Návrhy pro zlepšení stavu a pohledu na ČSBS

3. 11. 2020Předkládáme a shrnujeme konkrétní návrhy, mnohé již dříve prezentované, k řešení současné neuspokojivé situace v našem svazu.

V návaznosti na dne 3. 11. 2020 zveřejněnou otevřenou výzvu Platformy členům ČSBS viz zde uvádíme přehledně konstruktivní návrhy pro zlepšení stavu a pohledu na ČSBS.


1. V ekonomické oblasti

Cílevědomým a soustavným prosazováním požadavku hospodárného a průhledného nakládání se všemi finančními prostředky a svěřeným majetkem ekonomicky zabezpečit fungování ČSBS po celý rok 2020. Za situace, kdy finanční prostředky svazu, včetně státní dotace, nestačí na pokrytí všech výdajů svazu, kdy je rozprodáván svěřený majetek a svaz je systematicky zadlužován, považujeme za nezbytné přejít na sestavení vyváženého finančního rozpočtu, který bude vycházet z těchto priorit:

  1. Snížit počet zaměstnanců a počet brigádníků na pracovníky nezbytně nutné k zajištění celkového chodu ČSBS.

Nepřipustit, aby do zaměstnaneckého poměru byli přijímáni příbuzní předsednictva a členů VV, kteří tuto pracovní činnost vykonávají výhradně a pouze za účelem výdělku. Prověřit tyto skutečnosti a sjednat urychlenou nápravu.

  1. Výrazné úspory na mzdách a odměnách.

Navrhujeme, aby personální politika předsedy ÚV byla posuzována předsednictvem a schvalována VV ÚV ČSBS.

  1. Zbavit se jiných nadbytečných finančních břemen.

Za dobu několika let, kdy spadá Muzeum Josefov pod ČSBS, se zde nepodařilo dosáhnout toho, aby jeho provoz byl hrazen z prostředků ministerstva kultury. Sbírky Muzea Josef jsou totiž majetkově v soukromých rukou. Celou záležitost je třeba přehodnotit, zastavit financování Muzea Josefov – navíc ze státní dotace –, vzdát se tohoto finančního břemene.

  1. Vytvářet podmínky pro to, aby se z budoucích prodejů nevykrýval pouze roční rozpočet, ale zaměřit se na vytváření finančních rezerv pro koupi budoucího vlastního sídla ÚV ČSBS, protože po prodeji stávajícího sídla na Legerově ulici nebude ČSBS vlastnit žádnou nemovitost (podle smlouvy o smlouvě budoucí k tomu dojde v roce 2024). Jednání o této skutečnosti členové Platformy již neúspěšně navrhovali.

 

2. V ideové oblasti

a) Nepřipustit odklon od principů a zásad, na kterých svaz vznikl. Důsledně hájit odkaz bojovníků za svobodu a svébytnost národa v období druhé světové války bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

b) V oblasti obhajoby a pravdivého výkladu vzniku, průběhu a výsledků druhé světové války důsledně vycházet z historických faktů a uzavřených mezinárodních smluv vítězných mocností, rozhodně vystupovat proti snahám měnit poválečné uspořádání Evropy. Toto považovat za hlavní a neměnné poslání svazu.

c) Jako velmi důležitá se do budoucna jeví široká spolupráce vlasteneckých organizací, jejichž činnost bude zaměřená na prosazování a obhajobu národních a státních zájmů.

d) Zabývat se perspektivou v činnosti ČSBS v dlouhodobém horizontu.

 

Spojme společně úsilí, vystupujme společně. Rádi podpoříme členskou základnu ČSBS, která vidí problémy podobně, jako my. Připojme se společně k cíli zlepšení jak obrazu ČSBS, tak jeho prováděcí části a především ekonomické stránky. Není možné stále vytloukat dluh dluhem, nepostavit se proti přepisování historie v rozporu se skutečností, kterou mnozí z nás zažili. To, že je naše snaha konstruktivní, přímo vyplývá z výše předkládaných návrhů, které jsou proveditelné, pokud bude vůbec vůle je realizovat. Vyzýváme vedení, aby se jimi začalo vážně zabývat, a jsme ochotni je v této činnosti plně podpořit v případě, že projeví opravdový zájem.

                                                                         

Jaroslav Bukovský OV ČSBS Plzeň, Milan Vichta OV ČSBS Praha 6, 
     signatáři Otevřeného dopisu členům ÚV ČSBS