Benedikt XVI.

Caritas in veritate

IV. část


ČTVRTÁ KAPITOLA


ROZVOJ NÁRODŮ, PRÁVA A POVINNOSTI, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


43. "Všeobecná solidarita je realitou, která nám přináší ne­jen dobrodiní, ale také povinnosti:“ Mnoho lidí se dnes přiklání k názoru, že kromě sebe nejsou nikomu nic povi­nováni. Domnívají se, že jsou nositeli pouze práv, a často mají velké obtíže s dozráváním k odpovědnosti za integrální rozvoj svůj i druhých lidí. Je tedy důležité podněcovat no­vou reflexi o tom, že práva, nemají-li se stát čirou svévolí, předpokládají povinnosti. V současnosti jsme svědky tíži­vého protikladu. Na jedné straně se vymáhají práva, mající nahodilý a postradatelný ráz, přičemž se nárokuje jejich uznání a šíření ze strany veřejných struktur, a na druhé stra­ně jsou zneuznávána a pošlapávána elementární základní práva velké části lidstva. Často se konstatuje souvislost mezi vymáháním práva na zbytečnosti, nebo dokonce na výstřelky či neřesti v bohatých společnostech, a nedostat­kem jídla, pitné vody, základního vzdělání a zdravotní péče v některých oblastech zaostalého světa a na periférii vel­kých metropolí. Tato souvislost spočívá v tom, že jsou-li in­dividuální práva zbavena rámce povinností, jež jim dávají plný smysl, stávají se pomatenými a spouštějí spirálu prak­ticky neomezených požadavků, zbavených jakýchkoli krité­rií. Přílišné zdůrazňování práv ústí v opomíjení povinností. Povinnosti vymezují práva, protože poukazují na antropo­logický a etický rámec, jehož jsou práva součástí, aby se ne­stala svévolí. Povinnosti proto posilují práva: povinnosti podněcují k obraně a prosazování práv jako k úkolu, který je třeba přijmout ve službě dobru. Jsou-li však práva založena pouze na usneseních občanských shromáždění, mohou být kdykoli změněna a z obecného povědomí se poté vytrácí povinnost respektovat je a dodržovat. Vlády a mezinárodní organizace tak mohou zapomínat na objektivitu a „nezada­telnost" práv. Když k tomu dochází, opravdový rozvoj náro­dů je ohrožen. Takové postoje znevažují autoritu meziná­rodních organizací především u těch zemí, které nejvíce potřebují rozvoj. Tyto země totiž na mezinárodním spole­čenství žádají, aby jako svou povinnost přijalo pomoci jim stát se „budovateli své vlastní šťastné budoucnosti", to znamená aby na sebe vzaly své povinnosti. Sdílení vzájem­ných povinností podněcuje lidi k aktivitě mnohem víc než jen dožadování se práv.


44. Pojetí práva povinností v perspektivě rozvoje musí vzít v úvahu také problémy spojené s populačním růstem. Je to velmi důležitý aspekt opravdového rozvoje, protože se týká nezadatelných hodnot života a rodiny. Považovat popu­lační růst za hlavní příčinu zaostalosti je omyl dokonce i z ekonomického hlediska. Stačí na jednu stranu pomyslet na významné snížení dětské úmrtnosti a prodlužování prů­měrného věku v ekonomicky rozvinutých zemích, a na dru­hou stranu na zjevné známky krize ve společnostech, které vykazují znepokojivě se snižující porodnost. Náležitá po­zornost musí být věnována odpovědnému plánování rodi­čovství, jež představuje mezi jiným pozitivní přínos k inte­grálnímu lidskému rozvoji. Církev, jíž leží na srdci opravdový rozvoj člověka, naléhavě doporučuje plnou úctu k lidským hodnotám, což platí i pro oblast sexuality. Sexua­litu nelze redukovat na prostý hedonismus a zábavu: ob­dobně není možno sexuální výchovu redukovat na technic­ký návod, jehož jediným účelem je ochrana dotyčných osob před případnou nákazou či „rizikem" početí. Znamenalo by to ochuzovat a opomíjet hluboký význam sexuality, vý­znam, který naopak musí uznat a odpovědně přijímat jak jednotlivci, tak komunita. Tato odpovědnost zapovídá po­kládat sexualitu za pouhý zdroj rozkoše i to, aby byla zata­hována do politiky násilného plánování rodičovství. V obou případech jde o materialistické koncepce a o takovou poli­tiku, v níž jsou lidé vposled vystavováni různým formám násilí. Proti tomu je třeba klást důraz na to, že primární prá­vo v této oblasti mají rodiny,I nikoli stát a jeho restriktivní politika, a zajistit přiměřenou výchovu rodičů.

Morálně odpovědná otevřenost vůči životu představuje spo­lečenské a ekonomické bohatství. Velké národy byly schopny vymanit se z chudoby mimo jiné díky velkému počtu a schopnostem svých obyvatel. Na druhou stranu kdysi vzkvétající národy prožívají nyní období nejistoty, někdy i úpadku, a to v důsledku klesající porodnosti, která je hlav­ním problémem blahobytných společností. Snížení počtu narozených dětí někdy i pod hranici takzvané „prosté re­produkce" způsobuje krizi systému sociálního zabezpečení, zvyšuje jeho náklady, vede k snižování uložených úspor, a tím i finančních zdrojů nezbytných pro investice, omezuje možnost disponovat kvalifikovanými pracovními silami, a tak ubývá „mozků", z nichž může národ čerpat pro své po­třeby. Málo, někdy i velmi málo početným rodinám hrozí nebezpečí ochuzení sociálních vztahů a neschopnost zajis­tit účinné formy solidarity. Tyto situace jsou příznakem sla­bé důvěry v budoucnost a znamením morální únavy. Spole­čenskou, ba dokonce i ekonomickou nutností se tak stává předkládat budoucím generacím krásu rodiny a manželství, i skutečnost, že tyto instituce jsou v souladu s nejhlubšími požadavky srdce i s důstojností lidské osoby. V tomto ohle­du jsou státy povolány zavádět politiku, prosazující centrál­ní postavení a integritu rodiny, jež je založena na manželství mezi mužem a ženou, první a životodárné buňce společ­nosti, a starat se o její ekonomické a finanční problémy s ohledem na její vztahovou podstatu.


45. Odpovídat na nejhlubší morální potřeby lidské osoby má významný a blahodárný dopad i na ekonomické rovině. Ekonomika totiž ke svému řádnému fungování potřebuje eti­ku; ne jakoukoli etiku, ale etiku přátelskou k lidské osobě. Dnes se v ekonomické, finanční a podnikatelské oblasti o eti­ce hodně mluví. Vznikají výzkumná centra i vzdělávací kur­zy zaobírající se „podnikatelskou etikou" (business ethics); v rozvinutém světě se šíří systém etických auditů, sledující linii ideového hnutí spjatého se společenskou odpovědností podnikání. Banky nabízejí takzvané „etické" účty a investič­ní fondy. Rozvíjí se „etické financování" především prostřed­nictvím mikrokreditů a obecněji mikrofinancování. Tento vývoj dochází uznání a zasluhuje si širokou podporu. Jeho pozitivní účinky lze zaznamenat i v méně rozvinutých ob­lastech světa. Je ale dobré vypracovat i solidní rozlišovací kritérium, neboť zjevně dochází i k jistému zneužívání pří­vlastku „etický". Je-li ho užíváno příliš obecně, označuje vel­mi různorodé obsahy. Může to dojít až tak daleko, že pod tímto označením se skrývají rozhodnutí a závěry, které od­porují spravedlnosti a pravému dobru člověka.

Velmi totiž záleží na referenčním morálním systému. K to­muto tématu přináší sociální nauka církve svůj zvláštní pří­nos, který je založen na stvoření člověka „k obrazu Božímu" (Gn 1,27) - z této skutečnosti vyplývá nezcizitelná důstoj­nost lidské osoby, stejně jako transcendentní hodnota při­rozených morálních norem. Ekonomické etice, která by od­hlížela od těchto dvou pilířů, by nevyhnutelně hrozilo, že ztratí svou morální kvalitu a instrumentalizuje se; přesněji řečeno, hrozilo by jí, že bude podřízena stávajícím ekono­mickým a finančním systémům, místo toho, aby korigovala jejich selhání. Kromě jiného by nakonec ospravedlňovala fi­nancování eticky sporných projektů. Slovo „etický" dále ne­smí být užíváno způsobem ideologicky diskriminujícím, ja­ko kdyby snad platilo, že iniciativy, které tento přívlastek nezdobí, nejsou etické. Je zapotřebí usilovat - a je podstat­né to na tomto místě zdůraznit! - nejen o to, aby vznikaly „etické" sektory či segmenty ekonomiky a financování, ale aby veškerá ekonomika a veškeré financování byly etické, a to nejen díky vnější nálepce, ale respektováním vnitřních požadavků, jež jsou jejich povaze vlastní. Sociální nauka církve o tom mluví velmi jasně, když připomíná, že ekono­mika ve všech svých odvětvích je dílčí oblastí mnohostran­ného lidského konání.


46. Uvažujeme-li o tématech souvisejících se vztahem mezi podnikáním a etikou a o vývoji, jímž prochází výrobní sys­tém, zdá se, že dosud platné rozlišení mezi podniky zaměře­nými na zisk (profit) a neziskovými organizacemi (non pro­fit) už není plně schopno postihnout skutečnost či nabídnout praktické směřování do budoucna. V posledních desetile­tích vznikl rozsáhlý prostor ležící mezi oběma typy podni­ků. Tvoří ho tradiční podniky, které se ovšem zavazují doho­dami o sociální pomoci k podpoře zaostalých zemí; nadace spjaté s jednotlivými podniky; podnikatelské skupiny, které sledují sociálně zaměřené cíle; rozmanitý svět zástupců tak­ zvané občanské ekonomiky či „ekonomie společenství". Ne­jde jen o „třetí sektor", ale o novou rozsáhlou a vnitřně čle­něnou realitu, spojující soukromý a veřejný sektor, která sice nevylučuje zisk, ale považuje ho za nástroj k dosažení lid­štějších a sociálních cílů. To, zda tyto podniky rozdělují zisky, či nikoli, nebo zda jejich právní forma odpovídá zavede­ným zvyklostem, je druhotné vzhledem k jejich ochotě chápat zisk jako prostředek k dosažení lidštějšího trhu a spo­lečnosti. Je třeba doufat, že tyto nové typy podniků budou v každé zemi úspěšné při hledání vhodného právního a da­ňového systému. Aniž by se snižovaly význam a ekonomic­ká a společenská prospěšnost zavedených forem podnikání, působí tyto nové formy na to, aby ekonomické subjekty stále jasněji a plněji přebíraly své povinnosti. A nejen to. Sama pluralita institucionálních forem podnikání dává vzniknout nejen lidštějšímu, ale také soutěživějšímu trhu.


47. Rozšíření různých typů podniků, zejména těch, jež jsou schopny chápat zisk jako nástroj k dosažení cíle, jímž je lid­štější trh i společnost, musí být sledováno i v zemích, které trpí vylučováním či marginalizací z globálního ekonomic­kého řetězce. V těchto zemích je velmi důležité postupovat vpřed za pomoci projektů založených na vhodně koncipo­vané a řízené subsidiaritě, která slouží především k posílení práv, ale počítá také s přebíráním příslušných odpovědnos­tí. V rozvojových programech se musí dbát na zásadu ústřed­ního postavení lidské osoby, která na sebe musí primárně brát odpovědnost za rozvoj. Hlavním zájmem je zlepšení životních podmínek konkrétních lidí v určité oblasti, aby se mohli ujmout oněch povinností, které jim nynější nouze nedovoluje plnit. Starostlivost nesmí být nikdy abstraktní postoj. Mají-li se rozvojové programy přizpůsobit jednotli­vým situacím, musí být flexibilní; příjemci pomoci by měli být přímo zapojeni do vytváření projektů a stát se hlavními aktéry při jejich uskutečňování. Protože neexistují univer­zálně platná řešení, je stejně nezbytné používat kritéria pro pečlivé monitorování i drobných zlepšení z hlediska solida­rity. Mnohé závisí na tom, jak jsou programy konkrétně ve­deny. „Hlavní odpovědnost za svůj rozvoj nesou samy národy. Této odpovědnosti však nemohou dostát, zůstanou-li vzájemně izolovány.“ Tato slova Pavla VI. Platí tím více dnes, kdy se náš svět postupně stále více integruje.Dynamická integrace v sobě nemá nic mechanického. Řešení je třeba hledat s ohledem na život národů a konkrétních lidí na základě obezřetného hodnocení každé situace. Vedle velkých projektů je zde prostor pro malé projekty; především je ale zapotřebí skutečné mobilizace všech subjektů občanské společnosti, tady jak právnických, tak i fyzických osob.

Mezinárodní spolupráce si žádá lidí, kteří se na ekonomickém a lidském rozvoji podílejí tím, že svou solidaritu vyjadřují přímo na místě, doprovázením, vzděláváním a projevováním respektu. Z toho hlediska by se samy mezinárodní organizace měly ptát na skutečnou efektivitu svých často velmi nákladných byrokratických a administrativních aparátů. Někdy se stává, že příjemci pomoci se stávají podřízenými svých dárců a chudí slouží k vydržování přebujelých byrokratických organizací, jež si na vlastní provoz ponechávají příliš vysoké procento zdrojů určených původně na rozvoj. Bylo by proto v tomto ohledu žádoucí, aby se všechny mezinárodní agentury i nevládní organizace zasadily o naprostou transparentnost,. Informovaly dárce i veřejnost o percentuálním podílu z přijatých peněz, alokovaných do programů spolupráce, o skutečném obsahu těchto programů a konečně o skladbě výdajů institucí samotných.

48. Téma rozvoje je dnes těsně spojeno i s povinnostmi, vyplývajícími ze vztahu člověka přírodnímu prostředí. Toto prostředí daroval Bůh všem a za jeho užívání máme odpovědnost vůči chudým, vůči budoucím generacím i celému lidstvu. Považuje-li se příroda a především lidská bytost za plod čiré náhody nebo evolučního determinismu, oslabuje se ve svědomí lidí vědomí odpovědnosti. Věřící poznává v přírodě podivuhodný výsledek Božího stvořitelského pů­sobení, který člověk smí s ohledem na vnitřní rovnováhu samotného stvoření odpovědně užívat k uspokojení svých oprávněných materiálních i nemateriálních potřeb. Pokud se toto pojetí vytrácí, považuje člověk přírodu buď za nedo­tknutelné tabu, nebo ji naopak vykořisťuje. Ani jeden z těch­to postojů však není v souladu s křesťanským pohledem na přírodu, plod Božího stvoření.

Příroda je vyjádřením plánu lásky a pravdy. Předchází nás a je nám Bohem dána jako prostor pro náš život. Příroda k nám mluví o Stvořiteli (srov. Řím 1,20) i o jeho lásce k lid­stvu. Je předurčena k tomu, aby byla, až se naplní čas, „při­vedena k jednotě v Kristu" (srov. Ef 1,9-10; Kol 1,19-20). I ona je tedy „povoláním". Příroda je nám k dispozici ne jako „hromada bezdůvodně roztroušených věcí, ale jako dar Stvořitele, který do ní vložil vnitřní řád, z nějž člověk čerpá nezbytné poučení, „aby ji obdělával a chránil" (Gn 2,15). Je však třeba zdůraznit i to, že je v rozporu s opravdo­vým rozvojem, jestliže se příroda pokládá za něco důležitěj­šího, než je lidská osoba. Takovýto přístup ústí do novopo­hanských postojů nebo do nového panteismu - spásu člověka totiž nelze odvodit ze samotné přírody chápané v čistě naturalistickém smyslu slova. Proto musí být ostatně odmítnut i přístup opačný, který usiluje o naprosté technic­ké ovládnutí přírody. Přírodní prostředí je něco víc než jen materie, s níž by bylo možno nakládat podle naší libosti. Je to podivuhodné dílo Stvořitele, které v sobě nese „gramati­ku" ukazující na účely a kritéria jeho moudrého užívání, ni­koli jeho svévolného vykořisťování. Mnoho současných škod pro rozvoj pochází právě z těchto deformovaných po­jetí. Redukování přírody jen na soubor nahodilých údajů je zdrojem násilí vůči životnímu prostředí a povzbuzuje i po­stoje, které nerespektují ani samotnou lidskou přirozenost. Ta sestává nejen z materie, ale i z ducha: jako taková oplývá transcendentními významy a cíli, jichž je třeba dosáhnout, a je normativní rovněž pro kulturu. Člověk interpretuje a utváří přírodní prostředí prostřednictvím kultury, jejíž směřování je zase určeno odpovědným užíváním svobody v souladu s příkazy mravního zákona. Projekty integrálního lidského rozvoje proto nesmí opomíjet příští generace, mu­sí být ochotné k solidaritě a mezigenerační spravedlnosti a zohledňovat řadu kontextů: ekologický, právní, ekono­mický, politický a kulturní.


49. Otázky spojené s péčí o životní prostředí a jeho ochra­nou musí dnes nutně brát v úvahu energetickou problemati­ku. Skutečnost, že některé státy, mocenské skupiny a vý­znamné společnosti hromadí zásoby neobnovitelných zdrojů energie, představuje vážnou překážku pro rozvoj chudých zemí. Tyto země nemají ekonomické prostředky k tomu, aby si zjednaly přístup k stávajícím neobnovitelným zdrojům energie, ani nejsou s to financovat výzkum nových alternativních zdrojů. Hromadění přírodních zdrojů, které se v mnoha případech nacházejí právě v chudých zemích, vede k vykořisťování a častým konfliktům mezi národy i uvnitř jednotlivých zemí. Tyto konflikty jsou nezřídka ve­deny na půdě těchto zemí a jejich konečným výsledkem jsou obrovské ztráty na životech, ničení a další úpadek. Me­zinárodní společenství má neodkladný úkol najít institucio­nální způsoby, jak regulovat spotřebu neobnovitelných zdrojů, jež by zahrnovaly chudé země, aby se tak budouc­nost plánovala společně s nimi.

I na této frontě existuje naléhavá morální potřeba obnovy solidarity, zvláště ve vztazích mezi rozvojovými a průmys­lově vysoce rozvinutými zeměmi. Technologicky pokro­čilé společnosti mohou - a nyní i musí - snižovat svou vlast­ní energetickou náročnost jak vlastními technologiemi zpracování, tak větší ekologickou citlivostí svých občanů. K tomu se musí dodat, že už v současnosti je možné dosáh­nout lepší energetické účinnosti a zároveň podněcovat hle­dání alternativních energetických zdrojů. Přesto je zapotře­bí i celosvětového přerozdělování energetických zdrojů, aby k nim získaly přístup i země, které je postrádají. Osud těchto zemí nemůže být ponechán napospas tomu, kdo přijde prv­ní, anebo logice silnějšího. Jde o vážné problémy, a mají-li být adekvátně vyřešeny, žádá se ode všech svědomité zváže­ní důsledků, které dopadnou na nové generace, zvláště na velké množství mladých lidí uprostřed chudých národů, kte­ří „se dožadují aktivní účasti na budování lepšího světa".


50. Tato odpovědnost je globální, protože se netýká jen energie, ale celého stvoření, které nesmíme novým genera­cím zanechat ochuzené o jeho zdroje, z nichž mnohé jsou neobnovitelné. Člověku je dovoleno odpovědně ovládat pří­rodu, kterou má chránit, čerpat z ní užitek a také o ni nový­mi způsoby, s využitím pokročilých technologií, pečovat, aby mohla důstojně přijmout a dávat obživu populaci, která ji obývá. Na naší Zemi je místo pro všechny: na ní musí celá lidská rodina nacházet zdroje nezbytné pro důstojný život, a to s pomocí samotné přírody - která je darem Boha pro jeho děti - skrze vlastní práci a vlastní tvořivost. Musíme však upozornit na závažnou povinnost předat zemi novým generacím v takovém stavu, aby ji i ony mohly důstojně obývat a dále o ni pečovat. To v sobě zahrnuje závazek roz­hodovat „společně po odpovědném zvážení, jakou cestou se ubírat, s cílem posílit pouta mezi lidskou bytostí a život­ním prostředím, které má být zrcadlem stvořitelské lásky Boha, od něhož pocházíme a k němuž směřujeme". Mů­žeme si jen přát, aby mezinárodní společenství i vlády jed­notlivých zemí byly schopny efektivně bránit tomu, aby by­lo životní prostředí využíváno škodlivě. Je rovněž naléhavé, aby odpovědné autority vynaložily veškeré úsilí na transpa­rentní ocenění ekonomických a sociálních nákladů spoje­ných s užíváním společných přírodních zdrojů a břemeno těchto nákladů aby plně nesli ti, kdo tyto zdroje zneužívají, a nikoli ostatní národy nebo budoucí generace. Ochrana ži­votního prostředí, zdrojů a klimatu vyžaduje, aby všichni mezinárodně zodpovědní představitelé konali společně a ukázali, že jsou připraveni v dobré víře jednat v souladu se zákony a v solidaritě s nejslabšími oblastmi naší planety. Jedním z největších úkolů ekonomie je právě co nejefektiv­nější využívání - nikoli zneužívání - přírodních zdrojů, se stálým vědomím toho, že „efektivita" není pojem hodnotově neutrální.

51.. Způsob, jak lidstvo zachází s životním prostředím, je ovliivněno tím, jak zachází samo se sebou, a naopak. To vy­bízí dnešní společnost k serióznímu přehodnocení svého životního stylu, jenž v mnoha částech světa inklinuje k he­donismu a konzumismu, bez ohledu na škody, jaké z toho plynou. Nezbytná je skutečná změna myšlení, která pove'de k přijetí nových životních způsobů, „v nichž by hledání pravdy, krásy, dobra a spojení s ostatními v zájmu společné­ho růstu byly určujícími prvky při rozhodování o spotřebě, šetření a investicích: Každé porušení solidarity a přátelství mezi občany škodí životnímu prostředí, stejně jako horšení životního prostředí naopak vyvolává nespokoje­nost v sociálních vztazích. Příroda je obzvlášť v naší době natolik integrována do společenské a kulturní dynamiky, že už sotva představuje nezávislou proměnnou. Zpustošení a vyčerpání půdy v některých zemědělských oblastech je příčinou zbídačení a zaostalosti zde žijícího obyvatelstva. Pokud se podnítí ekonomický a kulturní rozvoj těchto oby­vatel, pak se tím chrání i příroda. A kolik přírodních zdrojů je ničeno válkami! Pokoj uvnitř národů i mezi národy by umožnil i větší ochranu přírody. Hromadění zdrojů, přede­vším vody, vyvolává konflikty, které doléhají na dotyčné ná­rody. Pokojná dohoda o užívání zdrojů může ochránit pří­rodu a zároveň blahobyt společností, jichž se to týká.

Církev má odpovědnost za stvoření a musí tuto odpověd­nost projevovat také na veřejnosti. Když tak činí, musí brá­nit nejen zemi, vodu a vzduch jakožto dary stvoření, které patří všem. Musí především bránit člověka před sebezniče­ním. Je nutné, aby existovalo cosi, co bychom mohli nazvat správně pojatou ekologií člověka. Zhoršování stavu přírody jde totiž ruku v ruce s kulturou utvářející lidské soužití; po­kud je společností respektována „ekologie člověka", pak z toho má prospěch i ekologie životního prostředí. Obdobně jako jsou mezi sebou propojeny lidské ctnosti, takže oslabe­ní jedné ohrožuje i ty ostatní, tak i ekologický systém stojí na dodržování plánu týkajícího se jak zdravého společen­ského soužití, tak dobrých vztahů k přírodě.

K ochraně přírody nestačí jenom zásahy oživující či omezu­jící ekonomiku a nestačí ani vhodná osvěta. Jsou to jistě dů­ležité nástroje, ale rozhodujícím problémem je celkový mo­rální stav společnosti. Když se nerespektuje právo na život a na přirozenou smrt, když se uměle provádí početí, těho­tenství i narození člověka, když jsou lidská embrya obětová­na výzkumu, pak svědomí společnosti ztrácí pojem o ekolo­gii člověka, a tím i o ekologii životního prostředí. Vzájemně se vylučuje, když se po nových generacích žádá úcta k ži­votnímu prostředí, a přitom jim výchova ani zákony nepo­máhají k úctě k sobě samým. Kniha přírody je jedna a nedě­litelná: zahrnuje jak životní prostředí, tak lidský život, sexualitu, manželství, rodinu i sociální vztahy - jedním slo­vem integrální lidský rozvoj. Naše povinnosti vůči životní­mu prostředí jsou propojeny s povinnostmi, jež máme k lid­ské osobě jako takové i ve vztahu k druhým. Nelze vymáhat jedny povinnosti a šlapat po druhých. Zde leží závažný roz­por dnešní mentality a praxe, která ponižuje lidskou osobu, rozvrací životní prostředí a škodí společnosti.


52. Pravdu ani lásku, kterou pravda odkrývá, nelze vyrobit: lze je jedině přijmout. Jejich posledním zdrojem není ani nemůže být člověk, ale jen Bůh, který je Pravda a Láska. Tento princip je velmi důležitý pro společnost i pro rozvoj, protože ani pravda, ani láska se nemohou stát pouhými lid­skými produkty. Samo povolání k rozvoji lidských osob i národů se nezakládá na pouhém lidském rozhodnutí, ale je vepsáno do plánu, který nás předchází a který pro nás všechny představuje povinnost, jež má být přijata svobod­ně. To, co nás předchází a co nás utváří - subsistující Láska a Pravda -, nám ukazuje, co je dobro a v čem spočívá naše štěstí. Ukazuje nám cestu k pravému rozvoji.

Zvýrazněno redakcí


Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz