Dopis ministru školství


Vážený pan

ministr Marcel Chládek

MŠMT ČR Karmelitská 7

18 12 Praha 1

V Praze 11. února 2014

Vážený pane ministře,

dovolte, abych Vám v prvé řadě blahopřál k Vašemu jmenování do funkce ministra nové české vlády. Byl bych rád, kdybychom s Vámi k oboustranné spokojenosti mohli spolupracovat

Obracím se na Vás jménem Českého svazu bojovníků za svobodu. Jde o organizací dobrovolnou, nestranickou a nezávislou, která sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jejich rodinné příslušníky a pozůstalé i sympatizanty. Jejím posláním je mj. přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti i o mravní čistotu společnosti na základě principu rovnosti občanů, ale také se podílet na uchování paměti národa. Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu byly pravdivě zpracovány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace.

V minulém roce se konal náš IX. sjezd, na němž bylo rovněž přijato usnesení, jehož znění přikládám.

Vážený pane ministře,

máme příležitost při pozváních na školní besedy poznávat úroveň znalostí studentů o slavných obdobích našich novodobých i středověkých dějin. Se znepokojením zjišťujeme, že v tomto směru jsou vědomosti a informace o naší historii mizivé a často zkreslené.

Mládež je ve své většině dezorientovaná vlivem médií. Rovněž různé publikace o historii se zaměřují na hrdinství a slávu jiných národů a osob, než na hrdinství při boji za svobodu a lidství českého národa.

Nemenší roli hrají také schválené učebnice dějepisu, jež používají vyučující, líčící často osobnosti a děje neobjektivně, jakož i nedostatečná příprava učitelů, kteří sami mají jen povrchní nebo zkreslené znalosti o přednášené látce. Znepokojuje nás také naprostá neúcta mládeže ke státním symbolům. Jako příklad uvádím, že při vzpomínce na slavné parašutisty u pomníku v Technické ulici v Praze 6, přecházejí studenti bez povšimnutí a rušivě i při hymně. Podle některých pramenů mladí Češi patří k nejvíce odnárodněným z celé Evropy!

Dovolím si poznamenat, že nejde o formalitu. Podle našeho názoru jde o budoucnost a důstojnou existenci českého státu, který musí obhájit své národní zájmy, svůj význam a postavení v Evropě. To budoucí generace dokážou jen v případě, že se naučí být hrdé na svůj původ, na slavná období dějin českého národa, jehož svoboda byla vybojována předky za velikých obětí.


Vážený pane ministře,

jsme přesvědčeni, že vyslyšíte naši prosbu a budete hledat prostředky, jak zkvalitnit výuku i v oblasti dějin českého národa. Rychlost, s jakou jste reagoval na podnět ČSBS o nevhodné Cvičebnici pro předškoláky nazvanou Naše země, nás velice potěšila. Za Vaše stanovisko děkujeme.

Pokud Vám to pracovní povinnosti dovolí, bylo by nám ctí, kdybyste přijal zástupce našeho svazu a Vlasteneckého fóra, v jehož čele také stojím, abychom V ás o naší činnosti mohli informovat osobně. Současně bychom Vám rádi předložili naše návrhy a podněty, které by mohly přispět k výraznému zlepšení výuky dějin v našich školách.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Vodička

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz