Listy 89

(Studijní texty, volné a krácené překlady z německého a rakouského tisku)


Antikomplex hledá dobrovolníky

pro svůj projekt „Multikulturní dějiny a přítomnost Sudet“. Projekt začíná v květnu a trvá 12 měsíců. Dobrovolníci by měli být mezi 18 až 30 lety a mít zájem o společné německo-české dějiny. Žádosti mají být podávány v německém jazyce. Dobrovolníkům mezi dalším bude nabídnut jazykový kurz češtiny.

SP, 4.2.2010, str. 10

Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny

V rubrice „přečetli jsme“ je odkaz na německé vydání Krystlíkovy knihy „Verschwiegene Geschichte“, svazek I., vyšlo v Mnichově 2009, str. 310.

Podle Krystlíka česká historiografie slouží od r. 1918 potřebám českého národního státu, nepříjemné okolnosti bývají pomlčeny nebo překrouceny. Krystlík je proti mýtům českých dějin. Tomáš Masaryk měl spojení k srbským nacionalistům a panslavistickým silám ještě před vznikem války 1914.

Prolhané spisy o „rakouském“ terorismu v době, kdy císařská amnestie omilostnila tisíc Čechů, nebyly výjimečné.

Krystlík přesvědčivě líčí selhání českých legií, jejich plenění na Sibiři, jejich zradu na Bílých za občanské války. Působení Konráda Henleina Krystlík objektivně hodnotí. Popisuje též období druhé republiky, kdy se židovským notářům, lékařům, inženýrům bránilo v provozování povolání. Židovským studentům v té době bylo znemožňováno studium na Karlově univerzitě. Druhá republika vracela utečence z Říše zpět k nacistům. Za takové popisování dějin byl Krystlík napadán, napsal ve své recenzi Ernst Korn.

SP, 4.2.2010, str. 13

Pozn. red. Tzv. Druhá republika byla již nedemokratickým státem, v němž i vnitřní dění zásadním způsobem ovlivňovali němečtí nacisté. Za jejich tlaku se začal objevovat ve zbytkové republice rasismus. Na základě dohod vnucených nacistickým Německem byla druhá republika povinna vracet utečence z Německa zpět do nacistických rukou. Toto je skutečnost. O té však kniha nepojednává. Ale tady snad ani o historickou pravdu nejde. Jde spíše o cílené pomluvy.


Andreas Wiedemann: Pojď s námi budovat pohraničí!

Ve vydavatelství Klar-text Verlag v Essenu vyšla v r. 2007 německá publikace „Komm mit uns das Grenzland bauen!“, která má 482 stránek. Publikace se převážně věnuje osídlování pohraničí.

Autor, než přišel do Prahy k Rozhlasu Praha, studoval dějiny a osídlování ukradených německých oblastí po druhé světové válce. Hned po skončení války přišla většina osídlenců (zlatokopů), kteří poslechli výzvy českého tisku, aby přebírali majetek po Němcích. Podařilo se do pohraničí přilákat jen asi 1,7 mil. Slovanů, což je asi polovina dřívějšího počtu obyvatel. Od r. 1947 začal zpětný návrat osídlenců do českých vnitřních okresů. Titulní strana knihy je obdobou titulní stránky jedené brožurky, kterou vydal osídlovací úřad v Praze v r. 1947 a na které byl slogan „Pojď s námi budovat pohraničí!“

SP, 4.2.2010, str. 13


Zemřela poslední císařovna Regina Habsburková

Ve věku 83 let zemřela 3. února 2010 Regina Habsburková, manželka Jeho císařské Výsosti Otty Habsburského, ve svém domě v Pökkingu v Horních Bavorech. Kondolenční listiny byly vyvěšeny v Sudetoněmeckém domě v Mnichově,

Mezi věnci se nejvíce vyjímaly stuhy sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ve smutečním projevu augsburský biskup Walter Mixa ocenil zesnulou Reginu jako sociálně angažovanou křesťanku. Její otec zemřel ve věku 53 let v sovětském zajetí v r. 1946. Když Regina pracovala v domě pro maďarské utečence v r. 1948 v Mnichově v Caritě, poznala tam Ottu Habsburského.

Mluvčí SL Posselt mimo jiné řekl: „Regina až do pádu železné opony se starala o pronásledované křesťany v komunisty podmaněných zemích Evropy.“

SdZ, 12.2.2010


Čestný doktorát Berndu Posseltovi

Od 3. února 2010 je B. Posselt „doktor honoris causa“. Titul mu udělila Ukrajinská svobodná univerzita (ULU) v přítomnosti četných čestných hostů během letošního Dies Academicus v Sudetoněmeckém domě. Chvalozpěv (laudatio) pronesl bývalý rakouský ministr osvěty a vědy Hans Zehetmair, který je rovněž čestným doktorem Ukrajinské svobodné univerzity.

Univerzita Libera Ucrainensis je soukromá univerzita v exilu, která byla založena v lednu r. 1921 ve Vídni. A již na podzim stejného roku se přestěhovala do Prahy. V r. 1945 většina profesorů a studentů byla nucena opustit Prahu a přesídlit do Bavorska. V bavorském zákoně o vysokých školách z r. 1978 získala tato soukromá vysoká škola oprávnění udělovat titul magistra, doktora a habilitovaného doktora.

Posselt prohlásil, že vyznamenání z této univerzity je pro něho zvláštní čest., jelikož se vždy cítil být úzce spojen s ukrajinským národem. Jako projev díku přednesl přednášku „Žádná Evropa bez Ukrajiny“. „Vídeň, Praha a Mnichov jsou tři města, která jsou spjatá s Ukrajinskou svobodnou univerzitou, stejně jako osud sudetských Němců…“.

Zehetmair zdůraznil, že Posselt se zasloužil o osvobození národů střední a východní Evropy z otroctví komunismu a o sjednocení Evropy, včetně Ukrajiny…“. SdZ, 12.2.2010, str.1

Pozn. red. Článek samozřejmě neuvádí nic o období 1939-1945, kdy v Praze i jinde byly všechny české vysoké školy Němci uzavřeny. Němci neuznávali ani Ukrajinu jako samostatný stát. Čili zavřeli Němci také ULU? O takovýchto „nevhodných“ věcech německý tisk nemluví.


May Steinerová: Památník obětem nacismu v Celovci bude obnoven

V korutanském Celovci na hřbitově Annabichl jeden památník připomíná asi tisíc obětí nacismu. Památné místo bylo zřízeno v r. 1965 zemským hejtmanem a přeživším koncentrační tábor v Dachau, Ferdinandem Wedenigem. Ty, kteří jsou dosud neznámí, má připomínat „chaos písmen“.

Obnova památníku „Memorial Korutany – Koroška přijde na 600 000 euro. Proti zapomínání se však něco musí dělat. Dosud bylo zjištěno asi 1500 jmen obětí.

Der Standard, 3.3.2010, str.9


Heydrich jako román

„HHhH“ zní jen zdánlivě jako tajuplný název románu, který vyšel u Grasseta, při kterém v podvědomí myslíme na u nacistů oblíbené zkratky a šifry. „HHhH“ je ostatně to pravé pojmenování: Román pojednává o Reinhardu Hendrichovi, „řezníku z Prahy“. Písmena v němčině znamenají: Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Toto označení bylo známo již za války. L. Binet vypráví příhody Čecha a Slováka, kteří svou exilovou vládou byli pověřeni usmrcením Heydricha. Fiktivní zacházení s válkou se stalo ve Francii módou. FAZ, 4.3.2010, J.A., str. 33


Erwin Schulz: Fondy budoucnosti zasedaly v Liberci

Místo setkávání Spolku Němců v Liberci bylo 13. a 14. února 2010 místem zasedání podvýboru „Dialog bez tabu“, který stanovil cíl projednat bilanci německo-českého, případně sudetoněmecko-českého dialogu od r. 1989 a určit nové cesty dialogu.

V relativně úzkém kruhu (Ingrid Lottenburgerová, Bernd Posselt, Milan Horáček, Jaroslav Šonka, Anna Knechttlová, Irene Nováková, Raimund Paleczek, Erwin Schulz) byla snaha využít čas, aby hostitelka Věra Straková, jednatelka střediska místa setkávání, oficiální část – uvítání, provedení domem a zdravice vlasteneckého kruhu Liberec, vykonala hbitě, a pak se vzorně věnovala dalším povinnostem, zač jí bylo poděkováno.

Výsledky jednání budou předloženy radě Německo-českého fondu budoucnosti.

LZ, 9.3.2010, str. 5

Pozn. red. Podvýbor je složen, jak vyplývá z výše uvedených údajů, jasně převážně z Němců či příslušníků německé menšiny v ČR. Pan M. Horáček je snad pravidelným návštěvníkem sjezdů SL a horlivým zastáncem SL. Je proto pochopitelné, že tato společnost mohla mezi sebou vést „Dialog bez tabu“. Na pováženou je, že výsledky jednání této zcela nereprezentativní skupinky budou předloženy radě Německo-českého fondu budoucnosti.


Irena Kuncová: Rada národností zasedala

16. února 2010 se sešli zástupci všech menšin, zástupci ministerstev a zástupci vlády na zasedání rady národností. Ministr Michael Kocáb uvítal účastníky a předal slovo řediteli sekretariátu Klapkovi.

Na programu byly mimo jiné: změny statutu Rady národností na základě doplňků jazykové charty, informace o vládní podpoře v r. 2010, podpora implementace Evropské charty oblastních a menšinových jazyků, příprava zprávy o situaci menšin v České republice v r. 2009 a problematika dvojjazyčných místních označení obcí na Těšínsku.

Ministr Kocáb informoval zástupce menšin o návštěvě vedoucího sudetoněmeckého úřadu v Praze, pana Petra Bartoně.

Všechny body a k tomu navržené doplňky a připomínky budou v sekretariátu zpracovány a poté ministrem předloženy vládě, jelikož Rada menšin je pouze poradním orgánem vlády. LZ, 9.3.2010, str. 6


19. brněnské sympozium

Ackermann-Gemeinde a Společnost Bernarda Bolzana stanovily pro toto sympozium datum konání ve dnech 26. až 28. března 2010. Sympozium má být ve znamení sjednocení mezi východem a západem na starém kontinentu. Přítomní mají být: Vladimír Špidla, bývalý český komisař EU, Klau Hänsch, bývalý německý předseda Evropského parlamentu, Hans Joachim Meyer, dřívější předseda ústřední rady katolíků SRN. LZ, 9.3.2010, str. 5


Marco Zimmermann: Vnitřní názory sociální demokracie

Sudetoněmecká společnost uspořádala 10.2.2010 v Durynsku přednášku historika Thomase Oellermanna „Německá sociálně demokratická organizace a spolky v letech 1918-1938“. Německá sociálně demokratická dělnická strana (DSAP) zakládala různé spolky, tělovýchovné, turistické, přátel přírody, abstinentů volnomyšlenkářů aj. Všem těmto i jiným organizacím se nepodařilo zmařit nadšení sudetských Němců pro nacismus. LZ, 9.3.2010, str. 5


Marco Zimmermann: Žalář národů nebo příklad pro EU?

Na českém velvyslanectví v Berlíně uspořádalo Německé kulturní fórum východní Evropy pódiovou diskuzi „Konec žaláře národů od dohod na pařížských předměstích před 90 lety.“ Účastníci: jako tlumočnice Amalilje Mačeková z univerzity v Lublani, historik Jaroslav Šebek z Akademie věd z Prahy, historik Hannes Grandits z katedry dějin jihovýchodní Evropy na Humboldově univerzitě v Berlíně, historik Jozo Džambo ze Spolku Adalberta Stiftera.

V Sain Germain v r. 1919 se konala mírová jednání mezi vítěznými mocnostmi a Rakouskem, byly zde stanoveny i reparace pro Rakousko a rovněž stanoveno, že Rakousko se nesmí spojit s Německem.

Diskutovalo se, co si dnes z monarchie můžeme jako dobré převzít. Je tu určité srovnání s EU, což není žádný nadřízený centralizovaný stát. Spěje však od společenství národních států k transnacionálnímu. LZ, 9.3.2010, str. 2


LZ: Německé investice

Za posledních 12 let dosáhly německé firmy největší podíl na investicích v České republice. Tento podíl dosáhl 25,5%. Podnětem k těmto německým investicím byly i četné daňové úlevy. LZ, 9.3.2010, str. 1


Iz: Diskuze o Muzeu Němců

Ještě nestojí Muzeum Němců v Ústí nad Labem. Collegium Bohemicum jednalo o vnitřním uspořádání muzea, včetně určení prostor pro výstavy.

Pódiové diskuze 11. února 2010 se zúčastnili historikové a různí experti z celých Čech. V r. 2011 bude uspořádána výstava, která navazuje na Paroubkovo gesto z r. 2005. Tenkrát se jeho vláda rozhodla jako omluvu za způsobené bezpráví poškozeným Němcům poskytnout částku 30 milionů korun pro české historiky, aby osudy Němců přešetřili. Výsledky jejich bádání a jiných šetření by měly být umístěny do muzea v Ústí n.L. Z diskuze vyplynulo, že část expozice by měla přihlédnout také k současnému životu německé menšiny. LZ, 9.3.2010, str. 2

Pozn. red. Paroubkova vláda poskytla finanční prostředky ke studiu osudů německých antifašistů v ČSR – sociálních demokratů a komunistů. Již v r. 2008 vyšla v Praze publikace „Sie bleiben der Tschechoslowakei treu“- Československu věrni zůstali, Životopisné rozhovory s německými antifašisty. Zdrcující většina tzv.sudetských Němců byla věrná nacismu, ne Československu, a německé antifašisty pronásledovala.


Lukáš Novotný: Karlovy Vary a Hof lákají turisty

Na česko-německých hranicích učinili zástupci měst Karlových Varů a Hofu v polovině února 2010 prohlášení o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Hof zve české návštěvníky mottem: „Hof – město nákupů a zážitků.“ Fandové ledního hokeje mohou si přímo z Hofu objednat vstupenky na hokejová utkání v Karlových Varech. Obě města nabízejí partnerskému městu náborové plochy. Obě strany se dohodly, že spolupráci po dvou letech rozšíří. LZ, 9.3.2010, str. 2


Marcin Bobrowski: Praha před Berlínem

Podle studie Statistického úřadu Eurostat patří Praha k hospodářsky nejsilnějším oblastem Evropy. Praha podle této studie měla v r. 2007 HDP na 1 obyvatele 26 500 euro, Berlín 24 900 euro. Občané Prahy vzhledem k nižší cenám mají vyšší reálnou kupní sílu.

Nejbohatší občané Evropy žijí v londýnském vnitřním městě. LZ, 9.3.2010, str. 1 a 2


Redakce a volný překlad: Ing. Jaroslav Liška


Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Českým národním sdružením a Kruhem občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí. Praha březen 2010.

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: Vydavatel@seznam.cz