Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, odpověď z 12.ledna 2021
PhDr. Jiří Šitler

ředitel Odboru států střední Evropy

V Praze dne 12. ledna 2021

Č. j.: 100025/2021-0SE

Vážená paní doktorko,


dovolte mi, abych z pověření pana ministra Petříčka reagoval na Váš dopis ze dne 2. ledna 2021 ve věci výroků z adventního poselství mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta z prosince 2020.


K Sudetoněmeckému krajanskému sdružení a jeho oficiálnímu vystupování vůči České republice chci úvodem konstatovat, že v současné době již neregistrujeme vznášení jakýchkoliv majetkoprávních nároků. V posledních letech spatřujeme naopak posun sdružení směrem k dobrým a bezpodmínečným sousedským vztahům s naší zemi. Snahu o pozitivní a do budoucna orientovaný přístup dokládá i změna stanov sdružení, z nichž byly vypuštěny formulace, kterými si sdružení v minulostí činilo "právní nárok na domovinu“ a“právo na vrácení zkonfiskovaného majetku sudetských Němců" a které oficiálně vstoupily v platnost v dubnu 2019.


Z pohledu politické reprezentace na české i německé straně je klíčové, že vlády obou zemi dlouhodobě zastávají názor, vyjádřený ve společné Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997, že směřují česko-německé vzájemné vztahy do budoucna a nezatěžují je politickými ti právními otázkami pocházejícími z minulostí.


Minulostní témata jsou s německými partnery pojednávána na odborné úrovni, např. Česko-slovensko-německé komisi historiků či v oblasti práce s mládeží v rámci projektů vzpomínkové kultury. Doplňuji, že k odsunu německého obyvatelstva z Československa došlo v důsledku 2. světové války v souladu s poválečným uspořádáním Evropy a dohodou vítězných mocností v Postupimi v srpnu 1945.


Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nepovažuje za vhodné výroky mluvčího Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta komentoval či na ně reagovat.


Závěrem bych rád připomněl, že Spolková republika Německo je náš strategický partner a soused, s nímž nás pojí společné evropské a regionální zájmy. Těší nás, že se spolkovou vládou i oběma sousedními zemskými vládami v Bavorsku a Sasku máme v současné době výborné přeshraniční vztahy, což opět potvrdila dobrá spolupráce v období koronavirové pandemie.


S přáním dobrého a zdravého roku 2021 a pozdravem


Jiří Šitler

Vážená paní

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Předsedkyně Českého mírového fóra

Legerova 22

120 00 Praha 2