Listy č. 122

Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku


Joachim Günterer: Ojedinělé vojenské muzeum v Německu

V Drážďanech bude otevřeno muzeum, jaké svět ještě neviděl, zahájí činnost v říjnu 2011. K jeho exponátům patří i bible z řecké obce Kommenovo. Z rána 16.8.1943 přepadl oddíl 1. horské divize obec, prý údajně obsazenou partyzány, a zavraždil bez rozdílu 317 mužů, žen a dětí, spálil domy, dobytek byl odveden k zužitkování. Čin nebyl žádnou odplatou, nýbrž jen a jen terorem. Těhotná žena byla rozpárána a embryo jí dáno do náruče, nemluvňatům byla do úst dávána vata nasáklá benzinem a vše zapáleno. Kněz z obce šel vstříc Němcům s biblí v ruce, ale velitel jednotky jej zastřelil, pak začalo krveprolití. NZZ, 28.6.2011, str. 16


Erika Steinbachová kritizuje Polsko

Předsedkyně Svazu vyhnaných (BdV) E. Steinbachová k 20. výročí německo-polské dohody si postěžovala, že polská vláda vůči německým vyhnaným zůstává u „utěšujících gest“ a  politování bezpráví nadále přehlíží. Předsedkyně BdV, která se narodila v roce 1943 v pomořanské obci Rahmel jako dcera příslušníka letectva, zhodnotila ve svém prohlášení také úspěchy spolupráce. Zejména na soukromé úrovni vznikla trvalá partnerství, dokonce i přátelství. Vyhnaní, především v posledních 20 letech, hledali dialog s lidmi, kteří dnes ve vlasti žijí na jejich místech. Muzea landsmanšaftů vyhnaných v Německu zatím úzce spolupracují s polskými muzei, dokonce mají i pobočky v Polsku.

E. Steinbachová, která nedávno byla na soukromé cestě v Polsku a navštívila své rodiště, dodala, že by měly být společným úsilím pěstovány dobré kontakty, ať mezi polskou vládou a vyhnanými, jak je tomu u všech zemí, z kterých Němci po skončení druhé světové války byli vyhnáni. FAZ,18.6.2011, str. 2


K.S. Henke: Nejméně 250 000 obětí na pochodech smrti 1944-45 v Německu

List FAZ uveřejnil výstižnou anotaci k publikaci Davida Blatmanna „Die Todesmärche 1944-45 (Pochody smrti 1944-45). Jde o poslední kapitolu nacistického hromadného vraždění. Z hebrejštiny přeložil Markus Lemke, vydal Rohwohlt-Verlag, Reinsbeck u Hamburku v r. 2011, dílo má 860 stran.

Když třetí říše byla v koncích začalo poslední německé hromadné vraždění. Počet obětí se nedá zjistit, ale bude to nejméně 250 000 lidí, kteří se na konci války ocitli v pochodech smrti a byli vyvražděni, udušeni, ubiti nebo jako v hanzovním městě Gardeloegen upáleni. Tato hromadná likvidace lidí z více než 20 národů: Židů, křesťanů, muslimů, starých a mladých, žen a mužů byla samostatnou kapitolou nacistické genocidy. Vraždy se nestaly někde na východě, nikoliv podle vzoru holocaustu, ale ze spolupráce zcela obyčejných občanů, sedláků, hasičů, členů „volksturmu“, policistů – před dveřmi společnosti, která pachatele zplodila. Pro likvidaci vězňů z pochodů smrti měli pachatelé motivy, které se autor snaží poodhalit na 50 stránkách na konci publikace. FAZ, 20.6. 2011, str. 8


Sudetský Němec biskupem poblíž Lužických Srbů

Papež Benedikt XVI. Jmenoval Wolfganga Ipolta biskupem ve Zhořelci (Görlitz), kde je nejmenší diecéze v Německu, asi s 30 000 katolíky. Ipolt nastupuje po Konrádovi

Zdarsovi, který přešel do Augsburku. Nový biskup ve Zhořelci je prvním biskupem na území bývalé NDR. Jeho rodiče pocházejí z  čs. pohraničí. FAZ, 20.6.2011, str. 4

Ze stuttgartské nacistické budovy bude památné místo

Bývalý hotel Silber je symbol nacistického teroru v Bádensku-Wirtembersku. Podle architekta R. Ostertaga by zničení budovy bylo kulturním barbarstvím. Odtud kdysi gestapo organizovalo deportace „Židů a homosexuálů“, ve sklepeních bývali týráni a vražděni i zajatci. SüDZ, 19.6.2011, str. 6


Prachatice 2011

Na poznávacím a poutním víkendu v Prachaticích dne 18.6. se hosté nejen z Ackermann-Gemeinde zúčastnili celonárodní pouti ke cti sv. Jana Nepomuka Neumanna a slavnostního předání „Versöhnugsmedaille der Ackemann-Gemeinde“, nejvyššího ocenění A-G, mons. Antonu Ottemu v prostorách Městského divadla v Prachaticích. Den předtím se němečtí i čeští hosté zúčastnili slavnostní večeře se zástupci českobudějovického biskupství. Informační Listy A-G, č.1 /2011, pozvánka


Mezinárodní pouť smíření v Hejnicích

Tradiční pouť v trojzemí Česka, Polska a Německa se uskutečnila dne 6.5.2011 v chrámu Hejnicích. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup mons. Jan Baxant.

IL A-G, č.1/2011, str. 4


Richard Neugebauer: Dopis čtenáře ke „Karlovarským oplatkám“

Podle názoru R. Neugebauera, prvního místopředsedy Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jsou oplatky sice českou specialitou, ale nebyly vynalezeny nějakým Čechem. Podle R. Neugebauera firma Wetzel bude nadále používat označení „Karlsbader Oblaten“ a Češi „Karlovarské oplatky“. Tyto jsou z vody, zatímco firma Wetzel v Bavorsku vyrábí Karlsbader Oblaten z másla. LZ, 28.6.2011, str. 2 přílohy


lz: Hledají se výstavní exponáty

Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem hledá pro svoji trvalou výstavu o dějinách a působení německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích exponáty. Zahájení výstavy, který by měla zahrnovat všechny obory života, je naplánováno na r. 2012.

LZ, 8.3.2011, str. 6


Program sudetských Němců z Dolních Rakous

Cesta k hrobům na paměť brněnského pochodu smrti se konala 23.6.2011. Německá mše v chrámu sv. Mikuláše se bude konat ve Znojmě 13.8.2011. 15.8. se bude konat vlastenecký sraz znojemských Němců v Unter Retzbach.

SP, 5.5.2011, str. 15


60 seschlých dubů u Satalic naznačuje masové hroby u Prahy

Za války bombardováním byly zničeny staleté duby u Satanic. V květnu 1945 za akce „Smrt Němcům“ byly vzniklé trychtýře po bombách cílem transportů mrtvých z Prahy. Jakmile bude doba zralá, bude zřízen památný kámen na paměť německy mluvících spoluobčanů. SP, 5.5.2011, str. 6


Hans Meiser: Kramář, Masaryk a Beneš

Publikace o spoluvině českých šovinistů na evropské katastrofě a na vyhnání sudetských Němců o 450 stránkách vyjde v srpnu 2011. Kniha dokazuje politické intriky šovinistů Kramáře, Masaryka a Beneše. Rovněž uvádí, že také politici jako Stalin, Roosevelt a Baruch, Churchill, Daladier, Beneš a Beck chtěli válku. Nikdo nemůže brutální vyhnání sudetských Němců označit za důsledek Hitlerovy politiky. Vyhnání bylo a zůstává genocidou, neodpykatelným zločinem.

SP, 5.5.2011, str. 8


75 let sudetoněmeckého landsmanšaftu v Argentině

oslavili 16. dubna 2011. Asi 20 krajanů se na Velikonoční pondělí 1936 sešlo v hospodě Biedwemanna v docích Jih po výzvě německého „La Plata Zeitung“ a landsmanšaft založili. SP, 5.5.2011, str. 11


A.O.: Zlatý diplom za zásluhy Rakouské republiky Alfredu Bäckerovi

Rakouský prezident 7.2.2011 udělil sudetskému Němci A. Bäckerovi, narozenému v r. 1921 v Českých Budějovicích, zlatý diplom Rakouské republiky. Bäcker již ve svém mládí v meziválečném období poznal v „jedné vzorné demokracii střední Evropy“ tlak čechizace. Byl synem ředitele plynárny. Po maturitě šel k pracovní službě a pak byl na frontách Karelie, Francie a Maďarska. Koncem války byl již v Čes. Budějovicích jako válečný poškozenec. Během května 1945 podařilo se mu i s rodiči utéci do Rakouska. Od konce r. 2003 psal do listu Sudetenpost na pokračování články na téma „Der Völkermord an den Sudetendeutschen“ (Genocida na sudetských Němcích), vše vyšlo knižně. Připravuje se třetí vydání.Mimořádné zásluhy má A. Bäcker o založení Ústavu Felixe Ermacory. SP, 5.5.2011, str. 6


Návštěva zmizelých vesnic

Muzeum Šumava pořádá cestu autobusem pod názvem „Ke zmizelým vesnicím“. Odjezd 12. srpna z Vídně přes Linec, Český Krumlov do Českých Budějovic., pak na Nové Hrady, Třeboň až po Slavonice. Cestující uvidí téměř zmizelé vesnice. Po opuštění Znojma se autobus zastaví v Retzu. SP, 5.5.2011, str. 6


Mezinárodní sympozium o sudetoněmeckém srazu

O svatodušní sobotě 2011 uspořádal sudetoněmecký landsmanšaft sympozium na téma „Právo národnostních skupin a vlast v Evropě ve 21. století“. Sympozia se mimo jiné zúčastnil Martin Dzingel, předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Irene Novak, předsedkyně Kulturního svazu Němců v ČR, Bernd Posselt, Rudolf Schuster, Petr Uhl a jiní. SZ, 3.6.2011, str. 3

Studenti zvládají dějiny

Hanna Zakhariová, předsedkyně Německého kulturního svazu v Brně, informovala o brněnském „Studentském květnu“. Studenti germanistiky brněnské Masarykovy univerzity v květnu pořádají „měsíc společné minulosti a společné budoucnosti“. Míněna je minulost, která se vyznačovala mírovým soužitím německé, židovské a české kultury, což však skončilo v r. 1945.

Po dvou dnech následovala pódiová diskuse, mezi hosty byl rakouský historik Nikles Perzi a od r. 1968 v Rakousku žijící Přemysl Janýr, dále hlavní organizátor „Studentského května“, absolvent brněnské germanistiky, Jaroslav Odstrčilík. Na konci května se studenti sešli v Mendlově zahradě, kde byli kdysi soustředěni Němci, odtud pak byli hnáni směrem na Dolní Rakousy. Studenti se symbolicky vydávají na tuto cestu každým rokem. SZ, 10.6.2011, str. 15

Pozn. red. Skutečně soužití německé, židovské a české kultury skončilo až v r. 1945? Zapomněla redakce SZ nebo studenti germanistiky na to, že čeští Židé byli v období protektorátu v koncentračních táborech, kde byli nacisty vyvražděni, o židovské kultuře se nesmělo mluvit a česká kultura byla silně potlačována. O jaké soužití kultur se tedy může v letech 1939-1945 vůbec mluvit? Německá kultura byla tehdy silně nacizována. Jde o neznalost nebo přepisování dějin?


R. Grulich: Německo-český seminář sudetoněmecké rady v Mariánských Lázních

Většina účastníků přijela z Německa a Rakouska. Přivítal je generální sekretář sudetoněmecké rady, Albrecht Schläger, a starosta Mariánských Lázní, Zdeněk Král. Filmař David Vondráček, jehož film „Zabíjení po česku“ běžel i v německé televizi, nabídl na úvod svůj nový film „Řekni mi, kde ti mrtví jsou“. Jaroslav Otčenášek z Akademie věd měl přednášku „Německá menšina v Čechách 1945-1989. Otřesný byl referát historika Tomana Broda „Mýty a omyly v nazírání české minulosti“ . Historik Brod zbavil kouzla pohádku o „Temnu“ po Bílé Hoře.

SZ, 10.6.2011, str. 4


Výtah ze seznamu čestných hostů na 62. sjezdu sudetských Němců v r. 2011

Mezi hosty byli: Zdeněk Aulický, generální konzul ČR v Mnichově, dr. Toman Brod, spisovatel a historik, Stanislav Děd, ředitel městského muzea v Chomutově, Tomáš Ditrich, křesťanská misionářská společnost, Praha, Martin Dzingel, předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Tomáš Ehler, velvyslanectví ČR, Walter Greschner, spolkový předseda karpatoněmeckého landsmanšaftu, Milan Horáček, bývalý člen Evropského parlamentu, Praha, dr. Jan Hloušek, novinář, bývalý konzul ČR v Mnichově, Jan Kreuter, generální konzul ČR v Curychu, Pavel Kuča, občanské sdružení „Krnovská synagoga“, prof. dr. Rudolf Kučera, historik a novinář, Karlova univerzita Praha, farář Christof Lange, evangelický teolog, seminář Praha, prof. dr. Ján Mlynárik, historik, Praha, Irena Nováková, předsedkyně Kulturního svazu českých občanů německé národnosti, Eduard Outrata, bývalý místopředseda Senátu, Rudolf Schuster, dr. Jaroslav Šonka, Evropská akademie Berlín, Oldřich Stránský, Petr Uhl. SZ,17.6.11. str.4


Gernot Wildt: Masaryk jako připravovatel cesty pro Beneše

Přednáška Richarda Grilla na schůzi pracovního kruhu sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů, jíž přednesl již v březnu v sudetoněmeckém domě. Masarykem protěžovaný Beneš byl „žroutem Němců“, který vyhánění prosazoval hrubým násilím.

Matka T.G. Masaryka byla moravská Němka, Terezie Kropáčková, panská kuchařka u statkáře a průmyslníka Redlicha v Hodoníně. Masaryk byl jeho nemanželským synem. Čechům chtěl dokazovat, že je český a proto se hlásil k programu Františka Palackého. Jeho výraz „naši Němci“ byl výrokem šovinismu. Také zákon na ochranu republiky byl zaměřen proti právu menšin na sebeurčení. SZ, 17.6.2011, str. 11


S. Habelová: Přátelé a podporovatelé německého vysílání českého rozhlasu

Na sjezdu sudetských Němců přednesli své náměty. Jsme před transformací z vyhnaných udělat menšinu. Pojem vyhnání nesedí na nás mladší, je to anachronismus. Německé vysílání českého rozhlasu by mělo dočasně nejdříve sídlit v Drážďanech. SZ, 17.6.2011, str.13

Volný a krácený překlad: Ing. Jaroslav Liška

Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Praha, srpen 2011.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz