K informaci

Tak jsem prošel dokumenty Rady MČ Prahy 6 o odstranění sochy maršála I. S. Koněva a níže jsou shrnutá některá data:
– za působení Rady MČ Prahy 6, začátek jednání této rady začínal vždy mezi časy od 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00. Jen toto mimořádné 13. jednání začínalo ve 22:00 hod. Co je na odstranění sochy maršála I. S. Koněva tak mimořádného, že se Rada MČ Prahy 6 musí scházet ve 22:00 hod. (viz příloha "seznam zápisů ze zasedání Rady MČ Praha 6")
– v Usnesení Rady MČ Prahy 6 ze dne 2. 4. 2020 se píše, že Rada MČ Prahy 6 "souhlasí s dočasným umístěním sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. na adrese XXX na dobu od 03.04.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši  11.979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc". Pokud si tu částku spočítáme za celé toto období, tak nám vyjde částka 107 811 Kč včetně DPH. (viz příloha "Usnesení ze dne 02.04.2020 (Koněv)")

– součástí výše uvedeného Usnesení je i důvodová zpráva, která ,mimo jiné, obsahuje cenu za sejmutí sochy maršála I. S. Koněva a popis prací:

Předložená  cenová nabídka zhotovitele L.K. ve výši  275 000,– Kč   (není plátcem DPH) byla posouzena jako ekonomicky výhodnější a zároveň shledána jako obvyklá a vyhovující.

Práce budou  zahrnovat:  zbudování lešení kolem plastiky, odstranění žulového obkladu soklu a obnažení žb monumentu, na kterém je připevněna bronzová socha, opatření sochy ochrannou vrstvou, aby mohla být vyvázána ocelovými lany (protože není známa přesná hmotnost sochy, budou použity úvazy i technika s největší nosností), fixaci sochy s pomocí autojeřábu, provedení sondážních vrtů a postupného odbourávání masivu železobetonu tak, aby se obnažil čep (popřípadě čepy), které sochu fixují, následné uvolnění čepů, vyzvednutí sochy a její naložení na těžký nákladní automobil, převoz do depozitu XXX (zde bude složena opět pomocí autojeřábu), demontáž textových bronzových desek  2 x 60 x 60cm a 1 x 230 x 60 cm a jejich doprava do depozitu a  zbudování ochranného bednění fragmentu soklu sochy z hranolů a dřevovláknitých desek.

To znamená, že po sečtení částky za sejmutí sochy maršála Koněva (275 000 Kč) a s jejím dočasným umístěním do 31.12.2020 (107 811 Kč), cena za odstranění sochy stála obyvatele MČ Prahy 6 zatím 382 811 Kč. V době, kdy všechny prostředky jdou na pomoc s koronavirovou epidemií opravdu neuvěřitelné. – Na závěr ještě přikládám "Zápis z mimořádné Rady MČ Praha 6, 02.04.2020", aby bylo vidět, kdy toto mimořádné jednání začalo, jak dlouho trvalo a kdo se na něm podílel.        RW

Z á p i s

z mimořádného 13. jednání Rady městské části Praha 6,

konaného dne 02.04.2020

Místo konání: Zasedací místnost RMČ ve 4. patře budovy ÚMČ v Praze 6, m. č. 413

Zahájení jednání: 22:00 hod

Ukončení jednání: 22:30 hod

Předsedající: Mgr. O. Kolář

Ověřovatelé usnesení: Mgr. Jakub Stárek, MUDr. Marián Hošek

Usnesení spolupodepisuje: Mgr. Jan Lacina

Přítomní členové RMČ s právem hlasovacím (online) :

Mgr. O. Kolář (osobně), Mgr. J. Stárek (osobně), Ing. J. Lála, Ing. Jaromír Vaculík,
MUDr. M. Hošek, (osobně), Zd. Hořánek, Mgr. J. Lacina (osobně), Ing. M. Kubíková,
Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

Přítomní s hlasem poradním (online): Ing. J. Holický, MBA (tajemník ÚMČ Praha 6)

Další přítomní: Ing. D. Malásková, Ing. J. Jelínková, Ing. D. Charvátová, Mgr. B. Malásek (online),
Ing. J. Ješinová (online), Bc. O. Šrámek, V. Vacínková, DiS.

Program:

Program jednání Rady MČ Praha 6 byl schválen hlasováním: 9/0/0

Jednání Rady MČ Praha 6

  1. č. tisku R – 00 1654 – Přemístění sochy maršála I.S. Koněva (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.9.2019 – Mgr. Lacina / Ing. Jana Jelínková

Usnesení č. 1393/20 bylo schváleno hlasováním: 9/0/0

V Praze 02. 04. 2020

Městská část Praha 6

Rada městské části

Usnesení

ze dne 02.04.2020

č. 1393 / 20

Přemístění sochy maršála I. S. Koněva (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.09.2019)

Rada městské části

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení

II. S o u h l a s í

1.   se sejmutím bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně tří dodatkových cedulí umístěných na pozemku č. parc. 2114/5 k.ú. Bubeneč

2.   se zapůjčením bronzové sochy maršála I. S. Koněva, tří nových dodatkových cedulí a jedné původní informační cedule Muzeu paměti XX. století, z.ú. k dočasnému užívání za účelem její veřejné prezentace v budově muzea na dobu od 03.04.2020 do 01.04.2030 s automatickým prodlužováním o dalších 10 let

3.   s dočasným umístěním sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. na adrese XXX na dobu od 03.04.2020 do 31.12.2020 za nájemné ve výši 11.979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc

III. S c h v a l u j e

1.   znění objednávky na demontáž bronzové sochy I. S. Koněva včetně bronzových doplňkových cedulí umístěných na pozemku č. parc. 2114/5 k. ú. Bubeneč a jejich transfer do depozitáře firmy ARTEX ART SAFE s.r.o. – viz příloha č. 1

2.   znění Smlouvy o výpůjčce bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí Muzeu paměti XX. století, z.ú. – viz příloha č. 2

3.   znění Smlouvy o ukládání uměleckých předmětů o dočasném umístění bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně dodatkových cedulí v depozitáři firmy ARTEX ART SAFE s.r.o.– viz příloha č. 3

IV. U k l á d á

1. vedoucí OÚR – Ing. Janě Jelínkové

vystavit a podepsat objednávku na odborné sejmutí bronzové sochy maršála I. S. Koněva včetně tří dodatkových cedulí umístěných na pozemku č.parc. 2114/5 k.ú. Bubeneč a včetně jejich dopravy do depozitáře firmy ARTEX ART SAFE s.r.o.

Termín: 03.04.2020

2. vedoucí OÚR – Ing. Janě Jelínkové

předat PO návrh Smlouvy o výpůjčce se společností Muzeum paměti XX. století, z.ú ke kontrole a případnému dopracování

Termín: 03.04.2020

3. vedoucí OÚR – Ing. Janě Jelínkové

předat PO návrh Smlouvy o ukládání uměleckých předmětů se společností ARTEX ART SAFE s.r.o ke kontrole a případnému dopracování, zajistit podpis protistrany a následně předat na PO k zajištění úkonů souvisejících s podpisem smlouvy ze strany

Termín: 03.04.2020

4. vedoucímu PO – Mgr. Břetislavu Maláskovi

předat Smlouvu o výpůjčce mezi městskou částí Praha 6 a společností Muzeum paměti XX. století a Smlouvu o ukládání uměleckých předmětů mezi městskou částí Praha 6 a společností ARTEX ART SAFE s.r.o. k podpisu starostovi

Termín: 03.04.2020

5. starostovi MČ Praha 6 – Mgr. Ondřeji Kolářovi

podepsat Smlouvu o výpůjčce mezi městskou částí Praha 6 a společností Muzeum paměti XX. století a Smlouvu o ukládání uměleckých předmětů mezi městskou částí Praha 6 a společností ARTEX ART SAFE s.r.o dle bodu III. tohoto usnesení.

Termín: 03.04.2020

6. místostarostovi MČ Praha 6 – Mgr. Janu Lacinovi

zajistit podpis Smlouvy o výpůjčce se společností Muzeum paměti XX. století protistranou

Termín: 14.04.2020

Předkladatel :   Mgr. Jan Lacina    místostarosta MČ Praha 6

Zpracovatel :   Ing. Jana Jelínková    vedoucí OÚR

starosta   místostarosta

Přišlo e–poštou

CP