Rozkol Čechů největší současný sudetský zločin

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

Mnohaleté státoborné úsilí německých a rakouských landsmannschaftů nese svá shnilá ovoce. Toto soustavné podkopné úsilí přivodilo tolik žádané změny v myšlení současného českého národa. Útoky sudeťáků a jejich pomahačů, často emigrantů, na jejichž vrcholu ční paní Sidonie Dědinová a zesnulý pan Jiří Gruša, za pomoci domácích tzv. humanistů, umělců, intelektuálů a značné části inteligence, způsobily naprostý rozkol v českém národě a v českém státě. Tento rozkol snad nemá u nás obdoby od husitského nápravného hnutí, jak této etapě našich dějin říká správně pan profesor Mahler.

Čech masarykovec tak stojí proti Čechovi antimasarykovci. Čech republikán tu stojí proti habsburkistovi. Čech benešovec tu stojí proti lítým šikům zuřivých antibenešovců.

Umělecký historik žádající ve jménu nového století odstranění sochy Beneše tu stojí proti legionářům žádajícím pomník svého vrchního velitele. Toto vše způsobily prvotně landsmannschafty, neustále po desetiletí podrývající na německé, rakouské, mezinárodní a nakonec i na české scéně nejprve opatrné sondy v tisku, potom historické komise a dialogy, pak prosby o odpuštění u římské církve, jež jim ochotně počala celebrovat mše, pak různými publikacemi a pamflety, jejichž zločinným vrcholem jsou padíla Sidonie Dědinové a Jiřího Gruši, která by za jiných, vskutku civilizovaných okolností musela být prohlášena za morální Mein kampfy sudetských Němců.

Tak by tomu ovšem nebylo, kdyby uvnitř českého národa nevzniklo pařeniště páté kolony sudetomilů. Těmto sudetomilům daly morální kompas taková literární díla, jako zlověstně známý PODIVEN – dílo tří známých autorů (Pithart, Příhoda, Otáhal, ), které popírá základní mezníky českých dějin a obrací je naruby ve prospěch všech podmaňovatelů a utlačovatelů českého národa. ( Samozřejmě to platí analogicky i pro potlačovatele dalších národů v monarchii – pro pány nad Slováky, Poláky, Jihoslovany,Rumuny, a dalšími.) Dílo, které popírá samo české národní obrození a pokládá je za jakýsi dějinný exces hrstky učenců, za jakýsi volnomyšlenkářský experiment. Toto dílo naprosto nepřihlíží k úloze širokých vrstev českého lidu, který se obrozoval v moderní národ. Tento lid pánům autorům nevoní. tento lid páni autoři pokládají za plebejskou masu, a přitom nevidí jeho úlohu na rozmachu a rozkvětu v 19. století, kdy se český národ stal jedním z nejvzdělanějších a nejvyspělejších národů v žaláři habsburské monarchie. V tom žaláři, který měl pro požadavky lidu a demokratů roku 1848 jen šavle, bajonety, pušky děla, šibenice a pevnostní žaláře. Na jednom konci monarchie řádil generál Windischgraetz v Praze, na druhém konci monarchie maršál Radetzky v Benátkách ! Jeden pobíjel Čechy, druhý Italy. Naopak, autoři PODIVENA za vrchol našich dějin vyzdvihují barok – právě ten barok, který započal Bílou Horou a skončil své ničivé etnické dílo – ničení našeho národa – až osvícenou vládou Josefa II., jenž zdaleka nebyl oním zlověstným "germanisátorem" jako mu to přičetla v Čechách bydlící římská církev, aby jej poštvala proti lidu a obrozencům. (To, že jeho odkaz zneužili i nacisté, není nic podivného. Oni zneužili i svatováclavský odkaz a zhanobili jej "svatováclavskou orlicí" pro kolaboranty). Husitství je pro PODIVENA jen hrůznou kapitolou, Žižka je lupič a zločinec patřící na šibenici, husité jsou společenským morem, který způsobil zničení středověké společnosti a její řád od Pána Boha. Právě to husitství, které tak vyzvedl TGM při oslavách 500. výročí Jana Husa v Ženevě, když je nebylo možno slavit v Habsburky porobených Čechách I. světové války proti Slovanům.

Když v té době šílený zločinný arcivévoda Bedřich v Těšíně nechával popravovat stovky Čechů, Slováků, Židů, Poláků, Rusínů, Ukrajinců jen proto, že projevili jen špetku sympatie pro slovanská vojska bojující s monarchií. Další kapitolou opovržení PODIVENA je naše I. republika, která prý vznikla jako zplozenec Versailles, jako umělý nepřirozený útvar, který musel být smeten, protože rušil práva nebohých sudeťáků a fašistů všeho druhu. Proč potom je obviňován dr. Beneš z kapitulantství a zbabělosti, že nehájil tento neživotaschopný a umělý útvar – to jako vnímatelé této pakoncepce nechápeme.

Bylo by možno přinášet desítky dalších důkazů různých útoků na naši moderní státnost, na legionáře, na charakter I. republiky na potlačení sudetské iredenty let 1918–1919, na boj s Maďary, na přivtělení Rusínů k ČSR, na Těšínsko a boj s Poláky – tyto karty dějin obratně sudeťáci a jejich čeští trabanti záludně a zákeřně používají proti Čechům, jen aby oslabili, znemožnili a nakonec rozkotali koncepci Československa jako prvního moderního státu našich národů.

Další karta sudeťáků je tvrzení, že I. ČSR byla utlačovatelem pohraničních Němců a vůbec všech Němců ve státě. Opak je pravdou. Již TGM vyzval Němce ke spolupráci. Odmítali. Až teprve, když zjistili, že nemají šanci vojensky zvrátit situaci, pomalu obraceli a zapojili se do spolupráce. Dostali univerzity a techniky, Dostali ministry ve vládě – Spinu, Czecha a Mayr–Hartinga ( syn posledního byl dobrý loajální Němec k ČSR, jenž pomáhal dr. Ečerovi na Norimberském soudu). Měli své společenské organizace a své politické strany. Ptáme se – měli někdy v Německu či Rakousku, Češi, Lužičtí Srbové či jiní Slované vůbec někdy své politické strany nebo ministry ?? Co nám to stále sudeťáci žvaní za nesmysly o ponížení, útlaku, nerovnosti. Na ulicích byly nápisy české i německé. Podívejte se páni sudeťáci na dobové fotografie našich měst. V úřadech vedle češtiny byla možná i němčina. Existovaly německé školy a to všech stupňů. Ptáme se opět – měli někdy v historii německých států Češi, Lužičtí Srbové, Slovinci, Poláci svou univerzitu ?? Svou techniku ?? Svá gymnasia ?? I Němci v Rumunsku mají a měli své gymnasium v Brašově, byl jsem tam. V Rusku byly i za sovětů německé školy. Tak tomu bylo i u nás. Bylo někdy v Rakousku a Německu české, slovinské, lužickosrbské, polské gymnasium ?? Kdo to tu pořád žvaní lži ?

Tato fakta se stále převracejí naruby. Stále nám média česky psaná, ale protičeská, žvaní tirády o "neuvěřitelném ponížení a útlaku sudetských Němců".

( My víme, že termín sudetský Němec je výmysl politruků landsmannschaftů. Neexistuje "sudetské území". neexistuje " národnost sudetoněmecká". To bychom museli připostit národnost "volžskoněmeckou", "lotyšskoněmeckou", "bessarabskoněmeckou" atd. Nesmyslnost této terminologie je mimo diskuzi. Ale je mediálně již natolik zažrán, že jen nikdo nevymýtí z publicistiky – proto jej používame, i když např. Dr. Libor Nováček v Národním Osvobození č.5/2012 uvádí správně jeho neopodstatněnost. Termín "sudetský Němec" nevymýtíme jeho vysvětlováním. Musíme vymýtit sudetoněmeckou politiku na našem území.)

A naopak – stále jsou zamlčovány nesčetné zločiny sudetský Němců na našem území, již od roku 1919 až do roku 1945.

Je zamlčováno obrovské vyhnání 250.000 Čechů z pohraničí. Je zamlčováno vyhnání 100.000 Čechů z vnitrozemí. Jsou zamlčovány desítky vražd, loupeží a násilností ordnerů a freikorpsů sudeťáků na Češích v letech 1938–1939 i za války. Jsou zamlčovány vraždy sudetských Němců na Češích ještě roku 1945.

Tento masivní rozval moderních českých dějin umožnil jen obrovský sudetoněmecký zločin na soudobém českém národě – ideový rozkol Čechů s Čechy, který sem vnesli sudetští ideologové, sudetští politruci, počínaje Neubauerem a konče Posseltem.

Účelová manipulace našich dějin, a spolupráce řady českých sudetomilů počínaje pány Doležalem a Mandlerem, pokračuje panem Tollnerem, Svobodou a dalšími, a konče některými současnými ministry, pak tento rozkol národa saturuje a legitimizuje. Národ, který si nechal odebrat svá media, který je denně krmen prosudetskou a protičeskoslovenskou lží, se nestačí divit, kam jsme to dopracovali. Zvláště, když tento proces zaštítil od počátku pan zesnulý exprezident Havel svou omluvou sudetským Němcům.

Omluvou, kterou nedávno následoval i náš eurposlanec pan Rouček. Marně se pan europoslanec zapřísahá na internetu, že omluvu myslel jako gesto vůči "nevinným sudetským dětem, které nemohly na Hitlera, za Henleina" (!!!) S takovou koncepcí zásadně nemůžeme souhlasit. Ví vůbec pan poslanec, co to byla organizace Hitlerjugend ?? Ví, jak se tam desetiletí hoši učili dýkou zabíjet podřadnou rasu Židů,Slovanů a Romů ?? Ví pan poslanec kolik sudetských hochů bylo v HJ ? Kolik bylo mladých ordnerů ?? Ví pan poslanec, jak sudeťačky zuřivě vítaly Hitlera ?? Ví pan poslanec, jak Němky a sudeťačky v Brně vodily za 3 říšské marky své děti dívat se na popravy českých vlastenců ?? A bylo to nedaleko od dnešního pomníku Edvarda Beneše – ano, toho pomníku, který tak dnešní sudetští Němci tak zuřivě odmítají. A který s nimi odmítají také jejich čeští obhájci – dokonce profesoři Masarykovy university, Jeho emeritní Magnificence pan prof. Schmidt, a Jeho emeritní Magnificence pan prof. Zlatuška. Masaryk a Beneš rotují v hrobech – toto je česká inteligence ?? A v Brně se dává cena města za rok 2012 zesnulému excelentnímu benešobijci panu exdiplomatu Grušovi.

Pak se nelze divit rozkolu v českém národě. Pak se nelze divit, že Češi stojí proti Cechům. Pak se nelze divit, že český národ prožívá takřka denně své mediální Lipany. Toto vše způsobily sudetoněmecké landsmannschafty svou dlouholetou podkopnou prací. Toto vše způsobily landsmannschafty se svou pátou kolonou českých sudetomilů. Sudetomilů, které my odbojáři a legionáři považujeme za zrádce národa a za kolaboranty.

ČSOL Brno