Otevřený dopis Hejmovi 1452021Vážený pan

Ing. Petr Hejma, starosta Městské částí Praha 1,

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

V Praze dne 14.5.2021


Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo


Pane starosto,


v dopisu, který mi byl zaslán dne 5.2021, č.j.:UMCP1 254884/2021 panem Petrem Burgem, 1. místostarostou Prahy 1, nenacházím ani zmínku o písemném slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“


Máme uvedenou skutečnost chápat tak, že výše uvedený písemný slib pana Ing. Lomeckého, dřívějšího starosty MČ Prahy 1, chcete vytěsnit z naší písemné diskuse nebo dokonce hodláte tímto způsobem mlčky anulovat předmětný písemný slib pana starosty Ing. O. Lomeckého?


Pokud tomu tak je, pak tímto Vašim anticivilizačním počinem, zpochybňujete písemné sliby, závazky, vlastně všech předcházejících starostů MČ Prahy 1 a samozřejmě i písemné závazky, sliby vlastní. Takováto situace nás vede logicky k závěrům, že i Vaše písemná stanoviska, která jste nám dosud sdělil, můžete bez dalšího zpochybňovat nebo se jednostranně od nich distancovat, přehlížet, zamlčovat je. Takovéto kroky vedou k popření funkcí práva a k bezprávnímu stavu. Jste si toho vůbec vědom? Hraje v tomto případě právo úlohu služky politiky, lépe řečeno, politikaření, s cílem nedopustit, aby pamětní deska paní Hany Benešové byla opětně instalována na původní místo, jímž shodou okolností je právě dům, v kterém sídlí Knihovna Václava Havla?


Bez ohledu na uvedené budeme i nadále vycházet z písemného slibu pana Ing. O. Lomeckého, Vašeho předchůdce, starosty MČ Praha 1, který nám ve svém dopisu ze dne 31.1.2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018, napsal: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“ Proto pro nás je základní otázkou, zda kolaudační řízení bylo řádně ukončené, a pokud ano, pak kdy pamětní deska paní Hany Benešové bude na svém původním místě? A právě na to se ptáme. Na Vaše hrátky nepřistupujeme.


Z výše uvedeného dopisu, který nám zaslal pan Petr Burger citujeme: „Další jednání s městskou částí Praha 1 má smysl pouze tehdy, pokud bude doloženo souhlasným stanoviskem vlastníka objektu k plánované instalaci pamětní desky (busty). V případě, že bude doložen souhlas majitele objektu a dotčených orgánů (památková péče apod.) bude městská část následně postupovat v dané věci standardním způsobem.“


Tak jste vymodelovali situaci, do níž nás chcete vtěsnat. Víte vlastně, co tím říkáte? Především mlčky předpokládáte, že souhlasy určitých institucí, které dříve byly potřebné k prvotní instalaci pamětní desky paní Hany Benešové, nyní neplatí. A tak, kdo by chtěl návrat předmětné pamětní desky na původní místo, by musel oběhat všechny rozhodující instituce znovu.


A napadlo Vás někdy, zda je vůbec pravděpodobné, aby vlastník domu Loretánská 2, Praha 1 dal souhlas k instalaci pamětní desky na dům někomu, kdo nevlastní pamětní desku? S takovým snaživcem vlastník domu není povinen vůbec jednat, ani mu cokoliv sdělovat. Takže kruh se uzavírá. Zvláště když si uvědomíme, že náš snaživec by neuspěl ani u dalších rozhodujících institucí. Tímto způsobem nelze návrat pamětní desky paní Hany Benešové zajistit. A jde Vám právě o to? Pokud se mýlím, pak nestačí mě o tom přesvědčovat slovy, ale skutky.


Paní Hana Benešová byla manželkou prezidenta E. Beneše, který se zasloužil o stát, byla účastníci I. i II.odboje. Vešla do českých dějin. Jedno ze znamení této skutečnosti byla i pamětní deska na domě č. 2 v Loretánské ulici na Praze 1. Pokud se považujete, pane starosto, nejen za voleného funkcionáře, za starostu MČ Praha 1, ale také za občana republiky, který ctí naši historii, očekávali bychom od Vás především splnění slibu Vašeho předchůdce, pana Ing. O. Lomeckého, nebo alespoň vstřícnou spolupráci s těmi, kteří se snaží o osazení předmětné pamětní desky.


Nám za této situace není možné, a Vy to zřejmě víte, získat ani informaci o tom, zda před prodejem domu č.2 v Loretánské ulici, kde byla pamětní deska, bylo právně zajištěno, aby tato deska se mohla vrátit po rekonstrukci domu na původní místo, aby tak byl povinen učinit její nový majitel. Vy můžete tuto skutečnost zjistit a pomoc při dalším. Zatím k dosažení předmětného cíle nejenže nespolupracujete, ale vytváříte, nebo necháte vytvářet situace, které znemožňují těm, kteří usilují o vrácení pamětní desky paní Hany Benešové, aby jejich snaha byla úspěšná.


Vám jako starostovi MČ Praha 1 a jako občanu ČR je jedno, zda je pamětní deska v úschově Galerie hl. města Prahy, nebo je na místě, kam patří?


Doufáme, že si uvědomíte celkovou situaci a podniknete kroky, které by napomohly k brzkém instalaci pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo.


S pozdravem


JUDr. Ogňan Tuleškov

Na Čihadle 18

160 00 Praha 6