Požadujeme reparace od Německa

Německo   vedlo druhou světovou válku způsobem zločineckým. Součástí jeho „válečného úsilí“ bylo i systematické vyvražďování Židů a Slovanů. Vedle nesčíslných lidských obětí způsobilo i nepředstavitelné materiální škody porobeným národům.

Na setkání představitelů spojenců se nejednou jednalo o povinnosti Německa zaplatit reparace, které v důsledku německé agrese vznikly. V Paříži se setkali zástupci 18 spojeneckých států, Československá republika byla mezi nimi, a uzavřeli Pařížskou reparační dohodu. Tato stanovovala povinnost Německa zaplatit reparace.

Tato povinnost vyplývá i z mezinárodního práva, které jednoznačně zakotvuje povinnost agresora zaplatit oběti agrese škody, které jí agresí vznikly.

Nikdo nepochybuje ani dnes o tom, že Německo bylo agresorem a my, i řada dalších států, jeho obětí. Tedy povinnost Německa nám zaplatit reparace stále trvá, je nepromlčitelná. Jaká je však situace? Němci republiku vykrádali šest let, vyváželi od nás, na co si jen vzpomněli. Hospodářsky nás zcela vysáli. O tom, že jsou nám povinni zaplatit cca 360 miliard předválečných korun a příslušné úroky snad nikdo nepochybuje. Přesto nám dosud zaplatili ani ne půl procenta z dlužné částky.

Již v 70. letech minulého století kancléř W. Brandt, když byl na státní návštěvě Prahy, prohlásil, že Německo nám zaplatí reparace, jakmile se sjednotí. Tento slib opakoval začátkem 90. let i H.–D. Genscher, tehdejší ministr zahraničních věcí. Jen potřeboval, jak tvrdil, ještě jedno malé posečkání. Nejdříve to bylo kvůli sjednocení Německa, podruhé z důvodu konání celoněmeckých voleb. A pak? Němci se o reparacích s námi již nechtěli bavit. Jak takové jednání kvalifikovat?

A pak přišla Česko–německá deklarace (ČND). Jí jsme se měli údajně vzdát reparací, které nám Německo dluží. Co k tomu tvrzení říci? Že je to vše zásadně jinak. Povinnost Německa zaplatit reparace vyplývá jak z Pařížské reparační dohody (PRD), tak i z mezinárodního práva. PRD je multilaterální mezinárodní smlouvou. My jsme též její signatáři. Měnit její ustanovení nebylo možné ČND. Jí jsme samozřejmě ani nemohli měnit principy mezinárodního práva. Pokud někdo tvrdí opak, pak se hrubě mýlí, v tom lepším případě. ČR a SRN nevytvořily PRD a ani nevytvořily mezinárodní právo. Nemůžeme v této česko–německé sestavě ani je rušit.

Trváme na svém právu. Německo nám je povinno zaplatit reparace. Že snad nastane soudný den, až je budeme oficiálně po Německu požadovat, je hrubá mýlka. Naopak dojde ke zhojení příslušných mezinárodně právních norem a k odstranění bezpráví, které dosud existuje.

Dr. O. Tuleškov