Ruské bezpečnostné sily vyostrili boj s mimovládkami. Kontrola v prezidentskej Akadémii - hlavnej liberálnej liahniarmadnymagazin.sk


Ruská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy pri prezidentovi Ruskej federácie – RANEPA ( Prezidentská akadémia) sa zaoberá školením a rekvalifikáciou špecialistov na najvyššej riadiacej úrovni. Je to najväčšia univerzita v humanitnom a sociálno-ekonomickom profile v Rusku a Európe s viac ako 55 pobočkami. Univerzita by teoreticky mala pripravovať budúcich štátnikov. V praxi tvoria významnú časť štruktúr RANEPA liberálne hniezdiská.


Prečo sa to stalo, je hlúpa otázka. Dlhoročný rektor RANEPA – je Vladimír Mau, krištáľovo čistý Gaidaročubajs, jeden z ideológov “prichvatizácie” a ďalších „hlavných ohavností“ deväťdesiatych rokov, výkonný riaditeľ organizačného výboru fóra Gajdar. Kľúčový poradca zosnulého Jegora Gajdara (v čase jeho úradovania ako predsedu vlády), potom zástupca riaditeľa Gajdarského inštitútu pre ekonomiku v transformácii, vedúci Pracovného centra pre ekonomické reformy Ruskej federácie, profesor Vysokej školy ekonomickej, lektor v Moskovskom centre Stanfordovej univerzity (USA). Spoluvedúci odbornej rady pre aktualizáciu stratégie 2020 (spolu s rektorom HSE Jaroslavom Kuzminovom), člen Vedeckej rady Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti, šéfredaktor časopisu Economic Policy, predseda redakčnej rady časopisu Logos, člen redakčnej rady časopisov Voprosy Economiki, „Bulletin of Europe“, American Journal of Economic Transition. Podľa mnohých médií mal od konca 80. rokov priamy vzťah (spolu s Gajdarom, Čubajsom, Avenom, Jasinom, Šochinom, Potaninom, Illarionovom, Kagalovským a ďalšími „ruskými reformátormi“) so slobodomurárskej lóže „Mont Pelerin“ – úzko spojenou s britskými spravodajskými službami.


Stalo sa niečo nepredstaviteľné. Bezpečnostné sily začali rozsiahlu kontrolu RANEPA. Prokuratúra požadovala, aby akadémia poskytla informácie o spolupráci so zahraničnými mimovládnymi organizáciami (vrátane tých, ktoré sú na území Ruska považované za nežiaduce) a o implementácii programov so zahraničným financovaním v rámci „ kontroly implementácie právnych predpisov vedeckými a vzdelávacími organizáciami “.


Štát sa konečne začal zaujímať o účasť funkcionárov a študentov RANEPA na realizácii projektov, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť. Patrí sem podnecovanie etnického separatizmu a falšovanie histórie „ na dosiahnutie geopolitických záujmov protiruských síl“, A ničenie tradičných duchovných a morálnych hodnôt a podpora cudzích západných hodnôt a príprava mládežníckych aktivistov na farebnú revolúciu a mnoho ďalších.


Prokuratúra požaduje poskytnutie informácií:


Oddiel 1.”


1. o existencii licencie na právo na vykonávanie vzdelávacích aktivít, dodržiavania licenčných požiadaviek a podmienok;


2. o súlade s miestnymi predpismi inštitúcie (listina, pravidlá prijímania, vnútorné predpisy atď.) S požiadavkami federálnych a regionálnych právnych predpisov;


3. o informačnej transparentnosti inštitúcie;


4. o dostupnosti štátnej akreditácie, súlade dokumentov vydaných inštitúciou so stavom štátu;


5. o postupe prijímania, vylúčenia, preloženia študentov, uplatňovaní disciplinárnych opatrení voči nim;


6. o súlade s požiadavkami čl. 18, 35 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ týkajúce sa vytvárania knižníc v inštitúcii, poskytovania učebníc a učebných pomôcok študentom;


7. na úrovni materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacích aktivít, personálneho zabezpečenia tried;


8. o organizácii e-vzdelávania, využívaní technológií dištančného vzdelávania, dostupnosti podmienok pre fungovanie elektronických informačných a vzdelávacích prostredí;


9. o splnení požiadaviek čl. 58, 59 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ pri vykonávaní stredoškolskej a záverečnej certifikácie, a to aj pokiaľ ide o zabránenie výberu poplatkov za ich prechod od študentov;


10. o súlade s požiadavkami čl. 331 Zákonníka práce Ruskej federácie a čl. 46, 49 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom;


11. o splnení požiadaviek čl. 60 spolkového zákona z 29.12. 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“, a to aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;


12. o zákonnosti poskytovania platených vzdelávacích služieb študentom;


13. o komercializácii vzdelávacích aktivít, ktorou sa študentom ukladá povinnosť financovať náklady na údržbu vzdelávacích budov, uskutočňovanie stavebných a opravných prác, materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie vzdelávacieho procesu, vzdelávaciu literatúru, iný zber peňažných a iných finančných prostriedkov, ktoré nespĺňajú podmienky na vykonávanie vzdelávacích aktivít , a to aj za dodatočnú platbu servisnému personálu, pedagogickým zamestnancom a bezpečnosti inštitúcie;


14. o obsahu vzdelávacích programov inštitúcie. aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;Oddiel 2.”


1. o realizácii projektov (programov) financovaných z cudzích zdrojov, ako aj o realizácii vzdelávacích programov vysokoškolského vzdelávania v oblasti obrany a bezpečnosti štátu, zabezpečujúcich právny štát a zákon a poriadok (podrobné informácie v prílohe č. 2);


2. existencia skutočností o uzatváraní zmlúv o vykonávaní činností a programov, ktorých ciele nezodpovedajú cieľom založenia a činnosti organizácií a úlohám stanoveným v ich charte;


3. súlad foriem a smerov medzinárodnej spolupráce v rámci implementácie projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov, foriem a smerov stanovených federálnymi právnymi predpismi;


4. súlad s požiadavkami ustanovenými federálnymi právnymi predpismi na postup a podmienky vykonávania vedeckých, výskum a (alebo) vedecké a technické činnosti pri realizácii projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov;


5. existencia prípadov uzavretia dohody (zmlúv) o realizácii projektov (programov), jednotlivých podujatí so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami pri absencii medzinárodnej dohody Ruskej federácie so štátom, na území ktorého sú zriadené alebo registrované, ako aj so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, registrované v odbore. 2 spolkového zákona z 12.02.1996 č. 7 F „O 3 nekomerčných organizáciách“ (ďalej zákon č. 7-FZ) v poradí (pri absencii pobočiek, zastúpení, pobočiek);


6.prítomnosť skutočností o vykonávaní činností zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, v súvislosti s ktorými boli prijaté rozhodnutia o uznaní ich činnosti na území Ruska ako nežiaduce, dodržiavanie zákazov a obmedzení spojených s prijímaním takýchto rozhodnutí a stanovených v čl. 3.1 federálneho zákona z 28.12.2012 č. 272 ​​- FZ „O opatreniach na ovplyvňovanie osôb zapojených do porušovania základných ľudských práv a slobôd, práv a slobôd občanov Ruskej federácie“ (ďalej len – zákon č. 272-FZ);


7.účasť na realizácii projektov (programov) zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré predstavujú (môžu predstavovať) hrozbu pre základy ústavného systému Ruskej federácie, obranné schopnosti alebo bezpečnosť štátu, a to využitím pedagogických zamestnancov a študentov a za účasti zamestnancov, odborníkov z organizácií tretích strán … Existujú nejaké aktivity zamerané na: – podnecovať etnicko-separatizmus v pohraničných oblastiach Ruska a národných republík, diskreditovať politiku federálneho centra vo vzťahu k nim, propagovať ich odlúčenie od krajiny; – zasahovanie do volebných procesov (školenie volebných pozorovateľov, využívanie učiteľov, študentov študentov na predvolebné kampane, pozorovanie volieb, monitorovanie a zhromažďovanie údajov o porušovaní zákona počas volieb atď.); – diskreditácia vodcovstva krajiny a jej domácej a zahraničnej politiky (najmä príprava a publikovanie rôznych vedeckých štúdií, článkov, recenzií, obsahujúcich tendenčné hodnotenia sociálno-ekonomického vývoja Ruska a spoločensko-politickej situácie v Rusku, na príkaz zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, podkopávanie autority vodcovstva krajiny a dôvery verejnosti v úrady atď.); – formovanie verejnej mienky o potrebe zmeny vlády v Rusku a vytváraní podmienok na destabilizáciu spoločensko-politickej situácie, stupňovanie protestných nálad v spoločnosti, napríklad s využitím existujúcich sociálno-ekonomických problémov, etnických a náboženských faktorov; – ideologická indoktrinácia Rusov, najmä mladých ľudí, a vytváranie proamerických vplyvných skupín v tomto prostredí, ktoré môžu využiť zahraničné medzinárodné mimovládne organizácie na dosiahnutie svojich deštruktívnych cieľov (propagáciou amerických a európskych demokratických a liberálnych hodnôt, popularizáciou amerického spôsobu života, kritikou spoločenských vzťahov -ekonomická situácia a vzdelávací systém našej krajiny, organizácia jazykových kurzov atď.); – zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruskej federácie, činnosti štátnych orgánov a miestnej samosprávy (napríklad predkladaním návrhov na zlepšenie a optimalizáciu ich práce, vykonávanie rôznych kontrol a zverejňovanie ich výsledkov atď.); – získanie pozícií vplyvu vo vládnych orgánoch s cieľom zmeniť federálnu a regionálnu legislatívu, získať informácie o náboženských konfliktoch, informácie o porušovaní práv občanov v Rusku, ako aj o ďalších spoločensky významných otázkach; – falšovanie svetových a ruských dejín s cieľom dosiahnuť geopolitické záujmy protiruských síl; – zničenie tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt, šírenie radikalizmu medzi mládežou;


8. prítomnosť prípadov účasti na podujatiach, zamerané na formovanie a rozvoj zručností „občianskeho protestu“ v prostredí mládeže, školenie mládežníckych vedúcich a aktivistov, výučba techník politického boja a organizovanie hromadných verejných podujatí, spôsoby ochrany ich práv v prípade zadržania orgánmi činnými v trestnom konaní počas takýchto akcií. Zároveň je potrebné urobiť krátku analýzu hromadných verejných akcií a protestnej činnosti, zohľadniť počet neoprávnených hromadných protestných akcií, ako aj počet žiakov a študentov, ktorí sa ich zúčastnili, z ktorých bola administratívna zodpovednosť vynesená podľa článku 20.2 správneho poriadku Ruskej federácie (porušenie ustanoveného postupu organizácie alebo konania schôdze, demonštrácia, sprievod alebo demonštrácia), dôvody ich účasti na protestných akciách a spôsob získavania informácií o nich, ktorí pôsobili ako ich organizátori, určili miesta stretnutí účastníkov; ktorých sa ruské neziskové organizácie podieľali na ich príprave a realizácii; na základe čoho sa uskutočňovala účasť na protestných akciách, dostali účastníci akcií peňažnú odmenu, v akej výške a ako sa platby uskutočnili, zúčastnili sa účastníci hromadných akcií verejnosti na výmenných vzdelávacích programoch, iných podujatiach zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií atď. Uveďte dôvody a podmienky účasti žiakov a študentov na nepovolených protestných akciách a tiež informovať o stave prác na predchádzaní priestupkom medzi študentmi a študentmi, o ich vplyve na znižovanie protestnej činnosti medzi mladými ľuďmi; deväť. zameraná na podkopanie medzinárodnej autority Ruska a dôvery medzinárodného spoločenstva v zahraničnú a domácu politiku Ruskej federácie, ako aj na vytvorenie jej obrazu agresorského štátu. Uveďte, prosím, či existujú skutočnosti týkajúce sa zapojenia vedeckej a učiteľskej obce do prípravy tendenčných materiálov v záujme zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií kritizujúcich zahraničnú a domácu politiku Ruska, činnosti vedúcich predstaviteľov krajiny a obsahujúcich nepresné informácie o údajnom masovom porušovaní práv občanov, provokatívne články; rôzne štúdie, odporúčania a správy pre vedenie zahraničných štátov a medzinárodné štruktúry, ktorých závery sa zohľadňujú pri prijímaní zahraničnopolitických rozhodnutí, vyhlásenia a výzvy k medzinárodným organizáciám a zahraničným vládam (napríklad o „politických represiách“ v Ruskej federácii, „okupácii Krymského polostrova“, informačných hrozbách ruskému svetovému spoločenstvu, o potrebe zvýšenia vojenského, politického a ekonomického tlaku na ňu atď. );


9.účasť organizácií na príprave rôznych štúdií zadaných zahraničnými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami zameraných na podkopanie hospodárskych základov Ruskej federácie (najmä podpora ekonomických sankcií a vypracovanie odporúčaní na zavedenie nových sankcií proti Rusku; výzva na prekážky, pod zámienkou ochrany životného prostredia, rozvoja prírodných zdrojov) zdroje, výstavba plynovodu Nord Stream 2 atď.);


10.zhoda s organizáciami, účasť na politických aktivitách, požiadavky čl. 13.1 zákona č. 7-FZ o podaní žiadosti o zápis do registra neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta. Existuje financovanie týchto organizácií, opozičných štruktúr, jednotlivcov, ako aj účasť na realizácii projektov (programov) a jednotlivých akcií neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta?


11. vykonávanie federálneho zákona z 25. 07. 2002 č. P4 – FZ „O boji proti extrémistickej činnosti“ (ďalej len „zákon č. 114-FZ“) čiastočne: – dodržiavanie požiadaviek na zriaďovateľov organizácií stanovených v článku 15 zákona č. 7-FZ; – prítomnosť diskriminačných noriem v publikovaných právnych aktoch; – vykonávanie opatrení obmedzujúcich práva občanov na základe národnostných, rasových, náboženských, sociálna alebo jazyková príslušnosť, pôvod, úradník, majetok a spoločenské postavenie, ako aj ďalšie okolnosti prispievajúce k porušovaniu medzietnického mieru a harmónie, podnecovanie k etnickej nenávisti alebo náboženské nezhody; – financovanie teroristických alebo extrémistických aktivít; – hromadná distribúcia, ako aj skladovanie na účely distribúcie extrémistických materiálov v rozpore s čl. 13 zákona č. 114-FZ; – výzvy, publikácie, iné akcie zamerané na revíziu histórie, výsledkov Veľkej vlasteneckej vojny a velebenia nacizmu a fašizmu; – zabezpečenie prostriedkov a zariadení, ktoré vylučujú prístup žiakov a študentov k zdrojom obsahujúcim extrémistické materiály, ako aj k informáciám nezlučiteľným s úlohami vzdelávania a výchovy;


12. dôvody a podmienky páchania extrémistických trestných činov žiakmi a študentmi, účasť na etnických konfliktoch, ako aj neoprávnené protestné akcie. Správa o stave práce v oblasti prevencie extrémistických trestných činov medzi študentmi a študentmi, ako aj o dodržiavaní požiadaviek;


13. dodržiavanie požiadaviek federálnych právnych predpisov o štátnom jazyku Ruskej federácie a jazykoch ruských národov z hľadiska možného použitia jazykového faktora na budovanie separatistických nálad a protestnej aktivity obyvateľstva, zintenzívnenie činnosti nacionalistických štruktúr;


14. obsah, povaha smerovania projektov (programov), uskutočňujú ju štrukturálne divízie zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií vo vedeckej a vzdelávacej sfére registrované Ministerstvom spravodlivosti Ruska. Existujú projekty (programy), ktoré nezodpovedajú záujmom Ruskej federácie, zasielajte kópie dohôd (zmlúv) o ich implementácii, ako aj kópie projektov (programov) (odrážajú výsledky v prílohe č. 4);


15. uskutočňovanie vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečovanie vlády zákona a zákona a poriadku.


16. Predkladajte správy od vzdelávacej inštitúcie do zahraničných zdrojov financovania. realizácia vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečenie vlády zákona a zákona a poriadku.


Informácie sa očakávajú priložením overených kópií dokumentov potvrdzujúcich príslušné zistenia. – Podpísaný Medzirezortný prokurátor Konstantin Prostakov “.