starosta MČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

vím, že do funkce starosty MČ Praha 1 jste byl zvolen teprve 14. ledna 2020. Přesto si dovoluji na Vás obrátit v záležitosti, jež dlouhou dobu trápí nejen mne osobně, ale celou řadu dalších lidí. Na téma odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na dům v Loretánské ulici č. 2, kde paní Hana Benešová dlouhá léta žila jako vdova, jsem si psal již s dvěma Vašimi předchůdci. Pamětní deska na domě, kde je nyní Knihovna Václava Havla, byla slavnostně odhalena 16. května 2005.

Pan Ing. O. Lomecký, jeden z Vašich předchůdců ve funkci starosty, nás ve svém dopisu z 31. ledna 2018, Čj.: UMCP1 008050/2018, zn.: STA 22/2018, informoval, že  z uvedeného domu byla pamětní deska paní H. Benešové odborně sejmuta již v srpnu roku 2012. V současné době se má nacházet v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl.m. Prahy. Čeká ji též renovace. Na fasádu uvedeného domu má být vrácena, jakmile dojde k řádné kolaudaci rekonstruovaného domu, tedy i fasády.

Z uvedeného vyplývá, že předmětná pamětní deska byla na domě v Loretánské ulici č. 2 pouhých 7 let, zatímco již osmý rok se na svém původním místě nenachází. Osobně jsem Loretánskou ulici č. 2 opakovaně navštěvoval, naposled to bylo 3.2. 2020 v odpoledních hodinách, ale pamětní deska tam nebyla.

Poslední informaci o desce jsme měli od pana ing. O. Lomského z 31. ledna 2018. Proto jsem se obrátil otevřeným dopisem z 19.11. 2019, tedy téměř po dvou letech, na pana Mgr. Pavla Čižinského, s prosbou, aby nám sdělil, co v předmětné záležitosti je nového. Když neodpověděl ani po šesti týdnech, napsal jsem mu další dopis v domnění, že tentokrát odpoví. Pan starosta Mgr. P. Čižinský však byl odvolán. Napsat mi zřejmě neměl ani čas. Budu velmi rád, když nyní tak učiníte Vy. Je dobrým zvykem, že starostové se ujímají záležitostí, které jeho předchůdci nestačili vyřídit.

Současně bych si Vám dovolil sdělit některé skutečnosti, týkající se předmětné desky. Jestliže „úřední výhled“ jejího umístění počítá ještě s delší dobou, případně i několika dalšími lety, navrhujeme něco zcela jiného. Myslíme si, že by bylo možné, vzhledem k tomu, že vnější část sloupů podloubí v Loretánské ulici má novou fasádu, a to již nějaký rok, instalovat desku na vnější stranu sloupu, nebo řádně upravit fasádu vnitřní části sloupu, kde deska byla, tak, aby mohla být znovu instalována. V tomto druhém případě jde o práce v rozsahu několika hodin a vše může být k plné spokojenosti všech zainteresovaných subjektů finálně dokončeno.

Prosíme, pane starosto, nejen jménem svým, ale mnohých dalších, udělejte v této záležitosti vše, abychom opět vbrzku viděli naší paní Hanu Benešovou na svém místě. Ubezpečujeme Vás, pane starosto, že učiníme v plné slušnosti vše, co je nutné k dosažení předmětného cíle. Pokládáme to za svou povinnost.

A nyní závěrem, jak vidíme z širšího hlediska celý „problém“. Jistě i Vy víte, že na Staroměstské radnici byla pamětní deska, která připomínala podíl sovětských vojsk pod vedením maršála Koněva na osvobození Prahy. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že osvobození Prahy by nebylo možné, pokud by existovala v Čechách bojeschopná milionová armáda maršála Schörnera. Její porážka a současně i útěk její části směrem na západ a kapitulace Německa, teprve vytvořily širší podmínky pro osvobození Prahy od německých okupantů. Přes tuto historickou skutečnost zmíněná pamětní deska po opravě fasády již nebyla vrácena na své původní místo. „Ztrácejí“ se i další pamětní desky, jak o tom nedávno obsáhle mluvil jeden z našich předních politologů.

Mluví se o stěhování pomníku maršála Koněva v Praze 6 a vybudování pomníku Marie Terezie též na Praze 6. Podle informací, které byly nedávno publikované, má výstavba pomníku Marie Terezie začít na jaře letošního roku. Na podzim má být již hotov. Takže nový pomník, jeho výstavba a dokončení, mají trvat několik měsíců, kdežto pamětní deska paní Hany Benešové již osmý rok není na svém místě. A dokonce ani nevíme, kdy se na původní místo vrátí. Z hlediska uvedeného jsou naše obavy oprávněné. Domníváme se, že se do našich představ dovedete i vžít. „Válka“ proti některým pomníkům a pamětním deskách bohužel probíhá.

Paní Hana Benešová, manželka prezidenta E. Beneše, muže, který se zasloužil o stát, byla sama účastníci protiněmeckého odboje. Když ovdověla, žila po celá léta v Loretánské ulici č 2. Lidé ji k domu, kde žila, přinášely květiny. Vážili si ji, byla jim blízká. Mluvili o ní s úctou. Nikomu neublížila, spíše pomáhala. S velkou slávou byl 16. května 2005 odhalen nejen pomník prezidenta E. Beneše na Loretánském náměstí, ale i její pamětní deska. Je možné, vážený pane starosto, nejpozději do 16. května letošního roku opět slavnostně instalovat pamětní desku paní Hany Benešové za účasti širší veřejnosti? Děkujeme za vše, co v této záležitosti vykonáte.

V Praze dne 6.2.2020

JUDr. Ogňan Tuleškov

Otevřený dopis Pavlu Čižinskému z 19.11.2019

Mgr. Pavel Čižinský,

starosta MČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Otevřený dopis

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

při nedávné návštěvě Loretánského náměstí, kde 16. května 2005 byl slavnostně odhalen jak pomník pana prezidenta E. Beneše, tak i pamětní deska jeho manželky, paní Hany Benešové, jsem sice na první pohled zjistil, že pomník pana prezidenta je na svém místě, ale zmíněnou pamětní desku, která se nacházela na domě "U Drahomířina sloupu", jsem nenašel.

V uvedeném domě, jenž vlastní zřejmě pan Bakala a kde sídlí Knihovna Václava Havla, došlo již v srpnu 2012 k zahájení rekonstrukčních prací, včetně fasádních. Podle informací, které jsme získali již dříve, byla pamětní deska paní Hany Benešové údajně odborně sundána. V současné době se údajně nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci. Na fasádu domu Knihovny Václava Havla bude osazena až po řádném kolaudačním řízení.

O tom všem nás informoval Váš předchůdce ve funkci starosty, pan Ing. O. Lomecký, svým dopisem z 31. ledna 2018, Čj.: UMCP1 008050/2018, zn.: STA 22/2018.

Od té doby však uplynuly téměř dva roky a stav se nezměnil. Pamětní deska paní Hany Benešové není dosud na svém původním místě. Proč? Fasáda domu vypadá jako nová, její vnitřní část je také odpovídající. Domnívám se proto, že zanikly překážky, které neumožňovaly nově instalovat předmětnou pamětní desku.

V souvislosti s uvedeným je důležité si uvědomit, že tato deska byla na svém místě pouhých 7 let. Rekonstrukce domu však probíhá již více než 7 let a nikdo neví, kdy bude skončena a kdy poté dojde ke kolaudaci stavby. Mnozí návštěvníci pamětní desku hledají a nenalézají. Tato skutečnost budí znepokojení až pohoršení se současným stavem. Víme, že je možné dále oddalovat kolaudaci stavby. Jistě je však také možné ji urychlovat. Víme však také, že další odklady, povzbudí, vzhledem k viditelné renovaci fasády, sílicí kritiku naší veřejnosti. Očekáváme, že pamětní deska paní Hany Benešové bude v nejkratší možné době opětně instalovaná. Existují–li nějaké objektivní skutečnosti, nám neznámé, které tomu brání, prosíme, aby jste nám je sdělil, případně i s možným datem pozdější instalace.

Paní Hana Benešová, manželka prezidenta Edvarda Beneše, muže, jenž se zasloužil o stát, o vznik a obnovu Československé republiky, si zasluhuje celým svým nelehkým životem naši pozornost i vděčnost, nikoliv laxnost a zapomnění. Pokud se na této zásadě všichni zainteresovaní shodneme, včetně Vás, pane starosto, očekávané činy budou následovat a pamětní deska paní Hany Benešové bude opět na svém místě.

Za vše, co v předmětné záležitosti učiníte k dosažení tohoto cíle, velmi děkujeme.

V Praze dne 19.11.2019

JUDr. Ogňan Tuleškov

Otevřený dopis P. Čižinskému ze 4. 1. 2020

Pan

Mgr. Pavel Čižinský,

starosta MČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Pane starosto,

na můj otevřený dopis ze dne 15.11.2019, který jsem 20.11.2019 doručil osobně do podatelny MČ Prahy 1, jsem dosud neobdržel Vaši odpověď. Vzhledem k tomu, že jde o záležitost zvlášť významnou, o navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo, dovoluji si Vám v příloze znovu postoupit text dopisu z 15.11.2019, a několika dalšími větami jej uvést.

Čas pokročil. Objevily se některé nové skutečnosti hodné zaznamenání. Ve svém novoročním projevu jste se širší veřejnosti svěřil, že nasloucháte jak svým kritikům, tak i vulgárním projevům na sociální sítí Facebook. Zmínil jste se i o T. G. Masarykovi, se kterým, jak jste sám zdůraznil, věříte, že demokracie stojí na diskusi. A právě tato slova, předpokládám, že je berete skutečně vážně, mne podnítila k tomu, abych s Vámi jménem mnohých pro tentokrát pokračoval ve zcela věcné diskusi.

Především bych chtěl zdůraznit, když sám o panu T.G. Masarykovi, prvnímu prezidentu Československé republiky, mluvíte, že zřejmě je Vám známý vztah, který měl k dr. Edvardovi Benešovi. Již na počátku republiky prezident Masaryk zcela jednoznačně řekl, že bez Beneše bychom republiku neměli. Později Masaryk doporučil, aby E. Beneš se stal jeho nástupcem na prezidentském stolci. A tak se i stalo. Nemyslím, že Vám sděluji nějaké novinky. Spíše Vám chci některá fakta připomenout a dát je určitých do souvislostí. K nim patří dále i vztah TGM k paní Haně Benešové, manželce dlouholetého našeho ministra zahraničních věcí, dobře známého nejen po celé Evropě.

Když na nás přišly tvrdší doby, kdy pan prezident E. Beneš zemřel, v Evropě i ve světě se začalo opět

harašit zbraněmi. Z dřívějších spojenců se stali nepřátelé. Válka hrozila. Paní Hana Benešová jako vdova se přestěhovala do bytu v Loretánské ulici č. 2, kde pobývala řadu let. Již za jejího života lidé kladli květiny k domu, kde bydlela. Obyčejný český člověk na paní Hanu Benešovou nezapomněl ani dnes.

Když čeští vlastenci uvažovali o postavení pomníků dr. E. Benešovi v Praze na Loretánském náměstí, kde mnoho let pracoval ve funkci ministra zahraničí, dostala se řeč i na jeho manželku. Ta měla být připomenuta nejen současné generaci, ale i generacím budoucím, pamětní deskou na domě, kde žila, v Loretánské ulici č. 2. S velkou slávou se odhaloval pomník panu prezidentu Benešovi a následně pak pamětní deska jeho manželky, a to rukama paní Livie Klausové. Bylo to 16. května 2005, bezprostředně po odhalení pomníku pana prezidenta Beneše. Pro úplnost dodávám, že v r. 2012 byla pamětní deska paní Hany Benešové z domu sejmuta z důvodu celkové rekonstrukce domu a jeho fasády. Na domě tedy vydržela pouhých 7 let, zatímco v současnosti počítáme již ostudný osmý rok, co není na svém místě.

Historie kráčela Prahou. Neopomenula ani Loretu a přilehlé okolí. Je nyní na nás, abychom její stopy nezahlazovali jenom kvůli tomu, že se někomu z nějakých důvodů nelíbí. Dejme všem možnost, aby se se všemi jejími projevy v minulosti mohli podle vlastního uvážení blíže seznámit. Ctitelů pana prezidenta Beneše a jeho manželky žije nejen v Praze hodně. Jejich nespokojenost se současným stavem, kdy nikdo ještě ani neví, kdy pamětní deska paní Hany Benešové bude opětně instalovaná na původním místě, pochopitelně vzrůstá. Můžete nám všem, prosím, pane starosto, sdělit, kdy přibližně budeme moci přihlížet jejímu opětnému slavnostnímu odhalení? Děkujeme Vám za pouhých několik informativních vět.

A ještě několik slov závěrem. Byl jsem se opětně před několika dny podívat, co je nového v Loretánské ulici. Pamětní deska tam nebyla. A pokud výhled jejího umístění počítá s dalšími několika lety, myslím si, že by bylo možné, vzhledem k tomu, že vnější část sloupů podloubí v Loretánské ulici má již novou fasádu, instalovat desku na vnější stranu sloupu, nebo řádně upravit fasádu vnitřní části sloupu, kde deska byla, tak, aby mohla být instalována. Nediktuji, jen prosím, pane starosto, nejen jménem svým, ale mnohých, udělejte v této záležitosti, co můžete, aby se rekonstrukce fasády vnitřní strany sloupů nestala historickou záležitostí, ale abychom opět vbrzku viděli naší paní Hanu Benešovou na svém místě. Budu rád, když tento můj monolog, proměníte v masarykovskou diskusi, byť písemně vedenou. Ubezpečujeme Vás, pane starosto, že učiníme v plné slušnosti vše, co je nutné k dosažení předmětného cíle. Pokládáme to za svou povinnost.

Děkujeme za vše, co v této věci uděláte.

V Praze dne 4.1.2020

JUDr. Ogňan Tuleškov