Nanejvýš zajímavé informace, týkající se změny stanov SL

28. února 2020 jsme mohli číst v sudetoněmeckých novinách text předsedy SL, Dr. h.c. B. Posselta, o změnách stanov. Přitom je třeba vědět, že SL („sudetoněmecký landsmanšaft, pozn. red.) ke plánované změně stanov nahlásil u registračního soudu v Mnichově zcela nové pojetí stanov. Protože v nich je třeba vylepšit dva vedlejší body,“ poradil soud SL, aby návrh prozatím „pozastavil“, což se poté stalo. Časem plochu přezrálý sudetoněmecký „Buschfunk“ však rozšiřoval zprávu, že návrh změny byl „stažen“.Právě proti těmto pověstem se obrátil Posselt ve svých spolkových novinách.

Celý svět je přirozeně přesvědčen, že se panu Posseltovi podaří obě závadné pasáže podle práva změnit. Méně jisté je to, zda se SL toto celé podnikání opravdu podaří, protože někteří zodpovědní krajané – mezi nimi zvláště Lm. Bachmann – se znovu začali tímto materiálem zabývat. Na světlo vynesli následující:

1. Podle § 10, odst. 2 stanov SL řešení Spolkového shromáždění SL nabývají právoplatnosti až poté, když budou zveřejněny v úřední listině SL. Toto se nestalo,, protože úřední listina byly již před lety zastavena. Takže žádné ze sporných usnesení není právoplatné. Tímto by se mohla tato kapitola uzavřít, ale takovou shovívavost si vedení SL a určité kruhy právního odborného personálu nezaslouží.

2. SL čerpá svůj optimismus z jednoho rozsudku OLG Mnichov, kdy 20. 12. 2018 požadované účelové změny stanov SL nebyly pozastaveny. Přitom přehlíží, že tento rozsudek jako rozsudek jednotlivý není závazný pro všechny členy SL.

3. OLG Mnichov pojal zcela libovolně § 3 odst. 1 a) stanov jako „nejvyšší“ a přehlédl, že po bodu a) následuje dalších šest bodů b) až g) ! Čili to „nejvyšší“ pro SL je sedm bodů. Je to zřejmé již z nadpisu, kde jsou uvedeny účely (v plurálu). Jednotlivé body jsou rovnocenné. Připomeňme však ještě jednou jejich slovní znění:

§ 3 Účel

1. SL studuje vyloženě a bezprostředně obecně prospěšné cíle ve smyslu § 52, který platí v zemi i v zahraničí

Tyto cíle jsou následující:

a) Více než 3 miliony sudetských Němců… udržovat jako politickou i kulturní společnost a hájit jejich důležitou roli ve vlasti i v zemích, které je přijaly.

b) spolupracovat na spravedlivém národnostním i státním uspořádání

c) prosazovat právo na vlast, její zpětné nabytí a s tím spojené právo na sebeurčení národnostní skupiny

d) hájit právo na vrácení konfiskovaného majetku příp. náhradu za něj ve stejné hodnotě nebo odškodnění

e) krajany ekonomicky i sociálně podporovat

f) pečovat o kulturní i vědecké dědictví

g) přispívat k porozumění národů Evropy na základě pravdy a práva

2) k plnění cílů stanov slouží každoročně Sudetoněmecký den

Protože těchto 7 bodů (a–g), vzato dohromady vyjadřují „nejvyšší účel“ SL, nemůže být ani část z nich, ani všechny jako celek, tříčtvrtinovou většinou (§ 33 BGB) změněny nebo vypuštěny. Totéž platí pro body c) a d). I ony, jak bylo řečeno, mohou být změněny se souhlasem všech členů SL.

Zpět ku starým stanovám!

Oskar Bauman zkoumal i uvedené precedentní případy (OLG Hamm, 2011;BayOLG, 25.1.2001) a shledal svůj názor jako správný

Je prostě nepochopitelné, že tak početný právní personál mohl tyto jednoduché souvislosti přehlédnout.

Doufejme jen, že odpovědní činitelé prohlédnou bezvýchodnost těchto odvážlivých návrhů a je nejen pozastaví, ale i stáhnou! Útěchou jim může být to, že již jednou v r. 2001 se zkroušeně vrátili k původním stanovám.. Tehdy se podařilo Franci Neubauerovi dosáhnout schválení určitého rozředění stanov a trvalo to 4 roky, než Spolkové shromáždění SL uznalo svou chybu a vrátilo se k původnímu znění. Musí se nyní zabránit, aby v SL vládl dle libosti a bez kontroly malý kruh funkcionářů.

(FV)

WitikoBrief 2/2020, květen, str. 8–9

Pro České národní listy volně a kráceně přeložila Ing. arch. Nina Žečeva, Brno, červen 2020

Příloha: Původní znění Stanov SL

Stanovy sudetoněmeckého landsmanšaftu

§3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto:

"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'

b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".