zdomácnělo mluvení o "regionech" a jak se tím přibližujeme německým představám o Evropě "regi­onů" ?) "Přeshraniční spoluprací" a překonáváním, nebo rušením hranic národních států má být podle těchto představ uvolněna cesta "velkoprostorové orga­nizaci kontinentu", samozřejmě v režii Německa, pro­tože je to vlastně jeho historické poslání, k němuž je Německo "vzhledem ke své zeměpisné poloze, veli­kostí a dějinám zvláště způsobilé", jak prohlašují i jeho oficiální místa. - K zakladatelům organizace INTEREG, sloužící tradičním cílům německé zahra­niční politiky, samozřejmě patří Otto von Habsburg. Ale jsou mezi nimi i němečtí sociálně demokratičtí politici Volkmar Gabert a Peter Glotz, známí v souvis­losti s diskusemi kolem požadavků bývalých českých Němců.

Nesporná přednost a výhoda národního státu, v němž hledání a uskutečňování společné vůle je vzhledem k jeho národnostní sourodosti podstatně snadnější než ve státě mnohonárodním (zvláště když některá jeho "volksgruppe" by se mohla stát nástro­jem silného souseda, jak jsme to poznali), je s po­stranními úmysly označována za slepou uličku. Prý "zásada každému národu jeho vlastní stát rozpoutává v oblastech mísení národů strašné konflikty" (26). Jako kdybychom neznali i z nejnovějších dějin konflikty, jejichž zdrojem nebylo národní uvědomění a jejichž strůjci nebyly národy, nýbrž náboženští fanatici, mul­tinacionální koncerny nebo jiné zájmové skupiny.

Musí snad být u nás myšlenka a skutečnost národ­ního státu zpochybňována a odmítána jenom proto, abychom se povolněji otvírali návratu bývalých čes­kých Němců a jejich potomků do třetího a čtvrtého kolena? Proč není odsuzován národní stát Dánů, Francouzů, Holanďanů nebo Italů? Proč němečtí od­půrci národního státu tak rychle a ochotně souhlasili s ustavením nových národních států ve Slovinsku a Chorvatsku?

Proč je nám s výčitkami, že se zpronevěřujeme Ma­sarykovu závazku učinit z ČSR vzorný mnohonárodní demokratický stát, dnes vnucována idea mnohonárod­ního státu, nebo dáván nám mnohonárodní stát přinej­menším jako vzor, když naše politické společenství už padesát let není mnohonárodní?

Jak by se dalo čekat, mají "revizionisté pro svo­bodu" vedle zavrhování národního českého státu a do­poručování státu mnohonárodního ještě jeden recept na řešení česko-německého "problému" a na uspoko­jení svých tužeb: "Integrovanou Evropu".

Tento prostředek, tato cesta jevila se jim jako je­diná spolehlivá, už když v roce 1961 odhlasovávali dvacet bodů svého "Stanoviska k sudetoněmecké otázce, zaujatého plénem Sudetoněmecké rady a přija­tého 7. května 1961 Spolkovým shromážděním sude­toněmeckého krajanského shromáždění". V jeho dva­cátém bodu se zde praví: "Budoucí poměr mezi sudetskými Němci, Čechy a Slováky může být uspoko­jivě uspořádán jen v rámci celoevropské integrace."

Nemusíme být na pochybách, že podle těchto před­stav by šlo o Evropu, která do sebe vstřebala a v sobě spojovala jen jakési země, nikoli státy. Ty by v ní za­nikly. Šlo by o Evropu bez vnitřních hranic, o Evropu vedenou "nejsilnější mocností kontinentu", mocností, "které americká světová mocnost přiřkla v Evropě ve­doucí úlohu".

Stará myšlenka revizionistických kruhů využít "ev­ropské integrace" pro vlastní cíle je stále živá. Nejno­věji se k ní přiznává v Sudetendeutsche Zeitung ze 7. 6. 1996 i známý exponent bývalých českých Němců Berndt Posselt a s nadějemi konstatuje "po­stupné proměňování zahraničně politických vztahů v evropské vztahy vnitropolitické". A dodává, že o žádných vztazích prý to neplatí tolik jako o vztazích Čechů a Němců, vzhledem k tomu, že tzv. sudetští Němci jsou jen vyhnanými krajany Čechů. Vývoj podle Posselta směřuje k tomu, že se (v našem pří­padě) záležitosti české zahraničnf politiky budou ve stále větší míře stávat záležitostmi vnitřní politiky "integrované Evropy" (což prakticky znamená záleži­tostmi vnitřní politiky SRN).

Starých cílů není třeba a není ani vždy možno do­bývat starým způsobem - kanonádou z "tlustých Bert" nebo dělových člunů. Zvláště když jsou po ruce pro­středky jiné. Modernizuje se i technika podmaňování.

A samozřejmě procházejí proměnami i samy po­doby podmanění.


Poznámky

15. Cituji z knihy Heinricha Giegolda "Tschechen und Deutsche. Die Ge­schichte einer Nachbarschaft", vyd. Frankenpostverlag 1993, str. 69. 16. V rozhovoru s M. Klenem, otištěném v Národním osvobození 21.3.1995.

17. R. Scharping v přednášce "Europäische Perspektiven in der neunziger Jah­ren", proslovené v Praze v Lidovém domě 5.4.1995.

18. Hilf v citovaném článku, str. 205.

19. Citováno podle Lidových novin z 18.5.1993.

20. R. Hilf v citovaném článku, str. 205.

21. R. Hilf v citovaném článku, str. 205.

22. R. Scharping v zmíněné přednášce.

23. V. Havel v projevu ke státnímu svátku České republiky 28. října 1995.

24. Citováno z "Bayerisch-Bähmische Nachbarschaft", Mnichov 1992, str. 182.

25. V. Havel ve zmíněném projevu.

26. R. Scharping v zmíněné přednášce.

Z publikace Nesmířenost a nesmiřitelnost německé politiky


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz