Evropská unie není totéž co Evropa

Prof.PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

R. 2004 se Česká republika stala členkou Evropské unie. Vládní skupina to oslavila jako nejcennější výdobytek polistopadového vývoje. Ale další léta otevřela mnoho otázek a pochybností. Je současná Evropa skutečně demokratická? Je Evropa interkuklturní, jak se nám slibovalo? T.G.Masaryk zastával ideu sdružování, federalizace národů a států. Ale učil nás i kritickému realismu. Nedat se oklamat pouhým zdáním a líbivými hesly. Poznávat skutečnost bez příkras. A tak bychom měli uvažovat.

Evropa není totéž co Evropská unie. Mnohonásobně ji převyšuje. Je to světadíl, kus Země, je to kus její historie. A je to kus vývoje člověka, toho, jak po tisíciletí poznával, přetvářel a kultivoval sebe sama i své prostředí. Je to kulturní dědictví, odkaz předků, hodnoty a ideály tisíciletého zápasu o bytí a o kulturní rozvoj i našeho národa.

Užasli jsme, když nedávno pan Svěrák varoval, aby nás „jacísi neurvalci“ nevytrhli jako“ zub z chrupu Evropské unie“, aby neohrožovali „demokracii“ a to, zač praví vlastenci po léta v minulosti umírali. Nepřestáváme žasnout, když pan Svěrák vychází z předpokladu, že by naši praví vlastenci a demokrati z přesvědčení pokládali své životy v boji za dnešní Evropskou unii. Co má tato byrokratická instituce mocných společného s minulými boji našich předků za svobodu, samostatnost, suverenitu, identitu národa a za spojenectví rovnoprávných národů bez mocenských ambicí, bez rozlišování nadřazenosti jedněch a podřazenosti druhých ? Vždyť pan Svěrák, a nejen on, se angažuje za takovou Evropskou unii, která podle návodů hraběte Kalergiho preferuje „panevropany“ ještě z dob habsburské monarchie a revanšisty z dob druhé světové války!

Hlásajíc pokrok výroby a obchodu bez hranic, podporuje zkázonosnou masovou imigraci z mimoevropských zemí. Chce uskutečnit Kalergiho vidinu nové rasy, rasy míšenců, rasy dělníků a lokajů, kteří budou sloužit nové aristokracii, aristokracii nadnárodní, globální. Cožpak pan Svěrák ( a jemu podobní) nezná koncepci současné Evropské unie, v níž se za zásluhy o integraci uděluje Kalergiho cena?

Dostali ji na příklad pan Junkers i paní Merkelová a skoro dvacítka dalších hlasatelů integrace. Taková Evropská unie nepředstavuje demokratickou soudržnost států a národů, na které závisí přežití lidstva a skutečného kulturního dědictví člověka. Naopak. Vede k naprosté zkáze evropské civilizace. Takovou Evropskou unii by ani pan Svěrák si neměl idealizovat, chránit a bránit. Kulturní dědictví Evropy mnohonásobně tuto současnou Evropskou unii převyšuje a vyvrací.