Slovensko - reparace 24. ledna 2021

V Praze dne 24. ledna 2021

Věc: Vymáhání reparací na Německu

Vážení slovenští přátelé,

koncem minulého roku jsme panu premiérovi Ing. Andreji Babišovi zaslali petici „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum“. Vzhledem k tomu, že problém reparací, která nám je povinno Německo zaplatit, se netýká jen České republiky, ale i Slovenské republiky, žili jsme v rozhodující době, kdy nám reparace byly Pařížskou reparační úmluvou mezinárodně potvrzeny, ve společném státě, v Československé republice.

Slovensko, zvláště v místech kde přecházela fronta a kde došlo k bojům v průběhu Slovenského národního povstání, bylo silně válečními akcemi poškozeno. Jeho ekonomické ztráty byly velké. Pokud víme, tak podklady pro vymáhání reparací na Německu vypočítávalo v poválečné době ministerstvo financí ČSR, v jehož čele stál Vavro Šrobár. Ten ve svém projevu před parlamentem v r. 1946, vysvětloval, že ČSR neměla dost času určit všechny vzniklé škody. Odhady v některých oblastech byly velmi nízké. ČSR proto uplatňovalo náhradu za vzniklé škody pouze ve výši přibližně 347 miliard předválečných korun. V pozdější době jsme se setkávali zcela běžně s částkou 360 miliard korun. Její potvrzení či upřesnění nás v nejbližší době, kromě dalšího, čeká.

ČR je nástupnickým státem České a Slovenské federativní republiky. Je naší povinností, abychom na Německu zaplacení reparací vymohli. Domníváme se, že SR, stejně tak jako ČR, žije ve složité době. Zatímco se snažíme se střídavým úspěchem řešit otázky „pandemie koronavirové“, na obzoru se objevuje krize ekonomická, která může vyústit v pandemii dluhovou, v chudobu a bídu. A proto musíme hledat nové zdroje příjmů, abychom byli schopni pokrýt současné celkové finanční potřeby, nikoliv však dalšími a dalšími dluhy. A tak se dostáváme k reparacím. Podle předběžných propočtů nám Německo dluhuje možná až deset bilionů Kč. Tato částka by nám, Čechům i Slovákům, stačila na oddlužení státu a na potřebné investice do ekonomiky a do sociální sféry a ještě by zbyla značná rezerva.

Tedy reparace jsou pro nás řešením. Nyní jde o to, zda budeme schopni na Německu reparace získat. Německo, jak je známo, odmítá reparace platit. Ozvalo se Polsko, které požaduje asi 850 miliard dolarů na Německu, ozývá se I Řecko, které uplatňuje na Německu zaplacení válečných náhrad asi ve výši několika set miliard euro. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že vymáhání reparací na Německu má bezesporu mezinárodní rozměr.

O co Vás prosíme, vážený slovenští přátelé? Prosíme o spolupráci na uvedeném „díle“. S touto prosbou se současně obracíme i na několik slovenských opozičních vlasteneckých subjektů. Možná, že i na Slovensku by mohla k řešení předmětné záležitosti přispět petice. Znění naší petice je v příloze tohoto dopisu jako informace. Můžete ji jakkoliv, i fragmentárně, využít ve slovenském znění, či vypracovat vlastní novou, což by bylo zřejmě vhodnější, Pak je důležité, aby Vaše i naše petice měly alespoň jedno společné, a to požadavek na vymáhání reparací příslušným, slovenským ústavním orgánem, tj. vlády či NR SR, podle úpravy, obsažené ve vaší Ústavě SR, na Německu. Váš petiční výbor je nezastupitelný v těchto aktivitách. Víme, že jde o běh na dlouhé trati. Skutečností však je, že to bude po dlouhých letech první velká česko-slovenská akce a z Vašeho hlediska slovensko – česká akce. Pro nás je důležité, že v říjnu u nás proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR. Budeme se snažit, aby reparace se staly jedním z volebních témat. Bude pro nás i Vás důležité, když se v tomto úsilí vzájemně podpoříme. Počet petentů Vaší petice budeme uvádět i my ve svých dílčích informací, i v té konečné, pro českou veřejnost. Obráceně to platí samozřejmě také. Vedle petice jsou možné i další společné akce, a to podle možností, které se naskytnou.

Budeme velmi rádi, vážení slovenští přátelé, když se rozhodnete s nám spolupracovat na společném díle, a o této skutečnosti nás budete informovat. Následně se na všem dalším domluvíme. Budeme v kontaktu. Vše dobré v novém roce Vám i Slovensku přejí

PhDr. V. Vítová, Ph.D., v.r.

JUDr. O. Tuleškov, v.r., vydavatel@seznam.cz

JUDr. Karel Hais, v.r.

Příloha: petice, podpisový arch

Předsedovi vlády ČR, panu Ing. Andreji Babišovi

Petice: Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“


Současný rozpočet předpokládá deficit několika set miliard korun. Naše celkové zadlužení roste rychlým tempem. Jsme na počátku krize. Naše sociální jistoty jsou ohroženy. Asi 10 % našich spoluobčanů žije v chudobě či na jejím prahu. Je pravděpodobné, že celková situace se bude i nadále zhoršovat. Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby.

Ale čeho jsme svědky? Dohadování se o miliardách korun a jejich následném přemísťování z jedné rozpočtové kapitoly do druhé. Imperativem doby však je hledat a nalézat nové finanční zdroje, které nám pomohou překlenout vzniklé celospolečenské problémy. Navrhujeme proto jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, abychom urychleně a s velkou naléhavostí požádali Německo, aby nám začalo splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již 30 let a samo sebe označuje za právní stát.

Naši málo stateční či laxní příslušní činitelé, místo aby již dávno na Německu požadovali zaplacení reparací, vydávají prohlášení, že reparací se vzdala komunistická vláda, že reparací jsme se vzdali v Česko-německé deklaraci, že v této době není vhodné otázku reparací nastolit, poněvadž by došlo v Evropě ke krizi důvěry a tak dále.

Z uvedených i dalších důvodů můžeme tedy oprávněně konstatovat, že pro současnou situaci je charakteristické dlouhodobé porušování základních norem mezinárodního práva. I ČR k němu přispěla především svou nečinností. Narovnání norem mezinárodního práva nikdy nemůže vést k nějaké krizové situaci v Evropě, ale naopak. Zhojení norem mezinárodního práva k obecné důvěře přispěje. Přestože mnozí v současnosti mluví o právním státu, o panství práva, tak od slov ke skutkům dosud nepřikročili. Demokratickými prostředky, mezi které patří i tato petice, za níž budou stát tisíce lidí, hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny, a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti.

Ústava ČR říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. I my jsme tím lidem, my všichni petenti bez rozdílu. Naléhavě dále navrhujeme, aby Parlament ČR ve zkráceném legislativním procesu přijal zákon o referendu. Ústava jej již od roku 1992 předpokládá. Jen tak lid i o této pro republiku životně důležité otázce může přímo rozhodnout v imperativním referendu, pokud příslušné ústavní orgány se tak budou zdráhat učinit. Lid může vyměnit vládu, ale vláda lid nikoliv! V příštích demokratických volbách se můžeme stát vládou my, občané ČR! Budeme mít v rukou mocný nástroj k potřebným změnám, hlasovací lístky! Jděme k volbám! Volme ty politické strany, politická hnutí, která veřejně podpoří požadavek, aby nám Německo zaplatilo reparace v plné výši a postaví se za uzákonění referenda. Pakliže toto volání mrtvých i živých vláda odmítne, nastane situace, kdy budeme nuceni nastolit otázku potřebných systémových transformací. Klíč k budoucnosti vidíme v demokratických změnách, ústících v humanitní demokracii, která předpokládá rozšíření demokracie z oblasti politické i do oblasti ekonomické a sociální.


V Praze dne 17. prosince 2020


Petiční výbor:


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10 /// JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6 /// PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Poledníkova 5, 628 00 Brno-Líšeň /// PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., Osadní 1476/43, 170 00 Praha 7 /// JUDr. Karel Hais, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov /// Miroslav Starý, Letná 207, 471 24 Mimoň /// MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice 132, 751 04 Rokytnice /// Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., Buzulucká 2354, 390 03 Tábor /// Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Milénova 12, 638 00 Brno /// Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v., Vikova 473, 274 01 Slaný