Mariánský sloup anebo Vítězná teokracie?

S určitým zděšením jsem četl stať Mariánský sloup v Praze v NO 10/2014. Proč se zděšením? O Mariánském sloupu v Praze a o jeho stržení "rozvášněným davem" roku 1918 bylo již napsáno mnoho. Tak mnoho, že dnes ani mnohý čtenář nedovede rozlišit podstatu od mýtů a čtvrtpravd. Nejlépe tu faktografii i příčinu popsal Peroutka v Budování státu.

S autorem lze souhlasit v tom, že mariánské sloupy se budovaly v katolické Evropě všude tam, kde šlo o díkuvzdání katolických křesťanů za odvrácení životních hrůz, jako byly epidemie či válečné události. Mariánský sloup v Praze byl zbudován v dobách,kdy země podlehla násilné a neuvěřitelně tvrdé rekatolizaci. nebyla to jen poprava českých pánů a patricijů, ale bylo to též dlouholeté vyhánění všech nekatolíků ze země a konfiskace jejich veškerého majetku. Uvědomme si,že toto vyhánění trvalo celá desetiletí ! Násilná rekatolizace například na Moravě začala již před Bílou horou roku 1613. Tehdy Lichtenštejnové vydali "Generální paměť pro hejtmany", která nařizovala poddaným povinně katolické vyznání a nařizovala nemilosrdné vyobcování všech nekatolíků jako "neznabožců"!!! Masová rekatolizace začala probíhat od roku 1616. Nekatolíci byli z moravských panstvích systematicky vyháněni ještě dlouho po Bílé Hoře, dokonce ještě roku 1642!

Základem naší republikánské státnosti se stala Washingtonská deklarace, která definitivně zrušila teokratickou nadvládu jediného pravověrného náboženství u nás, rozvázala smluvní poměr s Habsburky pro jejich státoprávní věrolomnost, zrušila výsady šlechty a katolické církve a jejich majetkovou moc, zrovnoprávnila občany a z poddaných učinila občany.

V naší zemi byla vedle katolické církve postavena na roveň církev československá, pravoslavná a další církve a náboženská sdružení, což v mocnářství pod "suverénem jednoho trůnu a jednoho náboženství", nebylo fakticky možné (po josefinských reformách byli nekatolíci, židé, a ostatní pouze trpěni!).

Myslím, že mariánský sloup na Staroměstském náměstí lze obnovit za podmínky, že nepůjde o kopii zpupného původního sloupu s podstavcem agresivním vůči jinověrcům. Opačný případ znamená návrat a vyhlášení vítězného teokratismu jediné pravověrné a právoplatné církve, což je antidemokratické a antievropské. Nelze se vrátit k ideologii "jednoho trůnu a jednoho pravověrného náboženství".

Evropa – a ani naše země – nikdy nebyly pouze jediné víry, víry katolické. Ani u nás se nezdařilo po třech stech letech násilné rekatolizace vymýtit nekatolíky a jinověrce. Evropa po staletí byla též protestantská, židovská, pravoslavná, řeckokatolická, a dnes je i muslimská, budhistická, atd. Tvrzení, že vztyčení původní repliky mariánského sloupu v Praze by bylo odčiněním starého "hříchu" republikánů roku 1918, že by to byla záchrana před "konzumním ateismem", a že odpor proti jeho vztyčení je projevem jakéhosi negativismu, je prostě blud a naprostý historický nonsens. My nejsme a nebudeme stát jedné víry, jednoho náboženství a bohdá ne jediného trůnu. Sám sametový převrat stál na myšlence pluralismu. A zde se hlásá teokratická vize katolictví jako jediné záštity křesťanské Evropy – a to je hluboká nepravda.

Křesťanství v Evropě není jen monopolem katolíků – a není ani monopolem u nás ! Oktrojírka představy, že jen katolictví zosobňuje pravou podstatu křesťanství v Evropě i jinde, je hluboce mylná a hluboce nefunkční.

Pokud by se měla naplnit představa autora o vítězství katolicismu v tomto státě v této republice jako nositelky jediné tradice křesťanské Evropy, slušnosti a vyrovnání "dluhu" hříšné minulosti, pak nám jinověrcům, nekatolíkům a ostatním, byl zase zbyl jen pobělohorský exil a nové vyhnání. Pokud toto sleduje představa autora, Hospodin s námi... Autor pak jedním dechem propaguje obnovení spořilovského Zborováka. myšlenka záslužná a nám členům legionářské obce nadevše drahá. Ovšem, ví autor, pod jakými symboly bojovali Zborováci a další legionáři?? Pod husitskými kalichy a Žižkovými a Prokopovými palcáty! Pod kacířskými symboly v představách katolíků. Tak jsem napsal.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I