Důsledkem léčebného procesu nesmí být epidemie chudoby a hladu! Reparace jsou řešením
Chudoba v Česku

Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení. Sto tisíc Čechů se potápí ve spirále zadlužení a proti stovkám tisíc je vedena exekuce. Tito lidé se nezřídka rozhodují, zda zaplatí jídlo, nebo školní výlet dětí. Další statisíce lidí se pohybují na hraně, stačí jeden nečekaný výdaj a následuje pád. Seriál iDNES.cz Chudoba v Česku zavede čtenáře do světa, který často nechceme vidět. Přesto je všude kolem nás a ocitnout se v něm je až příliš snadné.

iDnes.cz


Údaje o dalším růstu chudoby, v důsledku covid-19 a opatřeních vlády, zatím nemáme. Pokud sociálně hrozivá současná situace bude dále trvat, můžeme počítat, že procento chudých vzroste až o několik procent. Oddlužit náš stát a zajistit masivní investice do ekonomiky a do sociální oblasti mohou pouze reparace, které od Německa vymůžeme. Máme na ně podle mezinárodního práva nárok. Nedávno jsme petici o reparacích doručili premiéru A. Babišovi a další petici pak Petičnímu výboru Evropského parlamentu. Podpořte nás v zájmu prospěchu republiky a jejích občanů. Šiřte tuto informaci, prosíme. Společně náš cíl můžeme dosáhnout.


Vzhledem k uvedenému žádáme příslušné orgány ČR, především vládu ČR a ministerstva, aby vždy, kdy budou činit další kroky v procesu léčby epidemie Covid, jež se dotknou občanů, předkládaly Parlamentu ČR i veřejnosti finanční zprávy o tom, jaké náklady si nová opatření vyžádají a z jakých prostředků budou hrazena.


Je nemyslitelné, aby v důsledku léčebných procesů a nákladů na ně, byla naše společnost uvržena do „epidemie bídy a hladu“, hluboké zadluženosti státu, kdy chudoba v republice by vzrostla až ke dvojnásobku předkrizového období.


Na tuto možnost upozorňujeme v petici „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum, adresované 17. prosince 2020 panu Ing. A. Babišovi, předsedovi vlády. V ní navrhujeme vládě ČR, aby naléhavě požádala Německo o zaplacení reparací, které nám dluhuje. Jde podle předběžných výpočtů o více než 5 bilionů korun. Bude-li vláda statečná, znovu zdůrazňujeme, můžeme tak oddlužit stát a stamiliardy můžeme investovat do sociálně ekonomického rozvoje.


Vážení spoluobčané ČR, sjednoťme se v tomto zápasu. Vláda se domnívá, uvádí pro to nepřesvědčivé argumenty, že reparace od Německa nezískáme. Jako hlavní důvod uvádí Česko-německou deklaraci (ČND), v níž jsme se údajně zavázali nezatěžovat česko-německé vztahy minulostí. Že do toho nezatěžování minulostí patří i reparace, v době, kdy byl projednáván návrh ČND, pokud je nám známo, nepadlo ani slůvko. Pokud by vláda zveřejnila, že takto chce vykládat ustanovení deklarace, můžeme říci téměř s jistotouříci, že deklaraci by parlament ČR neschválil. Současný extenzivní výklad deklarace je i proto nepřijatelný. K tomu lze dále konstatovat, zjednodušeně řečeno, že Německo, kroky, projevy řady svých politiků a ústavních činitelů, ČND dlouhá léta hrubě porušuje, v důsledku čehož de facto i de iure jí zneplatňuje. Toto stanovisko zastáváme. Naše ústavní orgány na protičeské útoky nereagují. Nadto ČND je v rozporu, jak jsme přesvědčeni, i s Pařížskou reparační smlouvou (PRS), podepsanou 18 signatáři, včetně Československé republiky. V ustanoveních, v nichž dochází k rozporu mezi PRS a ČND, je ČND neplatná od samého počátku. Pokud vláda nemůže nebo nechce prosazovat na Německu zaplacení reparací, máme, každý z nás, v rukou jeden působivý demokratický prostředek, hlasovací lístek. Při volbách jej užijme! Volme jen ty strany a hnutí, které se vyslovují pro reparace.


Vzhledem k uvedenému stanovisku vlády, jsme poslali 27.2.2021 další petici, a to Petičnímu výboru Evropského parlamentu „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“, v níž se dožadujeme, aby Německo nám zaplatilo reparace.


K dokreslení situace uvádíme, že Řecko a Polsko požadují na Německu rovněž reparace. Německo, přestože se prohlašuje za právní stát, odmítá zaplatit reparační dluhy s tím, že vše bylo již vyrovnané. Co však ČR brání spojit se v tomto úsilí s uvedenými státy? Pokud nepomohou diplomatické kroky, jsou zde ještě mezinárodní soudy a další možnosti, které za současné situace nepovažujeme za vhodné uvádět. Mají svůj čas. Ten ještě nenastal.


Do té doby, vážení spoluobčané, podpořte naši petici podpisy jejích petičních archů, souhlasnými vyjádřeními, dopisy, pište, prosíme, též dopisy na vládu, parlament ČR, pište je svým poslancům, vytvářejte samostatné skupinky, zapojte je do procesu získání reparací od Německa. Děkujeme za vše, co učiníte.


Spontánní občanské hnutí, je významným demokratickým prostředkem, který může, pokud bude silné, ovlivnit naše ústavní orgány ke krokům, jež nás dovedou k reparacím od Německa. Nezapomeňme, že my všichni, jsme lidem, o němž říká Ústava ČR, že „je zdrojem veškeré státní moci.“


Dr. O. Tuleškov


Přílohy:

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 17. prosince 2020


Věc: PeticePožadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“

V souladu s čI. 18 Listiny základních práva svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s žádostmi a návrhy s prosbou o vyjádření se k nim v souladu s § 5 odst. (3) uvedeného zákona.


Vážený pane předsedo vlády,

současný rozpočet předpokládá deficit několika set miliard korun. Naše celkové zadlužení roste rychlým tempem. Jsme na počátku krize. Naše sociální jistoty jsou ohroženy. Asi 10 % našich spoluobčanů žije v chudobě či na jejím prahu. Je pravděpodobné, že celková situace se bude i nadále zhoršovat. Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby.

Ale čeho jsme svědky? Dohadování se o miliardách korun a jejich následném přemísťování z jedné rozpočtové kapitoly do druhé. Imperativem doby však je hledat a nalézat nové finanční zdroje, které nám pomohou překlenout vzniklé celospolečenské problémy. Navrhujeme proto jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, abychom urychleně a s velkou naléhavostí požádali Německo, aby nám začalo splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již 30 let a samo sebe označuje za právní stát.

Naši málo stateční či laxní příslušní činitelé, místo aby již dávno na Německu požadovali zaplacení reparací, vydávají prohlášení, že reparací se vzdala komunistická vláda, že reparací jsme se vzdali v Česko-německé deklaraci, že v této době není vhodné otázku reparací nastolit, poněvadž by došlo v Evropě ke krizi důvěry a tak dále.

Z uvedených i dalších důvodů můžeme tedy oprávněně konstatovat, že pro současnou situaci je charakteristické dlouhodobé porušování základních norem mezinárodního práva. I ČR k němu přispěla především svou nečinností. Narovnání norem mezinárodního práva nikdy nemůže vést k nějaké krizové situaci v Evropě, ale naopak. Zhojení norem mezinárodního práva k obecné důvěře přispěje. Přestože mnozí v současnosti mluví o právním státu, o panství práva, tak od slov ke skutkům dosud nepřikročili. Demokratickými prostředky, mezi které patří i tato petice, za níž budou stát tisíce lidí, hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny, a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti.

Ústava ČR říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. I my jsme tím lidem, my všichni petenti bez rozdílu. Naléhavě dále navrhujeme, aby Parlament ČR ve zkráceném legislativním procesu přijal zákon o referendu. Ústava jej již od roku 1992 předpokládá. Jen tak lid i o této pro republiku životně důležité otázce může přímo rozhodnout v imperativním referendu, pokud příslušné ústavní orgány se tak budou zdráhat učinit. Lid může vyměnit vládu, ale vláda lid nikoliv! V příštích demokratických volbách se můžeme stát vládou my, občané ČR! Budeme mít v rukou mocný nástroj k potřebným změnám, hlasovací lístky! Jděme k volbám! Volme ty politické strany, politická hnutí, která veřejně podpoří požadavek, aby nám Německo zaplatilo reparace v plné výši a postaví se za uzákonění referenda. Pakliže toto volání mrtvých i živých vláda odmítne, nastane situace, kdy budeme nuceni nastolit otázku potřebných systémových transformací. Klíč k budoucnosti vidíme v demokratických změnách, ústících v humanitní demokracii, která předpokládá rozšíření demokracie z oblasti politické do oblasti ekonomické a sociální.


Petiční výbor:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10 /// JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6 /// PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Poledníkova 5, 628 00 Brno-Líšeň /// PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., Osadní 1476/43, 170 00 Praha 7 /// JUDr. Karel Hais, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov /// Miroslav Starý, Letná 207, 471 24 Mimoň /// MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice 132, 751 04 Rokytnice /// Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., Buzulucká 2354, 390 03 Tábor /// Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Milénova 12, 638 00 Brno /// Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v., Vikova 473, 274 01 Slaný


Za petiční výbor je oprávněn jednat: JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6Petiční výbor Evropského parlamentu, Brusel

K rukám: Předsedkyně Petičního výboru, European Parlament, B-1047 BRUSSELS

V Praze dne 17.2. 2021


Petice: „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“


I. Spolková republika Německo je nástupnickým státem hitlerovského Německa. ČR je nástupnickým státem Československé republiky, jíž vznikl mezinárodněprávní nárok na německé reparace. Celý svět ví, že agresorem bylo hitlerovské Německo a Československá republika jeho obětí, stejně tak jako celá řada dalších evropských států.


Jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, požadujeme, aby nám Německo začalo urychleně splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již 30 let a samo sebe označuje za právní stát.


Naše reparační nároky dosahují částky kolem 340 – 360 miliard korun, v hodnotě z roku 1938, což představuje v současnosti částku více než 5 bilionů korun. Podle údajů, které máme k dispozici, nám SRN dosud zaplatila necelých půl procenta z dlužné částky, což je ostudné. Výše reparací musí být ještě upřesněna v diplomatických jednáních mezi ČR a SRN. K nim by mělo dojít v době co nejbližší. SRN, jak jsme přesvědčeni, by měla jako dlouhodobý dlužník k takovýmto jednáním dát podnět.


II. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc., jeden z nejvýznamnějších znalců našeho ústavního práva, výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (Sborník Česko-německé vztahy: Česká stanoviska, vydal Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Praha 1998. str. 27).


Z hlediska ústavně právního je mimořádně důležitá následující skutečnost. Ústavní zákon č. 57 ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky, jenž byl Prozatímním Národním shromážděním přijat, výslovně stanovil:“Veškeré dekrety prezidenta republiky jest považovati od jich počátku za zákon; ústavní dekrety buďtež považovány za zákon ústavní. Tak se staly dekrety prezidenta republiky nedílnou a nezrušitelnou součástí našeho právního řádu.


Hanebné útoky proti dekretům prezidenta republiky považujeme za hrubé vměšování do našich vnitřních záležitost. Požadujeme, aby principy mezinárodního práva, ke kterým patří i princip nevměšování se do záležitostí druhých států, byl SRN i Evropskou unií dodržován.


Petiční výbor:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10 /// JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6 /// PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Poledníkova 5, 628 00 Brno-Líšeň /// PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D., Osadní 1476/43, 170 00 Praha 7 /// JUDr. Karel Hais, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov /// Miroslav Starý, Letná 207, 471 24 Mimoň /// MUDr. Marek Obrtel, Rokytnice 132, 751 04 Rokytnice /// Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., Buzulucká 2354, 390 03 Tábor /// Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Milénova 12, 638 00 Brno /// Ing. Ivan Kratochvíl, pplk..v.v., Vikova 473, 274 01 Slaný – všichni občané České republiky


JUDr. Ogňan Tuleškov, občan ČR, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., občanka ČR, Sečská 1855/27, 100 00 Praha 10


Vážená/Vážený

děkujeme Vám za předložení nové petice prostřednictvím petičního portálu Evropského parlamentu.

Vaše petice bude nyní zpracována Evropským parlamentem. Vezměte prosím na vědomí, že tento proces může trvat delší dobu, neboť sestává z několika fází. Ve většině případů vypracuje sekretariát Petičního výboru shrnutí petice, jež je pak přeloženo do všech úředních jazyků Evropské unie. Toto shrnutí se objeví na petičním portálu, jakmile výbor přijme rozhodnutí o přípustnosti Vaší petice. Toto rozhodnutí Vám bude oznámeno písemně.

(Z elektronického potvrzení přijetí petice „Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, Evropské unie proti dekretům prezidenta republiky“. Petice byla odeslána 21.2.2021, v 18.45 hodin)