Pan M. Štěch, předskokan těch, kteří nás nyní obviňují z podílu na holocaustu?

Holocaust nebyl jenom dílem Němců

V den vzpomínání na holocaust 27.1.2014 vzpomněl na něj v českém Senátu M. Štěch, který prohlásil, že holocaust byl nejhorší událostí v dějinách lidstva a nesmí se víc opakovat. Nebyl jen dílem německých fašistů, ale též kolaborantských vlád včetně české. Sudetenpost, 13.2.2014, str. 4

Poznámka redakce: Kolaborantské vlády ve skutečnosti vůbec nevládly. Prováděly jen příkazy svých německých pánů. Protižidovské zákony v té či oné podobě byly nuceny převzít a uplatňovat. Pokud se snažily hájit své občany  židovské víry, pak mohly jen ve velmi  omezeném rozsahu. Tuto skutečnost však pan Štěch neodráží. Vinu za zločiny holocaustu, za něž nese vrcholnou odpovědnost Německo a její představitelé, tak rozmělňuje a přenáší ji i na „kolaborantské vlády“. Ostatně takovýto postup vyhovuje dědicům těch, kteří nás celá léta hospodářsky vykrádali a ve velkém vraždili. Hortyho režim Židy uhájil až do r. 1944, pak však přesto byli maďarští Židé transportování do německých vyhlazovacích táborů.

ČNL