Dopis ministru zahraničních věcí ČR z 23.1. 2021

23.01.2021 09:04


Pane ministře, 

včera t.j. v pátek dne 22. 01. 2021 byl v tisku zveřejněn Vám adresovaný dopis  autorů Vítové, Tuleškova a Haise týkající se problematiky "vyhnání" tzv. "sudetských" Němců a  legislativy k  tomu aktu se vztahující. S dopisem se plně ztotožňujeme, ale dovolíme si vypíchnout dva momenty, které Vám jsou při Vaší erudici nepochybně známy ale  které autoři dopisu nezdůraznili.


V prvé řadě se jedná o tzv. Benešovy dekrety, slovo takzvané zdůrazňujeme. Ve skutečnosti se jedná o dekrety prezidenta republiky, což byly normativní právní akty vydané v době legislativní nouze a byly podepsány prezidentem Benešem a současně kontrasignovány dalším funkcionářem (funkcionáři)  vlády ČR. Ale co je nedůležitější, tyto dekrety byly schváleny poválečným parlamentem Československé republiky, v němž byly zastoupeny všechny tehdy existující politické strany. Takže se normy obsažené v dekretech staly nedílnou součástí právního řádu československého státu!


A pokud jde o vyhnání, tak je třeba doplnit zmíněný dopis. Velmoci rozhodly o transferu německého obyvatelstva mj. z Československa. Slovo transfer se v této souvislosti  překládá do češtiny jako odsun, přesídlení etc. Ovšem vůbec by se nemělo překládat. Ztrácí se tím totiž neutralita tohoto výrazu. V anglické verzi, která je autentická, rozhodnutí velmocí se užívá výhradně slova transfer, které má svůj původ v latinském slově transferre, jehož původní význam byl přenášet, přemístit. V ruské verzi se užívá slovo перемещение, česky přemístění, umístění na jiní místo.


Takže uzavíráme ve shodě s autory dopisu, že tvrzení o vyhnání a tzv. Benešových dekretech jsou nejen porušením mezinárodního práva, ale i vnitrostátního. A k naší lítosti musíme konstatovat, že zdaleka nejen B. Posselt a další, ale bohužel  i občané tohoto státu se těchto porušení dopouštějí. A to je neomluvitelné!


S pozdravem

Mgr. Petr Dobrý, Český svaz bojovníků za svobodu,

Ján Kasič, ČSBS

Ing. Jan Mlčoch,

Vlastmil Novotný, ČSBS,

JUDr. Petr Šáda, ČSBS

Miroslava Verner, ČSBS