Pro nás všechny platí Deklarace lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1948


Článek 1

Všichni lidé se rodí svobodní a rovni v důstojnosti i právech…


Článek 2

Každý je oprávněn ke všem právům a svobodám, jež stanoví tato deklarace, bez jakéhokoli rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení…Demokratické státy snad celého světa přijaly v souladu s výše uvedenou deklaraci vlastní Listiny základních práv a svobod (LZPS).


Naše LZPS je součástí ústavního pořádku České republiky.


Její Čl.1 zní:

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“


ČL. 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení…


Pokud budeme dodržovat všechny výše uvedená ustanovení, nemůže dojít k žádným rasovým či jiným podobným nepokojům. Nebude pro ně důvod.“


V žádném případě nelze hnutí za práva černých, nebo jiných ras podporovat proti hnutím za práva bílých nebo naopak. Všichni jsme svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Výše uvedené zásady nelze porušit ani z nejvyšších politických či jiných důvodů. Kdo přesto je poruší, měl by být volán, v závislosti na stupni jejich porušení, k odpovědnosti a případnému vyvození právních důsledků, sankcí.


Pokud však budeme lhostejní k nedodržování uvedených zásad, sklidíme rasové bouře, poteče krev a dojde k ničení hodnot. Lidstvo, které stojí před řešením zcela zásadních problémů, včetně otázek války a míru, nemá časový prostor, aby se zabývalo takovýmito záležitostmi z dávné minulosti.

Redakce ČNL