Stanovisko Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ ke 13. řádnému zasedání Ústředního výboru ČSBS dne 23. 6. 2020

19. 6. 2020

Za prvé: K protizákonnému hlasování per rollam.

Požadujeme zastavení prodejů majetku na základě protizákonného hlasování per rollam, viz Sdělení platformy „Vraťme vážnost ČSBS“. Signatáři Platformy se distancují od protizákonného jednání předsednictva svazu a vyzývají členy ústředního výboru, aby učinili totéž.

 

Za druhé: K neoprávněnému prodeji majetku svazu – část budovy Legerova 22

Podle zápisu z jednání výkonného výboru dne 27. 5. 2020 předsednictvo svazu prodalo další část budovy v Legerova ulici 22 (2. patro) za částku 3,6 miliónů korun, tedy za částku, za kterou se v této oblasti platí za garsoniéru, viz.

Požadujeme, aby předsednictvu svazu podalo na uvedeném zasedání ústředního výboru veškeré informace o tomto prodeji, zdůvodnilo, proč byl majetek prodán za tak nízkou cenu, a jak s penězi naložilo.

 

Za třetí: K neoprávněnému prodeji majetku svazu – prodej domu v Praze-Běchovicích

Podle dostupných informací předsednictvo svazu, bez schválení ústředním výborem, prodalo nemovitost (rodinný dům č. p. 157 vč. zahrady, LV 340, p. č. 397) asi za polovinu její tržní ceny.

Požadujeme, aby předsednictvu svazu podalo na uvedeném zasedání ústředního výboru veškeré informace o tomto prodeji, zdůvodnilo, proč tak učinilo bez předchozího souhlasu ústředního výboru, tedy proti zásadám stanov svazu, jaký byl odhad tržní ceny nemovitosti, jaká byla cena prodejní a proč se prodejní cena o tržního odhadu lišila, a jak s penězi naložilo – konkrétně jak to, že se nevyskytují v příjmech svazu. Také trváme na zodpovězení otázky, proč předsednictvo uvedený prodej před členy ústředního výboru tají.

 

Za čtvrté: K neoprávněně čerpaným dotacím podle kontroly Ministerstva financí ČR

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“ zásadně trvá na tom, aby předsednictvo ústředního výboru předložilo veškeré údaje o neoprávněně čerpaných dotacích pražským centrem, předsednictvem svazu, v každém jednotlivém případě a zdůvodněním, proč předsednictvo čerpalo státní dotace bez souhlasu ústředního výboru a v rozporu s dotačními tituly, a zároveň aby předložilo osobní odpovědnost za tyto závažné nedostatky.

Zásadně Platforma nesouhlasí s tzv. tlustou čarou za minulostí; ta by byla možná pouze v případě zásadních personálních změn v předsednictvu svazu. Tlustá čára znamená souhlasit s rozkradením státní dotace.

Signatáři Platformy důrazně požadují, aby předsednictvo svazu konkrétně zdůvodnilo neoprávněné čerpání více než 600 tisíc korun předsednictvem, s konkrétním vyvozením personálních důsledků; konkrétně J. Vodička zodpovídá za mnohá pochybení, která jsou uvedena ve zprávě z kontroly MF − např. odměna za přesčasovou práci dvěma pracovníkům na dohodu o provedení práce (porušení zákoníku práce; na dohodu se může odpracovat 300 hodin za rok; nelze tedy zaplatit přesčasy − to už je řádný pracovní poměr se všemi odvody…). Je tedy nezbytné určit osobní odpovědnost s povinností škodu nahradit.

Budeme na splnění tohoto požadavku důsledně trvat, neboť není únosné, aby bylo měřeno jiným metrem vrcholným orgánům svazu a jiným oblastním organizacím. Jsme připraveni podat pomocnou ruku a působit konstruktivním způsobem.

V této souvislosti předkládáme plénu ústředního výboru následující návrhy.

1. Vytvořit mimo rámec orgánů, jež působí v souladu se stanovami smíšenou skupinu, složenou ze členů ekonomické a kontrolní a revizní komise doplněnou o zvolené členy ÚV a signatáře Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“, která po prostudování zprávy stanoví pro jednotlivé oblastní organizace výši jejich finančního závazku, na základě zjištění kontrolních orgánů MF ČR a po dohodě s nimi závazný splátkový kalendář na likvidaci jejich finančních závazků a doby k tomu určené. Členové skupiny budou nuceni vzít v úvahu i faktické připomínky dotčených oblastních organizací. Závěry z jednání členů skupiny s funkcionáři oblastních výborů budou zpravovány formou zápisů signovaných nejen členem skupiny a funkcionářem oblastní organizace, ale i dalšími členy oblastního výboru, aby bylo zaručena informovanost členské základny dané oblastní organizace.

Totéž je zapotřebí učinit i v případě vedení ČSBS, rovněž posoudit míru zodpovědnosti nejen vedení ČSBS jako celku, ale i konkrétních osob v daném časovém období. Závěry v tomto směru shrnout formou zprávy a seznámit s nimi všechny členy Ústředního výboru a to v termínu nejpozději do konce tohoto roku rovněž s návrhem konkrétních opatření a to i s tím, že budou vzata v úvahu a objektivně posouzena i jejich stanoviska a vyjádření. Navrhovaná opatření se budou týkat i personálních opatření, jež jsou nezbytná.

2. Pověřit ekonomickou komisi revizí veškerého majetku movitého i nemovitého, kterým ÚV disponuje včetně manipulací s ním – prodeje a ceny, za nichž byl realizován a rovněž revize veškeré s tím související smluvní dokumentace a to v terminu do konce tohoto kalendářního roku, lze i zvážit posun do prvního plenárního zasedání ÚV v roce 2021, termín lze posunout.

3. Pověřit ekonomickou komisi posouzením oprávněnosti a efektivnosti výdajů v položkách: režie ústředního výboru, financování soukromého muzea M. Frosta v Josefově, financování soukromého Muzea Waldemara Matušky, vydávání časopisu Národního osvobození. V tomto směru bylo už spoustu navrženo a řečeno, jde o zhodnocení a zvážení použitelnosti a to ve spolupráci se všemi členy ústředního výboru. Vzhledem k naléhavosti otázky dalšího financování našeho svazu v budoucnosti s ohledem na pravděpodobné razantní snížení objemu výše dotací v blízké budoucnosti je to nejvýše žádoucí.

 

Za páté: K návrhu na hlasovací kvorum na XI. sjezd ČSBS

Zásadně s navrhovaným stanovením počtu delegátů sjezdu (na každých 50 členů organizace jeden delegát) nesouhlasíme. Takové stanovení by zásadním způsobem znevýhodnilo středně velké organizace a nebylo by reprezentativní, bylo by nedemokratické. Příklad: organizace Domažlice, která má pouze 5 členů, by měla jednoho delegáta a organizace o 99 členech by měla také jednoho delegáta. Uvedený návrh předsednictva směřuje k manipulaci při hlasování sjezdu.

Navrhujeme proporcionální stanovení počtu delegátů na organizace, kupř. do 20 členů – 1 delegát; 21 až 40 členů − 2 delegáti, 41 až 70 − 3 delegáti, 71 až 110 členů – 4 delegáti apod.

Počet delegátů je stanoven podle stavu členů k 31. 12. 2019. V Pardubickém kraji je proto uvedena i organizace Pernštejnsko (1 delegát), jejíž členové ovšem přešli do organizace v Chrudimi (rovněž 1 delegát) − tam se na základě jmenování E. Kulfánkem stal předsedou br. Šáda (zvolen nebyl, viz), což by mělo být členům ÚV objasněno (podobných případů je více, jak např. byl „zvolen“ nový předseda místo E. Šneberga, aniž ten o tom věděl…). Doporučujeme, aby byly vyřazeny organizace, které už neexistují (může jich být více), i které nedodaly vyúčtování za rok 2019 (ty vlastně také neexistují). Byl přijat zaměstnanec, který má na starosti evidenci členů (byť bylo zrušeno vedení centrální kartotéky), ten by měl mít aspoň evidenci fungujících oblastních organizací − tedy těch, které alespoň jednou za rok uspořádají členskou schůzi, z níž pošlou na ÚV zápis, mají zpracovaný rozpočet, vybírají členské příspěvky, provádějí vyúčtování každého roku. Nebo to dělá vedoucí organizačního oddělení?

Požadujeme vyškrtnutí delegátů z dnes neexistujících organizací a stanovení, že pokud organizace zanikne do konání sjezdu, pak zanikne i mandát za ni zvoleného delegáta.

 

Za šesté: K nepotismu současného vedené ČSBS

Signatáři Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ zásadně odmítají nepotismus současného vedení ČSBS, protože náš svaz ekonomicky vysává; viz např. Jiří Csermelyi − šéfredaktor časopisu Národní osvobození; účetní firma najatá současným předsednictvem: DCS Daniela Csermelyi s. r. o., sp. zn. C 256521 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 05014883, Sídlo: Masarykova 1417/64, 252 19 Rudná. Dům byl prodán NH reality s.r.o., C 30126 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Šlikova 133/28, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ 28743202, s vkladem 98 000 Kč.

 

Závěrem:

Signatáři Platformy považují hospodaření předsednictva ústředního výboru s majetkem svazu a jeho prostředky za odporující stanovám svazu, v jednotlivých případech za podvodné, protizákonné a zásadně se od takového jednání distancují.

Majetková rozhodnutí předsednictva na základě protizákonného hlasování ústředního výboru formou per rollam má charakter dalšího trestného činu.

 

Toto stanovisko je zveřejněno na webu platformy (https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/clanky/sdeleni-a-stanoviska /), současně rozesláno jako informace členům ÚV ČSBS a sdělovacím prostředkům.

 

Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“

(signatáři platformy jsou jmenovitě uvedeni zde)